Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 juni 2008

Nederlandse taal en ons onderwijs

Bourgeois wil geen ondertitels meer voor Nederlandse programma's.

Het is inderdaad dwaas en onbegrijpelijk dat de Vlaamse televisiezenders Nederlandse programma's voorzien van ondertiteling en Nederlandse zenders hetzelfde doen met Vlaamse programma's. Baantjer en Flikken zijn type-voorbeelden.Wij spreken dezelfde taal, zij het met soms grote accentverschillen, en de ondertiteling is een belachelijke toegifte aan de mensen die geen inspanning willen/kunnen leveren. Tot bij de opkomst van VTM keek Vlaanderen massaal naar de Nederlandse zenders ; wat toen kon, zal nu niet anders liggen, zeker.Het probleem heeft ook te maken met de manier waarop de openbare omroep in Vlaanderen zich opstelt tegenover het algemeen Nederlands. Behalve door de omroepers en de journalisten wordt er lustig op los gekwèkt in dialectisch gekleurd verkavelingsvlaams. Het zou derhalve goed zijn, dat de Vlaamse Gemeenschap de VRT oplegt om in alle uitzendingen de standaardtaal te gebruiken.Afwijkingen kunnen altijd gebeuren als bijvoorbeeld de burgemeester van Antwerpen gevraagd wordt of de simpele Decroo. Minister Bourgeois kan rekenen op onze bijval.
Ray"
Enkel nog standaard-Nederlands op TV en de radio.
Oppassen wel dat we nu geen doventolk krijgen in een hoekje van het beeld (zoals op RTBF, want er is altijd een groep die zich laat horen als er wat wordt afgeschaft.De uitdrukking ABN , Algemeen Beschaafd Nederlands, is wel verdwenen, en het beschaafd gedrag van vele mensen ermee. Wellicht vond men ABN denigrerend naar mensen die enkel dialect konden spreken en zich dus "onbeschaafd" voelden. We kunnen evenmin zeggen dat de taal die de Nederlanders gebruiken de standaardtaal moet voorstellen. Dat is vaak net zo'n onverstaanbaar gekwaak of gemompel als van een dialect sprekende Vlaming. Zo is door het moderne onderwijs de kennis van het vervoegen van werkwoorden sterk achteruitgegaan, en erger ik me aan het foute gebruik van als en dan in de vergelijkende trappen, of het verkeerde gebruik van hun, hen enzovoort.Dat de Nederlandse taal achteruit gaat, blijkt alle dagen uit de artikels in de kranten, geschreven door "journalisten" waarvan men toch mag verwachten dat ze de taal perfect beheersen. Een goed voorbeeld zijn ze al lang niet meer, maar evenmin zijn veel leraren nog een goed voorbeeld. Komen we hiermee bij het onderwijs terecht, waar door de vele multiculturele scholen de Nederlandse taal sterk achteruit is gegaan. Men praat en schrijft er vaak in een SMS of raptaaltje, en nog weinigen kunnen een foutloze brief, verslag of artikeltje schrijven. Dat programma's worden ondertiteld in het Arabisch en Turks gaat de integratie zeker nooit te goede komen en de kennis van de Nederlandse taal bevorderen. Daar weet Sien veel meer van. Wil het Nederlands als taal op langere termijn overleven, dan mogen we het niet laten versnipperen in dialecten, hoe sommigen zich daar ook met nostalgie aan willen vastklampen. Sommige dialectwoorden en uitdrukkingen kunnen best opgenomen worden in de standaardtaal, of zijn reeds aanvaard, maar de uitspraak van het Nederlands zou uniformer moeten zijn.Het mag ook niet zo zijn dat het standaard-Nederlands zoals vroeger wordt gehaald uit Groot-Amsterdam, dat meer op Surinaams is gaan lijken. Vlaanderen moet in de taalvorming een even belangrijke rol krijgen, en dat kan door niet meer te ondertitelen en aan elkaars woordgebruik te wennen.Ik weet wel dat niet iedereen even goed Nederlands spreekt, schrijft en begrijpt, maar mensen die moeite doen, kunnen altijd op mijn grote sympathie rekenen. (Niet dat het in Wallonië ondertussen beter zou gaan. Integendeel. Ik hoorde gisteren in het journaal op de RTBF ( la une) dat ruim een derde van alle leerlingen nooit hun secundair diploma zal halen.)Getypt met dikke onhandige vingers, en mijn Nederlands is ook niet perfect; daarvoor zijn de spellingsregels te vaak gewijzigd.

reactie van Ray
Is Fries een aparte taal ? Taal en dialect
Wat is het verschil tussen een dialect en een erkende streektaal?Eigenlijk heel weinig: bepaalde dialectengroep worden erkend als aparte streektaal, andere niet. Momenteel zijn de erkende talen in Nederland (naast natuurlijk het Standaard Nederlands): Fries, Limburgs en Nedersaksisch. Deze dialectgroepen hebben niet bijgedragen aan de totstandkomen van het Standaard Nederlands, en worden dus als aparte talen beschouwd. Dialectgroepen die wél hebben bijgedragen aan het Standaard Nederlands zijn Hollands, Brabants en Vlaams. Dit verschil is voor een dialectspreker echter niet echt merkbaar. Immers, bepaalde dorpsdialecten uit bijvoorbeeld Brabant hebben géén aandeel gehad in het Standaard Nederlands, maar worden wél als dialect daarvan gezien, simpelweg omdat toevallig de stadsdialecten van Den Bosch en Antwerpen van grote invloed zijn geweest. Een aanvraag van de provincie Zeeland, om ook het Zeeuws als streektaal te erkennen, is overigens afgewezen.
http://taal.phileon.nl/faq.phpTot zover deze mening, die m.i., zonder fout te zijn, ver van compleet is. Fries heeft een eigen grammatica en een eigen woordenschat (die erg beïnvloed/besmet is door het Nederlands). Het grootste verschil tussen taal en dialect is m.i. het volgende :Dialecten worden uitsluitend gesproken, soms geschreven, maar dan zijn het louter klanknabootsingen (fonetisch) zonder regels voor de spraakkunst, de orthografie en de woordenschat in het algemeen. "Just ? Oekandana ? Gotjumenas ! Eddetvast ? Kustna men sjokkedaaize" (Iedereen mee ?)Friezen uit Nl begrijpen bijvoorbeeld Friezen uit Denemarken. Voor ons, Nederlandstaligen, is hun gesprek niet te volgen. Ook lezen is bijna uitgesloten. Over Afrikaans hebben wij de beste specialist die mogelijk is : Ropie ! Bedankt voor je uiteenzetting. Ik ga ze eerlang in de vitrine plaatsen.Zijn er andere meningen ? Graag !


reactie van Ropie
De juiste benaming van de taal, die door sommigen Zuid Afrikaans genoemd wordt, is eigenlijk "Afrikaans"

Een Afrikaans sprekende Zuid-Afrikaan zal helemaal niet begrijpen waarover u het hebt als u zijn taal Zuid-Afrikaans noemt. "Zuid-Afrikaans" is voor hem een bijvoegelijk naamwoord dat betrekking heeft op het geheel van het land. En wat de taal betreft : voor een Zuid-Afrikaan bestaat er niet zoiets als 'n Zuid-Afrikaanse taal maar wel Zuid-Afrikaanse talen, waaronder het Afrikaans, het Zoeloe, het Xsosa, enz. Vergis u vooral niet : de doorsnee Zuid-Afrikaan beschouwt het Afrikaans, ondanks de afkomst, niet als een soort Europese taal maar als een door henzelf geschapen, Afrikaanse taal, net zoals zij zichzelf niet als 'n soort halve Europeanen maar wel als echte Afrikanen beschouwen, zoals de Zoeloes, de Bantoes, enz. In mijn dagelijkse (internet)contacten met Afrikaanssprekenden valt het mij op dat velen zich niet eens bewust zijn van de verwantschap van hun taal met het Nederlands. Velen kunnen maar moeilijk vatten dat iemand, die niet van Zuid-Afrikaanse afkomst is, hun taal verstaat en kan spreken en schrijven. Terloops: het Nederlands noemen ze steevast "Hollands" en ze hebben met de Vlamingen nog trekjes gemeen als het over taal gaat...Natuurlijk zijn er ook, beter geïnformeerde Zuid-Afrikanen die wel de verwantschap tussen Afrikaans en Nederlands kennen en beseffen. Maar als u hen eens goed op stang wilt jagen, dan moet u hun taal maar eens als Nederlands of als "een soort Nederlands" omschrijven. Wij mogen niet vergeten dat het Afrikaans juist als taal werd "geschapen" om zich af te zetten TEGEN het voor hen vreemde officiële Nederlands dat een ver-van-hun-bedtaal was, een bijbel- en domineestaal..Misschien mag ik terloops nog een in Vlaanderen welig tierend misverstand opruimen? Het grootste gedeelte van de sprekers met Afrikaans als moedertaal, zijn niet de hier bij ons zo simpatieke Zuid-Afrikaanse Boeren, maar wel kleurlingen...
Ropie
"


Ik heb pakweg 10 jaar gewerkt in een Europese dochter van Middelburg Steel & Alloys, een dochter van de groep Barlow Rand. Dat was voor de grote boycot wegens apartheid tussen 1975 en 1986. Periode die ook Regus ervaren/beleefd heeft (of is Patoff je voornaam?)Met de staalfabriek in Middelburg en de verkoopkantoren in Johannesburg viel mij toch op dat heel veel mensen, en ook heel veel blanken, Afrikaans praatten, en nog goed ook. Nadat ze begrepen dat ze pas verstaanbaar werden wanneer ze langzamer spraken ging een gesprek in het Afrikaans vrij goed. Natuurlijk werd bij de zakelijke transacties en gesprekken overgeschakeld naar de Engelse taal, omdat die bij de intercontinentale communicatie en handel nu eenmaal begrijpelijker was voor iedereen, en ook voor de officiële instanties veel begrijpelijker dan de rebustaal die Afrikaans was en ook nu nog voor velen voor raadsels stelt.Ook onder elkaar werd er door hen Afrikaans gesproken.Velen hadden Nederlandse voorouders, boeren dus, maar er was al bij de meesten een zeer sterke invloed van het Engels te merken dat inderdaad als elitair werd aanzien, omdat Engels minder of niet gekend was door de zwarte bevolking. Toch was dit een eerder recente trend toen. De meesten hadden ook in het Engels gestudeerd, en vrijwel al hun buitenlandse contacten, op mij en enkele anderen na, dienden in het Engels aangesproken te worden.Ik weet natuurlijk niet genoeg van hoe het er elders in het enorme Zuid Afrika aantoe ging, en nog minder hoe het er nu aan toegaat, maar het liet zich toen al raden dat het Afrikaans een moeilijke toekomst tegemoet zou gaan. Vanaf het einde van de jaren '80 ging het met Zuid Afrika bergaf. De modernste staat van Afrika lijkt de richting van Zimbabwe op te gaan.Regelmatig lees ik hier en elders nog over de enorme toename van geweld en over de plaatsmoorden (mooi woord niet?). De politiek correcte wereld kijkt de andere kant op, alhoewel het onrecht en de ernst van het onrecht nu groter is dan ten tijde van de apartheid.Het is blijkbaar het gekozen lot van alle Afrikanen om door leiders van hun eigen etnische groep wreder behandeld te worden dan door enige blanke kolonist voordien.Inmiddels heb ik al enkele Zuid Afrikanen leren kennen die het land hebben verlaten (ook werden verdreven onder terreur) en zich nu vooral in Belgïe, Nederland en GrootBrittanië zijn komen vestigen. In mijn straat woont er trouwens zo'n familie, en de man spreekt ook Afrikaans, ( nu eerder een gemengde Nederlands-Afrikaans met wat Engels af en toe). Op zijn werk spreekt hij Engels, wellicht omdat hij er dan geen tekening hoeft bij te maken, of omdat dat minder op de lachspieren werkt bij collega's en contactpersonen.Tja, het Nederlands/Afrikaans heeft in Z.A. wellicht geen goede toekomst, en kan ze afgeschreven worden wat haar inbreng in het Nederlands betreft. Hetzelfde geldt dan wellicht ook voor het Surinaams.Veraf gelegen gebieden zijn nu eenmaal moeilijk te verdedigen, en het dominante Engels is op vele plaatsen de standaardtaal aan het worden, zo ze het al niet is, ook te koste van het Frans. Over wat een zelfstandige taal zou zijn, kan ik mij moeilijk verplaatsen in een wat ouderwetse thesis dat er zich binnen het kleine gebied dat Vlaanderen en Nederland samen vormen, er nog eens een opdeling bestaat in verschillende 'talen'. Ik durf en kan dit blijven tegenspreken omdat de taalkunde nu eenmaal geen exacte wetenschap is.Niet alles is me daarover bekend, maar dat men enkele dialecten uitsloot van bijdragen aan de standaardtaal, andere dialecten dan weer een overwicht erin gaf en het Fries gecatalogeerd werd als een zelfstandige taal, bewijst al dat het standaard Nederlands arbitrair en op subjectieve wijze werd opgebouwd. Ook de geschiedkundige visies en beelden veranderen nog steeds, al gebeurt dit nog steeds onder invloed van het regime en de steeds om de hoek kijkende persoonlijke overtuigingen en onderzoeks- en analysemethodes van de onderzoekers.Ik ben de mening toegedaan dat geen enkel Nederlands dialect mag uitgesloten worden van bijdrage aan het Standaard Nederlands, ook niet het Fries. Gelukkig gebeurt dat in de praktijk ook niet echt meer.Of het Nederlands nog enig gewicht zal behouden, zelfs op lange termijn kan voortbestaan zonder een echte en hechte nieuwe taalpolitiek dat durf ik zeer te betwijfelen.Ik ben een mens die evolutie ondergaat, al zal dat nauwelijks merkbaar zijn tijdens mijn leven, tenzij de neerwaartse trend van onze taal in gang gezet en versterkt door het onderwijs niet wordt gestopt en omgebogen. Het wordt tijd dat men de mensen die leergierig, sterk en slim zijn, en die de kar van de maatschappij, de wetenschap en de vooruitgang moeten trekken meer middelen en mogelijkheden en aandacht geeft in plaats van diegenen die nooit een andere ambitie hebben dan op de kar te zitten of de kar te stelen. Ik pleit dus voor scholen waar deze mensen een plaats vinden en gestimuleerd worden. Zie ook mijn artikel http://agriffon.blogspot.com/2007/09/en-wanneer-een-eliteschool.html
Dat ik in een eerdere reactie Zuid Afrikaans schreef was een bewuste keuze om duidelijk te maken aan diegenen die er niet vertrouwd mee zijn dat deze Nederlandse "taalvariant" in Zuid Afrika gesproken wordt.Blijkt nu dat alle ouwe rotten die Angeltjes bezoeken dit weten, en dus bied ik maar mijn verontschuldigingen aan omdat ik jullie onterecht onwetend achtte. Een bedevaart naar Santiago de Compostella is voor later, wanneer ik genoeg zonden heb verzameld.

1 opmerking:

Duplo Duplex zei

Als ge nu nog niet genoeg zonden hebt verzameld dan komt ge er nooit! :o)