Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 juni 2008

B-plus haalt zijn noodlot binnen.

Tony Mary de ex VRT -top- knoeier, megalomaan en lobbyende logebroeder, is de nieuwe voorzitter van B-Plus .
Zoals jullie wel kunnen raden is B-Plus een beweging voor een vernieuwd federalisme en een betere verstandhouding tussen Vlamingen en Franstaligen, wat eigenlijk neerkomt op retour à la Belgique d' autrefois. Wedden dat er op de vergaderingen van B-plus vrijwel uitsluitend Frans wordt gesproken zoals dat overal het geval is, zelfs al zijn er veel minder Walen dan Vlamingen aanwezig.
Goede keuze van B-plus, want ik hoop dat hij daar even veel kapot zal maken als hij deed bij de VRT. Dan kunnen we binnenkort schrijven B-Plus beweging failliet verklaard. Tenzij Bourgeois ze ook ter hulp komt met Vlaams belastinggeld. Je weet maar nooit.

Kind te koop!

Een van de ergste vorm van mensenhandel werd, door omstandigheden buiten de wil en inzet van het gerecht, afgeremd. Het adoptiebureau Horizon dat kindjes uit vreemde landen importeert sluit zijn deuren, en dat is goed nieuw in de strijd tegen de mensenhandel. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=901TMTOG en http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF30062008_017
Jaarlijks worden er om de "kinderwens" van veel koppels kinderen geïmporteerd uit verre landen, meestal zeer arme en dus goedkope landen waar het met rechten van mensen en zeker van kinderen slecht is gesteld. Van deze trieste omstandigheden maken adoptiebureaus en koppels met hangnaar exotisme, originaliteit en misplaatste liefdadigheid gebruik om kinderen uit hun omgeving te roven om er hier hun exotische kinderwens mee te vervullen. Deze exotische adoptiewens, waarvan zelden wordt toegegeven dat die er in de eerste plaats is om de eigen emotionele behoeften te bevredigen, genereerde in alle gevallen schreinende, laakbare en de ernstigste vorm van mensenhandel die we kennen met alle criminele excessen die ermee gepaard gaan. Onlangs nog was er het schandaal in Soedan waar door een schimmige Franse organisatie, Arc de Zoë, op grote schaal ontvoerde kinderen naar Frankrijk werden gesmokkeld. En even ervoor werd bekend dat ook Chinese kindjes die waren geplaatst maar niet afgestaan, ter adoptie werden gebracht, en waarbij de natuurlijke ouders onder druk werden gezet. En wie herinnert zich niet de berichten waar Roemeense Romanzigeuners hun kinderen te koop aanboden, wat trouwens nog steeds voorkomt in dit land dat nu deel uitmaakt van de EU.
U gelooft toch niet dat dit uitzonderingen zijn, en niet voorkomt in landen als Ethiopië of Somalië waar nu de meeste adoptiekindjes vandaan komen?
Al twee jaar op rij heeft adoptie uit Ethiopië die uit China van de eerste plaats verstoten: in 2007 kwamen liefst 88 kinderen uit dat Afrikaanse land naar Vlaanderen, of een kleine helft van alle buitenlandse adopties. Dat is dus bijna driemaal zoveel als uit China.

Hoeveel van de adoptieouders heeft zich de moeite genomen de echte adoptieomstandigheden van hun kind na te gaan?
Weinigen of geen, omdat ze weten dat het stellen van de vraag leidt tot schokkende antwoorden. Dus worden die vragen uit eigenbelang verdrongen, en wordt er een beeld opgehangen alsof het alleen om liefdadigheid zou gaan, en niet of nauwelijks om het invullen van eigen wensen.
Veel mensen zijn zo gewoon geworden dat ze al hun wensen en behoeften kunnen inwilligen, en dat alles te verkrijgen en te koop is, alsof de wereld een grote supermarkt is.
Voor het bevredigen van die behoeften is men bereid zijn ethiek opzij te schuiven en
vooral voor diegenen die over genoeg geld en of macht beschikken.

Wat men niet of onvoldoende heeft, gaat men kopen: auto's, grotere borsten, een nier, en ... kinderen. Daardoor ontstaat er een markt, en met de vraag een aanbod. De handel in alle dingen tot kinderen toe wordt gebanaliseerd en goedgepraat totdat niemand nog een vraag durft stellen om niet afgeschilderd te worden als asociaal, racist, xenofoob of verzuurd. Het gebeurt zo geleidelijk als destijds bij het oogluikend toestaan van marihuanaroken, of geminimaliseerd als het lijntje coke van Tom Boonen. Dat hoort zo in een selectief tolerante maatschappij, die minder tolerant zal reageren op dit artikel.
De handel in exotische kinderen, al is die door papierwerk tijdrovender en omslachtiger, is even resultaatzeker als op zoek gaan naar aardbeien in het winterseizoen.

Veel mensen zullen al niet meer zover gelezen hebben om hier te lezen dat ik niet tegen adoptie ben, maar tegen import van, en handel in kinderen, hoe laag de prijs en de kosten ook waren. Ik ben absoluut tegen het creëren van een markt en een kindertrafiek ter bevrediging van verlangens en stokaardjes, en zeker niet wanneer daar geld mee gemoeid is. In mijn filosofie is een adoptie of stiefouderschap gratis, en indien er kosten zijn, ook voor de opvolging, dan moeten die door de overheid worden gedragen, immers de kinderen zelf in tehuizen houden kost de overheid ook geld.
Het mag ook niet ontaarden in een systeem dat andere landen helpt hun problemen op te lossen
of ze er toe aanzet ze verder te negeren, hoe arm het land in kwestie ook is, want het leidt tot misbruik..
Waarschijnlijk hebben die geadopteerde kinderen hier een beter leven dat daar waar ze vandaan worden gehaald, maar heel zeker is dat niet. Een beter leven, is dat zoals de mensen dat hier door hun materialistische en egoïstische bril zien, want dezelfde mensen zullen vaak ook vertellen hoe gelukkig en vrolijk die mensen ginder wel zijn ondanks hun armoede?
Af en toe sijpelt er er een situatie door waarbij de geadopteerde kinderen achteraf niet zo tevreden zijn met hun ontworteling, in conflict komen met hun pleegouders en ervan vervreemden. Vele geadopteerde kinderen gaan later hun wortels en familie terug opzoeken, en vinden die gepaard gaande met veel emotie en pijn terug. Men vergeet licht dat er ook nog veel andere familieleden zijn naast de ouders.
Er worden al verschillende realitysoaps gemaakt rond dergelijke herenigingen en dit in vrijwel alle West-Europese landen, regelmatig gepaard gaand met een breuk met het adoptiegezin nadat men zijn adoptieomstandigheden heeft vernomen.

Zijn er hier in België of de buurlanden dan geen wezen meer of kinderen die werden achtergelaten? Natuurlijk niet zoveel meer als vroeger, maar er zijn er nog wel.
Daarvan is geweten dat de adoptie zeer moeilijk is, dat er zeer strenge criteria gelden, die men blijkbaar naast zich neerlegt wanneer het een exotisch kindje betreft.
En waarom dan wel, vraag ik me af.
Dit doet me nog denken aan de verschillende beroemdheden als Madonna, waar de nog levende natuurlijke ouders uit Malawi niet onverdeeld blij zijn met de adoptie van hun kind, dat op een drafje kon geregeld worden in ruil voor ...een bak geld van de beroemdheid.
Of denken we aan het gezinnetje van Angelina Jolie en Brad Pitt, die nochtans zelf kinderen kunnen 'krijgen', en er toch nog een paar gaan zoeken in verschillende landen. Misschien staat zo'n exootje chick in hun kringen zoals dat ook het geval was in de adelijke kringen in de 19e eeuw? Misschien is dit ter rechtvaardiging tegenover zichzelf of de buitenwereld voor de walgelijke hoeveelheid geld die een foto of filmpje van haar blote borsten opbrengen?
Misschien is dit in hun ogen een vorm van ontwikkelingswerk, maar met hoop geld waarmee ze dit hebben bewerkstelligd en ze hun kinderen nu rotverwennen konden ze in die landen ganse dorpen de rest van hun leven helpen door er een kliniek te bouwen, en er voor te zorgen dat de omstandigheden er zodanig verbeteren dat vrouwen hun kinderen niet meer moeten achterlaten.
Het nagestreefde geluk van de adoptieouders gaat er dankzij en ten koste van het verdriet van arme sukkels. Of dacht u dat een moeder in arme landen haar kinderen graag in de steek laat, en dat voor altijd? Dat is trouwens een van de redenen waarom het zo moeilijk is om hier een kindje te adopteren.
De adoptie van kinderen uit onze omgeving is aan versoepeling toe vind ik, maar aangezien mensen eigenlijk een soort levenslang eigendomsrecht nastreven, de kinderen zien als een levenslange brenger van vreugde en geluk, of ter compensatie van een of ander gebrek of behoefte, zal dit steeds moeilijk blijven. Waarom neemt men niet gewoon genoegen met de status van pleegouder, en moet men perse een kind "bezitten"? Er zijn nochtans heel veel kinderen die een tijdelijke of langdurige opvang nodig hebben, en er zijn veel te weinig pleegoudergezinnen. Met eigen kinderen heeft men geen eigendomsrecht en heeft men geen garanties op affectie zodra ze volwassen zijn, dus waarom zou men dit dan bijna obligato verwachten van geadopteerde kinderen of pleegkinderen.
Waarom hebben adoptiekandidaten het moeilijk met een pleegouderschap of een derschap als het hun enkel om het belang van het kind zou te doen zijn?

Dat er naar zulke organisaties als 'Horizon' gemeenschapsgeld, belastingen dus, gaat is laakbaar. Men stimuleert daarmee zulke toestanden als hierboven aangehaald, en houdt ze op zijn minst instand.
Bovendien zou met hetzelfde geld als er nu aan adoptiekinderen tot aan hun volwassenheid wordt besteed, veel meer, structureler en duurzamer hulp kunnen worden geboden zodat er geen kinderen meer geëxporteerd hoeven te worden.
Waarom kunnen mensen met adoptiewens en liefde voor kinderen zich niet inschrijven als 'fosterparents' waarbij wordt deelgenomen aan de opvang en opvoeding van de kinderen in hun eigen land door eigen ouders, familie en gemeenschap? Hierbij moet er natuurlijk argwanend en en streng waken over zulk een systeem, waarbij een dergelijke pleegouder- of beschermorganisatie zich niet verrijkt en zoals de mistige NGO's er in de eerste plaats zijn voor zichzelf, en dus als remedie erger zijn dan de kwaal.
Ik ben dus wel voor een fosterparents systeem, dat op een gecontroleerde, kostenefficiënte en voor iedereen zeer transparante manier wordt geleid, de belangen van het kind en zijn directe omgeving behartigt, alsook de inspanningen en fondsen van de pleegouder optimaliseert en vrijwaart; al zal de hoeveelheid geld die ermee zou gepaard gaan, en de geldzucht, corruptie en egoisme van de mensen kennende, het niet eenvoudig maken dit ook op lange termijn en bij sterke groei vol te houden, zoals dit ons van gelijkaardige NGO 's bekend is.
Vraag maar eens aan een Fosterparents ouder of hij weet hoeveel exact er van zijn gedoneerde geld naar het kind en zijn omgeving gaat?
Niemand kan u dat zeggen en/of bewijzen, en ook ter plaatse is dit niet te achterhalen. Dat past in de strategie van menige NGO.
Aanvankelijk misschien niet (alhoewel), maar uiteindelijk worden het bedrijven als andere, en worden het banen als andere, met belangen als andere uit de economische wereld.
Dat dergelijke organisaties de vorm van VZW hebben draagt nog bij tot het dubieuze, mistige karakter, en daardoor krijgen ze onterecht een te groot en vanzelfsprekend vertrouwen van de mensen die ze sponsoren.

Laat ik een oproep doen tot de bevoegde minister(s): stop de subsidiering van mensenhandel en uw medeplichtigheid eraan. Doek de adoptieorganisaties op. Vertel de mensen dat ze niet alles in het leven kunnen krijgen of kopen wat ze verlangen, maar dat ze wel mee mogen helpen zonder aanspraak op eigendom.
Maar ja, het is wel zeker dat uw kabinet en uw beslissingen worden gestuurd door belangengroepen en mensen die minder ethisch zijn dan u of zijzelf willen toegeven of herkennen.
Mijn oproep zal dus wel niets veranderen bij een minister zonder hersenen, tenzij mijn pressiegroepje groter en sterker wordt dan het andere.

25 juni 2008

Geen enkele godsdienst op geen enkele school.

De hogeschool 'Groep T' in Leuven wilt met het nieuwe vak 'Islamitische godsdienst' haar diversiteits- en gelijkekansenbeleid in de verf zetten.
"Nog geen drie procent van onze studenten is allochtoon. Met het aanbieden van het vak islam willen we dat cijfer opkrikken." zo klinkt het.

Voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs is islamitische godsdienst een volwaardig onderwijsvak. Daardoor krijgt het evenveel gewicht als bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis."
Het vak islamitische godsdienst is geen Belgische primeur voor de Leuvense hogeschool ''Groep T'. De Erasmushogeschool in Brussel voerde het vak al enkele jaren geleden in."


Juichen dus, want binnenkort zijn daardoor alle moslims slimmer. Dat is het vak waarop de economie met zijn knelputberoepen zit te wachten.
Het omgekeerde zou beter zijn: haal die uren godsdienstlessen uit het onderwijs. Leer de kinderen hoe onze wetten en justitie werken, hoe ze een belastingbrief moeten invullen, hoe ze niet gerold worden door een verzekeringspolis of listige reclame, hoe ze zich ten opzichte van vrouwen moeten gedragen, welke de normen en waarden zijn die een moderne samenleving van ze verwacht, geef ze meer verkeeronderricht en uiteindelijk een rijbewijs als ze het verdienen.
Misschien kan een deel van die lesuren aangewend worden om het Nederlands beter te leren, een bepaalde wetenschappelijke of beroepsinteresse uit te diepen enz....
Dat zou de wereld pas veranderen en allochtonen vooruithelpen.
Zonder godsdienst zou de wereld dan een pak vreedzamer worden, want het zou geen twistpunt meer worden. Bovendien zou onze wereld tegelijk veel slimmer worden.
Onderwijs dat godsdienst als even belangrijk plaatst als Nederlands of geschiedenis, dat is pas een misplaatste grap.
Of gaan de werkgevers en de staat vanaf morgen iemand die de aarde als plat beschouwt, vrouwen minderwaardig vindt, en evolutie onbestaand, als voldoende intelligent beschouwen om een belangrijkere functie dan die van straatveger in te vullen? Nee toch!

Is het niet om hun subsidiepot te vullen of een aan aandacht verliezende lerarenopleiding in leven te houden zoals ook tanende politieke partijen verliezen aan traditionele aanhangers compenseren met moslims? Een alibi om nog maar eens een nieuwe richting op te richten, waarna andere scholen moeten volgen.
Wel zeker lonkt de extra financiële steun die door minister Vandenbroecke wordt toegezegd voor opleiding van kansarme allochtonen? Wil 'Groep T' ook een schep van de dikke room die bovendrijft en bewijst het: Tsjevenscholen hebben Tsjevestreken, leiden andere Tsjeven op, en hebben nog steeds dezelfde affiniteit voor geld, subsidies en stoeltjesgeld als de kerk altijd al had.
Hopen ze hiermee de studieinteresse te wekken of de slaagkansen naar een diploma te vergroten? Een diploma dat leidt tot een overheidsbaantje?!

Tegelijk hopen ze het gat met de middeleeuwen te kunnen dichtrijden door aan de moslims toegevingen te doen die hen niet zullen integreren, integendeel het zal hen sterken in hun gevoel dat allah hen helpt de wereld te veroveren.
Er gaan binnen afziebare tijd in elke school nu leraren aangesteld worden die naast geschiedenis en Nederlands of Engels ook Islam aanleren. Uit het verleden weet ik dat de indoctrinatie in godsdienst veder wordt gezet in de andere lessen. Ook zie ik niet in hoe moslims correct geschiedenis zouden kunnen doceren.
Iemand die Islam als vak kiest in deze tijd, in dit land, is per definitie al een fundamentalist.

Na de halamaaltijden, de opleiding tot islamleerkrachten komt er ook een islamschool aan op universitair niveau waar ze rechten kunnen studeren. Niet ons recht maar hun recht, de sharia.

En denken de multicul adepten dat het hiermee zal stoppen?
Een idee waar naartoe dan?
Lees ook mijn vorige artikel maar eens.

24 juni 2008

Het zou mijn dochter kunnen zijn, maar ook de uwe

Schokkend nieuws.
Lola, 21 jaar, werd op 12 juni om 21 uur door twee Noord Afrikaanse mannen overvallen en verkracht in de hal van het station Brussel Zuid . Pendelaars zagen het, maar reageerden niet.


Enkel in de krant La Dernière Heure verscheen er een bericht over en dan was het nog doordat de vader er de krant over aansprak.

"Sint Gillis.

Tot ons spreekt een verontwaardigde, verscheurde en geschandaliseerde vader.

“Mijn dochter werd verkracht in het Zuidstation. In Brussel. De hoofdstad van Europa. En volslagen straffeloos.”We zijn 12 juni. “Mijn dochter kwam terug van Waterloo. Negen uur in de avond. Toen ze de trein uitstapte, ging ze naar Bancontact. Een plek waar volk voorbijkomt. Nochtans is het daar dat het drama is gebeurd.“Midden in een station. Hoe is zoiets mogelijk?”, gaat de papa van de éénentwintigjarige Lola verder. “Twee man hebben haar verweten dat ze geen hoofddoek droeg. Mijn dochter is mooi. Ze is blond met blauwe ogen.”Daarna ging het snel allemaal. “Eén van de aanvallers haalde een mes tevoorschijn. Mijn dochter werd tegen de wand van de Bancontact gedrukt. Met het mes op haar keel werd ze door één van de kerels verkracht. De andere keek toe.”Het was negen uur. Buiten is het nog licht en het station is op verre na niet leeg. “Er passeerden mensen. Mijn dochter weet zeker dat ze minstens drie mensen heeft gezien. Geen van hen maakte halt om haar te redden.”Als de verkrachting voorbij was zijn de aanvallers in alle rust verdwenen. “Het waren twee Noord-Afrikanen. Ze hadden zich niet eens vermomd. En vertel mij niet dat ik een racist ben als ik je vertel waar ze vandaan kwamen! Mijn dochter werd verkracht omdat zij geen hoofddoek droeg. Zo is dat!”Lola is naar een vriendin gevlucht. “Moet ik je vertellen in wat voor toestand zij was?” Een paar minuten later werd de jonge vrouw in het ziekenhuis opgenomen.Vanzelfsprekend is er klacht ingediend. “De mensen van de politie waren zeer professioneel. Op de kleren werd beslag gelegd, en er werden DNA-stalen genomen.”Maar helaas, de schuldigen zijn nog op vrije voeten… “In de nasleep van de dood van Joe Van Holsbeeck heeft men bij hoog en laag uitgeroepen dat er in de stations meer veiligheid zou komen. Het bewijs is er nu, met mijn dochter, dat er niets is veranderd. Camera’s op alle plekken in het Zuidstation zijn er niet, nochtans één van de drukste stations.”Marc is bitter. “Ik heb mijn buik vol van dat België, waar werkelijk àlles kan. Zones van wetteloosheid, die zomaar worden overgelaten aan jongeren op drift. Die verkrachters wilden maar één ding: mijn dochter misbruiken, haar bezitten en vernederen, omdat zij niet was zoals zij denken dat jonge vrouwen moeten zijn…

Het is een schande.”

Emmanuelle Praet
La Dernière Heure, 20/6/2008

Waar zijn de beelden van de overal aanwezige camera's?
Waar blijft de grootschalige zoek- en politieactie, de robotfoto's en beschrijvingen op TV en in de kranten? Waar blijven de reportages over deze racistische aanval vanwege de multicul aanbiddende journalisten en de OOOO?
Te bedenken dat ook mijn kinderen de trein en de bus gebruiken en in de Brusselse stations komen rond dezelfde tijd. En ook mijn dochters zijn blond en dragen geen hoofddoek.
Jullie dochters al wel???
Wat doen de ministers van mobiliteit, openbare bedrijven, gelijke kansen? Ik heb ze niet gehoord of gezien!
En het CGKR dat haar overbodigheid niet meer hoeft te bewijzen maar dat hiermee ten zoveelste male doet?
De pro deo advocaten zijn ondertussen ook haastig op zoek naar de daders om ze lucratief te kunnen verdigen. Zij slagen er zeer waarschijnlijk in de daders te vinden nog voor de politie ze vindt.
En welke straf verdienen die criminelen nu? Echte gevangenis en castratie of een uitstap naar een voetbalmatch en een halve dag het voetpad keren?

Wij kunnen de vader bijtreden: "Dit is een schurkenstaat en wij hebben ook genoeg van België!" en om meer dan één reden.

Mocht één van mijn miljarden hersencellen er aan twijfelen waarom ik voor het Vlaams Belang zou stemmen, dan is die nu terug tot de orde geroepen.

21 juni 2008

Het geheugen

Bij toeval ontdekte ik een stukje ( een vraag eigenlijk) dat ik had weten te plaatsen in de Telegraaf. Merkwaardig genoeg vond ik dit terug in het archief van de O.V.V. die dit waarschijnlijk in die krant of op de site ervan hadden ontdekt.
De reacties op deze vraag waren enorm gebleken herinner ik me nu, en de Telegraaf wijdde er daarna ook meer aandacht aan.
Raar toch dat in het grote geheugen van het internet ook dit kleine stukje onthouden werd, daar waar ik het zelf al vergeten was. De vraag is nog steeds actueel en de crisis is nooit voorbij gegaan.
Hoe lang zou zoiets blijven hangen vraag ik me af???


Confederatie Vlaanderen-Nederland?
Wat denken de Nederlanders daarover?
A. Griffon - Vlaanderen
De Telegraaf - 20 augustus 2007
Het is jullie misschien al bekend, België verkeert in een grote crisis. Vlaanderen is het beu zich te laten melken door Wallonië, en het Frans blijvend te zien oprukken. Als Nederlanders zullen jullie ook al wel ervaren hebben dat dit plaatsvindt. Nu gaan er stemmen op om Vlaanderen aan te sluiten bij Nederland en een culturele en taalunie te vormen.
Economisch zou dit ook een grootmacht worden, en zouden we gelijk meedoen bij de G8 ipv Italië bijvoorbeeld. Probleem is wellicht dat Vlaanderen niet van een koning naar een koningin wilt, net nu ze van dit operettecircus los zou komen. Terug samen zoals voor 1585 toen de Spanjaarden ons scheidden, of na de slag bij Waterloo. Maar wat denken de Nederlanders daarover?

19 juni 2008

Marie Rose Morel, onze tijger

http://www.marie-rosemorel.be/
Ik zie de Tigra Nostra morgen waar ze komt invallen voor Karim Van Overmeiren die zijn boek wou komen voorstellen.

En zeg nu zelf, door wie zou je Karim wel willen zien vervangen wanneer hij op missie moet?
We zullen het dus niet alleen kunnen hebben over "Vlaanderen onafhankelijk. Hoe moet dat dan?" , maar ook over de nieuwe vakbond en de drugbestrijding.
Geinteresseerden kunnen nog altijd komen kennismaken met de vriendelijke mensen van de enige Vlaamse Partij die om de Vlaamse mensen geeft.
Ik ga er ook naartoe.

Organisatie: Vlaams Belang afdeling Tremelo
vrijdag 20 juni 2008 - Aanvang: 20u00
Plaats: Baalsebaan 287, 3128 Baal (Tremelo)
in het zaaltje van de oude Jongensschool in Baal deelgemeente van Tremelo ( achter het OCMW.)

12 juni 2008

En de eerste reactie van colruyt

Halle, 12 juni 2008

Mevrouw,
Betreft : kookworst met halal-vlees / Colruyt.
------- ------------------------------------

Onze oprechte dank voor uw E-mail van 11/06.
Met genoegen informeren wij u dat u zo spoedig mogelijk per afzonderlijk
schrijven zal geïnformeerd worden over deze melding.

Met vriendelijke groeten

Anja De Rooms Klantendienst.

Weliswaar geen antwoord van Jef Colruyt zelf.
Wordt dus vervolgd!

11 juni 2008

Colruyt knielt richting Mekka

Heden verstuurde ik volgende e-mail naar Colruyt
Ik hoop dat jullie mijn voorbeeld volgen en deze evolutie naar een onderdanige houding ten aanzien van de islam helpen stoppen. Als er een plaats is waar het pijn doet, dan is het in hun portemonnee

colruyt@colruyt.be

Geachte,

Ik vernam dat Colruyt de harten en de magen van de moslims wil veroveren en op de markt komt met :
"Chatar, kookworst met halalvlees", "Gekookte worst op basis van gevogelte, bereid met 100% halal vlees."
En, om alle twijfel weg te werken:
"bereid volgens moslimtraditie".

Wij storen er ons mateloos aan dat onder invloed van religie een bedrijf als Colruyt door imams goedgekeurd voedsel op de markt meent te moeten brengen, dat wel zeker afkomstig is van dieren die volgens een rituele methode geslacht werden.
De aanpassingen ten behoeve van de Islam en de legale en illegale allochtonen, op allerlei gebied, nu ook bij Colruyt zijn stappen in de richting van een samenleving die ik niet wens en niet meer herken als Vlaams of West Europees.
Wij zullen dus onze aankooppolitiek ten aanzien van Colruyt veranderen en aan uw winkel voorbijlopen. Ik adviseer vanaf heden ook mijn familie en kennissen hetzelfde te doen.
Ik betwijfel of het verlies van koopkrachtige Vlamingen gecompenseerd zullen kunnen worden door voldoende allochtonen en moslims, die bij eigen volk en geloofsgenoten wensen te winkelen.
Wij hebben gelukkig de keuze waar wij ons geld uitgeven, en zullen dat ook daadwerkelijk laten merken.

Indien u deze marketingpolitek wenst te veranderen, wat ik echter betwijfel van iemand die met zoiets start, dan zal ik het wel vernemen in de media.

Een Vlaamse ex-klant

Laffe Standaard

"Ibrahimovic straft laffe Grieken af!"

Dit is de titel van een artikel in De Sttandaard naar aanleiding van de voetbalmatch waarbij Griekenland met 2-0 verloor van Zweden.
Ik kijk niet naar voetbal, naar geen enkele sport trouwens, en dus interesseerde de inhoud van het artikel mij geen jota.
Maar de titel, die wel!

Is het in een kwaliteitskrant door kwaliteitsjournalisten ethisch toegestaan om, naar aanleiding van een banale voetbalmatch waar niets spectaculairs of gewelddadigs gebeurde, Grieken lafaards te noemen?

Mogen wij dan van De Standaard en zijn kwaliteitsjournalisten nu eens weten hoe ze dan Yves Leterme en de Vlaamse regeringsleden noemen?
Zij kunnen toch niet geduid worden met een term die lichter weegt dan het woord laffaards, zeker niet wanneer een volledige bevolkingsgroep, een land, al kan beledigd worden voor het verliezen van een voetbalmatch?

Welke zou de term zijn die wij hebben bedacht voor de "kwaliteitsjournalisten" en de "kwaliteitskrant"?
Wat dachten jullie van laffe rioolgazet, en kruiperige riooljournalisten?
Kwaliteit krijgt door jullie al enige tijd een andere betekenis, en jullie zij daarmee beslist niet alleen.

Eigenlijk verdienen jullie niet beter dan de toorn van alle in België wonende Grieken en een opzeggen van hun abonnement.
Misschien volgt er nu zelfs een steen door jullie ruit.
Of een lekker proces van het Centum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding?
Wie legt klacht neer???

Nederlandse taal en ons onderwijs

Bourgeois wil geen ondertitels meer voor Nederlandse programma's.

Het is inderdaad dwaas en onbegrijpelijk dat de Vlaamse televisiezenders Nederlandse programma's voorzien van ondertiteling en Nederlandse zenders hetzelfde doen met Vlaamse programma's. Baantjer en Flikken zijn type-voorbeelden.Wij spreken dezelfde taal, zij het met soms grote accentverschillen, en de ondertiteling is een belachelijke toegifte aan de mensen die geen inspanning willen/kunnen leveren. Tot bij de opkomst van VTM keek Vlaanderen massaal naar de Nederlandse zenders ; wat toen kon, zal nu niet anders liggen, zeker.Het probleem heeft ook te maken met de manier waarop de openbare omroep in Vlaanderen zich opstelt tegenover het algemeen Nederlands. Behalve door de omroepers en de journalisten wordt er lustig op los gekwèkt in dialectisch gekleurd verkavelingsvlaams. Het zou derhalve goed zijn, dat de Vlaamse Gemeenschap de VRT oplegt om in alle uitzendingen de standaardtaal te gebruiken.Afwijkingen kunnen altijd gebeuren als bijvoorbeeld de burgemeester van Antwerpen gevraagd wordt of de simpele Decroo. Minister Bourgeois kan rekenen op onze bijval.
Ray"
Enkel nog standaard-Nederlands op TV en de radio.
Oppassen wel dat we nu geen doventolk krijgen in een hoekje van het beeld (zoals op RTBF, want er is altijd een groep die zich laat horen als er wat wordt afgeschaft.De uitdrukking ABN , Algemeen Beschaafd Nederlands, is wel verdwenen, en het beschaafd gedrag van vele mensen ermee. Wellicht vond men ABN denigrerend naar mensen die enkel dialect konden spreken en zich dus "onbeschaafd" voelden. We kunnen evenmin zeggen dat de taal die de Nederlanders gebruiken de standaardtaal moet voorstellen. Dat is vaak net zo'n onverstaanbaar gekwaak of gemompel als van een dialect sprekende Vlaming. Zo is door het moderne onderwijs de kennis van het vervoegen van werkwoorden sterk achteruitgegaan, en erger ik me aan het foute gebruik van als en dan in de vergelijkende trappen, of het verkeerde gebruik van hun, hen enzovoort.Dat de Nederlandse taal achteruit gaat, blijkt alle dagen uit de artikels in de kranten, geschreven door "journalisten" waarvan men toch mag verwachten dat ze de taal perfect beheersen. Een goed voorbeeld zijn ze al lang niet meer, maar evenmin zijn veel leraren nog een goed voorbeeld. Komen we hiermee bij het onderwijs terecht, waar door de vele multiculturele scholen de Nederlandse taal sterk achteruit is gegaan. Men praat en schrijft er vaak in een SMS of raptaaltje, en nog weinigen kunnen een foutloze brief, verslag of artikeltje schrijven. Dat programma's worden ondertiteld in het Arabisch en Turks gaat de integratie zeker nooit te goede komen en de kennis van de Nederlandse taal bevorderen. Daar weet Sien veel meer van. Wil het Nederlands als taal op langere termijn overleven, dan mogen we het niet laten versnipperen in dialecten, hoe sommigen zich daar ook met nostalgie aan willen vastklampen. Sommige dialectwoorden en uitdrukkingen kunnen best opgenomen worden in de standaardtaal, of zijn reeds aanvaard, maar de uitspraak van het Nederlands zou uniformer moeten zijn.Het mag ook niet zo zijn dat het standaard-Nederlands zoals vroeger wordt gehaald uit Groot-Amsterdam, dat meer op Surinaams is gaan lijken. Vlaanderen moet in de taalvorming een even belangrijke rol krijgen, en dat kan door niet meer te ondertitelen en aan elkaars woordgebruik te wennen.Ik weet wel dat niet iedereen even goed Nederlands spreekt, schrijft en begrijpt, maar mensen die moeite doen, kunnen altijd op mijn grote sympathie rekenen. (Niet dat het in Wallonië ondertussen beter zou gaan. Integendeel. Ik hoorde gisteren in het journaal op de RTBF ( la une) dat ruim een derde van alle leerlingen nooit hun secundair diploma zal halen.)Getypt met dikke onhandige vingers, en mijn Nederlands is ook niet perfect; daarvoor zijn de spellingsregels te vaak gewijzigd.

reactie van Ray
Is Fries een aparte taal ? Taal en dialect
Wat is het verschil tussen een dialect en een erkende streektaal?Eigenlijk heel weinig: bepaalde dialectengroep worden erkend als aparte streektaal, andere niet. Momenteel zijn de erkende talen in Nederland (naast natuurlijk het Standaard Nederlands): Fries, Limburgs en Nedersaksisch. Deze dialectgroepen hebben niet bijgedragen aan de totstandkomen van het Standaard Nederlands, en worden dus als aparte talen beschouwd. Dialectgroepen die wél hebben bijgedragen aan het Standaard Nederlands zijn Hollands, Brabants en Vlaams. Dit verschil is voor een dialectspreker echter niet echt merkbaar. Immers, bepaalde dorpsdialecten uit bijvoorbeeld Brabant hebben géén aandeel gehad in het Standaard Nederlands, maar worden wél als dialect daarvan gezien, simpelweg omdat toevallig de stadsdialecten van Den Bosch en Antwerpen van grote invloed zijn geweest. Een aanvraag van de provincie Zeeland, om ook het Zeeuws als streektaal te erkennen, is overigens afgewezen.
http://taal.phileon.nl/faq.phpTot zover deze mening, die m.i., zonder fout te zijn, ver van compleet is. Fries heeft een eigen grammatica en een eigen woordenschat (die erg beïnvloed/besmet is door het Nederlands). Het grootste verschil tussen taal en dialect is m.i. het volgende :Dialecten worden uitsluitend gesproken, soms geschreven, maar dan zijn het louter klanknabootsingen (fonetisch) zonder regels voor de spraakkunst, de orthografie en de woordenschat in het algemeen. "Just ? Oekandana ? Gotjumenas ! Eddetvast ? Kustna men sjokkedaaize" (Iedereen mee ?)Friezen uit Nl begrijpen bijvoorbeeld Friezen uit Denemarken. Voor ons, Nederlandstaligen, is hun gesprek niet te volgen. Ook lezen is bijna uitgesloten. Over Afrikaans hebben wij de beste specialist die mogelijk is : Ropie ! Bedankt voor je uiteenzetting. Ik ga ze eerlang in de vitrine plaatsen.Zijn er andere meningen ? Graag !


reactie van Ropie
De juiste benaming van de taal, die door sommigen Zuid Afrikaans genoemd wordt, is eigenlijk "Afrikaans"

Een Afrikaans sprekende Zuid-Afrikaan zal helemaal niet begrijpen waarover u het hebt als u zijn taal Zuid-Afrikaans noemt. "Zuid-Afrikaans" is voor hem een bijvoegelijk naamwoord dat betrekking heeft op het geheel van het land. En wat de taal betreft : voor een Zuid-Afrikaan bestaat er niet zoiets als 'n Zuid-Afrikaanse taal maar wel Zuid-Afrikaanse talen, waaronder het Afrikaans, het Zoeloe, het Xsosa, enz. Vergis u vooral niet : de doorsnee Zuid-Afrikaan beschouwt het Afrikaans, ondanks de afkomst, niet als een soort Europese taal maar als een door henzelf geschapen, Afrikaanse taal, net zoals zij zichzelf niet als 'n soort halve Europeanen maar wel als echte Afrikanen beschouwen, zoals de Zoeloes, de Bantoes, enz. In mijn dagelijkse (internet)contacten met Afrikaanssprekenden valt het mij op dat velen zich niet eens bewust zijn van de verwantschap van hun taal met het Nederlands. Velen kunnen maar moeilijk vatten dat iemand, die niet van Zuid-Afrikaanse afkomst is, hun taal verstaat en kan spreken en schrijven. Terloops: het Nederlands noemen ze steevast "Hollands" en ze hebben met de Vlamingen nog trekjes gemeen als het over taal gaat...Natuurlijk zijn er ook, beter geïnformeerde Zuid-Afrikanen die wel de verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands kennen en beseffen. Maar als u hen eens goed op stang wilt jagen, dan moet u hun taal maar eens als Nederlands of als "een soort Nederlands" omschrijven. Wij mogen niet vergeten dat het Afrikaans juist als taal werd "geschapen" om zich af te zetten TEGEN het voor hen vreemde officiële Nederlands dat een ver-van-hun-bedtaal was, een bijbel- en domineestaal..Misschien mag ik terloops nog een in Vlaanderen welig tierend misverstand opruimen? Het grootste gedeelte van de sprekers met Afrikaans als moedertaal, zijn niet de hier bij ons zo simpatieke Zuid-Afrikaanse Boeren, maar wel kleurlingen...
Ropie
"


Ik heb pakweg 10 jaar gewerkt in een Europese dochter van Middelburg Steel & Alloys, een dochter van de groep Barlow Rand. Dat was voor de grote boycot wegens apartheid tussen 1975 en 1986. Periode die ook Regus ervaren/beleefd heeft (of is Patoff je voornaam?)Met de staalfabriek in Middelburg en de verkoopkantoren in Johannesburg viel mij toch op dat heel veel mensen, en ook heel veel blanken, Afrikaans praatten, en nog goed ook. Nadat ze begrepen dat ze pas verstaanbaar werden wanneer ze langzamer spraken ging een gesprek in het Afrikaans vrij goed. Natuurlijk werd bij de zakelijke transacties en gesprekken overgeschakeld naar de Engelse taal, omdat die bij de intercontinentale communicatie en handel nu eenmaal begrijpelijker was voor iedereen, en ook voor de officiële instanties veel begrijpelijker dan de rebustaal die Afrikaans was en ook nu nog voor velen voor raadsels stelt.Ook onder elkaar werd er door hen Afrikaans gesproken.Velen hadden Nederlandse voorouders, boeren dus, maar er was al bij de meesten een zeer sterke invloed van het Engels te merken dat inderdaad als elitair werd aanzien, omdat Engels minder of niet gekend was door de zwarte bevolking. Toch was dit een eerder recente trend toen. De meesten hadden ook in het Engels gestudeerd, en vrijwel al hun buitenlandse contacten, op mij en enkele anderen na, dienden in het Engels aangesproken te worden.Ik weet natuurlijk niet genoeg van hoe het er elders in het enorme Zuid Afrika aantoe ging, en nog minder hoe het er nu aan toegaat, maar het liet zich toen al raden dat het Afrikaans een moeilijke toekomst tegemoet zou gaan. Vanaf het einde van de jaren '80 ging het met Zuid Afrika bergaf. De modernste staat van Afrika lijkt de richting van Zimbabwe op te gaan.Regelmatig lees ik hier en elders nog over de enorme toename van geweld en over de plaatsmoorden (mooi woord niet?). De politiek correcte wereld kijkt de andere kant op, alhoewel het onrecht en de ernst van het onrecht nu groter is dan ten tijde van de apartheid.Het is blijkbaar het gekozen lot van alle Afrikanen om door leiders van hun eigen etnische groep wreder behandeld te worden dan door enige blanke kolonist voordien.Inmiddels heb ik al enkele Zuid Afrikanen leren kennen die het land hebben verlaten (ook werden verdreven onder terreur) en zich nu vooral in Belgïe, Nederland en GrootBrittanië zijn komen vestigen. In mijn straat woont er trouwens zo'n familie, en de man spreekt ook Afrikaans, ( nu eerder een gemengde Nederlands-Afrikaans met wat Engels af en toe). Op zijn werk spreekt hij Engels, wellicht omdat hij er dan geen tekening hoeft bij te maken, of omdat dat minder op de lachspieren werkt bij collega's en contactpersonen.Tja, het Nederlands/Afrikaans heeft in Z.A. wellicht geen goede toekomst, en kan ze afgeschreven worden wat haar inbreng in het Nederlands betreft. Hetzelfde geldt dan wellicht ook voor het Surinaams.Veraf gelegen gebieden zijn nu eenmaal moeilijk te verdedigen, en het dominante Engels is op vele plaatsen de standaardtaal aan het worden, zo ze het al niet is, ook te koste van het Frans. Over wat een zelfstandige taal zou zijn, kan ik mij moeilijk verplaatsen in een wat ouderwetse thesis dat er zich binnen het kleine gebied dat Vlaanderen en Nederland samen vormen, er nog eens een opdeling bestaat in verschillende 'talen'. Ik durf en kan dit blijven tegenspreken omdat de taalkunde nu eenmaal geen exacte wetenschap is.Niet alles is me daarover bekend, maar dat men enkele dialecten uitsloot van bijdragen aan de standaardtaal, andere dialecten dan weer een overwicht erin gaf en het Fries gecatalogeerd werd als een zelfstandige taal, bewijst al dat het standaard Nederlands arbitrair en op subjectieve wijze werd opgebouwd. Ook de geschiedkundige visies en beelden veranderen nog steeds, al gebeurt dit nog steeds onder invloed van het regime en de steeds om de hoek kijkende persoonlijke overtuigingen en onderzoeks- en analysemethodes van de onderzoekers.Ik ben de mening toegedaan dat geen enkel Nederlands dialect mag uitgesloten worden van bijdrage aan het Standaard Nederlands, ook niet het Fries. Gelukkig gebeurt dat in de praktijk ook niet echt meer.Of het Nederlands nog enig gewicht zal behouden, zelfs op lange termijn kan voortbestaan zonder een echte en hechte nieuwe taalpolitiek dat durf ik zeer te betwijfelen.Ik ben een mens die evolutie ondergaat, al zal dat nauwelijks merkbaar zijn tijdens mijn leven, tenzij de neerwaartse trend van onze taal in gang gezet en versterkt door het onderwijs niet wordt gestopt en omgebogen. Het wordt tijd dat men de mensen die leergierig, sterk en slim zijn, en die de kar van de maatschappij, de wetenschap en de vooruitgang moeten trekken meer middelen en mogelijkheden en aandacht geeft in plaats van diegenen die nooit een andere ambitie hebben dan op de kar te zitten of de kar te stelen. Ik pleit dus voor scholen waar deze mensen een plaats vinden en gestimuleerd worden. Zie ook mijn artikel http://agriffon.blogspot.com/2007/09/en-wanneer-een-eliteschool.html
Dat ik in een eerdere reactie Zuid Afrikaans schreef was een bewuste keuze om duidelijk te maken aan diegenen die er niet vertrouwd mee zijn dat deze Nederlandse "taalvariant" in Zuid Afrika gesproken wordt.Blijkt nu dat alle ouwe rotten die Angeltjes bezoeken dit weten, en dus bied ik maar mijn verontschuldigingen aan omdat ik jullie onterecht onwetend achtte. Een bedevaart naar Santiago de Compostella is voor later, wanneer ik genoeg zonden heb verzameld.

09 juni 2008

We hebben nog hoop

"Migrant gaat waar er werk is.

"De migrant die naar Europa komt, gaat naar waar er werk is, niet naar waar de sociale uitkeringen het best zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ene prof Marc Hooghe, Ann Trappers, Bart Meuleman en Tim Reeskens van het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven."

Dus als ze niet voor de uitkeringen komen kunnen we die voor hun afschaffen.
Aangezien er geen werk is voor laaggeschoolden en er toch een crisis aan zit te komen kunnen ze misschien allemaal uitwijken naar de Verenigde Arrabische Emiraten waar veel enorme gebouwen worden opgetrokken, kunstmatige eilanden worden aangelegd en gigantische moskeeen worden opgericht die wachten op gelovigen.

Daar is er heel veel werk, en geen leefloon of OCMW steun.
Maar zoals de slimme mensen uit Leuven zeiden:" uitkeringen, die zoeken ze helemaal niet"

Ik denk niet dat we nog geneigd zijn om dat te geloven.
Ik moet professor Torfs nog gelijk geven wanneer hij zegt dat de mensen met het hoogste diploma de minst slimmen zijn.

04 juni 2008

Verklaring voor de domheid van Bert Anciaux

We weten nu met zekerheid dat het kleine brein van Bert Anciaux het gevolg is van het roken van jointjes. Hij was al niet ruim bedeeld bij zijn geboorte.
Komt hij nu in aanmerking voor een uitkering als gehandicapte?Welke gevolgen heeft het eten van koekjes gemaakt met eigen urine?

Vincent van Quickenborne is wel iets jonger dan Bert maar ook bij hem zijn de gevolgen van zijn drugsgebruik zichtbaar aan het worden.

Bij Groen! viel dat druggebruik niet zo op. Om bij die partij te staan moet je sowieso al minder hersenen hebben.

04/06 Cannabis roken doet hersenen krimpen
Volgens onderzoekers van de Universiteit van Melbourne, in Australië, krimpen de hersenen van mensen die elke dag een jointje roken.
De wetenschappers onderzochten gedurende 20 jaar 15 mannen die elke dag ten minste 5 joints rookten. De hersenen werden op gezette tijdstippen gemeten en vergeleken met die van mensen die geen cannabis rookten.
Na 20 jaar bleek dat de hypothalamus van de cannabisgebruikers 12% kleiner was dan die van de niet-gebruikers. Daarbij was het hersendeel dat instaat voor het verwerken van emoties 7% kleiner bij de gebruikers van de softdrug.
"Dit toont aan dat dagelijks gebruik van cannabis giftig is voor het menselijk brein,” aldus neuropsycholoog Murat Yücel.

03 juni 2008

Dit is geen ernstig incident, dit is een aanslag!

Anke Vandermeersch, senator voor het Vlaams Belang, en momenteel hoogzwanger, werd vandaag omstreeks 9u40 ter hoogte van het Madouplein in Brussel aangevallen.
Een blanke man bleek haar in haar auto te herkennen gooide zijn rugzak af, stak tussen de auto's drie rijvakken over en beukte als gek in op de auto van Anke Vandermeersch, waardoor die ernstig beschadigd werd.
Danig onder de indruk maar gelukkig niet gewond deed ze aangifte bij de politie van Brussel.
De dader kon ontkomen, en moet gezocht worden in politiek correcte kamp, de antifascisten, de illegalen en migratie activisten of de rabiate Vlamingenhaters, dat is duidelijk.
Er was geen melding van getuigen of persoonsbeschrijvingen die de aanslagpleger spoedig zouden identificeren.

Deze aanval op Anke mag niet gecatalogeerd en, geklasseerd worden als een incident. Deze aanslag hoort topprioriteit te krijgen bij het gerecht.Niet enkel Anke, alhoewel juriste, dient hiervoor klacht in te dienen. Ook haar kiezers voor wie zij als vertegenwoordigster optreedt zijn hiermee aangevallen, en zijn belanghebbende partij. Zouden ze zich niet kunnen richten tot het parket met klachten zodat de druk groter.

Dit vind ik zo'n ernstig vergrijp dat ik met de meeste aandrang eis dat men niet rust voor de dader is opgepakt en veroordeeld.
Of gaat men wachten tot hij weer toeslaat?

01 juni 2008

The boot for Blyth, de laars onder de aars voor Geert

Flanders Today, een initiatief van Geert Bourgeois, dat de wereld moest gaan vertellen hoe België en Vlaanderen in elkaar zitten had aan het hoofd een Schotse hoofdredacteur, Derek Blyth. Aangesteld door dezelfde minister die de VRT aan zijn miljoenen helpt om de mensen te belezen en te desinformeren met waardeloze programma's, zou deze Schot de opdracht hebben Vlaanderen in een juist en positief daglicht te plaatsen.

Blijkt dat die man helemaal nooit wat van Vlaanderen en Vlamingen begrepen heeft, en dat hij de Vlaamse zaak meer schade toebrengt dan ze vooruithelpt.

I am pissed off.( dat verstaat Blyth wanneer hij dit zou lezen)

Wat bezielt Vlaanderen toch dat ze een Schotse hoofdredacteur aanstellen terwijl er meer dan genoeg Vlamingen zijn om deze taak op te nemen, en die uitstekend Engels spreken en schrijven.

Er zou niets op tegen zijn een of meer Engelstalige redacteurs in dienst te hebben zolang de bedoelingen van een Vlaamse krant bestemd voor buitenlanders maar overeind blijf en gestuurd en overpeinsd door Vlamingen.

Ik geloof nooit dat iemand die geen Vlaming is en van een "eiland" komt voeling heeft met Vlaanderen ook al woont hij hier al jaren.

Dat Vlaming gevoel hebben mensen in generaties opgebouwd, en is aangewakkerd door de Waalse honger naar geld, macht, teritorium en Franse taalhegemonie.Onzichtbaar vaak (of steeds) voor een buitenlander, maar door Vlamingen gevoeld en ervaren als kruipend en sluipend als gif. Een buitenlander begrijpt noch de subtiele noch de voor ons flagrante beledigingen en arrogantie van de Walen waar wij vanaf willen. Enkel echte Vlamingen kunnen onze problemen en verzuchtingen verwoorden, en hebben de voeling met het verleden, weten waar we naartoe willen.

Een eigen staat is de enige oplossing om van de Waalse tyrannieke beurzensnijders te ontkomen. Het is niet met de gewone Walen (vaak verfranste Vlamingen) in de straat, met wie we nog steeds een gezellige relatie kunnnen hebben; maar met hun leiders, hun politieke graaiers en machthebbers is de kloof nooit meer te dichten.

Een scheiding in consensus is daarbij beter dan een vechtscheiding of een burgeroorlog, maar dan moet men niet te lang meer wachten tot de het zover komt.Waarom heeft Blyth nog niet "the boot" gekregen?We kunnen hier niet hard genoeg op aandringen! Hij moet die gewoon krijgen.

Enige enige kennis in de Vlaamse materie is onvoldoende.
Het is als een ingenieur die bruggen moet bouwen en daar blijkbaar bijna in slaagt.
Met welke geloofsbrieven en na welke test, die men hier in België al moet afleggen om WC madam te worden, is die man geschikt geacht om ons verleden, heden en toekomst aan de buitenwereld te openbaren?
Is Blyth misschien getest door dezelfde veiligheidsdienst als diegene die Abdelkader Belliraj screende? Het lijkt er sterk op.
Ik kan mij niet inbeellden dat de USA, UK of Noorwegen bvb een Duitser zouden aanstellen om geloofwaardiger over te komen. Een dergelijke vorm van minderwaardigheidsgevoel kunnen alleen onwaardige Vlaamse ministers bedenken, en geeft aan dat Vlaanderen aan zelfvertrouwen mist, dringend onafhankelijk moet worden, en nood heeft aan echte visionaire leiders ipv lapzwansen als Bourgeois.
Het blad moest de perceptie van de buitenlandse toeschouwer veranderen.
Maar perceptie is indruk, en een poging tot beïnvloeden of wijzigen van perceptie is gericht op slecht geïnformeerde mensen zonder diepgang. Mensen die een reis willen maken door Europa in 5 dagen en daarna denken dat ze er alles vanaf weten, en dan genoeg zelfvertouwen of ego hebben om er in hun taal en land een artikel over te schrijven of een TV programma rond te breien.
Perceptie is een vijand van de objectiviteit, vaak zelfs van de waarheid en de volledigheid. Een buitenlander, nog minder dan een "binnenlander" ,die er zijn kennis en verhaal op baseert, zijn mening ermee gestalte geeft, kan niet serieus worden genomen.
Zijn objectiviteit wordt trouwens ook beinvloedt door subjectieve reflexen gebaseerd op eigen ervaringen en op rondom hem aanwezige toestanden.
Objectiviteit kan enkel gebaseerd zijn op kennis van feiten, op rationele argumenten, en volledigheid. Argumenten en feiten zijn er voor Vlaanderen en Vlamingen in overvloed voorhanden.
Aan perceptie of het creëren van een gevoel hebben wij geen bondgenoot, integendeel zelfs.
Er gaat geen dag voorbij of er verschijnen ergens op het internet of in de klassieke media argumenten, waarbij recente ontwikkelingen en politieke uitsptraken nieuwe argumenten aanbengen. Het aantal argumenten om dit land bijeen te houden slinkt met de dag; ze worden ontkracht, verliezen aan gewicht en draagvlak.
je schrijft er zelf enkel neer. hebben we zelf genoeg.

Een voor Vlamingen al moeilijk te verwoorden toestand laten uitleggen door een Ier en Schot of een Oezbeek is zowat het domste dat men had kunnen doen.
Eén leugen van Blyth, slechts één zin groot, kost een ontelbare aantal zinnen om ze recht te zetten.
Dat weten de Walen en de politici ook, en daar maken ze gretig en vaak gebruik van.

Wanneer figuren als Blyth of Bourgeois, die onze bondgenoten horen te zijn, ook al bewuste of onbewuste leugens de wereld insturen, dan maakt dit hen tot gewilde of ongewilde saboteurs; maar saboteurs niettemin en alleszins.
"The boot" for Blyth is dan nog een te lichte straf, maar Vlamingen blijken nu eenmaal een clement volk, in tegendeel tot wat men de wereld poogt wijs te maken, en dus zal het bij "the boor wel blijven".
De laars onder de aars van Bourgeois volgt in juni 2009, dan mag hij een andere baan gaan zoeken, liefst in een knelpuntberoep. Dan brengt hij eindelijk nog iets op.

Chargeren!

Wat we konden opmaken uit de verslagen van de relletjes in Anderlecht :
40% meer politieagenten verwond dan kutmarokkaantjes en andere allochtone amokmakers.

Dat zegt veel over de parate staat en slagkracht van onze politie en leger.

Ik zag vorige week de politie chargeren, de film staat trouwens nog steeds op het internet. Daarbij was er ook een vrouw die geen helm droeg (misschien vanwege haar kapsel). Al meteen na de start viel ze meters achterop, haar billen schuurden tegeneen, en iedere ingenieur weet dat wrijving nooit goed is bij beweging. Na een paar seconden film was ze al helemaal achterop geraakt en verdwenen uit het beeld. Toen de charge gedaan was en het filmfragment op zijn einde kwam, was ze nog steeds niet gearriveerd.
Wellicht kwam ze pas toe in de gevechtslinie net op tijd voor de tweede nieuwsuitzending.

Het allochtone krapuul lachtte met zo'n politie zo'n leger, zo'n staatsveiligheid.

En wat mag de politie eigenlijk nog in hun strijd tegen het gespuis: op zich laten kloppen!

Worden deze rellen door het KMI ook uitgeroepen tot natuurramp voor de gevandaliseerde winkels en auto's?
We zullen de vraag eens stellen aan Partick Dewael of de minister van "crimineel" milieu.
De kans bestaat dat ze de oorzaak aan de opwarming van de aarde wijten.

Het is al erg genoeg dat mannen vinden dat ze oorlog moeten voeren, dat sinds enige tijd ook vrouwen zich daartoe geroepen willen voelen.
Welzeker bestaat die mannelijk oorlogsdrang bij agressoren en defensoren, en is die ook nodig en gebakken in het grote natuurfenomeen dat we zijn, en nodig voor de verdere ontwikkeling in de evolutie, zoals dit voor alle levende wezens geldt.
Tot deze eeuw, figuren als Jeanne D'Arc daaargelaten, beperkte de vrouwelijk inbreng zich tot het staan roepen en aanmoedigen vanaf de zijlijn, en of hoogstens was er eens een intrige of gifbeker mee gemoeid, of een doekje tegen het bloeden.
Het is met dit artikel niet mijn bedoeling sexistisch over te komen, al zal iemand die mijn reactie niet kan lezen dit zo interpreteren.

Men moet haast al een vrouw uit mannenhout gesneden zijn om zich in een militair fysisch zwaar milieu te handhaven, laat staan er de klappen uit te delen.
Ik heb vrouwen in gevechtspositie bij het leger nooit een goede zaak gevonden, niet voor de vrouwen, noch voor de politie of het leger.
Helaas blijken veel vrouwen al zeer ver te willen om te bewijzen dat ze gelijkwaardig zijn. Misschien zitten hormonen in onze voeding of medicijnen daar voor iets tussen, en is dit niet alleen het gevolg van een emancipatiewens of de TV en filmcultuur die heldinnen tovert op een even makkelijke wijze als helden.

Mij hoeven vrouwen evenwel niets te bewijzen: ze zijn bij mij steeds gelijk geweest. Ik heb ook mijn kinderen met dit gelijkheidsbeginsel opgevoed, en ik hoop dat ze dit ook zullen toepassen.

Maar laat nu enkele vrouwen zich toch in alle fysieke overmoed willen meten met mannen, dan kunnen ze dat liefst en eerst, nog altijd en zonder risico, uitproberen in de sportarena's, zonder dat iemand daar een gevaar door loopt.

De volgende trend wordt misschien het concreet wegwerken van fysische verschillen via chirurgie. (eigenlijk is die trend al bezig)
Dat kan er blijkbaar naast de opgespoten lippenvrouwen met valse borsten en andere implantaten nog bijkomen: de bionische vrouw naar wens en op maat van haar ego.
En ook dat maakt misschien een onderdeel uit van de evolutie die gestuurd wordt door interactie van de omgeving met de hersen en het toeval. En ... de meest aangepaste blijft over !??? ( We zullen het nooit zelf weten)

Dat mannen vaak een veel te groot ego hebben is voor mij als man al regelmatig storend, maar biologisch en evolutietechnisch nog verklaarbaar.
Dat ook vrouwen zulke ego's nu nastreven is voor mij ontgoochelend.

Vrouwen moeten voor mij hetero-man verschillend blijven en toch gelijk.
Ik zie geen macho man, en dat zijn mannen toch allemaal een beetje, durven uithuilen bij een vrouw als Schwarzenegger. (al zijn er mij afwijkingen die de regel bevestigen bekend).

Deze goeroe zegt: Leve het verschil der seksen, en politiemannen klopt erop en gebruik de Kaercher!