Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 juli 2010

PVV-Nieuwsbrief

PVV-Nieuwsbrief


De drie partijen VVD, PVV en CDA verschillen van mening over aard en karakter van de islam. De scheidslijn zit hem in het karakteriseren van de islam als óf religie óf (politieke) ideologie.

Partijen accepteren elkaars verschil van inzicht hierover en zullen hier ook op grond van hun eigen opvattingen naar handelen.

Er is echter veel wat partijen bindt: het sterker, veiliger en welvarender maken van Nederland is daarbij het gemeenschappelijke doel en uitgangspunt.

Daarom is – met acceptatie van elkaars verschillen van mening en het volledig aan elkaar gunnen van de vrijheid van meningsuiting over bestaande verschillen van inzicht – overeengekomen dat de PVV het nader te onderhandelen regeerakkoord op onderdelen zal steunen vanuit een gedoogpositie. VVD en CDA zullen van hun kant in het overeen te komen gedoogakkoord wensen van de PVV honoreren.

In zo’n gedoogakkoord zullen in ieder geval de afspraken moeten staan over de invulling van de maatregelen van de bezuinigingen en harde afspraken over immigratie, integratie en asiel, veiligheid en betere ouderenzorg waarbij duidelijk is dat voor de PVV de bereidheid tot het steunen van bezuinigingen gekoppeld is aan de inhoud van de te maken afspraken op het gebied van immigratie, integratie en asiel, veiligheid en ouderenzorg.

Mark Rutte
Geert Wilders
Maxime Verhagen
Den Haag, 30 juli 2010

Ik ben benieuwd hoe het verder afloopt. Ik hoop het beste voor Wilders, maar is hij klaar, is het geen val?

Daarom was geluk toen heel gewoon;

Van vriend Wim ontving ik in mijn e-mailbox volgend filmpje. Het spreekt voor zich.
Gerard kan zich dit nu gelukkig permiteren zonder gebroodroofd te worden.

29 juli 2010

De Constitutionele Staatsgreep in Nederland ( volgt belgië?)

"De Constitutionele Staatsgreep–Nog niet klaar" is een artikel dat ik vond op Trefpunt Europa. BEANGSTIGEND GEWOON. Ik hoop dat de PVV van Wilders stand houdt of het hek is van de dam, en iedereen die anders denkt dan het regime een staatsgevaarlijk anarchist die veroordeeld kan worden door spionnecentra. Men wil historische vergissingen in de toekomst legaliseren, betonneren en verderzetten door de onmogelijkheid te voorzien dat partijen als de PVV ooit nog wat kunnen veranderen. Bij uitbreiding van dit artikel vroeg ik me 'met een bang hart' af welke de voornemens zijn van de in dit onland rond de tafel zittende partijen die allemaal willen sleutelen aan de grondwet en daarvoor een tweederde meerderheid nastreven in de regering of door geleverde spandienst van de reguliere poco regimepartijen.
Ik kan me niet losmaken van de gedachte dat niet alleen en Nederland en bij ons maar in alle staten van de EU er aan dergelijke grondwetswijzigingen wordt gewerkt om zo voorgoed de mond van de laatste dissidente stemmen van de laatste mondige ontevreden autochtone inwoners te snoeren.
Gedaan met Eurosceptische politici, en het begin van de echte  EUSSR/ EUCCP . De belangrijkste passages die gevaarlijk bij ons en alle andere staten dreigen ingelast te worden, en de belangrijkste consequenties ervan, zijn door mij met tekstmerker aangeduid.


woensdag 28 juli 2010 22:40


Geschreven door erdebe


De term Constitutionele Staatsgreep heb ik een paar weken geleden voor het eerst gebruikt naar aanleiding van het eindverslag van informateur Tjeenk Willink, zijn advies om een PaarsPlus-kabinet te onderzoeken en de ondertussen beruchte bijlage met de Contrasein-onthouden-paragraaf. Afgelopen zondag schreef ik een artikel over de toen nog voortgaande formatiepoging van een PaarsPlus-kabinet, en vooral over de commissie Staatshervorming die Kamerleden van de samenstellende partijen bevatte en die het formatie-overleg van gespreksstof op dit punt zou moeten voorzien.

Ik uitte mijn verbazing over het gegeven, dat een onderwerp waarover recent zo weinig te doen is geweest, zo prominent figureerde in de formatie-onderhandelingen. Vervolgens kwam ik via een aftelversje uit op een verdere overdracht van bevoegdheden en Nederlandse soevereiniteit aan de EU in Brussel. Het onderwerp werd niet opgepikt, en PaarsPlus bloedde dood.


Met de aanstelling van Ruud Lubbers als informateur begon een fase van de formatie die mij niet erg verbaasde. Het was een logisch en onontkoombaar vervolg op de tactische blunder van Hare Majesteit toen zij middels Tjeenk Willink de formatie van een PaarsPlus-kabinet wilde forceren. Maar door de aanstelling van Ruud Lubbers werden door verschillende analisten diens activiteiten in recente tijden nog eens tegen het licht gehouden. En toen kwam er iets raars boven tafel.


Lubbers hield in maart, bij de herdenkingsbijeenkomst voor Hans van Mierlo in de Rode Hoed in Amsterdam, een toespraak. Ontdaan van de persoonlijke herinneringen aan Hans van Mierlo gaat het hier om:


"Er is een inspanning gaande om onze Grondwet te moderniseren. Daarover had ik zo graag nog met Hans, collega Minister van Staat, gesproken. Op de website website van de Commissie Grondwetsherziening valt een voorstel te lezen om de verbeterde Grondwet te doen aanvangen met een preambule als volgt: `Wij, de burgers van Nederland, zijn verantwoordelijk voor onze rijk geschakeerde samenleving, die gebaseerd is op de beginselen vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Ons land is een open, democratische en pluriforme rechtsstaat, en maakt deel uit van een sterk en bezield Europa."
"Een prima idee. Ik heb echter voorgesteld daar aan toe te voegen: ´Te midden van een schitterende verscheidenheid van culturen en levensvormen maken wij deel uit van één wereldwijde gemeenschap van volkeren en weten wij ons lotsverbonden met al wat op de Aarde leeft."
"Zo ontstaat een eigentijdse, maar ook toekomstgerichte preambule, als basis, voor het na deze zomer na de verkiezingen te smeden coalitieakkoord."


Waarop er nog wat gezwateld wordt over het belang van de middenpartijen als D66 en CDA met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de coalitievorming te midden van de verscheidenheid van politieke partijen in het land. Waarbij Lubbers er alvast op vooruit loopt dat bij de formatie deze tekst als ethische basis zal worden gebruikt voor het coalitieakkoord:


"Al zal het op orde brengen van de staatsschuld met tal van concrete politieke verschillen centraal staan, het wordt niets als er geen gemeenschappelijke ethische basis is."


Waar dit op neerkomt, is dat de preambule van de nieuwe Grondwet vastlegt, dat Nederland onderdeel is van de EU. In een ander verband is de term Europa niet te begrijpen. Dat betekent kortweg, dat de wens van veel Nederlanders om de optie uit de EU te treden open te houden als dit op enig moment verstandiger lijkt, wordt dichtgetimmerd.


Een tweede gevolg van de preambule zoals die door Lubbers is toegevoegd, komt er de facto op neer dat Nederland als onderdeel van een wereldwijde gemeenschap zich niet zomaar af kan sluiten. Hierdoor wordt het zo goed als onmogelijk internationale verdragen op te zeggen, ook omdat men er expliciet van uit gaat dat internationale verdragen boven Nederlands recht of Grondwet gaan. Prof. Edgar du Perron, over de Commissie Grondwetsherziening zegt het letterlijk:
"…het politieke debat verhardt, mede door de vrees dat andere meerderheden dan de huidige in de toekomst de staat zullen overnemen. Mijn stelling (‘Onze Grondwet verdient een beter slot’) is een poging dat debat in betere banen te leiden."


Vraag uit hetzelfde interview: De Grondwet verdient een beter slot. Wij dachten aanvankelijk dat u niet tevreden was over de laatste passage.


Dan hebt u de helft van de woordspeling al begrepen. De wijzigingsbepalingen zijn de laatste reguliere bepalingen in de Grondwet. Daarnaast is het mijn bedoeling een deel van de Grondwet af te sluiten, door de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat te beschermen tegen een meerderheid die deze zou willen afschaffen.


Voorzitter van de commissie, stilletjes geïnstalleerd op 9 juli 2009, is Mw. Thomassen, tevens raadsheer bij de Hoge Raad. En hoe deze al op een mogelijke grondwetswijziging vooruit kan lopen hebben we al gezien met het besluit van de Hoge Raad uit april, toen de SGP verplicht werd door een uitspraak van de Hoge Raad om in de toekomst vrouwen te kandideren voor publieke functies. Hiermee impliceerde de Hoge Raad een rangorde wat betreft de in de Grondwet geregelde vrijheden, zoals die van Geloof, Meningsuiting en Gelijkheid. Tot nog toe werden deze geacht gelijkwaardig te zijn, maar de uitspraak van de Hoge Raad in deze zaak zette dit op zijn kop.


Men is bezig geweest (en nog, waarschijnlijk) om een grondwetswijziging voor te bereiden die er primair op gericht is bepaalde gedachten via de Grondwet te kunnen smoren voor ze te sterk wortelen in de samenleving.Vorig jaar leek daarvoor nog tijd genoeg, met verkiezingen die pas in 2012 zouden worden gehouden. De Commissie kreeg als opdracht te rapporteren rond 1 oktober 2011. De groei in de peilingen van de PVV gaven duidelijk aanleiding om de grondwet en het multiculturalisme wat steviger ankers te geven tegen de naderende storm van publieke verontwaardiging. Echter, door de val van het kabinet ging deze deadline de mist in, en was het kabinet door de politieke verwikkelingen niet in staat de geplande grondwetswijzigingen in te dienen.


Er leek geen man overboord, want met het naderen van 9 juni, leek te PVV dit voorjaar te verschrompelen. De uitspraken van Lubbers (eind maart) geven een indicatie van zelfvertrouwen dat het electoraat zich wel zou gedragen. Als de PVV inderdaad niet verder was gegroeid dan een zeteltje of 14-15 was dat een correcte analyse geweest. Een sterk grotere VVD moest dan nog gedwongen worden tot PaarsPlus, maar dat leek gezien het verscherpte maatschappelijke debat geen onoverkomelijk probleem te zullen worden.


Lubbers citeert een stukje van die voorgestelde preambule (eind eerste column Connector-artikel), die er op neer komt dat Nederland zich grondwettelijk vastlegt in de EU, en zich vastlegt op de uitgangspunten van een multiculturele samenleving. De toevoeging die hij bepleit maakt andersdenkenden effectief zondaars tegen de Grondwet.


De toespraak van Lubbers in maart verraadt het aangepaste tijdschema van de koningin en haar adviseurs. Oorspronkelijk was dat: indiening wet, Statenverkiezingen en een nieuwe Eerste Kamer (PVV leek af te zien van deelname) en vervolgens kort voor de officiële ontbinding aanname in eerste lezing, waarna de nieuwe Grondwet na de verkiezingen door de middenpartijen met een Tweederde meerderheid, zoals vereist, zou kunnen worden aangenomen.


De aanpassing laat zich als volgt reconstrueren:
Een kabinet van middenpartijen (PaarsPlus, desnoods Middenkabinet) dat de preambule als leidraad voor toekomstige regeringspartijen zou vastleggen, gevolgd door Statenverkiezingen. Indien die een voldoende door de middenpartijen gedomineerde Senaat op zouden leveren, zou in 2014 alsnog de door de Staatscommissie voorbereide Grondwetswijziging kunnen worden aangenomen. De klap die de PVV uitdeelde door op 9 juni 24 zetels te halen en het CDA te decimeren moet op Paleis Noordeinde hard zijn aangekomen.


Op deze wijze laat zich verklaren waarom het Hare Majesteit zoveel waard was om PaarsPlus tot stand te brengen. De bewegingen in de opiniepeilingen tijdens de onderhandelingen over PaarsPlus moeten zo mogelijk nog harder zijn aangekomen, omdat zij laten zien wat er gaat gebeuren bij de Statenverkiezingen in maart 2011.


Het perspectief dat de Hoge Raad met de uitspraak in de SGP-zaak heeft geschapen, doet vermoeden dat ook CU en SGP een grondwetswijziging zoals nu in de steigers schijnt te staan, af zullen wijzen. Dat maakt het voor de klassieke middenpartijen vrijwel onmogelijk de Grondwetswijziging door de Eerste Kamer te loodsen. Dat geeft uitstel tot 2015.


Maar over vijf jaar zijn we een stuk verder. Als de PVV tegen die tijd er nog niet in is geslaagd een aantal internationale verdragen bij het grof vuil te doen plaatsen, is haar missie feitelijk mislukt. Ook van de VVD mag verwacht worden, dat zij zich tegen die tijd zal keren tegen een grondwetswijziging die zo duidelijk tegen het belang van het land in gaat. Maar de herziening van een aantal internationale verdragen zal in de periode 2011-2015 gestalte moeten gaan krijgen.


Maakt deze gewraakte grondwetswijziging nog een kans? Er is helaas een variant die dat mogelijk zou maken. Opnieuw ligt de sleutel bij de Statenverkiezingen 2011. Als de PVV nú in een kabinet komt, zal dat haar een deel van haar populariteit kosten. Als gevolg daarvan zou zij het mogelijk niet extreem goed doen in 2011, en zou een deel van de stemmen die tijdens een PaarsPlus-kabinet naar de PVV zouden zijn gegaan, toevallen aan de VVD. In díe situatie kan de elite het wenselijk achten het kabinet te laten vallen, en te gokken op een voldoende grote meerderheid bij de verkiezingen om de Grondwet alsnog te wijzigen in 2012, uiterlijk 2013.


Daarom moet de PVV zich er op voorbereiden de Statenverkiezingen in maart inzet te maken van haar verzet tegen een grondwetswijziging. Omdat het nodig is, en omdat het haar geen windeieren zal leggen. Dat de gevestigde elite het noodzakelijk achtte om te proberen Europa in de Grondwet te verankeren, is een indicatie dat de slag met de EU nog niet volledig verloren is. De Statenverkiezingen moeten gemaakt worden tot het referendum, dat nooit gehouden werd. Voor de PVV, tegen de EU.

Tegen de EUSSR schrijf ik erbij. Er zijn immers ook voordelen aan een Europese Unie, voor zover er geen misbruiken zijn ( monetair, economisch, sociaal) en de democratische rechten van de burgers zelf niet worden aangetast.
Al bij al dus een belangrijk en zeer alarmerend artikel.
Vlaams Belang en echte Vlamingen in het algemeen: pas op uw ganzen, ga tijdig in verzet, want wat zijn ze aan het morrelen aan onze grondwet, misschien met BHV als lokeend !? Zie mijn bedenkingen rond de rol van Bart De Wever, Frieda Brepoels en de andere NVA coryfeeën in mijn artikel van enige tijd geleden voor de verkiezingen: http://agriffon.blogspot.com/2010/05/netjes-op-een-rij-waarom-stemmen-voor.html , weet dat Frieda Brepoels namens de NVA zetelt in de Europese fractie MET groen links en extreem links en er vlotjes alles mee goedkeuren, bijzonder op het gebied van migratie, de toetreding van Turkije tot de EU, en tegen nationalistische partijen en eurocitici die een grotere democratische inspraak willen in de EU en de besluitvorming.

27 juli 2010

Turtelboom overweegt verplichting Kids-ID

dinsdag 27 juli 2010 Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) wil na de zomer bekijken of de elektronische kinderkaart verplicht kan gemaakt worden vanaf de geboorte, om een overrompeling van aanvragen bij de gemeentelijke diensten in de toekomst te vermijden.

Het was de titel in  De Standaard met daarin het woord kids-ID dat mijn haar recht deed komen van ergernis. Ik vind dit anglicisme getuigen van ongeloofelijk achterlijk populisme en belachelijk 'cool' doen, (nog zo'n woord waar mijn maag van keert) Als er dan nog iemand 'high five' bij roept, dan krijgt die meteen mijn vijf in zijn gezicht.


Wat een taalarmoede, en dat door ministers en in kranten die beweren kwaliteit te leveren.Van Bert Anciaux had ik zoiets verwacht, die spreekt ook altijd over zijn kids. Ook bij hem doet het geen zeer.
 
Vlamingen die zo weinig respect hebben voor hun taal, hun cultuur, moeten niet verwachten respect te krijgen. Ze worden gerold en uitgelachen, meestal achter hun rug. Ik lach ze hier uit die Ketnetters, vlak in hun gezicht!

Het natuurlijk evenwicht

Soms moet men eens een buitenlandse krant lezen om te weten wat er in dit land gebeurt. Zo las ik het Nederlandse "Het Parool" en zag daar tot mijn verbazing enkele krasse uitspraken staan door Karl-Heinz Lambertz. Je weet wel, die koninklijke Onderhandelaar die de regering van nonkel kruk Leterme op de been moest helpen, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap

'3 opties voor Duitstaligen bij einde België'

EUPEN - "Als België uit elkaar valt, zijn er drie mogelijkheden voor de 74.000 Duitstaligen in het oosten van het land: aansluiting bij Duitsland, aansluiting bij Luxemburg of de oprichting van ''een onafhankelijk staatje à la Liechtenstein''.

Dit heeft Karl-Heinz Lambertz gezegd, de minister-president van de Duitstalige gemeenschap in België, aldus Belgische media maandag.

Lambertz denkt echter dat België voorlopig niet uit elkaar valt, ondanks de ruzies tussen Vlamingen en Walen: ''Persoonlijk denk ik niet dat we naar een splitsing gaan.''

België, dat eerst tweetalig was, kreeg er na de Eerste Wereldoorlog een derde taal bij toen Duitsland het gebied rond Eupen en Malmédy moest afstaan, voegt "Het Parool" hier nog aan toe voor de Nederlanders. Misschien is dit ook wel nodig voor de vele "belgen".

Als nationalisten gunnen wij van harte de terugkeer van het Duitstalige landsgedeelte bij Duitsland, waar ze van nature thuishoren los van alle veroveringsdrang en oorlogszucht die koningen en keizers tijdens de eerste wereldoorlog nog hadden.

Het was toch de moord in Sarajevo op de kroonprins van Oostenrijk, een zeer nabij familielid van Lorentz von Habsburg, ( de man van prinses Astrid), en de Duitse keizer Willhelm die de oorlog verklaarden in 1914?
Albert 1 van Duitse afstamming, gehuwd met een Duitse prinses Elisabeth, en nog niet zolang op de belgische troon voor zijn familie, moest er vechten tegen zijn eigen familie.
Herinnert u zich ook dat er toen wel geen enkele Royal of  hoge adel is gesneuveld, alleen maar 'het plebs', paysans (1) genoemd in hoge kringen. Paysans Flamands vooral, gecommandeerd in het Frans, want de elite sprak toen, en nu net geen 90 jaar later Frans. ( surtout ' entre amis' of dachten jullie dat de koningen prinsen en prinsessen en de chichi thuis Vlaams spr(a)eken)
 
Ook wij Vlamingen waren na een eerdere oorlog en een klein oorlogje tussen nieuwe keizers en oude royals, ingelijfd en onderverdeeld om te dienen als bufferstaatje.  
Wij begrijpen dus de verzuchtingen die de Duitstalige gemeenschap heeft, zoals het water naar de zee moet vloeien.
Het Vlaamse water kan sinds 1585 ( de val van Antwerpen en de vlucht van honderdduizenden Vlamingen naar Nederland) ook niet meer naar haar natuurlijke zee vloeien. Maar water laat zich niet temmen door kromme wetten en nostaligische verzuchtingen van regimes. Geen enkele dam is sterk genoeg wanneer de orkaan uitbreekt.
 
Een aansluiting bij Luxemburg zou misschien een vergissing zijn, en ik hoop dan ook dat daarover eerst het volk echt zal geraadpleegd worden. Alleszins wordt het dan hun eigen gekozen bestemming of vergissing.
 
Een onafhankelijk staatje? Dat lijkt me nogal raar en ver gezocht voor een gebied dat nog maar pas werd afgescheiden van Duitsland. Een land dat het trouwens
cultureel, sociaal en economisch erg goed doet en de hereniging zou toejuichen als ware er een tweede 'Berlijnse muur' gevallen. Het zou een historische vergissing blijken, maar misschien heeft Karl-Heinz Lambertz de ambities om president, koning of groothertog te worden? Prins carnaval, dat is hij al sinds hij koninklijk onderhandelaar was. Dat kunnen ze hem nooit meer afnemen..
 
Prinz Karl-Heinz I Von Eupen zu Malmedy ontmoet Albert II, dernier roi de belgique

En staat er tot mijn verbazing geen 4de mogelijkheid bij: de aansluiting bij Wallonië ?!
Dat kan alleen maar betekenen dat ze het helemaal niet zien zitten om de rol van de Vlamingen als paysans (1) over te nemen, betutteld te worden, gebrekkig Frans te moeten kwekken, hun hele toekomst via transfers gemolken te worden, hun kleine gebied volgeplant zien worden met flitspalen enz...
 
Ik ben eens benieuwd wat der könig Albert II van Karl Heinz' uitspraken zal denken, hoe de belgicisten en de Waalse politici hierop reageren, hoe men Karl Heinz in het bad zal proberen te houden.
 
 In een Europa van Volksstaten in plaats van Europa van Staten, moeten de Vlamingen onafhankelijk kunnen worden, eventueel kunnen kiezen aan te sluiten bij Nederland. Zo ook gunnen wij de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk, de aansluiting van de veroverde Oostkantons bij Duitsland.
Gedaan met alles drie keer te moeten vertalen, gedaan met toespraken in drie talen en vertaalde wetten uit het Frans. Dat zou een enorme besparing betekenen voor  'het volk' en dus de koopkracht vooral van de laagste inkomens gevoelig verhogen zonder de lasten op arbeid te verhogen en onze economie te schaden! Dat wilt toch iedereen?
 
Waar ik tegen ben is de recente vuile oorlog: bezetting door immigratie. Ik ben dus tegen de onafhankelijkheid van Kosovo bezet door geïmmigreerde Albanezen, tegen dezelfde dreiging van een maghrebijns/frans Brussel, een antillaans Amsterdam, het kalifaat Parijs en het Pakistaanse London.
 
Waar ik voor ben: een onafhankelijk Baskenland, een onafhankelijk Wales, een onafhankelijk Schotland, want wij vinden het toch normaal dat Hongarije, Finland en Tibet onafhankelijk zijn of worden?
 
(1) Uit de franstalige Wikipedia: Un paysan est une personne tirant des ressources de la nature proche de son habitat. Il peut adopter (Synonymes accepter, admettre, approuver, assimiler) ou subir (endurer, supporter, ex .Subir l'humiliation. Synonyme éprouver)  une économie de subsistance. Een boer is een persoon die grondstoffen onttrekt aan de natuur in de naaste omgeving van zijn woonplaats.  Hij kan een economisch bestaan aannemen/toestaan of ondergaan.
 
Ik zou bij de historische refereringen voetnoten kunnen plaatsten met verwijzingen naar links en boeken, maar als jullie dit kunnen lezen kun je het zelf ook vinden op het internet

26 juli 2010

Le nouveau Roi, König, Koning?

Weer verscheen er een peiling naar de geschiktheid van prins Philippe als koning.
De eerste peiling was niet zo gunstig, dus wordt de peiling nog maar eens overgedaan. Waar is deze sondering gebeurd? In Brussel tijdens de parade op 21 juli?

En dan is zijn stijgende populariteit nog te danken aan de vertederende mooie Mathilde en de kindjes, en wellicht het kwistig strooien met geld en titels, organiseren van koninklijke recepties, ontvangsten en feestjes. Van Bart De Wever tot Willy Claes rollen ze zich in de pluche en kussen ze de ring als de gelegenheid zich voordoet. Zelfs Peumans is nu minder republikein, en Bart De Wever werkt nu volgens een laatste mededeling hard aan een toekomst voor belgië en dus... het koningshuis.
Als mensen wens ik ze een gelukkig echt  (werkend) leven toe, maar we moeten in de 21ste eeuw dringend af van adel en koningshuis. Titels en rijkdom en politieke invloed krijgen op basis van afkomst, en niet op basis van kennis, bekwaamheid, wijsheid en inzet, is toch je reinste discriminatie en niet democratisch? Maar ja iedereen wordt grootgebracht met de royalty-marketingmachine die de operetten, de sprookjes van Grimm en Andersen zijn. Ieder mens zou een prins of prinses willen zijn, wat staat voor rijk en luilekker leven met veel macht. Enkel in de Efteling loopt er meer royalty rond dan in belgië, maar daar brengt het in tegenstelling tot hier geld op.
Iemand die zegt dat een verkozen president meer kost  heeft niet goed gerekend, en kent die man de lakeien, toeters en bellen toe van een koning.
Bovendien, wanneer die niet voldoet zijn we hem na 4 of 5 jaar weer kwijt.
 
Dank u regimekranten, regimeblaadjes en regimezenders voor het hersenspoelen van 'het volk' .

21 juli 2010

Slecht nieuws voor de aandeelhouders van Kinepolis

Ik ontving 20/7 onderstaande e-mail van Kinepolis waarop ik niet naliet meteen te reageren. Misschien zijn ook andere Vlamingen, die zulke uitnodigingen of reclame krijgen, geïnteresseerd om een  dergelijk antwoord en signaal te geven aan de reclamemachine en de sponsors van de belgicisten?
Vlaamse republikeinen gaan toch hun zuurverdiende geld niet opdoen in actief Belgicistische bedrijven en zo hun balans en hun sponsormogelijkheden verbeteren?

----- Original Message -----

From: Kinepolis
To:Antoine 
Sent: Tuesday, July 20, 2010 9:39 PM
Subject: Kinepolis trakteert op de Nationale Feestdag

Indien u deze e-mail niet kan lezen, klik dan hier of kopieer volgende link in de adresbalk van uw webbrowser:
http://messagent.kinepolis.com/optiext/optiextension.dll?ID=aUddf78WwB%2BrHaVyvWxy8b6lXs52PDJ%2BXJ%2Bjqf

Kinepolis trakteert op de Nationale Feestdag

Beste Antoine,
Vier 21 juli in de Belgische driekleur bij Kinepolis en ontvang een gratis bioscoopticket voor een volgend bezoek. En omdat bij film versnaperingen horen, geven we je er ook nog een zak Limited Edition M&M's 'Belgium'* bovenop. Duik dus snel je kast in en stel je Belgische outfit samen.
Klik hier voor meer info en voorwaarden.
Het Kinepolis Team
*zolang de voorraad strekt

Privacy beleid - Uitschrijven

Blijkbaar is Kinepolis een van de slippendragers van het belgische regime en de opperettemonarchie.

Nee, wij zijn niet geïnteresseerd in belgische toestanden, een artificieel kafkaiaans surrealistisch land gemaakt door en voor de hoge Europese adel.

Wij willen zo spoedig mogelijk een Vlaamse republiek en sturen ons consumptiegedrag dan ook in die richting aan, zeker ten opzichte van bedrijven die zoals jullie lopen te werven en zwaaaien met een belgische vlag. Dit is de consequentie van jullie politieke keuze, waardoor het aantal kijkers/klanten enkel nog kan afnemen. Slecht nieuws dus voor jullie aandeelhouders!

Wees gerust (of ongerust), wij zijn lang niet de enigen, en het aantal groeit gestaag tot snel.
Gelieve me dan ook nooit meer uitnodigingen, reclame of e-mails te sturen, en ons geheel uit uw databank te wissen zoals dit mijn recht is volgens de privacywetgeving.
met vriendelijke groeten
Antoine & familie

20 juli 2010

Rode Halve Maan bij Duitse Rode Kruis.


Met verschrikking stelden in de avond van 19 juli 2010 de kijkers van de Duitstalige RTL vast hoe ver de islamisering van Duitsland al is gevorderd.

In de uitzending "Extra" om 22u15' werd een rampoefening getoond waarbij de airco/luchtbehandelingssystemen van de ICE gesimuleerd uitgeschakeld waren.
Men wou met dit experiment vaststellen hoe mensen reageren bij hoog oplopende temperaturen.
Deze oefening vond plaats onder controle van het Duitse Rode Kruis.
Vele Duitse kijkers konden hun ogen niet geloven toen ze vanaf minuut 12:33 de hulpverleners zagen met hemden waarop naast het Rode Kruis ook de rode Halve Maan was gedrukt.

"Is het straks zover dat de Duitsers even snel geholpen zullen worden wanneer ze zich bekeerd hebben en de koranverzen kunnen citeren?  Hoe lang zal het nog duren tot de rode halvemaan prijkt op de Duitse vlag?"  vraagt iemand zich af.


Enkele andere Dutsers reageerden onthutst als volgt:

" Opdat de moslim zich niet door het kruis gemissioneerd zou voelen en daarmee zou afzien van zijn redding."( !?)

" En ooit verdwijnt dan het kruis!"

" Mijn oma zei altijd;" deze lieden zijn om hun problemen te benijden."

" Is zoiets niet een soort godslastering, een misbruik van religieuze symbolen? Van beide zijden uit gezien. Dus moet het kruis verdwijnen."

Interessante combinatie.... het is zeker een integratiepoging waarbij de andandere  religie geleidelijk wordt verdrongen.... maar wie is de initiator ( aanzetter) daartoe?

" Wanneer overal ter wereld Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan steeds tesamen zou gebruiken zou daartegen wellicht niets in te brengen zijn.
Dan zou men het Rode Kruis kunnen vragen of dergelijke initiatieven afgesproken of te verwachten zijn en vanaf wanneer daarmee rekening moet worden gehouden."

"Dit toont ons hier ook , zoals bij de inzet van politie, waarheen De Reis heen moet gaan!
Wie zo lichtvaardig van symbolen afziet, heeft geen wil tot verdedigen meer. Die werd door allah klaarblijkelijk al verlamd!"

De oorspronkelijke melding van deze uitzending en andere reacties vindt u op Politically Incorrect
Zonder verdere commentaar, behalve:" Hoe zit het in dit onland?"

17 juli 2010

Exit Marie Rose Morel (...en anderen?)

Ik neem het artikel mbt het opstappen van M.R. Morel integraal over van Angeltjes, omdat ik volledig achter de inhoud ervan sta, eigenlijk mij heeft bespaard om hetzelfde te schrijven met andere en dezelfde woorden.
Onderaan geef volgt later nog een nabeschouwing, maar eerst ga ik de vijver verder kuisen.

Duidelijkheid vereist!
Maanden lang werd er binnen het VB oppositie gevoerd met halve waarheden en hele leugens. Maanden lang heeft men er alles aan gedaan, onder de bezielende leiding van Marie-Rose Morel, de partij de grond in te stampen. Niemand heeft ooit binnen een partij zoveel kansen gekregen als zij, niemand is ooit vanuit het niets binnen zo’n korte tijdspanne tot bij de top van de partij geraakt.


Mevrouw Morel is iemand die uit een ongebreidelde persoonlijke ambitie slechts tevreden is met het leiderschap ; zij wou en zou partijvoorzitter worden. Nadat zij zich realiseerde dat het hiervoor nog enkele jaartjes te vroeg was, ging ze voor het ondervoorzitterschap. Dat dit bij de oudgedienden niet onmiddellijk op gejuich werd onthaald, maakte haar boos. Als compromis stelde men een co-ondervoorzitterschap voor. Indien zij dit “als trouwe soldaat” aanvaard had, was er geen enkel probleem geweest binnen de partij. Pas nadat zij haar machtshonger niet kon stillen, is zij begonnen aan de onderhuidse vernietiging van de partij met een schare “ontevredenen”, onder het mom van “wij willen een ander taalgebruik, wij willen deelnemen aan de macht, wij willen weg van het cordon…” . Alle andere schermutselingen waren slechts bedoeld om in de pers te komen met een of ander sappig schandaaltje waarbij men de lade met “oprechte verontwaardiging” nog eens kon opentrekken.

Zowat alle wapens om de partij te beschadigen en te ontmantelen werden gebruikt: zowel manipulatie van collega’s en militanten als de manipulatie van de ex-partijvoorzitter via persoonlijke of intieme contacten. Liegen en bedriegen werd daarbij niet geschuwd. Het beleid heeft nauwelijks of niet gereageerd en dat moedigde aan tot meer mollenwerk.

Marie-Rose Morel liet zich gewillig en ijdel als zij is door de media bespelen, zolang zij maar kon optreden als de reine onschuld, de Assepoester die haar partij zo graag zag maar die altijd verstoten werd. Op de lange duur werd ook de Prins met een scheef oog bekeken.

Dat zij ziek werd is erg, heel erg. Dat zij beweert dat haar ziekte, en die van andere parlementairen, te wijten zou zijn aan de miserie binnen de partij is dikke zever. Niemand krijgt kanker van een gestoorde profileringsdrang. Niemand krijgt kanker van frustratie en ellende. Indien dit het geval zou zijn, dan waren er tijdens de oorlogsjaren miljoenen kankergevallen geweest en dan zouden er in de partijpolitiek vele slachtoffers vallen.

Vlaams Belang staat er niet goed voor, zoveel is duidelijk. De ontevredenen verlaten nu het schip en dat is hopelijk een goede purificatie. De ellende is nog niet geleden, want anderen zullen nu volgen. Een aantal namen zijn bij voorbaat gekend.

De partijleiding zou van deze schoonmaakoperatie gebruik moeten maken om eindelijk eens DUIDELIJK stelling te nemen en de periode van twijfel en aarzeling achter zich te laten. Nu Vlaanderen volop in de weer is om belgië overeind te houden, is er nood aan een combattief Vlaams alternatief dat de compromissen en de zoveelste onderhandelingen van de hand wijst als lapmiddelen. Er is een oplossing voor de jarenlange politieke impasse, Vlaams Belang heeft het alleenrecht op deze oplossing : Vlaamse Onafhankelijkheid, geen islamisering van Europa, herstel van de democratie, minder betutteling door Europa, erkenning van fatsoenlijk rechtse nationalistische opvattingen.

Als Vlaams-nationalist heeft men geen keuze, behalve als men eigen belang belangrijker vindt dan het Vlaams belang.

De redactie van Angeltjes,
Dit artikel integraal onderschreven door a.griffon.

15 juli 2010

Alleen als het hun doel dient mag alles.Wie de boekjes gebruikt wordt ook door de boekjes gebruikt.

Ik heb het niet voor Sarkozy, dat zelfingenomen druk gesticulerend en smoelentrekkend ventje. Ik schrijf ventje, opdat het contrast dan groter weze met zijn grote smoel. Immers herinner ik mij nog zijn stoere woorden en plannen,  voor hij president werd, maar waarvan achteraf niets werd uitgevoerd. Zo ging hij ook de banlieus uitkuisen met de Kaercher enz.....
Niet alles wat rechts is is dus goed, en in dat opzicht lijkt hij op Bart De Wever, of omgekeerd.
Om ministerabel of presidentiabel te zijn slikken ze alle principes en uitspraken in, kussen ze ringen van pausen, dictators, koningen en fraudeurs. Doen ze als elke graaier mee aan dure feestjes en de pomp en circumstance, en staan ze graag te pronken in de boekjes.
Nu heeft Sarko ook de boekjes gehaald, of beter de satirische krantjes. Daarin staat hij niet afgebeeld met zijn evenmin boekjes schuwende poes, maar met zijn andere vrienden (?). Dat hij zich daaraan stoort kan ik me goed voorstellen maar de ongeschreven mediawet zegt : wie de boekjes gebruikt wordt ook door de boekjes gebruikt.
Enkel voor de oplage zou men denken(?)
----------------------------------------------
Ik moet, denk ik ,zelfs niet raden wat voor gazetjes Le Monte en Le Dictateur zijn. Het zijn linkse gazetten.
Misschien is het wel een linkse strategie, om provocerend na te gaan hoever de vrijheid van mening wel reikt, en daarmee juist te bewerkstelliggen dat die beperkt wordt; eventueel met bestaande of nieuwe wetjes of nieuwe bevoegdheden voor een spionnencentrum als dat van Youssouf De Witte bij ons.
Daarna kan niemand nog de moslimvrienden beledigen met bvb een cartoon.

Zouden ze trouwens evenveel lef en arrogantie aan de dag durven leggen om zulke cartoons of fotomontages te maken van  allah, Mohammed of  de ayatolla's?

Ja, in  dergelijke gazetjes denken ze zich alles te mogen veroorloven, dit terwijl ze de vrije meningsuiting van anderen met alle middelen onmogelijk willen maken.

Ze zullen zoiets wel niet doen en ook te vulgair vinden, maar zou  het Vlaams Belang nu zo'n foto's en artikels publiceren met Di Rupo in de hoofdrol?
Ik denk het niet, ook al zouden die niet eens van de realiteit van het leven van Elio afwijken, en dus de waarheid zijn. Er zouden nogal ophef en verontwaardigd afkeuren op volgen. Zoiets zou dan het hoofdthema zijn van het journaal op alle regimezenders noord en zuid.
Aan de andere kant, zou Humo zoiets durven en doen, dan zou het grappig en geestig zijn, en werd er zelfs reklame voor gemaakt in alle Woestijnvisproducties en kon Ben Crabbé er een kwisvraag over stellen in Blokken

Omgaan met vrije meningsuiting door kritische vrije keuze
------------------------------------------------------------------------
Vrije meningsuiting is altijd al een moeilijk thema geweest voor ons regime, de regimeslaven van de media, de linkse rakkers en de politiek correcte gabbers.
Alleen als het hun doel dient mag alles.

Voor deze rechtse rakker is vrije meningsuiting totaal en absoluut voor iedereen.
Men moet leren daarmee om te gaan en er tegen te kunnen. Een ding is daarbij belangrijk: de mensen moet niet gezegd worden wat ze moeten kopen en lezen, maar geleerd worden kritisch en zelfstandig na te denken, keuzes te maken, zelf te analyseren en zonder dictaat zelf rommel te laten liggen in de krantenwinkels. Het zal dan rap gedaan zijn met het overaanbod aan non-lectuur, flutboekjes en roddelpers.
Maar ik maak me geen illusies, en weet dat die dag nog ver af is en wellicht nooit  komt.
Ach, zolang ik zelf nog mag bepalen wat ik lees, zie en koop.

11 juli 2010

Habemus een nieuwe loodgieter

Het regime slaakt een zucht van opluchting. Voor hun is er witte rook uit de schouw gekomen want ze hebben een nieuwe loodgieter gezocht en...  gevonden.
De nieuwe loodgieter begon zijn maidenspeech na het bezoek aan de koning al met 'bonsoir'. Als republikein kan een bezoek afleggen bij, en een opdracht aanvaarden van een koning al tellen voor zijn geloofwaardigheid. Wanneer hij daarna nog opent met 'bonsoir' dan slaat dit alles. We kunnen dan zelfs beginnen vermoeden dat hij ook de ring van zijn majesteit heeft gekust met een hoofse onderdanige kniebuiging.
In plaats van dat hij vroeger met een vrachtwagen valse briefjes over de grens reed om de transfers aan te klagen, ziet het ernaar uit dat hij de chauffeur gaat worden van de vrachtwagen met echte bankbiljetten. Voor Di Rupo is dit immers een breekpunt, en dus zonder geld geen regering.
Maar wat mij uitermate verontrust is dat men de financiële put van de sinterkaasfeestjes van de afgelopen jaren ook wilt gaan vullen met nieuwe inkomsten, een eufemisme voor nieuwe belastingen.
En waar beste lezer valt er geld te rapen?? Bij de werkende, sparende en ondernemende Vlamingen die bovendien nog een extra bijdrage zullen leveren via de duizenden flitspalen en verkeersboetes, via vermogensbelasting, via erfrechten en of via CO2 trucken. Wees gerust de sanering van de Griekse toestanden en de de gevolgen van immigratie zullen door de Vlamingen worden betaald en zal nog meer ondernemers ontmoedigen.
Deze waanzin kunnen wij ons besparen door onafhankelijkheid te eisen, want zonder anker zinken we niet en varen we sneller. Of zijn de Vlamingen chronische massochisten?

Aanstelling Brugse bisschop lokt 1.500 gelovigen

...lokt 1.500 gelovigen.. Dat is een gepaste titel die de Gazet van Antwerpen koos. De gelokte mensen ontsnappen niet, en waarschijnlijk nooit meer, aan de indoctrinatie van kleinsaf door de kerk. En ook nu weer werden ze gelokt, al beseffen ze dat zelf niet en zullen ze boos beweren dat ze het uit eigen vrije wil doen. Als kind werd er al met hun geest geknoeid om hen verhaaltjes te doen geloven die een zonder religie opgegroeid mens nooit zou slikken op zijn twintigste. Fabeldieren/mythologische wezens, mirakels, heiligenverhalen, fata morgana's, waarzeggerij, goddelijke catastrofes en straffen en psychologische hocus pocus, dit alles in dienst van de macht en het geld. Door alle eeuwen heen hebben mensen geleden onder godsdienst en is het ook vandaag nog de belangrijkste oorzaak van oorlog en misbruik. Vredelievend en kindvriendelijk zijn al de godsdienstfanaten geenszins, tenzij men heilige oorlog en pedofilie geen eufemismes vindt. Geen frank belastinggeld mag nog naar godsdienst gaan. Ik zou eraan vast moeten schrijven: ...want godsdienst is oorlog.

07 juli 2010

De moeilijke variant

Een gedicht voor Toon
----------------------------
Ik denk wel eens: "Zal ik eens wat denken."
En dan denk ik: "Nee, alles is nog niet bedacht"

Ik denk wel eens: "Zal ik eens wat zeggen."
En dan denk ik: "Nee, alles is nog niet gezegd"

Ik denk wel eens: "Zal ik eens wat doen"
En dan denk ik: "Nee, alles is nog niet gedaan"

En als alles nog niet is gedacht, gezegd of gedaan
Dan ken ik de reden van mijn bestaan.

Onlangs keek ik, vrij laat op de avond, naar een programma "Braambos", dat gemaakt wordt door een katholieke organisatie.
Daarin kwam er een reportage over het leven en denken van Toon Hermans, een briljant humorist en cabaretier die veel jonge mensen waarschijnlijk niet kennen en hem wellicht nu oubollig vinden.
Toon was een vroom katholiek afkomstig uit het Nederlandse Sittard.
Vandaar dat hij nu gretig werd gebruikt door de katholieke programmamakers om hun geloof te verkondigen, anderen te bekeren en hun te zeer beschadigd blazoen op te poetsen.
Toon die uit een zeer verarmd gezin kwam, en geen enkele wetenschappelijke opleiding genoot, was als kind een makkelijke prooi voor indoctrinatie.
Alhoewel briljant heeft zijn geest daardoor de vrijheid van ontwikkeling niet gekend en is hij, zoals zoveel mensen, nooit de hocus pocus theorieën van de religie kunnen ontgroeien. Littekens op jonge leeftijd aangebracht worden een gans leven meegedragen.
De kerk weet dat, en daarom is ze zozeer in de opvoeding van kinderen geïnteresseerd. We weten ondertussen ook dat die interesse vaak niet enkel geestelijk was maar ook fysiek.

Nu verhaalde Toon een van zijn eerste conferences, en bracht die als tachtigjarige zonder spieken weer tot leven. Het Braambos gebruikte nu het gedicht om het bestaan van god te verklaren, want niemand minder dan een gelovige Toon Hermans had dit gezegd.
Het gedicht dat hij uit de conference citeerde ging als volgt:

Ik denk wel eens: "Zal ik eens wat denken."
En dan denk ik: "Alles is al bedacht"

Ik denk wel eens: "Zal ik eens wat zeggen."
En dan denk ik: "Alles is al gezegd"

Ik denk wel eens: "Zal ik eens wat doen"
En dan denk ik: "Alles is al gedaan"

En als alles al is gedacht, gezegd en gedaan
Wat is dan de reden van mijn bestaan?

Er kan haast geen groter contrast zijn met mijn denken en benaderen dan uit mijn gedichtje en het zijne mag blijken. Beide stemmen tot reflectie: de ene als schaap die slaafs en gedwee meeloopt en 'denkt' in de kudde, geleid door een oppermachtige, alwetende,  aldoende herder, en dus gelaten meent niet meer te moeten denken zeggen of doen.
Hij berust in die ene allesomvattende leugen die hem als kind ooit werd ingebrand en waarvan hij nooit herstelde. Niemand had hem ooit op het tegendeel of op de realiteit gewezen, als dat toen al mocht en kon.
 
Op dezelfde perfide manier wordt wetenschap misbruikt en gemanipuleerd om het bestaan van een god te suggereren ( niet te bewijzen), zo ook om te trachten de evolutiewetenschap te vervangen door creationisme.
 
Ik kan als atheïst en vrijdenker alleen maar blij zijn dat ik de volledige controle heb over mijn geest, lichaam en leven, tot de dag dat ik doodga en dan alles heb gedacht, gezegd en gedaan.
Als ik dat had nagelaten, dan pas zou mijn leven geen reden van bestaan hebben gehad.

Een kleine commentaar op bovenstaand artikel vanwege Lucky9 mag hier niet ontbreken:
Als snotaap vond ik Toon Hermans al oudbollig. Dus mij maak je mij met deze tekst of toetssteen niet veel rijker. Dikwijls heb ik gedacht waarom lachen de mensen nu, befehl?

"Ik kan als atheïst en vrijdenker" vind voor een gehoor van de "te overtuigen anderen" te nauw omschreven. "Iedere mens" zou dat moeten kunnen, en kan dat ook denk ik.
In zekere zin deed Toon Hermans dat ergens een beetje en vooral zuinig. Hij relativeerde zijn omgeving en zichzelf dermate dat hij als humorist er nog succes mee oogstte ook.
Hij zou het ook volledig gekund hebben met echte contrastrijke humor zoals Georges Carlin. Allicht kon Hermans echter niet ontsnappen aan de klein-hollandse mentaliteit,noch aan de post hypnotische suggestie die uitgaat van een wekelijke onderwerping aan het ritueel van kledij-vergelijking badend in een verbaal en musicaal suggestief abacadabra
Wat mij aan de Hollanders altijd het meest gestoord heeft is nou net de bekrompen schijnheiligheid die bvb een "gristenunie" eigen is.
Ik ben namelijk ook nog altijd niet vergeten dat Nederland het eerste land was dat het taboe rond pornografie volledig doorbrak tot en met het soort waarmee 'n Mechelse rechter zich bezig hield.
Het pedoseksueel doofpotschandaal Demmink (secretaris generaal van justitie in Den Haag vanaf 2002) spreekt vandaag de dag wat pedocriminaliteit betreft voor zichzelf.
cfr De Demmink Doofpot ISBN 978-90-813699-4-7
hier te bestellen met een nauwkeurige en weloverwogen motivatie want het boek van 341 paginas is gratis en gedrukt om de tand des tijds te doorstaan.
Ongelooflijk Antoine.
Lucky9

02 juli 2010

Blijft nog de vraag van Ray

Wat zullen de Waalse demandeurs de rien toestaan aan de Vlaamse Allesvragers ? Een Waalse premier zal meer geneigd zijn tot toegevingen aan de Vlamingen, dat is zuiver psychologisch. Maar meer dan symbolische gestes kan di Rupo zich niet veroorloven en De Wever van zijn kant moet die verkopen als Vlaamse overwinningen. De grootste vijand van De Wevers welsprekendheid is natuurlijk de politieke werkelijkheid.
Voor het volledige artikel : ANGELTJES natuurlijk
En ook een van de grappige politieke cartoons die ik er vond