Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 oktober 2007

De collectebus rammelt, en ik loop voorbij

Allerhande collectebussen worden de laatste tijd weer onder onze neus geduwd.
De goed geöliede NGO machines doen weer overuren. De liefdadigheidsbusiness draait als nooit te voren.
Voor 11.11.11 met aan het hoofd de verzuurde-donkerrode-met-groene-bollen-die-eigenlijk-niets-kan, Jos Geysels, nu gewoon lid van Groen?, zijn het hoogdagen.
Mensen die de laatste jaren al eens bij de notaris moesten passeren hebben zich waarschijnlijk ook al verbaasd over de grote verscheidenheid aan brochures die er in de wachtzaal liggen om u te overtuigen uw geld weg te schenken aan een goed doel, en eventueel dat te regelen via uw testament.
En het werkt wellicht, want kwetsbare mensen in hun oude dag kunnen overhaald worden om hun geld weg te schenken aan een door reclameboys, psychologen en sociaal werkers bedachte organisatie, eerder dan aan hun familie, hun vrienden of de naaste omgeving.
Hoe verder weg het goede doel, hoe vreemder, hoe donkerder hoe beter; vooral voor de bedenkers van de hulporganisaties, die er met velen goed van kunnen leven, en die reizen naar en in de exotische landjes waar ze onthaald worden als Sinterklazen.
U dacht toch niet dat al die mensen in die organisaties dat belangeloos deden?
De mensen en jongeren die met de collectebus rondlopen, die wel ja. Dat zijn de enige idealisten die dat gratis doen, en die verdienen nog mijn respect, al is het voor hen vaak een hobby onder vrienden als de Chiro of een toneelgezelschap.
De proffesionals hier, die leven daar goed van, en de gemiddelde ontwikkelingswerker ginder verdient een gigantisch salaris in verhouding tot de plaatselijke Jan Modaal in Afrika, Azie of Zuid Amerika.
Ze rijden er rond in 4x4, fuiven wat af met de collega's van de andere NGO's die uit diverse landen van Europa en Noord Amerika komen en hebben er een status en plaatselijke hulpjes waarvan ze hier met hun capaciteiten alleen maar zouden kunnen dromen.
Zijn het welzijns en ontwikelingswerkers of zijn het avonturiers, die in een vorige eeuw in andere omstandigheden net zo goed in het kamp van de huurlingen of de jezuieten hadden kunnen actief zijn.
Zorgen al die NGO's wel voor ontwikkeling? Mag er wel kritiek op worden geleverd of wordt men dan al meteen uitgescholden als harteloos, egoistisch of fascist? Af en toe komt er iets aan de oppervlakte drijven, of roert er iemand in de beerput.

De opdringerigheid waarmee de collectes worden georganiseerd en de wijze waarop men mensen bespeelt en moreel onder druk zet en verplicht, heeft veel meer weg van psychologische chantage dan van vrijblijvendheid.

En wie controleert al die organisaties? Waarom wordt die controle niet publiek gemaakt door strenge onafhankelijke auditkantoren , die niet eerst meegenomen worden langs een goed restaurant of een andere incentive om een positief rapport te schrijven dat niet klopt?

Misbruiken woekeren er zoals de doping in de sport, en ze zijn niet uit te roeien, zelfs niet met superinspecteurs. Daarvoor bevinden zich de crime scenes te ver van hier.

Ga maar eens na hoe en waar de caritatieve instellingen zich gevestigd hebben en welke levensstijl er op na gehouden wordt, en hoe men de invloed die men met het gedoneeerde geld aanwendt en misbruikt voor politieke of religieuze doelen.
Bijvoorbeeld Caritas Catholica dat een van de gootste kantoorpanden op het industriepark van Heverlee betrekt.
Of ga, zo u er eens in de buurt bent, eens kijken in wat voor luxe het Rode Kruis en de directie in Genève baden en wat voor auto's er af en aan rijden ( niet enkel van de bezoekers)
Deze prestigieuze en dure stijl vinden ze daar wellicht nodig om mondaine figuren als princess Astrid te kunnen ontvangen en andere op grote voet levende beroemdheden aan te spreken om een deel van het vele geld dat ze hebben verdiend, soms wellicht dankzij uitbuiting, te herverdelen via hun organisatie, als aflaat voor hun zonden en ter sussen van hun geweten.
Ik heb medelijden met de mensen die zich belangeloos inzetten om met de collecte bus rond te gaan en die hun tijd en zweet inzetten om anderen gratis te helpen. Princes Astrid of de directeur van het Rode Kruis, Caritas Catholica of Oxfam zal men wel nooit aantreffen aan een verkeerslicht in de regen. Tenzij voor vijf minuten wanneer er een camera en een microfoon in de buurt zijn.
De beste liefdadigheid is wellicht geen liefdadigheid. Zo er dan toch liefdadigheid moet zijn, dan moet die gratis en belangeloos zijn verstoken van een of ander politiek of religieus doel of gedachte. Dat is evenwel een verhaal apart dat ik op een andere keer nog eens wil neerschrijven, omdat het deze post nog langer maakt dan menig mens wilt lezen, en mij te veel tijd ineens zou vergen.
De steeds groeiende wereldbevolking moet drastisch dalen. Zoniet zijn rampen ziektes en oorlogen een toenemend verschijnsel. Een halvering (of meer) van de wereldbevolking zou een halvering van de opwarming en pollutie betekenen, zou ruimte scheppen die mensen nodig hebben, en zou de humanitaire organisaties haast overbodig maken.

Gelukkig kan ik alles nalaten aan mijn kinderen, en weet ik genoeg van deze NGO- oplichterij om zonder wroeging elke collectebus te negeren.
Trouwens ik betaal zoals iedereen, die niet op zijn oor ligt, al te veel belastingen en al ongewild voor allerhande duistere projecten en over en weer reizende ministers, politici en diplomaten.

Recente artikels van elders:

"Geld voor goede doelen komt niet juist terecht"
Van het geld dat geschonken wordt aan goede doelen gaat slechts een klein deel effectief naar de mensen voor wie het bestemd is, de armen. Dat zegt auteur Thierry Debels in zijn nieuwe boek, waarover Het Nieuws van VTM vrijdagavond berichtte. In zijn boek toont Debels via vertrouwelijke documenten aan dat het geld voor goede doelen niet altijd terechtkomt bij de mensen voor wie het bestemd is. In het geval van Vredeseilanden gaat van elke vijftig euro uiteindelijk maar vijf euro naar de armen. Volgens Debels komt dat door de werking van de organisatie. Er gaat bijvoorbeeld al 25 procent van het geld naar de lonen van de werknemers hier in België, daarnaast moeten ook de kantoren in het zuiden gefinancierd worden. De partners in het zuiden krijgen ook nog eens 30 procent, en uiteindelijk komt maar 15 procent van het gedoneerde bedrag terecht bij de arme boeren. Bij Vredeseilanden ontkennen ze de aantijgingen. Dré Smessaerts van de organisatie zegt dat Debels zich baseert op een document van drie jaar geleden, "een oefening waar we zelf niet tevreden over waren, en die we niet hebben gebruikt in onze externe communicatie." (red. dus erkent hij dat het wel degelijk juist is maar niet bekend mocht raken) Debels beschuldigt ook enkele organisaties die lid zijn van 11.11.11.

De eerlijke handel volgens OXFAM en co.
De komende dagen zullen ze weer langs alle kanten komen schooien in het kader van 11.11.11. , "eerlijke handel" en andere zaken die alleen tot doel hebben de NGO's te verrijken. In nummer 831 van het satirisch weekblad 't Scheldt (http://www.tscheldt.be/) verscheen hieromtrent het artikel "the Che-trail". En wat lezen we hierin? Uiteraard het feit dat de politiek correcte media al jarenlang het proces maken van bijvoorbeeld Shell of Douwe Egberts dewelke arme boeren zouden uitbuiten en zelf met de winsten zouden lopen. De linksen van OXFAM voelen zich geroepen om die "armen" te verdedigen en prediken daarom eerlijke handel. Maar wat blijkt nu? Om de bewonderaars van Che-terrorist-Guevara ter wille te zijn, worden zelfs een soort bedevaartsreizen ingelegd naar zijn graf. De zogenaamde "Che-trail". In een advertentie in het Nederlandse Algemeen Daagblad wordt zelfs reclame gemaakt voor het feit dat men bij de Boliviaanse straatarme boeren kan logeren, om ook hun wereld te kennen. En wat kost een overnachting met ontbijt? Drie dollar per persoon, wat omgerekend zowat twee euro per dag is. Van uitbuiting gesproken.Dat zijn dus de fameuze linksen: iedereen aanklagen dat ze de armen uit het zuiden moeten steunen, maar ondertussen zelf rijk worden door diezelfde 'slachtoffers' uit te buiten en hen voor een aalmoes mensen laten herbergen. Ik vraag me af wat de journalisten van de politiek correcte zijde hierop hebben te zeggen. Het weze een waarschuwing voor iedereen die in de verhaaltjes trapt van zij die dezer dagen komen bedelen voor uw steun aan het zuiden.

Elf elf elf, goed voor een ander, beter voor zichzelf
Dat het zwarte continent één grote puinhoop is en blijft, is een open deur intrappen. Europa heeft daar twee fouten gemaakt: het was er beter weggebleven en toen het er toch was, was het er zo niet mogen opstappen. Hoe slecht de koloniale tijd toen ook zou kunnen geweest zijn, wat ervoor in de plaats gekomen is, is nog veel slechter. Van de bestaande infrastructuur is zo goed als niets over gebleven. Uit een recent rapport is nog gebleken dat er de laatste vijftien jaar evenveel geld is uitgegeven aan wapens als aan ontwikkelingshulp. Elkaar uitmoorden en alles kapot maken lijkt in zwart Afrika zowat de normale situatie te zijn geworden. Gisteren was het in West-Afrika, nu is het in Darfour, oostelijk Kongo en Somalië. Buiten het feit dat de koloniale machten zich uit Afrika hebben teruggetrokken (België deed dat in de recordtijd van zes maanden!), zijn ook de grenzen van de oude koloniale machten bewaard gebleven. Dat maakt dat zowat heel zwart Afrika bestaat uit kunstmatige landen, zeg maar België's in 't groot, in 't zwart en in de illegaliteit.Om toch een beetje de miserie van de plaatselijke bevolkingen te lenigen zijn er tegenwoordige ontelbare zgn ngo's (niet gouvernementele organisaties). In tegenstelling tot de vroegere missionarissen die zich letterlijk opofferden voor hun missies (en dat dikwijls met de dood hebben betaald), werken in die ngo's allemaal mensen die moeten betaald worden, wier bankrekening in Europa elke maand wordt bijgevuld en wier onkosten betaald dienen te worden. Dat er tenslotte van het geld dat 11.11.11 en Co hier ophalen, er nog weinig ter plaatse komt bij de hulpbehoevende mensen, is al langer een publiek geheim.Aan dat geheim lijkt nu een einde te komen. Een zekere Thierry Debels (rijmt met "rebels") heeft een boek geschreven over de volgens hem inefficiënte en frauduleuze ngo-wereld. Zijn verhaal is in hoofdzaak gebaseerd op de Vlaamse ngo Vredeseilanden, een organisatie die als een van de betere werd beschouwd. Volgens Debels blijft er van elke honderd euro in de collectebus slechts één (1!) over voor de mensen uit het zuiden. Dat is nog veel erger dan eerst werd vermoed. Zijn boek verschijnt woensdag bij Borgerhoff en Lamberigts.En er is nog meer. 11.11.11 heeft niemand minder dan Jos Geysels binnengehaald, de vroegere secretaris van Agalev en de uitvinder van het cordon sanitair. Ik kan moeilijk aannemen dat men bij 11.11.11 niet wist wie Geysels was. In dat geval is zijn benoeming in de top van de organisatie ronduit een kaakslag voor alle overtuigde Vlamingen en doen die laatste er goed aan geen cent meer te geven aan 11.11.11. Let wel op, beste mensen: blijf geven voor de derde wereld (en ook voor de eigen, vierde wereld), maar niet meer via 11.11.11. Organisaties die ons uitdagen verdienen onze centen niet.
04-11-2007, 10:22 Geschreven door guido van alphen http://blog.seniorennet.be/guvaal/

11.11.11
Ook dit jaar viel er een overschrijvingsformulier van elf enz. in de brievenbus bij de mensen van Kasterlee. Vermits die organisatie zo wat het morele alleenrecht lijkt te claimen op alles wat met hulp aan arme mensen in onderontwikkelde landen te maken heeft en ook zwaar gesubsidiëerd wordt door de overheid, stelt een argeloze burger zich vragen over wat er eigenlijk met al dat ingezamelde (belasting-)geld gebeurt. Niet dat we twijfelen aan de goede bedoelingen van mensen, die zich vol idealisme inzetten en willen ijveren voor een betere wereld, maar de ervaring leert dat goede bedoelingen zelden garant staan voor een efficiënte politiek.
Een beetje grasduinen op de website van elf enz. brengt een beetje licht in de duisternis.
Zo kunnen we vernemen dat in ’04 negenhonderdduizend € besteed werd aan campagnekosten, o.a. aan personeel en publiciteit. Dat is alvast een fors bedrag, zeker wanneer men rekening houdt met de goodwill waarop de organisatie kan rekenen in de media.
Aan de zgn. Noordwerking wordt 25% (1.200.000 €) van de inkomsten besteed : die werking omvat “beleidsbeïnvloeding”, “educaties”, publieksacties en studiewerk. Om het met andere woorden te zeggen : ruim twee miljoen € worden gespendeerd aan politieke actievoering in eigen land. Wie wordt daar beter van ? Wie krijgt er een riante wedde uitbetaald om aan “beleidsbeïnvloeding” te doen ? Wat omvatten die “educaties” ? Let wel, tot hier is nog geen eurocent aan werkelijke hulp uitgegeven !
Tweeëntwintig procent van de ontvangsten gaat naar “partners in het zuiden”. Wie zijn die partners zoal ? Die worden vaag omschreven als lidorganisaties en daar moeten we het dan mee doen.
De hoofdmoot (53%)gaat naar partners en lidorganisaties. Hun projecten worden eerst gescreend door een onafhankelijke commissie vooraleer ze geld toebedeeld krijgen. Directe partners zijn o.a. Protos, Bevrijde Wereld, Trias, Oxfam, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Max Havelaar, Alterfin…. Kortom de ganse panoplie van linkse tot extreem-linkse wereldverbeteraars, die al ruim veertig jaar moord en brand schreeuwen over schrijnende toestanden in de derde wereld en ons trachten een schuldcomplex aan te praten net alsof de modale westerling er schuld aan heeft dat genadeloze dictators over hun volk heersen als ware satrapen.
Uit bovenstaande gegevens kunnen we enkel concluderen dat elf enz. in hoofdzaak politiek actief is en zich aan de mensen wil opdringen als het levend geweten van de wereld. Bovendien zijn ze er ook nog in geslaagd de politiek correcte partijen en media in hun netten te vangen om subsidies en goodwill los te weken :
Mensen, doorprik de fabeltjes van de cynische bedriegers en help behoeftige mensen uit eigen omgeving, uit eigen volk !
Jef Verrycken

De Tijd 5/11/2007
Studie bevestigt stelling Thierry Debels over Belgische ngo's
Er bestaat een studie van de actiegroep Stop Armoede Nu uit 2006 die de stellingen van Thiery Debels over Belgische niet-gouvernementele organisatie (ngo's) bevestigt. Debels is de auteur van het boek "Hoe goed is het goede doel?" dat woensdag op de markt komt. Hij beweert dat van elke geschonken 100 euro slechts 1 euro naar de Derde Wereld gaat.In hun studie van november 2006 maakt Stop Armoede Nu een kritische doorlichting van zowel internationale als Belgische ngo's op basis van bestaand cijfermateriaal. Volgens het onderzoek is er vooral een gebrek aan transparantie in verband met de besteding van de miljoenen die ngo's krijgen, zowel in België als in het partnerland. Bovendien worden subsidies soms ingezet voor doelen die niet overeenkomen met de beleidsdoelstelling van de overheid. (SER)

Plaats voor een ervaringsdeskundige

Mensen die ver van de problemen wonen in landelijke gebieden, villawijken of buitensteden kennen het mijnenveld in de steden niet, ze komen er ook nooit, waarom zouden ze. Wanneer ze naar de stad gaan komen ze er hoogstens om in de winkelstraat te shoppen, en sommigen gaan in de steden werken in de kantoren die ze bereiken via de onderliggende af aangrenzende parkeergarages.
Daarom geloven ze ook van hun plaatselijke vakbond of meefeestende burgemeester en schepenen uit hun thuisgemeente dat de immigratie, de vreemdelingen- en islamproblematiek allemaal wel meevallen en overdreven zijn door het "extreem rechtse" Vlaams Belang.
Veel van deze Vlaamse burgers kennen enkel de aardige eigenaars van de arabische exotische restaurants in hun buurt of bij hun werkplek. Ze kennen veel aardige buitenlanders want ze gaan elk jaar een paar maal op reis naar een artificieel paradijs van sterrenhotels, zwembaden en goedgevulde bars. Ze amuseren zich er kostelijk temidden van alleen maar "buitenlanders" die allemaal heel lief en gastvrij zijn. ( of lijken). Dat er problemen zijn met vooral islamitische allochtonen, zal dan wel onze schuld zijn of die van extreem rechts, denken ze wellicht.

Daarom is het goed dat de ervaringsdeskundige, die een andere realiteit van bij ons kent en ziet dit eens vertellend neerschrijft.
Ik hoef aan haar column niets toe te voegen, tenzij dat de problemen veel groter zijn dan vele burgers denken en weten.
De bom, die tikt verder...

Het Multiculturele Mijnenveld
From the desk of
Marij Uijt den Bogaard on Sun, 2007-10-28 17:03

“Jullie zijn racisten, onze kinderen krijgen geen kansen, studeren helpt niet eens, dan nog vinden ze geen werk.” Er heerst een geladen stilte in de moskee, de woorden van deze vader vertaalt wat er leeft bij Marokkaanse ouders in een Antwerpse aandachtswijk.
“Als studeren niet helpt, waarom moeten wij dan tegen onze kinderen zeggen dat dit moet?” gaat de man verder, “mijn dochter deed universiteit en is criminologe, al een jaar zoekt ze werk!” Andere vaders vallen bij. Studeren en werk zoeken leiden tot niets, de samenleving is racistisch en discrimineert, hun kinderen zijn steeds de dupe hiervan, waarom dan aanmoedigen tot studeren en het zoeken van werk?
Hassan staat recht en neemt het woord. Kwam hij vorig jaar niet bij me langs met kleinzoon Jamal die werk zocht? Ondanks mijn bemiddeling heeft Jamal nog steeds geen baan en verontwaardigd klinkt het “als de samenleving onze kinderen niet moet, en het loopt fout, dus zoekt de samenleving het maar uit!”
De vaders knikken instemmend. Zij zijn voor jongeren verantwoordelijk tot aan de voordeur, daarna moet de samenleving het maar uitzoeken, hun taak zit erop. Mohammed staat recht en voegt eraan toe “dat mensen negatief over Marokkanen denken is de schuld van het beleid, dus moet het beleid daar wat aan doen.”
Voorzichtig opper ik dat dit ook te maken heeft met negatieve ervaringen van mensen, het beleid kan daar niet steeds voor verantwoordelijk worden gesteld. Verontwaardigd springt een man recht. “Wat komen we hier eigenlijk doen? Willen jullie proberen ons om te kopen omdat jullie zijn geschrokken van de rellen in Parijs?” vraagt hij boos. ‘Jullie zijn de christelijke vijand” klinkt het uit een andere mond “en jullie zijn bang omdat wij ons verzetten tegen de samenleving, tegen de discriminatie en racisme wat ons geen kansen biedt.” “Bovendien” zo gaat de man verder “hebben jullie altijd Joden op Arabieren voorgetrokken en daarvoor moet een prijs betaald worden” roept hij nog. “Nu jullie daarmee geconfronteerd worden, met het verzet tegen de uitbuiting van onze kinderen willen jullie hulp” snuift een vader, “overal bemoeien jullie je mee, maar niets wordt er voor ons gedaan.” Er is geen respect vinden de vaders en ook over wie er schuld heeft aan overlast, drugshandel en werkloosheid zijn ze het roerend eens, dat is de samenleving, niet de vaders zelf. Zij hebben hun best gedaan.
Tot aan de voordeur, daar begint al het probleem maar hierover een open dialoog opzetten blijkt in de moskee onbegonnen werk, de kloof is te groot en het gesprek komt muurvast te zitten, de sfeer is vijandig en wat fout gaat hoe dan ook de schuld van de samenleving. Ruimte voor enige nuancering of kritische blik is bij deze groep vaders nergens te vinden, zij hebben gelijk, punt uit.
Het is onmogelijk om de vader van de criminologe erop te wijzen dat bij zijn dochter niet het diploma maar de door haar gedragen nijaab een hinderpaal is om werk te vinden. Wanneer ik dit doe, toon ik in de ogen van de vaders geen respect voor het geloof. Al evenmin mag ik Hassan erop wijzen dat zijn kleinzoon tegen hem gelogen heeft, nooit de school afmaakte en dus ook geen diploma kon laten zien toen ik een werkgever voor hem vond. Ook kan ik niet zeggen dat een van hun woordvoerders helemaal geen maatschappelijk assistent is, ook al profileert hij zich als dusdanig in de media, de man heeft de studie nooit afgemaakt. Want dan kon ik in aanvaring met het Marokkaans eergevoel.
Dat het dealen van drugs voornamelijk gebeurt door Marokkanen, sommigen bekend in hun moskee, is al evenmin bespreekbaar. Over het gedrag van hun jongeren, die naar vrouwen zonder hoofddoek een blikje cola gooien, kan ik maar beter niet beginnen. Dat is immers buiten de voordeur, en dus mijn probleem en dat van de samenleving. Nergens is ruimte voor dialoog en iedere vorm van kritisch denken een aanval waar met agressie en dreigementen op gereageerd wordt. Deze ontwikkelingen rapporteren aan leidinggevenden bleek zinloos. Ondertussen winnen radicale stromingen die aanzetten tot versterking van dit ongenoegen en een handleiding geven om vanuit levensovertuiging tot in het absurde de samenleving uit te hollen steeds meer veld. Het middenveld brengt klakkeloos het denken van deze doelgroepen in probleemwijken over, nergens klinkt nog een kritische bedenking.
Binnen welzijnswerk en dienstverlening begint censuur al aan de basis, kritisch denken of confronteren met de realiteit mag niet, en wie dit toch doet is verdacht. Ondertussen raakt een gedachtegoed met samenleving als vijandsbeeld steeds beter georganiseerd. En begint de samenleving, anderhalf jaar nadat deze ontwikkelingen in een Antwerpse probleemwijk al aangekondigd werden, die confrontatie te voelen. Turkse jongeren confronteren met rel, door duidelijk te maken dat zij als nieuwe Vlamingen hun identiteit baseren op het Turk zijn. Vlaming zijn is voor deze jongeren’ je aan de wet houden’, meer niet. Van enige verbinding met deze samenleving is geen sprake en nooit wordt aan het middenveld gevraagd hoe dit komt. Een anesthesist moet zijn werk doen vanop de gang, omdat een moslim weigert hem in de kamer van zijn vrouw te laten. Toch doet niemand iets aan de gesloten zittingen waar jongeren te horen krijgen dat dit moet, van Allah. Niemand doet wat aan de uitspraak van de voorzitster van de moslimexecutieve, die ronduit zegt dat een moslim als arts te prefereren valt boven een niet moslim. Dat mag, want dat is geloof en het omgekeerde is racisme.
In Amsterdam teisteren jongeren de stad als ‘een van hun’ wordt doodgeschoten. Niemand spreekt moskees en vaders aan die jongeren zelf de weg wezen door de samenleving steeds als vijand af te schilderen. In Brussel gaan Afrikaanse jongerenbendes met elkaar in de clinch, en een Afrikaanse moeder doet wat welzijnswerk zou moeten doen, ouders opbellen en hen confronteren met het gedrag van hun zonen. Wanneer in Honslersdijk een uur lang door politie jongeren worden vastgehouden op verdenking van inbraak bij de lokale Albert Hein, belegeren woedende Marokkaanse dames de supermarkt en vonden werknemers de deur versperd door een vijftigtal met knuppels gewapende jongeren.
Opmerkelijk is de overtuiging van bewoners die menen dat er afspraken gemaakt zijn tussen burgemeester en media om hierover niet te schrijven. De overlast zou al jaren aan de gang zijn in Honslersdijk..Ondertussen meet dichter bij huis de Vlaamse dienst voor Arbeid met twee maten en gewichten: Als Mohammed niet solliciteert komt dit omdat hij geen kansen krijgt, als Wim hetzelfde doet is hij lui en pakken we de uitkering af. Dat schuldmodel van de samenleving en ontkenning van actief aandeel van het individu begint bij de vaders, en gaat via moskee naar middenveld die het aan de vergadertafel door de strot ramt van een beleid wat nooit zelf met vaders praat, laat staan weet wat binnen moskees gebeurt. Verslagen hierover blijven ergens onderweg hangen maar worden nooit door politici gelezen.
Over gesloten zittingen van radicale en goed georganiseerde verenigingen waar de sharia wordt gepredikt als weg van de ware moslim hebben ze nog nooit gehoord. Vermeulen, hoofd van de Antwerpse diversiteitcel bij politie, verklaarde vorig jaar nog in De Standaard dat dergelijke organisaties goed werk deden want ze hielden immers jongeren van de straat. Vermeulen kan het weten want een van de oprichters van een dergelijke radicale vereniging is zijn rechterhand. Infiltratie van radicale organisaties in het beleid is nochtans voorbehouden voor wantrouwige geesten die spoken zien en opjutten. Dat die hersenschim vooral als mogelijk waar kan worden gezien door de uitspraak van een hoofd diversiteit een brug te ver.
Dat de multiculturele samenleving verandert in een mijnenveld, ligt aan het totaal ontbreken van een gemeenschappelijke identiteit wat door het middenveld in stand gehouden wordt en door het beleid gefinancierd. Nergens wordt duidelijk waar de samenleving met wie naartoe wil en nog minder hoe. Dat zal leiden tot probleemwijken met groeiende sociale onderklasse en steeds hoger oplopende spanningen tussen groepen bewoners. We moeten stoppen met luisteren naar advies van een middenveld of integratiesector die niet het belang van een diverse samenleving maar doelgroepen centraal zetten. De samenleving moet vanuit diversiteit voor zichzelf gaan denken, los van drukkingsgroepen en woordvoerders, als dit niet snel gebeurd is het morgen te laat en gaat een hele generatie jongeren verloren in verongelijkt kijken naar wat vooral anderen moeten doen.

26 oktober 2007

Great men always manipulated the media to save the world

"Grote mannen hebben altijd de media gemanipuleerd om de wereld te redden."
Dit lijkt een slogan bedacht door de socialisten als excuus voor het lees- en kijkvoer dat ze ons elke dag voorzetten. En zijn ze ons wel aan het redden, en willen wij door hen gered worden?

In werkelijkheid is de titel van dit artikel de uitspraak van de schurk Elliot Carver die dit zegt tegen James Bond enkele minuten voor hij een nucleaire raket wilt lanceren om zo een oorlog te starten. ( Tomorrow never dies)

Het toeval wilt dat ik juist dit fragment zag terwijl mijn zoon die film aan het bekijken was op VT4. Zelf had ik de film al gezien, en die zin was me waarschijnlijk terug ontsnapt ware het niet dat ik een kwartier later op de Nederlandse internetkrant Het Vrije Volk las dat er op 21 october een aanslag was gepleegd op de organisatoren en Anders Gravers van de SIOE / SIAD (Stop de Islamisering van Europa) in Copenhagen. Deze goed geplande en goed georganiseerde aanslag in commandostijl vond plaats in een parkeergarage enige tijd voor er een betoging zou gaan plaatsvinden waaraan de organisatoren van het SIOE/SIAD wilden deelnemen..

Op diezelfde dag werd Stefan Herre van politically incorrect met de dood bedreigd; ook hiervoor was er geen aandacht in de pers…

Er hadden net zo goed doden kunnen vallen, maar het bleef bij een viertal gewonden, de ene al erger gekwetst dan andere. Dit toont aan dat er heel veel moed nodig is om een organisatie als SIOE of een politieke partij als het Vlaams Belang of de PVV in Nederland te leiden en steunen.

Weer weten we, bovenop de kennis van de dagelijkse misdrijven, de gewelddadige rellen in Amsterdam, en Brussel en de verhalen over islamieten die artsen afdreigen en vrouwen hun rechten ontzeggen, wie gevaarlijk zijn en waar het gevaar vandaan komt.

Het geweld komt niet van rechts.
Het gevaar en geweld komt van links, van de Islam, en de massa immigranten en illegalen die zich niet integreren, zich niet houden aan onze regels en dit middels geweld en provocatie alle dagen tonen en ook laten voelen aan zij die de pech hebben in hun buurt te komen.

Maar al even erg, of nog erger is het feit dat deze aanslag in de kranten en de journaals op TV totaal werd doodgezwegen, van het papier en het scherm weg werd gemanipuleerd door mensen die ons enkel vertellen wat we mogen weten, en het politiekcorrecte verhaal van het regime uitdragen.

Wanneer Britney Spears in een hondendrol trapt, of Verhofstadt voor de zoveelse maal weer niets komt vertellen (het wordt veiliger, allez, ge voelt dat toch), dan staat het op de voorpagina.
Dit nieuws over de aanslag mochten de mensen niet kennen want de media moesten de wereld weer redden.

Aan U: zijn zij niet de Elliot Carvers die manipulerend de wereld en de democratie zeggen te redden, terwijl ze zelf de bom ingeschakeld hebben en verder laten tikken.
Ik hoor onze tegenstanders en de verdedigers van de nefaste multicul al zeggen: "maar het komt uit een fictiefilm".
Maar kijk om u heen, herken de manipulatie via de media, zonder u te laten brainwashen, en oordeel zelf wat waar is, en waar het naartoe evolueert.

Ik vraag me af, waar blijft James Bond? Of gaat u er nu zelf ook eens wat aan veranderen; de volgende verkiezingen bijvoorbeeld, of wanneer u nog eens gevraagd wordt Uw portemonnee te openen om een regimekrant te kopen of een of andere TV actie van bekende linkse Vlamingen te steunen?

Mocht het nodig zijn hieronder enkele foto's en enkele "links". ( ik zou liever "rechts" schrijven)

24 oktober 2007

Turken steken Brussel in brand

De rellen uitgebroken in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek, waar een illegale betoging van Turken plaatsvond is uit haar voegen gebarsten. Dat was te voorspellen.
Reeds dagen zijn er 's avonds rellen waartegen door de politie niet wordt ingegrepen. Brandstichting, vernielingen, geweldplegingen op Koerden en Armeniërs.
Gemeenschappelijke en privébezittingen moeten eraan geloven. Het zal je auto of winkel maar wezen. Wees gerust , hun eigen auto of die van een Turkse landgenoot zullen ze niet in de fik steken.
En de burgemeester Demannez, die lafaard, komt dan de wereld vertellen dat hij begrijpt dat de Turkse bevolking van zijn gemeente haar solidariteit wil uiten met Turkije nu de situatie aan de Turks-Iraakse grens uitermate gespannen is.
"Maar wat er vanavond gebeurt heeft geen enkele zin. Deze betoging was niet aangevraagd. Als dat wel gebeurd was, hadden we ze met de politie kunnen omkaderen maar nu was dat niet mogelijk."
Omkaderen doen ze dat tuig!
Waarom sturen ze nu de stoottroepen van Luik niet? Diegenen die met hun grote bek en machtsvertoon parlementairen en vreedzame betogers kwam afkloppen op 11/9 ?
Waarvoor politiehonden, paarden en helikopters en waterkanonnen werden gemobiliseerd.

Het verschil is, deze kereltjes zijn gewapend, bewegen zich snel als echte stadsguerilla in kleine paramilitaire groepen, zijn geen statische vijftigers met een bordje, en gaan niet uit de weg voor een flik die schreeuwt : " En gij? Gij zijt Turk? Achteruit!
"Dit is een kleine oorlog" zoals zelfs de VRT journalist dit bestempelde in het nieuws.
Er werden een 100 tal (administratieve) arrestaties verricht wordt er verteld. Ze hebben alvast een bevel bonnetje gekregen met daarop: stoute jongens, dat mag je niet meer doen.
Nooit wordt er ergens vermeld of dit crapuul ook de schade moet betalen en hoe ze dat gaan doen. Of zo niet, wie dan de schade wel betaalt.
De politie van St Josse die blijkbaar in de hoerenkoten hangt, gratis pinten drinkt en snacks eet zonder te betalen, die zijn niet meer in staat de brave burgers te behoeden en het gespuis te stoppen.
Ze zijn er waarschijnlijk samen met de politici een deel van geworden.

Het bewijs dat immigratie en islam gevaarlijk en onze zelfmoord zijn wordt in Europa alle dagen geleverd. En dan houden de Marokkanen, de Congolese bendes, de Afghanen, de Tsjetsjenen, de Iraniërs ...enz...zich vanovond nog koest.
Schaf de dubbele nationaliteit nu af, en stuur alle tuig, criminelen en klaplopers direct terug naar waar ze oorspronkelijk vandaan komen.
Mensen die zich zo gedragen moeten de Belgische en Vlaamse nationaliteit direct afgenomen worden.
Ze zijn de schande en de kwelling voor de allochtonen die het hier goed willen doen en zich kompleet geïntegreerd hebben. Voor wie dit hun echte en enige vaderland is aan wie zij hun trouw zweren, en hun leven en toekomst willen geven.
Enkel en alleen de goede zouden na lange tijd, voorbeeldig gedrag en totale integratie mogen blijven, de beloning van hun inspanningen.

Multicul is dodelijk voor onze maatschappij, voor onze welvaart en ons welzijn, en dit zal de komende jaren nog duidelijker worden niettegenstaande al het gepamper, de positieve discriminatie, het te-veel-kansen-beleid.
Stop met dat straathoek-gewerk in die probleemwijken en gemeenten, dat haalt niets uit. Integendeel.
Of denken de politici dat de problemen verdwijnen wanneer men de naam en de status verandert in prachtwijken zoals ze die nu in Nederland noemen. Waar de allochtonen straks in luxeappartementjes en modelwoningen zullen wonen zonder dat ze één poot hebben uitgestoken in onze samenleving tenzij om te vernielen, te stelen, te molesteren of te dealen.
Dit terwijl vele ouderen, "onze ouders en grootouders", na tientallen jaren hard werken zonder overheidssteun in onaangepaste huizen hun oude dag tegemoet gaan vooraleer te belanden in een ocmw-bejaardentehuis dat veel meer kost dan hun armzalig pensioen.
Dat verdienen zij en wij niet in ruil voor al hun en ons werk, de jaren belastingen en solidariteits- en pensioenbijdragen.
Ja ik kom op voor mijn eigen volk, ik ben daarin linkser dan de socialistenen en de linkse multicul idioten, en ik ben daar fier op.

Le Kaercher contre la racaille.
En als ze voor hun land in Koerdistan of Irak willen sterven, ik ben de laatste om ze tegen te houden. Ik wil ze nog een premie van 5 Euro meegeven voor een kebab onderweg.

22 oktober 2007

De Award "Paljas van het jaar"

Volgende jaren, telkens op allerzielen (31 oktober) zullen we deze nieuwe award uitreiken.
Daarnaast voeren we een systeem van nominaties in onder de vorm van een joker.
De persoon met de meeste jokers tijdens het jaar achter zijn naam wordt de winnaar.
Mijn vrienden bloggers zullen mij wel genoeg tips en advies geven om telkens weer met de juiste motivering en voorafgaandelijk onderzoek de jokers toe te kennen en te voorzien van een waarom.
De top 20 gaan we dan op deze blog publiceren met naast hun naam het aantal verzamelde jokers.(moet ik nog uitzoeken hoe)
De maand voor de uitreiking van de "Paljas van het jaar" award verdwijnt de top 20 even tot aan de bekendmaking van de award op allerzielen. Dit om het spannend te houden.

De prijs verbonden aan deze award dient schriftelijk te worden opgeëist door de winnaar, via een publicatie door een deurwaarder in twee Vlaamse kranten van verschillende pergroepen, en betreft een vrachtwagen vol menselijke uitwerpselen geleverd en gestort voor de deur van de winnaar.
Daarnaast kan hij op vraag een A4 affiche bekomen vergelijkbaar met die horend bij de eerste award van 2007.
De wijze en plaats van uitreiking wordt bepaald door de jury.
Aangezien wij weten dat alles goed genoeg is om in de belangstelling te komen zullen de jury en ikzelf er streng op toezien dat de politici en andere kanshebbers hierbij niet frauderen door bijvoorbeeld expres meer te gaan knoeien of stommiteiten uit te halen.
Voor de goede orde delen wij mee dat de jury kan omgekocht worden, waarbij voor elke vijfduizend Euro op mijn bankrekening een joker wordt toegekend.
Tegen de beslissing van de jury en a.griffon, die zonder dat tegenspraak of enig verhaal mogelijk is, het laatste woord heeft, kan geen beroep worden ingesteld, noch is enige inspraak mogelijk.
Het staat mij vrij de reglementen aan te passen wanneer ik dat goedvind, en de jury te selecteren volgens de criteria die mij bevallen.

Het is reeds voorspeld door kenners, dit wordt de belangrijkste award en gebeurtenis van het jaar!!

Vrienden die hun medewerking willen verlenen bij het nomineren mogen zich melden.

Voor de verkeerde bezoekers: ik bepaal zelf wat er hier of in de reacties verschijnt. Wij kunnen zonder probleem deze reactiemodule uitschakelen waarbij enkelvrienden nog toegang hebben.
Hacken is een misdrijf waartegen klacht wordt ingediend, en waarvoor juridisch wordt vervolgd

En de paljas van het jaar 2007 is....

Naast de ontelbare awards die elk jaar worden uitgereikt heb ik er nu ook een ingesteld.
namelijk die van "Paljas van het jaar"
Ik had deze poster al een tiental keren kunnen gebruiken sinds ik hem maakte eind maart van dit jaar.
Er zouden in Wallonië nog meer PS figuren in dit pak passen, maar geen enkele klopt
André Flahaut dit jaar.
De enigen die in de buurt komen zijn Freddy Thielemans (de burgemeester van Brussel), Michel Daerden ( de nummer 1 dronkelap van You Tube), Jean Claude Van Cauwenberghe (de sjoemelende burgemeester van Charleroi), of Patrick Janssens van de koekenstad van allah, of Laurette Onkelinckx ( u weet wel wie)
Voor deze laatste had evenwel een ander pak moeten gemaakt worden, misschien met een rokje, want haar maat had ik niet in mijn bibliotheek.
Het lijstje met kandidaten om uit te kiezen was nog veel langer, maar hoe meer ik er opnoem hoe misselijker ik word.


En de paljas van het jaar 2007 is geworden...... ANDRE FLAHAUT !!!Waarom heeft hij het pak van Paljas weer aangemeten gekregen?
Omdat hij als een goed socialist de burgers weer eens heeft opgelicht.
Alhoewel hij zich bezighoudt met de kleur van de knopen en het kuisproduct gebruikt door de kuisvrouwen wist hij niets van 200 miljoen Euro of meer die verdwenen zijn over de laatste jaren.
Nee, niet iets dat pas gebeurd is, maar al lang aansleept. Het was al die jaren ook de minister van begroting Freya van den Bossche of de minister van Financiën Didier Reynders niet opgevallen niettegenstaande regelmatige begrotingcontroles en ondanks alle specialisten op hun kabinetten.
Zou het kunnen dat de zaak kortelings dreigde te ontploffen in het gezicht van Freya, en dat papa Van den Bossche, zijn dochter als "groot" manager zijn dochter geadviseerd heeft dit gat in de schatkist te signaleren en te communiceren aan de "domme Belgen".
Ja, communiceren is belangrijker dan goed besturen en zuinig omspringen met ons geld.
Als het goed gecommuniceerd is kun je hier alles uitvreten en alles pikken of laten jatten.

Nu heeft de Paljas van het jaar zaterdag vanuit Kinshasa erkend dat zich "misschien een probleem van administratieve techniek" heeft voorgedaan op zijn departement."Blijkbaar zijn er leningen aangegaan om bepaalde zaken te betalen die niet betaald mochten worden", aldus Flahaut over het oneigenlijke gebruik van 160 miljoen euro binnen zijn departement. Op een persbriefing in Kinshasa op de laatste dag van zijn bezoek aan de Democratische Republiek Congo verzekerde Flahaut evenwel dat hij niet op de hoogte was van de praktijken.

"Een probleem van administratieve techniek"?
Welke spindokter op zijn kabinet of bij de PS heeft dat staaltje communicatie bedacht?
Hoe dom denkt die man eigenlijk dat wij zijn?

"Er zijn dingen betaald die er niet mochten mee betaald worden"
Zoals zijn worstenKermis in Nijvel net voor de verkeizingen waarbij hij een marineschip tot daar liet varen als attractie?
Zijn reizen naar de Congo?
Het Marshallplan van Wallonië gesponsord?
De putten die de PS in andere gemeenten dan Charleroi heeft gemaakt snel dicht gemaakt?
Zijn dienstbetoon verbeterd?
Zijn campagnes gefinancierd?
Zaakjes geregeld in Congo?
En wat nog meer, want met 200 miljoen daar kan men veel mee betalen en veel mee sjoemelen.

Dit is weer zo'n zaak die men "tot op het bot" gaat uitzoeken.
Ik word al misselijk van die uitdrukking alleen al van de veronderstelling dat er straks een politicus die in de mond gaat nemen.

Ik stel voor dat ze hem voorgoed in Congo houden, op het bonobo-eiland, onafgezien van wat men gaat vinden. Of misschien is er wel een rebel die zo vriendelijk wilt zijn om zijn helikopter neer te schieten?
Blijkt dat die man licentiaat is in de politieke en administratieve wetenschappen.
Dat zo iemand ooit een diploma heeft kunnen halen, en dan nog in administratieve wetenschappen tart de verbeelding. Leve de exacte wetenschappen, daar kan men zich tenminste niet door de examens heenlullen en wat krom is recht praten. ( of in dit geval link(s))

17 oktober 2007

Hadden ze het niet zelf verklapt, niemand had het geweten.

Mag een opera adverteren met een massamoordenaar?

Dit is de vraag die De Standaard op haar forum stelt.

De Vlaamse Opera maakt voor haar nieuwste productie ’Siegfried’ reclame met een opmerkelijke affiche: een foto van een dreigende Seung-Hui Cho, de Zuid-Koreaanse student die in april van dit jaar 32 van zijn Amerikaanse medestudenten doodschoot op de campus van Virginia Tech University. Vindt u dit kunnen?
Regisseur Ivo Van Hove vertelde in Het Laatste Nieuws dat hij helemaal alleen op dit idee was gekomen. Over goed regisseren heb ik een totaal ander mening, maar dat die man goed is in het verkopen van rotte vis moet ik toegeven;

Liefst had hij Hans Van Themsche op de affiche geplaatst, maar de royalties die de familie vroeg waren te hoog.

Het is immers bon ton en obligaat in de wereld van de cloaca, de mosselpot van 10 miljoen, en de klodder gips rond een eierschaal en enkele boeken slechte poëzie, paralellen te trekken tussen Wagner, het nazisme, extreem rechts, en ... het Vlaams Belang.

Maar de vraag die De Standaard stelt peilt ook ondergronds naar de reikwijdte van de vrijheid van mening en expressie.
Wat mij betreft is die totaal, ook wanneer één iemand of zelfs iedereen tegen die mening en die expressie is.

Dus ja, ze mogen bij de opera alles.
Zelfs vals zingen, boeren en winden laten en voor aap staan, maar ze moeten dan niet denken dat er veel volk in de zaal gaat zitten.
Ik ga alvast niet naar zijn performance opera, en ik verbaas mij erover dat er operazangers gevonden werden die zich daarvoor lenen. Het moet zijn dat ze niet veel keuze hadden, en dit verkozen boven lesgeven aan het koortje de Heidekneuters in Bachten Maria Leerne.
Ik heb een hekel aan van die Jan Hoet achtige producties , met nauwelijks een decor, en waar het gezwam over de regie die van zatte cafépraat over een voetbalmatch vele malen overtreft.
Maar de bobo’s (of bonobo’s), ze doen maar, al hoop ik dat Bert Anciaux daar niet mijn belastinggeld aan heeft verkwist. Hem kennende zal dit mijn ijdele hoop zijn, en is zijn intelligentie te klein om zich aan commentaar op zijn kunstbeleid te storen.

Het is dank zij de vrijheid van expressie, dezelfde die regisseur Ivo Van Hove zich toeeigent, dat ik hierboven mag schrijven wat ik wil.

Nee, ik zou het voor geen goud willen missen die vrijheid.

15 oktober 2007

Hans en de SPA maken het Bont(e)

Hoorde en zag ik Hans Bonte van de SPa tijdens een uitzending van Actua TV van Knack zijn wens verkondigen dat de verdere verdeling van bevoegdheden tussen gewesten zeker de splitsing van de kinderbijslag zou moeten betreffen. Dan kunnen ze hier in Vlaanderen daarmee binnenkort de grote kinderrijke gezinnen een betere kinderbijslag geven.
Door welke kinderrijke gezinnen wordt die wens nu eigenlijk gestuurd ?
Het is algemeen geweten dat de begunstigden van kinderbijslag allochtone islamitische gezinnen betreft.
Die enkele Vlaamse gezinnen die meer dan drie kinderen hebben zijn op één hand te tellen en voorzien vaak nog uitstekend in de eigen behoeften.
Hans Bonte wou zo toch niet een inkomensprobleem oplossen voor Philippe et Mathilde die hun vierde kindje verwachten?
Naast een Nanny voor Philippe ook nog een tweede voor de kindjes wordt inderdaad duur.

Is het voor zulke weggeefoperaties dat wij Vlamingen grotere autonomie en onafhankelijkheid willen?
De moslims en andere allochtonen worden hier al genoeg gesponsort.

14 oktober 2007

De pers, de politiek, Fientje Moerman en het internet

Ik hoef niet alles zelf te schrijven (gelukkig maar), al zou ik dat wel willen en kunnen over wel duizend dingen. Mijn leven zal daarvoor nooit lang genoeg zijn en er zijn ook nog andere dingen in mijn leven. Ik lees en put dan ook gretig en dankbaar inspiratie uit artikels van anderen, uit parlementaire tussenkomsten en verslagen van gebeurtenissen, waarvan ik altijd al een stukje bewaarde wanneer ik vond dat het knap geschreven slim bekeken was en daar zelf niets of nauwelijks nog iets aan toe te voegen had.
Het Internet en de nieuws- en actualiteitsites, de interactieve fora, en de snelheid waarmee de waarheid nu sneller dan ooit de leugen achterhaald, hebben mij en anderen de mogelijkheid gegeven onze gedachten te delen met anderen in plaats van ze in een schriftje in een schoendoos te bewaren.
Dit is de grote bedreiging voor de kranten die enkel nog maar gebruikt worden om de beerputten dicht te houden of ze te bestuiven met even slecht stinkende parfum.
De echte journalisten werken niet meer bij kranten, daar werken enkel noch slaafse broodschrijvers die alle dagen diaree hebben en die hun hersenen hebben ingeruild voor piepschuim.
De echte journalisten zitten op het Internet, waar al maar meer hoog kwalitatieve en scherpe analyserende artikels en columns verschijnen. Ze zijn ongrijpbaar, onomkoopbaar, meedogenloos doeltreffend en ... gratis.
De kranten halen de vereiste oplage nog enkel door ze gratis weg te geven via school projecten, veel foto's en roddels van Paris Hilton, Britney Spears of Victoria Beckham en andere wulpse schonen, of .... gekoppeld cadeaus als de CD van Sarah Bettens bij De Morgen, de krant die anders niemand meer koopt tenzij om ermee te lachen.

Evenzo in de politiek.
De machtspolitici zijn er gehuld in mistgordijnen, knoeien in achterkamertjes dagelijks een stukje meer aan een labyrint waar men nooit uitgeraakt, en zijn enkel nog bezig met hun macht, hun postjes, hun reisjes en hun riante inkomen, of dat van hun vrienden die ze rugdekking verlenen.
De echte politici en debaters die zitten in de oppositiebanken, en worden angstvallig bestreden met clichés, verwijzingen naar een sinister verleden, en waar huidige sommige mensen zich misschien voor moesten schamen maar die . En of ze die taak goed vervullen.


Ik wil naast mijn persoonlijke bedenkingen en standpunten die ik hier neerpen, en dit voor wie het lezen wilt, graag laten meegenieten van wat anderen over de politieke ethiek en met name Fientje Moerman als actueel thema wisten te schrijven.
Luc Van Balberghe is zo één van die journalisten die een doorn in het oog zijn van de regimepers en de regimepolitici, maar wat en hoe hij schrijft maken mij tot een van zijn regelmatige lezers.
Ik moet gewoon als lezer nog eens nadenken over zijn project en idee om een nieuwe krant uit te brengen.
Op het eerste zicht een prima idee, waarnaar ik lang tevergeefs heb uitgekeken, maar niet iets om over een nacht ijs te beslissen. Een volwaardige krant opstarten kost veel geld, en wanneer men de steun van financiers binnenhaalt verliest men misschien ook zijn vrijheid.
Bovendien hebben misschien heel wat mensen die geen gedrukte krant meer kopen zich daar al bij neergelegd.

Ziehier een stukje van Luc Van Balberghe zijn hand:
Quote
Waarom is Fientje Moerman eigenlijk ooit minister geworden, en dan nog wel van economie? Wie haar ooit meemaakte op een buitenlandse missie kan getuigen dat ze nauwelijks het niveau van Prins Philippe haalde en dat ze er meer schade aanrichtte dan deuren opende. Wie haar ooit een speech hoorde houden tijdens een of andere plechtigheid op een bedrijf (als ze al opdaagde, tenminste), besefte telkens dat ze gelukkig niet het verkeerde papiertje voorlas. Zij was totaal onwetend, onbekwaam en had geen dossierkennis. Jaak Gabriëls was als Minister van Economie geniaal tegenover haar, en dat wil al iets zeggen.De reden waarom Fientje Moerman minister werd, heeft niets met politiek te maken. Ten eerste omdat ze een vrouw was. Als er quota moeten gehaald worden, spelen capaciteiten een kleinere rol. Positieve discriminatie dus. Voor haar opvolgster geldt trouwens hetzelfde. Moerman werd ook gedumpt in de Vlaamse regering als “l’oeil de Moscou” om er het reilen en zeilen te controleren en te gaan overbriefen bij dikke vriend Verhofstadt. Een derde reden wil ik hier niet vertellen, want die kadert te veel in de privé-sfeer en er is een onschuldige buitenstaander bij betrokken, maar in politieke en mediakringen is iedereen daar ook van op de hoogte.Wat heeft zij gepresteerd tijdens haar ambtstermijn? Voor de economie van Vlaanderen, totaal niets. Haar persdienst verspreidde aan de lopende band berichten om aan te kondigen welke geweldige plannen er waren en welke kleinigheden tot wereldnieuws konden opgeblazen worden, maar op een echte concrete bijdrage wachten onze bedrijven nog altijd.Wat deed ze dan wel? Benoemingen van familieleden en vrienden, geld uitdelen aan vrienden, partijleden bevoordelen, haar eigen zakken vullen. De voorbeelden zijn niet eens bij te houden, de bedragen niet te vatten.Tot het uiteindelijk fout liep en zij in een laatste wanhoopspoging haar vroegere kabinetschef Rudy Aernoudt ontsloeg of liet ontslagen. Dat was haar politieke zelfmoord. Zo blond was ze zelfs, dat ze niet wist dat je nooit met een luchtkarabijn mag schieten naar een gewonde leeuw.Nu is er een heel klein dekseltje gelicht van de hele grote beerput. Het gaat niet eens over haar ‘politieke' verantwoordelijk of over de fouten van mensen die achter haar rug en onder haar verantwoordelijkheid werken, maar over haar eigen, doelbewuste kuiperijen. En wat doet ze? Ze ‘neemt haar verantwoordelijkheid’.Me oela! Ze loopt gewoon weg, ja. En nog erger: tijdens het vluchten en struikelen en rechtop krabbelen en nog sneller weglopen graait ze uit alle schuiven nog snel de laatste banknoten mee die er nog resten.

Unquote

13 oktober 2007

Oneervol ontslag voor Fientje Moerman en juridische stappen geëist.

Een werknemer die zijn baas besteelt vliegt stante pede aan de deur. Hij moet dan geen rondje meer maken langs zijn collega's om afscheid te nemen maar kan onder toezicht nog zijn privéspullen in een plastic zak steken. Daarna volgt aangifte van diefstal bij de politie en een officiële ontslagbrief en C4 per aangetekend schrijven of deurwaarder.

Hij moet er dan niet aan denken stempelgeld te trekken, en nog veel minder een ontslagvergoeding. In tegendeel zal van hem het gestolene worden teruggevorderd.

Waarschijnlijk komt hij daarna nooit meer aan de bak waarbij hij aan of naast de kassa mag zitten of enige verantwoordelijkheid heeft. Waarschijnlijker is dat hij de rest van zijn leven ergens de toiletten mag kuisen.

In onze politieke wereld is dit anders. Daar mag de bedrieger of dief nog complimenten en applaus in ontvangst nemen van de minister president en disgenoten.

Daar wordt men niet ontslagen zoals in de privé, daar geeft men de bedrieger de kans om eervol ontslag te nemen, met behoud van wedde gedurende de volgende maanden. Ondertussen wordt waarschijnlijk voor haar een aangepaste baan gezocht en gevonden.

Fientje Moerman die haar familie, vrienden en zichzelf rijkelijk beloonden met onkostennota's, bijzondere uitgaven en gefantaseerde opdrachten, mag zo vertrekken met een uitzonderlijk gouden handdruk. Gedurende 18 maanden krijgt ze elke maand nog 5.250 Euro. Dat is in totaal 94.500 Euro of in oude Belgische franken meer dan 3,8 miljoen frank.
zijnde 3 of vier keer het inkomen van Jan Modaal.
Ik vind dat ze die niet mag krijgen. Meer zelfs, het verkwiste geld moet terug in de staatskas komen en een gerechtelijk onderzoek moet daar voor ingesteld worden.

Gelukkig voor haar geldt in dit land nog niet de sharia. Mocht dit zo zijn, dan zou ze dra zonder handen rondlopen, of nog erger.

Ere wie ere toekomt
Jurgen Verstrepen krijgt niet altijd en zomaar van mij bewondering. Zijn politiek shoppen en opportunisme, zijn jongensachtig gedoe, zijn egocentrisme alsof hij de "freedom of speech" heeft uitgevonden en die als enige verdedigt, zijn wat voorspelbare radio die wat lijkt op de top vijftig van Zaki destijds, inclusief overslaande stemmetje en voorspelbare slogans en intro's liggen mij niet
Hij heeft moeite met de nakende volwassenheid, coming of age zoals hij dat liefst in het Engels zou benoemen, zijn moeite met het ouder worden en de " growing pains" hebben mij nooit een fan van hem gemaakt.
Maar ouder, volwassen en verstandiger worden overkomt ook hem gelukkig, al zal hij zoals Dedecker altijd wel een beetje een straatvechter blijven, ook al dragen ze judokledij. Maar dat mag, dat brengt animositeit,verrassing en spektakel.

Bewondering heb ik voor de wijze waarop hij het woord heeft genomen in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de ontdekte corruptie bij en het ontslag van Fientje Moerman.
Mede dank zij Luc Van Balberghe en anderen, verscheen de integrale transcriptie van zijn parlementaire tussenkomst op het Internet. Ik vond dat niemand die tekst mocht onthouden worden en plaats hem dan ook integraal op deze blog.
Bravo Jurgen, al zal mij dit niet van partij doen veranderen, je hebt hiermee je kiezers iets teruggegeven.

Quote
Parlementslid
Jürgen Verstrepen (LDD) heeft er gisteren een interpellatie over gehouden in het Vlaamse Parlement. Hij noemde man (vrouw!) en paard, namen, bedragen, data... en legde alle trajecten en mechanismen bloot.Deze blog heeft niet tot doel letterlijke verslagen van toespraken te brengen. Maar andere media zwegen het dood of minimaliseerden het. Daarom staat hieronder het stenografische verslag.Het is beangstigend dat zelfs Minister-President Kris Peeters niet eens meer zeker is dat het er op andere kabinetten beter aan toe gaat.
De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord. De heer Jurgen Verstrepen: Mevrouw de voorzitter, dames en heren, de waarheid heeft haar rechten. In tegenstelling tot wat de minister-president zegt, gaat het niet over vage verdachtmakingen of over een zeldzame vergissing. De zaak-Moerman gaat verder dan het verslag van de ombudsman. PBS is maar een onderdeel.Beter Bestuurlijk Beleid betekent voor de Vlaamse Regering eigenlijk meer administratie, meer overheidsinstellingen, meer regelneverij en vooral meer ambtenaren om aan de besmettelijke Belgische ziekte te voldoen. Tussen 1996 en 2005 is het aantal ambtenaren met 28 percent gestegen. De hofhouding van onze ministers is onder het motto "wat we zelf doen, doen we beter" gegroeid van 372 kabinetsmedewerkers in 2000 tot 510 in 2007. Als er te weinig overheidsinstellingen en bevoegdheden zijn om te voldoen aan de vraag naar politieke benoemingen, dan wordt er schaamteloos bijgecreëerd. De zelfstandige agentschappen bijvoorbeeld rijzen als paddenstoelen uit de grond. Elke paddenstoel wordt vorstelijk gesubsidieerd en bemand met partijgebonden boskabouters. Het is zo erg geworden dat men op het kabinet-Moerman overwoog om een subsidiedatabank te laten oprichten door huisvriend Guy Serraes. Een subsidiedatabank alstublieft! Die zou dienen om de verkwistingsdrift te kunnen bijhouden. Dat is bewijsstuk nummer 1. Dat staat in dit document. Ik heb bewijsstukken meegebracht, blijkbaar is dat nodig.Met vijf partijen in de regering van de zakelijkheid worden de postjes netjes en evenredig verdeeld, of het nu over het Flanders District of Creativity gaat, over het VLAO of het Vleva, het laatste geesteskind van onze sinterklaasregering. Bij het VLAO kon de heer Leterme zonder openbare oproep zijn kabinetschef Jan Callens kwijt. Bij Flanders DC werd Lorin Parys gekazerneerd, gewezen woordvoerder van mevrouw Ceysens toen ze de vorige keer minister van Economie was. Haar kabinetschef, Johan Hanssens, huidig politiek directeur van Open Vld, kreeg een zitje in de raad van bestuur naast Marc Eyskens en Fons Leroy. Mevrouw Ceysens, u bent nu minister, u kunt uw gewezen medewerkers terughalen als u dat wilt. De benoemingsdrift heeft de schaamtegrens overschreden. Voormalig minister Moerman stuurde haar kabinetschef Gwendolyn Rutten en zelfs haar man Willem Vanden Broucke naar de raad van bestuur van het Vleva. Ook de N-VA blijkt geraakt te zijn door het virus van de postjes. Frieda Brepoels zit er naast Luc Van den Brande en Luc Van den Bossche. Ook s.pa'er Leo Victor die vroeger nog gediend heeft onder Luc Van den Bossche in het GIS, kreeg in het Vleva een uitloopbaantje als directeur. 'Donnant donnant' heet dat in het vakjargon. Zelfs de moeder van Freya Van den Bossche, filologe Lieve Bracke, expert in internettechnologie, krijgt een zitpenning van 625 euro per keer dat ze naar de raad van bestuur gaat van het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie. Dat is een cadeautje van huisvriendin Moerman, twee dagen voor de verkiezingen van 10 juni. Iedereen was lief voor elkaar.De Herculesstichting is een schoolvoorbeeld van wat men in Wallonië, zeker in Charleroi, de PS-cultuur noemt. Hercules werd door minister Moerman boven de doopvont gehouden om die zware apparatuur voor wetenschappelijke doeleinden te subsidiëren. Het is een klassiek programma dat gemakkelijk door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of het IWT beheerd kan worden. Die afsplitsing beantwoordde aan geen enkele economische of wetenschappelijke nood. Dat was allemaal toeval.FOCUS Research, een universitaire vereniging van professoren en onderzoekers heeft dit onlangs nog bevestigd. Alle adviezen waren vernietigend, zoals u ondertussen al weet. Voormalig minister Moerman legde volgens de mooie politieke cultuur alle adviezen naast zich neer, want de Herculesstichting beantwoordt als nutteloze overbodige constructie aan de noodzaak om aan cliëntelisme te doen en om aan open sollicitatieprocedures en assessments te ontsnappen. Voor aanstellingen van niveau N is blijkbaar alleen een politieke lange arm nodig en geen assessment. Voor functies van niveau N1 waarvoor er nog geen vacatures zijn, werden zopas 800 kandidaten gescreend bij De Witte & Morel voor de som van 1,5 miljoen euro. Goed bestuur betekent dus eigenlijk 'eigen volk eerst'. Op die manier kon gebuisd Open Vld-politicus Fons Borginon worden aangeduid als regeringscommissaris, gewezen kabinetschef van Yves Leterme, Bart De Moor, als voorzitter van de raad van bestuur en Marc Luwel als algemeen directeur. Marc Luwel, de gewezen adjunct-kabinetschef van parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten, die werd doorgestuurd omdat hij de onderwijsambtenaren incompetente slaapkoppen noemde. Hij was zo weer thuis met een wedde van gewoon hoogleraar, na een ommetje in Den Haag waar hij aan de slag was bij de NVAO, een organisatie die de kwaliteit van Nederlandse en Vlaamse universiteiten bewaakt. Alle regeringspartijen waren tevreden, want het postje in Den Haag kon dan blijvend worden bezet door sp.a'er Jos Terwecoren van de Gentse Hogeschool waar minister Moerman ook in de raad van bestuur zat.De Herculesstichting is een van die zogenaamde normale creaties van goed bestuur, ware het niet dat minister Moerman het Vlaams Parlement flagrant heeft voorgelogen over de ontstaansgeschiedenis van haar geesteskind. Het Herculesproject is opgezet door en voor Marc Luwel, en door hem uitgewerkt terwijl hij in Den Haag werd betaald om zijn terugkeer voor te bereiden.Rudy Aernoudt kaartte dit aan en plaatste op die manier meteen een potentiële handtekening onder zijn ontslagbrief. Intussen liggen de bewijzen van die leugens op tafel. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 9 mei werd de minister geïnterpelleerd door de heer Dedecker over de nutteloosheid van de Herculesstichting en de postjespakkerij voor de politieke vriendjes, in het bijzonder de aanstelling van Marc Luwel tot operationeel directeur zonder de minste aanwervingsprocedure. Minister Moerman, bij monde van minister Keulen, antwoordde letterlijk: "dat de heer Luwel nooit verbonden is geweest aan het kabinet-Moerman en dat er op dat vlak geen enkele link was naar de persoon in kwestie." Dit is een flagrante leugen, want er bestaan minstens vijf e-mails van Marc Luwel zelf aan het kabinet-Moerman waarin hij de uitwerking van het Herculesproject aankaart. De eerste dateert al van 22 december 2005, een tweede van 31 december 2005. Daarin verklaart hij zelf om op 13 januari 2006 op het kabinet aanwezig te zullen zijn om het dossier te bespreken zodat het op 15 januari op circuit kan.Op 5 maart stuurde Marc Luwel opnieuw een mailtje met de volgende gevleugelde woorden: "Ik heb mijn belofte aan Fientje gehouden. Francis en ik hebben de twee addenda aan de overeenkomst afgemaakt." Verder staat er nog: "Kijk eens goed of wat er staat voor Hercules en de interne samenwerking niet rommelt. Ik ben morgen op het kabinet." Hier is gezegd dat er totaal geen link zou zijn. Voor alle duidelijkheid, Francis Charlier is ook een bevriend consulent.De heer Luwel maakte zelf de ontwerpaddenda bij de overeenkomst met het FWO Vlaanderen. Op 21 augustus bevestigde hij per mail dat ook het voorontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering voor de organisatie van de Herculesstichting van zijn hand komt.En dan beweert minister Moerman op 9 mei 2007 koudweg in het Vlaams Parlement dat Marc Luwel nooit verbonden is geweest aan haar kabinet en dat er geen enkele link is naar de persoon in kwestie. Dit zijn flagrante leugens en een minachting voor het Vlaams Parlement.En dan heb ik hier ook nog de mail van Marc Luwel van 11 mei 2006 aan het kabinet-Moerman voor de stafvergadering waarin hij instructies geeft om Hercules op de ministerraad te bespreken zonder het advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid te vragen. Die vrees voor dat advies bleek terecht, want enkele maanden later waren alle adviezen vernietigend, zowel dat van het IWT als dat van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie. BBB betekent aan het Martelaarsplein 'betere bediening van bekenden'.Minister Moerman loog over het bestaan van consultancycontracten toen het Vlaams Parlement op 22 november 2006 vroeg of ze consultancyopdrachten had afgesloten tussen 2 juli 2004 en 15 november 2005. Goed bestuur is blijven liggen in dit huis. Ze ontkende, maar in werkelijkheid had ze op 25 januari op een schimmige wijze een opdracht toegekend aan PBS van mevrouw Marleen Malfait en mevrouw Janiene Palmyre Vermeulen. Erger nog is het feit dat de Vlaamse Ombudsdienst geen inzage kreeg in de gunningsdossiers van dit contract toen de ombudsman zich op 8 maart aanmeldde op het kabinet-Moerman. Niets is toevallig, echt totaal niets: de datum van het contract, de inhoud, de datum van de oprichting van de firma, de lichtheid van de inhoud of de grootte van het bedrag. Het is niet toevallig dat PBS amper een paar maanden na de installatie van de Vlaamse Regering een opdracht van 65.340 euro op jaarbasis in de wacht sleepte. PBS is een strobedrijfje van Ernst & Young-consultant Guy Serraes. Zijn moeder, Janiene P. Vermeulen bezit immers 90 percent van de aandelen - hoe toevallig. De andere 10 percent behoort toe aan Marleen Malfait, gewezen kabinetssecretaris van Guy Serraes, toen die laatste nog schepen van Personeelszaken in Gent was. Fientje Moerman was toen schepen van Onderwijs. Sommige VLD'ers laten elkaar niet in de steek als er te schrapen valt. Van Gent naar Brussel is het maar een kleine stap. Het trio kende elkaar al langer. Malfait en Serraes hebben in de jaren negentig nog de verkiezingscampagne van Moerman verzorgd met hun bvba Victory onder het motto 'winnen is een beroep en politiek is geen zeep'. Politiek is geen zeep, maar men moet ervoor zorgen dat men er niet op uitglijdt. Mevrouw Moerman had te veel zeep onder haar voeten en is uitgegleden. Mevrouw Ceysens, ik hoop dat u beter kunt schaatsen of dat u antislipzooltjes aan hebt.Had de ombudsman enkele personen ondervraagd die op het kabinet van Moerman werkten toen ze nog federaal minister van Economie was, dan had hij kunnen weten dat in juni 2004 een contract in de maak was voor consultant Serraes voor 2000 euro per dag. De stoelendans van de federale naar de Vlaamse Regering gooide wat roet in het eten, maar alles werd vlug rechtgezet door op 8 augustus PBS op te richten en het lucratieve contract binnen te rijven. Dat dit contract meer stinkt dan de Gentse Leie, is een eufemisme. (Opmerkingen) De Schelde ruikt geweldig, maar de Leie stinkt in dit verhaal.Het bedrag werd net onder 67.000 euro gehouden zodat men de procedure kon volgen van gunning zonder voorafgaande bekendmaking. Toen Aernoudt niet meer wilde meewerken aan de dubieuze gunningsconstructie, werd hij vervangen door Jan en Francis. Francis was de medewerker van de man van Fientje Moerman op het Europees Parlement, maar door budgetproblemen kon hij er een jaar niet aan de slag. Hij werd dus tijdelijk geparkeerd op het kabinet tot hij weer in het Europees Parlement aan de slag kon. Jan is Jan Kerremans, die het na minder dan een jaar als politiek kabinetschef bij Moerman voor bekeken hield en terugkeerde naar Patrick Dewael. De heer Serraes is naast verdoken eigenaar van PBS eveneens consultant van Ernst & Young en eveneens verantwoordelijk voor - hoe toevallig - contacten en contracten met de publieke sector. We zouden de vraag kunnen stellen hoeveel contracten deze tak van de 'big 4' heeft afgesloten met de Vlaamse Regering. De beïnvloeding van de heer Serraes blijkt duidelijk uit zijn mails aan toenmalig kabinetschef Aernoudt. Het gaat onder andere over mails van 30 augustus en 10 september 2004. Ik zal ze niet voorlezen, maar de ombudsman bevestigt ze. De heer Serraes heeft stafvergaderingen van het kabinet bijgewoond en mailde zelfs op 20 december met het aanbod om te helpen bij de opmaak van een bestek. Nochtans bepaalt - dat werd hier al gezegd - de overheidsopdrachtenwet in artikel 11 dat in elk geval de kandidaat-inschrijvers en derden geen toegang mogen hebben tot documenten betreffende de gunningsprocedure van opdrachten zolang de aanbestedende overheid geen beslissing heeft genomen. De inhoud, de prestaties die door PBS geleverd werden, waren veeleer bezigheidstherapie dan consultingwerk. Volgens de Vlaamse Ombudsman waren er in het dossier onvoldoende bewijzen van een correcte en voldoende uitvoering en waren de prestaties in strijd met de opdrachtomschrijvingen in het bestek. Algemeen strategisch advies is noch tijdelijk noch specifiek, en een stilzwijgende verlenging is reglementair verboden. De verlenging met twee jaar betekent tevens dat het niet gaat om een in de tijd beperkte expertenopdracht. Die valt onder artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering tot de organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering. De stilzwijgende verlenging stond zelfs gestipuleerd in het bestek 2004.001. Mevrouw Moerman heeft hier zeer duidelijk en ontegensprekelijk de wet overtreden. Mevrouw de voorzitter, we vragen eveneens een parlementaire onderzoekscommissie om het reilen en zeilen op het kabinet-Moerman tot op het bot uit te spitten. Zo is er ook nog de exuberante vraag van minister Moerman naar 10.000 euro persoonlijke representatiekosten en 15.000 euro onvoorziene uitgaven voor een uitstapje naar Brainport Flanders begin november 2006 in de Verenigde Staten. Door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie werd dit in het verslag van 23 januari 2007 als substantieel buiten proportie bestempeld bovenop een bedrag van 51.204,01 euro, een erg ruime schatting van de te maken of te verwachten kosten gedurende een zending van enkele dagen. Dat staat in dit document. Er is nog meer. Mevrouw Moerman was niet te beroerd om 35.000 euro te vragen om aan een moderator te geven om vijf debatjes te leiden voor Hersentoer. Ik herhaal: vijf debatjes aan 7000 euro per stuk voor een halve dag. Dat zijn Woestijnvisprijzen! (Gelach)(Correctie van Elveebee: in een eerste mail werd het bedrag van 35.000 euro genoemd, maar dat was een typfout. In werkelijkheid was 3.500 euro bedoeld en werd een goeie 3.000 euro effectief betaald aan Greet Op de Beeck, een VRT-journaliste. Dit gebeurde kort nadat Siegfried Bracke een reprimande had gekregen nadat hij voor ongeveer 500 euro een debat had geleid in opdracht van het Vlaams Belang)En dan doen we hier alsof er niets aan de hand is. Het gaat dan nog enkel maar om het kabinet-Moerman. Mijnheer de minister-president, als u dit allemaal hebt gehoord en misschien nog eens wilt nalezen - wat ik zou kunnen begrijpen - durft u dan nog uw hand in het vuur te steken dat dit enkel en alleen kon en kan gebeuren op het kabinet-Moerman? Zult u mij nu zeggen dat het om een uitzonderlijk geval gaat? Durft u uw hand daarvoor in het vuur te steken? We vragen al een maand een onderzoekscommissie om het hele kabinet door te lichten. Dat is duidelijk. Ik laat de details nog achterwege. We vragen ook de terugstorting van 200.000 euro overheidsgeld dat door minister Moerman als goede daad op duistere wijze aan haar politieke vrienden werd geschonken. Wij vinden dat dit geld terug moet vloeien naar de Vlaamse belastingbetaler. We vragen een interne audit van alle kabinetten om het vertrouwen te herstellen en elke zweem van bedenkelijke praktijken weg te halen, zowel voor de publieke opinie als voor iedereen in dit huis. We vragen eveneens een afbouw, zoals beloofd, van de ministeriële kabinetten. We zouden graag eens in detail willen zien hoeveel en welke externe experts voor welke euro's werken op welke kabinetten. De waarheid heeft haar rechten, mijnheer de minister-president. Die ligt hier. Zoveel toevalligheden, zoveel feiten, zoveel details zwart op wit: dat is geen slippertje. Dit is georganiseerd en een smet op deze regering en dit huis. De burger krijgt het gevoel dat het allemaal dezelfden zijn, dat ze allemaal hun zakken vullen en dat ze het allemaal voor zichzelf doen. Ik zou graag hebben dat die smet wordt weggenomen. Ik zetel hier ook, en ik ben niet van plan om ook dat te moeten aanhoren vanwege het feit dat Fientje Moerman een dergelijke praktijk tot uitvoering heeft gebracht. Dat is de politiek onwaardig.


UNQUOTE