Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 maart 2008

Brussel is niet meer te redden

Tenzij Vlaanderen bereid is er een oorlog voor te voeren zal Brussel nooit meer van Vlaanderen zijn.
Dit is geen wens, noch een verwensing, en een berusting evenmin.
En aangezien Vlamingen een leidzaam volk zijn, ik zou eigenlijk lijdzaam moeten schrijven (beiden zijn hier juist), zal die oorlog er niet komen.
Vlaanderen ondergaat oorlogen, en sinds 1302 voert het zelfs geen veldslag meer.
Sindsdien kon niet verhinderd worden dat grote delen van Vlaanderen verloren gingen. (Of bevinden bvb Maninghem (in N-Frankrijk) en Waterloo zich nog Vlaanderen?)
Gelijke kansenbeleid, anti racismewetten en minderhedenbeleid zijn instrumenten bedacht en ingevoerd om anderen te helpen, nooit het eigen Vlaamse volk, dat geduid wordt als de racisten waartegen men zich mag beschermen.
Integratie is iets wat aan Vlamingen werd opgelegd, maar die dit zelf nooit mochten opleggen.
Laffe politici met Tsjevenstreken, en een koningshuis dat niet het onze is hebben ons zelfbestemmingsrecht en onze mensenrechten geschonden.
Tot voor kort spraken onze leiders onze taal nog niet eens, of nauwelijks, tenzij rond de verkiezingen. Het lijkt nog maar pas dat er in Vlaanderen nog in het Frans werd gedoceerd, en dat Franse wetten naar een krom Nederlands werden vertaald. (al is dat nu van een andere kromheid)

De Vlamingen trokken niet ten strijde, ze veroverden niet.
Ze rekenden op de democratie, de verkiezingen, waarvan Vlamingen nooit de democratische regels gebruikten noch mochten gebruiken om hun territorium te behouden of het resultaat van hun zweet. Ook nu nog
We zijn een raar volk, dat tijdens het tv journaal een beetje meewarig, haast spottend glimlacht bij het aanschouwen van de laatste groepjes weerstanders die in Brussel met wat Vlaamse vlaggen staan zwaaien voor een zaak die al als verloren wordt beschouwd.
Slechts weinigen aanzien dit ultieme verzet als wat het zou moeten zijn: dat van moedige eervolle mensen die hun volk, cultuur en identiteit niet verloochenen en deze kruimel grond niet willen opgeven.
Ik schrijf wel, ik praat wel, en af en toe roep ik eens uit boosheid, maar wanneer ik ze in hun verbetenheid bezig zie, voel ik mij een lafaard. Dan voel ik mij te laat, te klein, te oud, te lui, te slap; en wanneer mijn moed en goede voornemens dan de bovenhand willen halen, dreigen mijn vrouw en kinderen er haast mee me te verlaten wanneer ik actief aan politiek zou doen. Mijn naaste familie heeft deze reflex deels uit angst voor verandering en het onbekende, maar vooral omdat ze in politiek gedegouteerd is en er zich van afkeren. Gelukkig zijn ze er zich, zelfs zonder mijn aanmoediging, van bewust dat het Vlaams Belang het enige alternatief is.
Behalve in mythes waren er nooit vrouwen in oorlog, alleen mannen die op een goede dag zagen dat met een vlag staan zwaaien niets meer uithaalde, en die wisten dat ook zonder oorlog ze met hun volk, maar dan oneervol, zouden verdwijnen.
Nu, en daarom, begrijp ik steeds meer en beter waarom destijds veel Vlamingen heil zagen in, en hun lot en toekomst hoopten te verbeteren via het nationaalsocialisme van Nazi Germanië.
Niet mijn keuze of goedkeuring voor hun gewelddadige acties, maar ik begrijp nu waarom de ETA is ontstaan.
Ik begrijp ook het verzet van de Serven tegen de onafhankelijkheid van Kosovo dat via sluipende immigratie is bezet geraakt door Albanezen.

Daarom ook moet Vlaanderen dringend onafhankelijk worden en mag het nooit akkoord gaan met de uitbreiding van Wallonië of Brussel. Daarom moet het een federale kieskring weigeren waarmee men het platform wil creëren tot nog meer onomkeerbare verfransing en meer België waarin Vlamingen nog minder zullen te vertellen hebben.
Wij moeten ons ook niet langer laten vertegenwoordigen door Walen in het buitenland die daar het hoge woord voeren alsof wij willoos en onbekwaam waren als een demente bejaarde, en waardoor de rest van de wereld nu het beeld van gevaarlijke extremistische racistische Vlamingen wordt getoond .
De enigen die in gevaar zijn, zijn wij !

Misschien kunnen we ons valselijk troosten dat Brussel ook niet meer Waals zal zijn. Ze zal verworden tot een identiteitloze grijze muis, al zou bruine muis hier nu al beter passen.
De stad waar van iedereen wat en van alles wat is, en die tot een identiteitsloos niets is geworden, waarbinnen zich alleen nog een paar zeldzame nostalgische ketten en zinnekes roeren die België en Brussel ophemelen alsof het nog bestaat.
Het is de stad die n'importe qui heeft aangetrokken om n'importe quoi te worden. Niet de n'importe qui met geld, hoge opleiding, en rijke Europese culturele en intellectuele bagage, want die wonen in Overijse of Lasne en komen via tunnels hun werkplek binnengereden, rechtstreeks tot in hun streng beveiligde parkeergarages.
Wel de n'importe qui die legaal en illegaal op allerlei wijzen komt parasiteren en het “beter” leven nastreeft waarvoor wij mochten werken.
Denkt iemand van het dom geachte kiesvee dan, dat de grote hoop quasi analfabeten onze economie is komen redden en ze een antwoord waren voor de vergrijzing?
Dienen ze niet eerder de politieke doelen en ambities van scrupuleloze verraders voor wie na hun de zondvloed mag komen.(après eux le déluge).

De slag om Brussel is gewonnen door anderen die nooit de onzen zullen worden. Ze praten nu al luidop van het kalifaat van het noorden.
Brussel is nu al een archeologische merkwaardigheid, ingenomen door de veroveraars, en die misschien nog bij ons leven beschermd zal worden als werelderfgoed opdat onze monumenten niet plaats ruimen voor de zoveelste moskee of andere heilige huizen.
Binnen een paar duizend jaar wordt Brussel wellicht herontdekt door archeologen als een soort verdwenen Incastad, als een overrompelde verdwenen beschaving.
Men zal zich dan, zoals steeds, afvragen wat de oorzaak van het verdwijnen is, maar de komst van de barbaren met een gewelddadige godsdienst zal dan niet enkel een goede gok zijn.

De enige oplossing voor Brussel is: stoppen van alle immigratie om welke reden ook, het ontmantelen van getto’s, actief opsporingsbeleid van illegalen, actief terugkeerbeleid van allochtonen, ontnemen van nationaliteit van criminelen, verplichte en strenge inburgering, strenge aanpak van criminele activiteiten. Verplichte en streng gecontroleerde scholing en responsabilisering van de ouders waarbij steun afhankelijk wordt gemaakt van de inspanningen en vorderingen. Desnoods via internaten en halfinternaten, en afschaffen van duistere islamitische indoctrinatiescholen.

Aangezien dit op veel weerstand zal stuiten, ja onmogelijk zal worden gemaakt, wordt de mogelijkheid geopperd Brussel af te stoten aan Europa. Sommige Euroctraten zien een Brussels DC wel zitten, maar gaan we daarna niets doen met andere grote Vlaamse steden waar de problemen ook steeds groter worden in tegenstelling tot de vervalste statistieken , gemanipuleerde onderzoeksrapporten en de grove leugens ons voorhouden? ( voer voor later)

Is Brussel nog te redden voor Vlaanderen, is het nog wel Vlaanderen, willen we het nog wel redden??

Wel in Groot Brittanië en niet bij ons??

28 maart 2008

Jan, daar staat de goal !!

Björn Roose heeft goed gekeken naar de persconferentie van Jan Jambon, en zijn analyse is wellicht even juist als de mijne. Voor de goede orde (?) geef ik hier eerst mijn commentaar en pas daarna zijn artikel. Niet dat ik het met hem oneens ben, integendeel, maar er loert vaak meer dan een adder (onder) in het gras, er zouden ook een nest adders kunnen in schuilhouden.
En niemand weet wie er zal gebeten worden.

Zou de actie van Jan Jambon geen kampvuurtje zijn in de hoop dat het uitgroeit tot een grote uitslaande brand in het Lakense domaniale woud? Is dit geen poging om via een op het eerste zicht onschuldig debat over de monarchie de grote meningsverschillen over het voortbestaan ervan naar boven te brengen tot iedereen met getrokken messen tegenover elkaar staat? Of een aangelegde vluchtweg of brandgang om te gebruiken wanneer het fout loopt (en zal lopen) met CD&V/NVA Leterme1/2.Misschien wel een subversieve actie, een omweg, van Jambon langs dewelke hij kan protesteren nadat hij eerst gedwongen werd in vertrouwen mee te stemmen met de broek op de enkels, en zo zijn eer wat opkalfateren. Jan Jambon heeft het blijkbaar goed en reeds lang voorbereide werkstuk gekoppeld aan een juiste timing. Juist nu er dringend bespaard moet worden en de burger genegen is te vinden dat er geen plaats is voor royale follietjes terwijl van hun verwacht wordt dat zij de broeksriem aanhalen. Hij gaat er misschien vanuit dat het contrast van ongelimiteerde rijkdom, luxe, privileges en graaierij met de dagdagelijkse realiteit van Jan-met-de-pet nu op zijn grootst is, en dit in aansluiting met de villaschandalen.Misschien heeft de NVA of Jan Jambon een dubbele agenda, zoals de kartelpartner CD&V dat in hun bestaan ontelbare keren aan iedereen heeft voorgedaan.NVA had de regeringsvorming toch niet kunnen tegenhouden is misschien de conclusie geweest, daarvoor waren de Waalse overwicht en de CD&V en VLD belangen te groot. Dus nu de draak dan maar uit de kast, en CD&V en de regeringspartners kunnen niet meer lachen.Laat Jambon maar roeren in de grote beerput die Belgïe is, dan moeten wij Vlaams Belangers dat eens niet doen, en is het voor een keer wellicht voldoende dat we vanaf de zijlijn wat aanmoedigingen roepen om er hem aan te herinneren waar de goal staat en hij geen owngoal scoort.
Hier het stukje van Björn Roose:

Jan Jambon (N-VA): republikein ? http://frietmetstoofvlees.blogspot.com/

Ik werd een tijdje geleden tijdens een discussie nog eens geconfronteerd met het gegeven dat ooit uit een of andere opiniepeiling was gebleken dat een deel van het Vlaams-Belangelectoraat niet de republikeinse ideeën van de partij zou aanhangen. U hoort me niet ontkennen dat dat kan kloppen – weet ik veel wat er van opiniepeilingen klopt -, maar er zijn ergere dingen: een deel van de nationale mandatarissen dat niet de republikeinse ideeën zou aanhangen bijvoorbeeld.Niet dat het Vlaams Belang daar last van heeft, dat niet, maar bij de N-VA liggen de zaken kennelijk iets minder duidelijk. Jan Jambon, in februari 2006 overgekomen vanuit de VVB, bijvoorbeeld, vertelt nogal eigenaardige dingen over het Belgisch koningshuis.Wat vertelt hij namelijk naar aanleiding van het gegeven dat hij na grondig onderzoek van de begroting heeft ontdekt dat van ons geld véél meer dan de zogenaamde dotatie richting Lakense poppenkast gaat (overigens geen verrassing – dat weet iemand als Wim Wienen, die al jaren op gemeentelijk niveau vragen stelt over de kost van de politie-inzet tijdens bezoekjes van de “koninklijken”, al lang) ? Niet dat hij die verborgen uitgaven wil afgeschaft zien, maar dat ze “gewoon” bij de dotatie moeten gevoegd worden:“Als het nodig is om de dotatie transparant te maken, dan is Jambon bereid om in het parlement te stemmen voor een verhoging van de dotatie”.Hij wil de verborgen diefstal dus afschaffen door het geld openlijk te overhandigen …En daarmee zijn we er nog niet. Hij wil namelijk, allicht om die verhoging van de dotatie goed te maken, “dat de dotatie voor Astrid en Laurent wordt afgeschaft”. Waarom ?:“Dat zijn de 5de en de 13e in rang voor de troonopvolging en dus gewone mensen zoals u en ik. Ik zie niet in waarom ze niet zelf een baan zouden zoeken”.U leest het goed: Astrid en Laurent “van België” zijn “gewone mensen zoals u en ik” omdat ze “de 5de en de 13de in rang voor de troonopvolging” zijn. De pipo’s op de 1ste, 2de, 3de en 4de plaats zijn volgens Jambon dus géén gewone mensen. Die hebben wellicht een of andere gave of superkracht en daarom moeten ze … door u en mij onderhouden worden. Rare superhelden tegenwoordig.Meer nog, de pipo’s op de 6de tot en met 12de plaats, die dus óók allemaal op uw en mijn kosten onderhouden worden, zijn in tegenstelling tot die op de 13de plaats óók al geen gewone mensen. Nóg steuntrekkende superhelden dus.Of ’t zou moeten zijn dat Jambon bedoelt dat diegenen die voor, tussen en achter Astrid en Laurent staan (jawel, zelfs bij die achterste zijn steuntrekkers) abnormaal zijn. Abnormaal is per slot van rekening een synoniem voor ongewoon. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand Astrid en Laurent “van België” als normáál beschouwt.En wat dat zoeken van een job betreft: ik zie niet in waarom niet héél de Lakense poppenkast een job zou zoeken. Het zogenaamde “recht op werk” is bij mijn weten voor niemand in dit land geldig, en al zeker niet erfelijk, en er zijn laaggeschoolde jobs genoeg, me dunkt. ’t Is niet omdat iemand niet geschikt is om “van genens wege” een kroon te dragen dat hij/zij geen werk kan vinden als metserdiender, als WC-madam of – daarvoor hoef je ook al niet verkozen te worden – minister …

Wie tast uw koopkracht aan?

1 vat olie kostte in 2000 : $ 60 = € 72
1 liter diesel kostte aan de pomp € 0.82/l

1 vat olie kost in 2008 : $ 110 = € 71.5
1 liter diesel kost aan de pomp € 1,25/l

Een vat olie kost ongeveer in € hetzelfde als 8 jaar geleden maar de literprijs aan de pomp is gestegen met 52%Liegen, liegen en blijven liegen : het was zo bij Guynokkio, het zal bij Nonkel Kruk niet anders zijn.

(Geplukt van de site van Angeltjes, en ter "grotere" verspreiding overgenomen)

Heeft er al eens iemand van de regering een verklaring proberen te geven voor deze georganiseerde rooftocht?
Nee, want dieven geven nooit uitleg.

En de vakbonden maar klagen en stoken..
T'is toch weer niet de schuld van het patronaat of het Vlaams Belang zeker?
Is er een vakbond nodig die mee aan politiek doet en uit dezelfde vetpotten eet?

22 maart 2008

Uw hulp gevraagd

Beste Vlaamse vrienden, journalisten, Bloggers, webmasters
Deze maill is geadresseerd aan alle mensen die vrijheid van mening en rechtvaardigheid voorstaan. Het artikel dat ik u hier bezorg schreef ik ter ondersteuning van Prof em Luc Lamine die ik heb leren kennen als een fijn mens en die zich in het verleden belangeloos inzette voor gedupeeerde en bedrogen burgers . Sommigen zullen hem daarom al wat excentriek noemen, maar dat hij een vervelende luis in de pels is van het regime en het establishment, dat is zeker.
Ik ken trouwens niemand die het zoals hij opneemt voor de zeer vele mensen die voor een schijntje worden onteigend, beroofd worden van hun goederen.
Nochtans zijn er voorbeelden en drama's legio voorhanden. Denken we maar aan Doel, de stationsbuurtprojecten waarbij terreinen worden ingepikt en volgebouwd door projectontwikkelaars of de lopende BAM projecten in Antwerpen waarvan vele burgers het slachtoffer zijn of worden.ee is de
Niets evenwel legitmeert de wijze waarop hij nu door het gerecht werd aangepakt voor iets wat eigenlijk in 2005 plaatsvond. en ik wil hier stellen dat deze hij het slachtoffer is van een afrekening.
Dat hij sympathie heeft voor het Vlaams Belang en er ooit voor kandideerde mogen het niet acceptabel maken wat hem overkomt, want vandaag is hij het en morgen....
Een pogrom ingezet door de justitiële machtsbastions en het regime tegen iedereen die hun hegemonie en onaantastbaarheid in gevaar brengt of ze bekritiseert, bedreigt iedereen die op het internet of elders zijn mond opendoet.
Vellen onder julllie kennen al enkele voorbeelden en velen zijn zelf het voorbeeld, en kunnen uit eigen ervaring getuigen op welke manier het apparaat werkt en welke schade financiele en morele dit toebrengt.

Ik hoop dat jullie mijn oproep om mijn artikel te publiceren in jullie medium, website, blogs en andere uit solidariteit massaal zullen opvolgen.
Ik tracht ook nog een petitie en aktie op te zetten onder de titel: Laat Luc Lamine vrij! , maar aangezien ik daar geen ervaring mee heb en het wat lang zou durene zou hulp welkom zijn!

Hierna volgt het artikel dat ik schreef en zoveel mogelijk tracht te verspreiden.(

Rond pasen kruisigt men nog steeds mensen.

Volgende nieuwsmededeling op ROB tv van Vlaams Brabant trok mijn aandacht:

"De ex professor Luc lamine werd in Leuven aangehouden. Eerder kwam Luc Lamine al in opspraak toen hij tijdens de verkiezingen in 2000 op kwam voor het Vlaams Blok?"

Hieronder wat ik daarna las op de website van De Standaard, de Gazet van Antwerpen (waar men zelfs een foto'tje zonder zijn toestemming wellicht bijvoegde) en de andere regimekranten:

LEUVEN - De VRT-nieuwsredactie stelt donderdag dat de aanhouding van gewezen KUL-docent Luc Lamine het gevolg is van doodsbedreigingen aan agenten.

De Leuvense parketwoordvoerder Patrick Vits wil enkel de aanhouding van Lamine bevestigen, maar weigert verder elke nadere uitleg over de reden hiervoor. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding.

De door Lamine geviseerde agenten zouden in juni 2005 een PV tegen hem opgesteld hebben omdat hij zich misdragen had tijdens een verkeerscontrole op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar.

Lamine startte hierop een juridische kruistocht en trok zelfs naar het Europees hof voor de mensenrechten in Straatsburg.

'De zaak bleef escaleren en hij bedreigde de bij de controle betrokken agenten met de dood. Daarop greep de rechter in', aldus de VRT-nieuwsredactie. "


Wat hieruit al vanaf de eerste zin mag blijken: vanwege zijn kandidatuur op een Vlaams Belang lijst komt men al in opspraak volgens de media.

Ik meen mij te herinneren dat, na jarenlang docent te zijn geweest aan de KUL, hij omwille van zijn Vlaams Belang kandidatuur en sympathe, via petities en op andere wijze het leven zuur werd gemaakt en men hem trachtte weg te pesten via nepopdrachten en kelderdeurtjes. Dat hij via een gëïnduceerd ziekenverlof hij aansluitend verplicht werd om op pensioen te gaan onder bedreiging van de inleiding van een ontslagprocedure.

Op de VRT site staat dat hij zeker tot eind deze maand in voorhechtenis blijft.

Reeds 3 weken! 3 weken !!!! zit Prof em. Luc Lamine al in de gevangenis van Leuven!!!

Pas nu raakt dit bekend. Waarom zo vraag ik me af.

Toen hij voor de raadkamer moest komen bleek zijn advocaat (om wat voor reden ook) niet op te dagen en heeft hij zichzelf verdedigd. Dat is geen gezonde situatie gezien zijn temperament, en hij als aangeklaagde inherent veel te emotioneel betrokken is bij zijn eigen zaak.
Blijkt nu zelfs dat hij riskeert dat wanneer hij volgende week voor de raadkamer moet verschijnen hij nog eens drie maanden dreigt vastgehouden te worden.
En waarvoor dan wel?
Het is geweten, alhoewel zelf jurist en ex professor heeft Prof em. Luc Lamine een aversie en zelfs minachting voor het gerecht en de politieslaven van het regime. Die was er niet van in 't begin, die is gegroeid door zijn ervaringen en kennis van het systeem.
Men zoekt en vindt dan snel de spreekwoordelijke stok om mee te slaan, want hij wordt door hen die hem willen vinden makkelijk geprovoceerd en geïrriteerd. Een gevolg van zijn queestes tegen onrecht mensen aangedaan bij onteigeningen, en het en vele slechte ervaringen wellicht. Elk incident is dan goed genoeg om met die voor het regime vervelende man af te rekenen.

Staat er dat hij doodsbedreigingen zou hebben geuit aan politieagenten.
Er worden in dit land dagelijks doodsbedreigingen geuit, wat ik niet goedkeur, maar in dit geval in een juiste context van boosheid, onmacht en verontwaardiging wil plaatsen en in de juiste schaalgrootte. ( Aan het adres van Vlaams Belang politici wordt dit al dagelijks getolereerd )
Voor mij blijft hij een beminnelijk man, die op zijn leeftijd en met zijn fysiek nauwelijks of geen bedreiging kan zijn voor potige politie.
Het is natuurlijk veel makkelijker een oudere man in de boeien te slaan dan de duizenden echte criminelen en terroristen die hier loslopen, en die niet dreigen maar meteen raak slaan steken of schieten.
Wat krijgen al die echte criminelen zoals diegenen die chauffeurs doodtrappen? Ook drie weken of vier maanden effectieve gevangenisstraf?
Of
Een werkstraf hout sprokkelen? Een verplichte voetbalmatch met de Rode Duivels bijwonen?
Als het al zo ver komt, want meestal staan ze dezelfde dag terug op straat en zetten ze de politie meteen voor joker en aap.

Ik zie niet hoe deze man van in de zestig een bedreiging kan zijn, tenzij voor het justitieapparaat dat hij aanklaagt, de misbruikte macht en status van de advocatuur, de benoemde rechters, de deurwaarders en de curatoren, en de wetten spuiende politici die alle dagen de rechten en de vrijheid van de gewone mensen beknibbelen en aan hun laars lappen, uit zelfverhevenheid, machtsgeilheid, eigenbelang, kortzichtigheid en/of medeplichtigheid. ( cumilatieve aanwezigheid mogelijk)
Hij deed niet meer of alleen dat wat heel velen binnensmonds ook mompelen of zeggen wanneer we ons onheus en overdreven geviseerd voelen of aangepakt door het politie- en justitieapparaat en al een fikse boete krijgen voor een bagatel, terwijl in dit land moordenaars en terroristen ongestoord moorden en nog lekker betaald worden door de politie/inlichtingendienst met ons belastinggeld. (Ook ik heb af en toe de behoefte om eens te schelden en te vloeken)
En hoe zouden gewone burgers dan al niet reageren wanneer ze geviseerd en gezocht werdern voor kritiek en vredevolle acties door het machtigste apparaat dat aan niemand verantwoording schuldig is.

Wat ik weet van Prof em. Luc Lamine van de paar keer dat ik hem ontmoette en over hem hoorde praten is dat hij een zeer sympathiek, beminnelijnk en emotioneel gedreven man is.
Wat ik weet van Prof. em.Luc Lamine, is dat hij zich belangeloos en gratis ingezet heeft om onrecht en corruptie te bestrijden en aan te klagen. Dat hij gratis en belangeloos juridische bijstand heeft verleend aan mensen die onrechtvaardig werden behandeld en gedupeerd bij onteigeningen door de overheid voor gekleurde politieke agenda's/doelstellingen en andere lucratieve doeleinden, die vaak nog niet eens wat met het algemeen belang van doen hebben maar meer met sommigen hun persoonlijk belang via belangenvermenging.
Dat is zijn stokpaardje geworden, en de verbetenheid waarmee hij strijdt verdient mijn respect, al verwachten mensen misschien van hem dat hij als jurist beleefdere, verbloemdere, mistigere taal spreekt en schrijft zoals de mensen dat van schijnheilige advocaten gewoon zijn.

Op zich vindt de juridische kaste het bovenstaande al een vergrijp, een enorme smaad: het hebben van een hart en emoties, het benoemen van een kat als een kat, het duiden van de wolven in schapenvacht, en het gratis verlenen van juridische bijstand aan het eigen volk tegen het apparaat.
Hij is een van de weinigen die, zelf jurist bovendien, verandering wilt brengen in justitie; en daarmee heeft hij zich geen cadeau's en vrienden gemaakt.
Wat is de volgende stap van de bedreigde kaste, de volgende dreiging die hem boven het hoofd hangt?
Gaat men hem zolang vastzetten, hem emotioneel kwetsen en bewerken, hem provoceren tot hij zichzelf verwondt, hem beledigen en ridiculiseren naar de buitenwereld toe, misschien tot men hem gek kan verklaren en hem kan coloqueren???
Zeg mij eens, waarmee vormt Prof. em. Luc Lamine nu een bedreiging? Met zijn pen ? zijn tong ? zijn mening???

Dit ruikt naar, en is wellicht een afrekening. Dit is de rekening, de prijs die de zoveelste Vlaams Belanger moet betalen voor zijn engagement en aanklachten.
Dit land en dit systeem is niet anders dan dat van een ordinaire dictatuur, alleen geraffineerder.
Het justicieel apparaat moet voortdurend becritiseerd, geanaliseerd, ontleed en gevolgd worden om ervoor te zorgen dat het zich niet onaantaastbaar en onveranderlijk tegenover het eigen volk aan kanibalisme schuldig kan maken.
Ik wil met hem strijden tegen politieke justitie, klassejustitie, vriendenjustitie, machtsmisbruik, corruptie, en belangenvermenging,
Echte juristen en mensen met rechtvaardigheidsgevoel mogen nu opstaan.
Ik vind dat het moet veranderen, en ga alvast zien hoe ik hem kan helpen.
Ik hoop jullie met mij.

TEKEN OOK DE PETITE DIE GAAT VOLGEN !!!!
LAAT LUC LAMINE VRIJ !

Hierna ook de aanklacht van Prof. em. Luc Lamine zoals op http://ik-beschuldig-onteigenaars.bravehost.com/ en http://luclamine.zegt.nl/

21 maart 2008

Laat mij die onafhankelijke expert zijn?

De Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) heeft een kort geding aangespannen tegen politicus Geert Wilders over de vertoning van zijn anti-Koranfilm ’Fitna’.

De organisatie wil juridisch afdwingen dat een onafhankelijke expert de film voor de première beoordeelt of hij grievend is voor moslims en de islam. Als dat het geval is, wil de NIF op basis daarvan de vertoning van de film verbieden.

Natuurlijk gaan zij ook willen bepalen over wie die onafhankelijke expert dan wel mag zijn.
Wij vermoeden dat die zich bevindt onder de moefti's, ayatolla's en imams.

Ik wil mij daar ook wel voor kandidaat stellen, en dat ik daarvoor betaald zou worden is meegenomen. Ik wil echt als onafhankelijk overkomen, dus trouwe lezers begin nu niet te vertellen dat jullie al weten wat ik als expert ga adviseren, zoals jullie ook al denken te weten wat de aanbevolen expert van de moslims, en zelfs die aangesteld door de (politiek correcte) rechter zullen aanbevelen.

Rede komt voor geloof !

Chaloef uh Akbar !

Ik heb gezegd.

20 maart 2008

De vragen zorgen voor de antwoorden.

De spindoctor van Yves Leterme is Jack Heitinga, althans zo blijkt uit het hiernavolgend filmpje.

Hoe heet iemand die niet doet wat hij heeft beloofd?
Hoe heet iemand die zijn volk verkoopt voor zilverlingen?,
Hoe heet iemand die niet durft, en toegeeft bij minste dreiging in plaats van zijn volk te verdedigen?
Hoe noemt men iemand die gehoorzaam knikt en handelt voor weledele hooggeboren en goddelijk voorbestemde heersers?
Hoe noemt men iemand die 800,000 stemmen krijgt en er daarna niets mee doet
Hoe noemt men iemand die enkel naar de eigen macht, positie en ambitie kijkt en handelt, of die van hun kaste?
Zoals Ray van Angeltjes zei dat hij antwoorden zoals op deze vragen niet graag meer zelf in zijn opiniestukken gebruikte omdat ze dan telkens een beetje aan kracht verliezen, daarom laat ik de antwoorden open, om ingevuld te worden door de Vlamingen, (die ooit verstandig zullen zijn maar nu als dom geminacht worden door de "leiders") en daaraan hun kracht zullen ontlenen en behouden.

18 maart 2008

Het land van surrealisme

Geïnspireerd door het reclamefilmpje trok ik er gisteren op uit met mijn camera.
Groot was mijn verbazing toen ik aan onze kust onderstaand beeld kon vastleggen.
Wij hebben hier dan wel geen monster van Loch Ness, maar wij hebben iets waar de hele wereld niet aan kan tippen: een pijp die er geen is.
De surrealisten, mochten ze nog actief zijn, zouden verrukt zijn bij het zien van deze foto omdat ons monster, in tegenstelling tot dat van Loch Ness zich nog vaak laat zien.

12 maart 2008

Geen brood, alleen maar spelen

Ziehier alvast de spelen. Over het brood moet nog onderhandeld worden, en het is zeker dat de Vlamingen op hun honger zullen blijven zitten.
Hier alvast de spelen die de keizers van de wetstraat het plebs schenken om de honger te onderdrukken:


Volk van Vlaanderen, voelt u zich daar goed bij, of staat u op omdat berrelnootjes en geen vis in de pan u woedend maakt?
Vlaanderen, word eindelijk groot, word eindelijk staat!

10 maart 2008

Wilders kan Allah, Mohammed of moslims nooit beledigen.

God bestaat niet, en dus zijn ook alle profeten oplichters.
Godsdiensten zijn groots opgezette zwendels om naieve mensen te onderdrukken en in de pas te laten lopen.
Fantastische sprookjes met toverij, mirakels, fabeldieren, verschijningen enz... en volledig in tegenstrijd met de wetenschap.
Harry Potter is zelfs beter geschreven.
Godsdienst bedacht door achterlijke woestijnvolken palaverend rond een kampvuur, meer dan 2000 jaar geleden.
God, Allah, de heiligen en de profeten kunnen dus nooit beledigd worden, zet zomin als dat men Harry Potter of de fee uit Assepoester zou kunnen beledigen.
Onbegrijpelijk dat mensen van vandaag al die onzin en fictie nog als waar willen geloven.
Helaas laat men toe dat kinderen al op zeer jonge leeftijd ermee worden gehersenspoeld, en de meesten raken daar nooit meer van bevrijd.
Ik wens helemaal niet te leven onder de druk, de chantage de dreiging van om het even welk achterlijk geloof en haar gelovigen.
Ik tekende dus met overtuiging de petitie op http://www.steunwilders.nl/ en wens Wilders veel moed en sterkte.

Ik hoop dat alle verstandige mensen Geert Wilders zullen steunen en de petitie zullen tekenen.

07 maart 2008

Het kringloopfonds

Met een paar dagen vertraging las ik een interessant artikel op de blog "Strijden eeuwig" van Guido van Alphen.
Het behandelt weer een economisch experiment van de overheid dat dramatische gevolgen heeft voor de schatkist, en dus de belastingbetaler. Voor sommigen dan weer zeer lucratief zo blijkt. Niet van de schaalgrootte van de ABX miljarden weggegooid door de CD&V voorzitter Etienne Schouppe, maar toch "interessant".Ik hoop dat Guido Van Alphen mij nog weet te melden wie dit kringloopfonds heeft opgezet, zodat ik het er later nog kan bijschrijven.
Het is een feit dat een overheid en ambtenaren zich niet moeten bezighouden bedrijfsleider te spelen. Dat pakt altijd verkeerd uit, en inderdaad de rekening van de domheid wordt ons altijd aangeboden.
Langs de ene kant is het als burger onethisch om hierin deel te nemen, aan de andere kant is het dom dat we van de gelegenheid niet zelf hebben geprofiteerd.Dit land van hardwerkende Vlamingen zou met lichtjaren voorsprong het welvarendste volk kunnen zijn, en dit alleen te oordelen naar de wijze waarop hier met geld wordt gesmost.
Hoe meer nieuws hoe meer vreugd zeggen actieve en alerte bloggers, aleen is het altijd zulk nieuws.
Ziehier het artikel dat u ook kunt nalezen op http://blog.seniorennet.be/guvaal/archief.php?ID=972 :

Vergeet de Beurs, leve het Kringloopfonds
Wie dacht dat de affaire van de notionele intrestaftrek een unicum was in de Belgische politiek, zal zijn mening moeten herzien. Beleggers, vergeet de beurs, waarop men geld verliest en het spaarboekje dat niet genoeg meer opbrengt omdat de inflatie boven de 3% blijft. Er is nog het Kringloopfonds. Het Kringloopwat?Iedereen zal al wel gehoord hebben van de kringloopwinkels, waar allerlei tweedehands zaken worden opgeknapt en doorverkocht aan lage prijzen, iets wat zeker de financieel zwakkeren ten goede komt. Dat fonds blijkt in 2003 door de overheid (toen Paarsgroen) te zijn opgericht met een startkapitaal van 2,5 miljoen euro. Daarbovenop werd geld opgehaald via een obligatielening die in een eerste fase goed was voor 75 miljoen euro. Wie daarop intekende, krijgt een jaarlijks fiscaal voordeel van 3%, plús vijf procent op het bedrag dat in het fonds werd geïnvesteerd (met een maximum tot 250 per intekenaar). 13.500 intekenaars hebben sindsdien recht op zo'n vergoeding. De fiscus heeft sindsdien al 3,35 miljoen aan die obligatiehouders terugbetaald...Om een lang verhaal kort te maken: dat Kringloopfonds, hoe goed bedoeld ook, werkt met verlies en heeft de staat tot nu toe al 10,5 miljoen euro gekost, te betalen door u en mij, de belastingbetalers.In verhouding tot de notionele intrestaftrek zijn de verliezen voor de Staat in het Kringloopfonds maar pea nuts. De vraag is wel, hoeveel van die constructies er misschien nog bestaan op federaal, regionaal, provinciaal of ander vlak. Regeringen met aan het hoofd een man die sneller liegt dan zijn schaduw, zijn hoegenaamd niet te vertrouwen. Ik kom daar nog op terug.

05 maart 2008

Er bestaat geen moedig leger geleid door laffe generaals!!

Dit noemt men grootscheeps:
"Oostende: 5 illegalen opgepakt Bij een grootscheepse politieactie in en rond de havens van Zeebrugge en Oostende; 2 van hen zijn intussen opgesloten in een gesloten centrum. De andere 3 kregen het bevel ons land te verlaten.
De politie wil vooral een signaal geven."
( welk signaal geeft de politie met het vinden van maar 5 illegalen terwijl er hier honderdduizenden rondlopen???)
"Ze krijgt daarbij de steun van het parket, de Dienst Vreemdelingenzaken en de douane. "
Amaai dat geeft nu meer gewicht aan de actie, de illegalen waaronder potentiele terroristen, zijn daar zeer van onder de indruk. Van een bevel om het land te verlaten, daar staan ze nu van te beven.

"Maandagnacht zijn bij een gelijkaardige actie 14 illegalen opgepakt. "
Maar toen hadden ze net iets meer geluk gehad. De koeien vingen de hazen door er per toeval te gaan opzitten.

Zullen we de kosten van deze acties per gekliste illegaal eens uitrekenen en die daarvoor een factuur sturen( die ze toch niet zullen betalen)?
Zal ik onze handhavers van de wet en hun leidende breedsmoelkikker eens vertellen waar ze er in één minuut meer veel kunnen oppakken!?? Met veel minder mensen en veel minder middelen zodat ze daar in het vervolg niet meer om moeten schreeuwen.!

Hier zijn er enkele hints:
De telefoonwinkels, de halal beenhouwerijen, -bakkers en -kruideniers. De OCMW klinieken, de theehuizen, de moskeeën, de volgende betogingen van asielzoekers, aan de trein- en busstations de illegale opvangcentra voor illegalen enz.....

Ze moeten er dan maar met hun luie krent aan de deuren gaan zitten, en dan hoeven ze onze zuur verdiende belastinggelden niet te verkwisten of bijkomende vakantiedagen fabriceren door nachtelijke acties.
Dewael is een even grote lafbek als de Harry Potter figuur in Nederland

Er bestaat geen moedig leger geleid door laffe generaals!

03 maart 2008

Is proberen al genoeg?

Het International Narcotics Control Strategy Report wijst op grote problemen in België
Het rapport wijst ook op het gevaar van de telefoonwinkels, die vaak als illegale bankkantoren fungeren. Van de ongeveer 3.500 bestaande telefoonwinkels in België zou er maar een kwart in orde zijn met hun vergunningen. Hoewel de overheid het fenomeen onder controle probeert te krijgen, signaleert het rapport "het groeiende probleem van toenemende illegale bankactiviteiten" in telefoonwinkels. Volgens het rapport verliest de Belgische fiscus elk jaar 384 miljoen euro aan belastingontvangsten als gevolg van de fraude in die sector.
En wat met nachtwinkels waar amper genoeg echte producten worden verkocht om onze hond mee in leven te kunnen houden?
Hoe doen ze het vraag ik me af.
Een autochtone kapper, beenhouwer of bakker hadden het al aan de fiscus mogen uitleggen en waren al belast op basis van indiciën en vermoedens.
Kan iemand mij ook eens komen vertellen hoe die telefoonwinkels voldoende geld kunnen verdienen met het verhuren/verkopen van telefoon en internettijd terwijl die alsmaar goedkoper wordt?
Laatste tijd zijn er ook steeds meer hand car wash bedrijfjes, annex oude tanksattions,waar nogal wat illegalen komen bijverdienen, en waar er niet alleen een auto wordt wit gewassen.
Maar dat heeft onze staatsveiligheid eveneens nog niet gezien.

Het lekkere luie leven

"Brit beëindigt voettocht naar India in Calais "
Een Brit, de 28-jarige Mark Boyle, die zichzelf had voorgenomen om te voet en zonder geld naar India te wandelen, is uiteindelijk gestrand in Calais.

Hij rekende erop het 14.500 kilometer traject naar Porbander af te kunnen leggen zonder geld. Hij hoopte daarvoor op de gastvrijheid van onbekenden.
Zijn tocht eindigde evenwel al vlak over het Kanaal, in Calais. Daar werd hij plots niet meer verder geholpen... omdat hij geen woord Frans sprak en niemand hem dus begreep.
Boyle is evenwel niet van zin om zijn plannen te laten varen: hij gaat nu de Britse kust afwandelen. Tijdens deze tocht wil hij Frans leren, om de trip naar Porbander volgend jaar misschien wel met succes af te kunnen ronden. "
Sommigen vinden dat dit moet kunnen, de meesten denken er wellicht anders over.
Heeft die man niets anders te doen?
Waarom zoekt die man niet gewoon een baan in plaats van al parasiterend zijn avontuurtjes te laten betalen door zijn medemensen?
En ontvangt hij ondertussen ook nog een uitkering? Ik vermoed van wel, want dat gaat zo bij die figuren.
Ik hoop dat hij volgende keer genoeg Frans zal verstaan als hij bij de Fransen (of bij mij) komt bedelen en hem antwoorden:" Casse toi pauvre con !"


En zou het hem lukken, laat de Britse minister van Buitenlandse zaken al een legervliegtuig reserveren en wat losgeld om hem vrij te kopen en te repatrieren mocht het fout lopen.
Hij kan hiervoor om raad en hulp vragen bij Karel De Gucht en De Boeve die weten hoe dat in zijn werk gaat en hoe het gratis blijft.( Heeft De Boeve al betaald??)
Liefst zouden vele Britten zien dat hij voorgoed daar in Indië blijft.