Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 mei 2010

Netjes op een rij waarom stemmen voor het Vlaams Belang beter is dan voor de NV-A


Op een forum over sparen/beleggen vond ik, daar toevallig aanbeland zoals dat elke surfer wel eens overkomt,  een post van een zekere Corsamonta ( verder onbekend en spoorloos) die zich de moeite had getroost om via een lijstje met 33  verifieerbare feiten aan te tonen dat de NV-A absoluut geen betrouwbare Vlaamse historiek en Vlaams politiek consequent gedrag kan voorleggen.
Meer nog denk ik nu na deze opgelijste ontmaskering, NVA en Bart De Wever zijn platte opportunisten die handelen in tegenstrijdigheid met hun eigen uitspraken en zoals Faust hun ziel verkopen om macht, rijkdom, 'eeuwig' leven.
Ik vroeg me af of de NV-A zelfs één enkel Vlaams wapenfeit kan voorleggen, behalve zoals huichelaar Leterme en de tsjeven als bedriegers met een leeuwenvlag zwaaien.
Ik vrees dat hun verraad aan het Vlaamse volk wel groter zou kunnen zijn dan dat van Hugo Schilz en de opperettebelgisisten die deze bananenmonarchie in leven houden.

ziehier de lijst
"
Ik ben toch heel verbaasd om te constateren dat in deze poll ruim 55% zou kiezen voor de NVA, zijn deze mensen dan wel bewust van hun stem ? Of gaan deze enkel voort op de inderdaad zeer welbespraakte leider die iedereen een rad voor de ogen draait ?


Nochtans redenen genoeg om niet voor de N-VA te stemmen : een aantal hieronder :


1) Nooit in een vlaamse regering zonder splitsing BHV. Of zoals Bourgeois zijn eigen kiezers uitlachte : " Ik wist wel dat we dat niet konden realiseren maar mijn kiezers verwachten nu eenmaal zulke belofte" . Of dentsjever die deadline na deadline stelde en keer op keer door het stof kroop.


2) N-VA stemde in het eerste regeerakkoord van Leterme in met de massale regularisatie van illegalen : 100.000-den illegalen hadden die mogelijkheid.


3) N-VA vormde en vormt nog steeds( lokaal en provinciaal) kartel met meest koningsgezinde partij, de CVP .


4) De N-VA is zogezegd tegen het cordon maar in Hoboken verkiezen ze de STALINISTEN van de PVDA boven het VB omdat men nu eenmaal niet links genoeg kan zijn.


5) De N-VAvormt in Europa een fractie met rood-groene en uiterst-linkse partijen en het stemgedrag van Frieda Brepoels is in lijn met dat van haar RAF- terrorist Cohn -Bendit fractieleider. Ondermeer het rechtse Italie van Berlusconi moest veroordeeld worden. Ook is deze fractie de grootste voorstander van de Turkse toetreding en andere linkse follietjes.


6) N-VA steunt in de commissie naturalisaties de snel-belgwet. 100.000-den vreemdelingen werden zo tot belg gebombardeerd en kunnen om de verfransing teversterken. Het partijtje gaf ook zijn goedkeuring aan de naturalisatie van Afghaanse mensensmokkelaars en Albanese maffiosi.


7) met de N-VA in de VL regering nam de islamisering een hoge vlucht. Meer geld voor moskeeën, imams etc De N-VA heeft geen enkel probleem met de ongebreidelde bouw van minaretten en nieuwe moskeeën dat bleek in het actualiteitsdebat na het verbod in Zwitserland.


8) Niet erg bekend maar voor dat De Wever ging aankloppen bij de CVP had hij al een beginselverklaing van KARTEL met de OPEN VLD : we spreken anno 2003, dus de VLD in haar meest paarse anti-Vlaamse dagen. Pittig detail : Bourgeois had toen een boek" De puinhopen van paars". De N-VA wou er echter blijkbaar zelf deel van uitmaken!


9) Bourgeois deed een koehandel met de PS waardoor zijn toen eenmansfractie in de senaat (2003) financiering zou krijgen via steun van franstalige partijen, in eenzelfde beweging zou het mogelijk worden om het VB zijn financiering te ontnemen. De N-VA had toen geen Kamerzelels; enkel 1 in senaat.


10) De N-VAals zogenaamde republikeinse partij stemde in met handelsdotaties en andere subsidies voor prins Filip op handelsreizen onde Vlaamse vlag.


11) Dat komt later, anders is het niet plezant genoeg.


12) De N-VA deed in Brussel aan lijstverbinding met BUB, groen , SPA etc TEGEN een eventuele blokkeringsmeerderheid van het VB toen die partij daar nog sterk stond. De N-VA ondersteunt niet enkel vandaag belgie, ze deed dat in het verleden ook al


13) Toen in Wetteren een vlaamse eenheidlijst tussen plaatselijke N-VA-ers en VB'ers werd opgericht ,werd die afdeling zowat geschorst en tal van leden buiten de partij gezet. met spa of groen mag men echter gerust lijsten vormen....


14) De N-VA is een elitaire partij en fel gekant tegen referenda.Nochtans zouden referenda het democratisch deficit kunnen terugdringen. Ook inzake de Lange Wapper wou De Wever de beslissing van bovenhand opdringen zonder de mening van de burger te horen.


15) De N-VA is een eurofiele partij die meer macht wil geven aan Europa en die eigenlijk Vlaanderen doet verdampen. Matthias Storme had in het verleden al forse kritiek op die eurofiele houding van departij en het delegeren van alle bevoegdheden naar Straatsburg/Brussel. Zo wordt Vlaamse onafhankelijkheid uiteraard een lege doos.


16) van onafhankelijkheidsstreven is blijkbaar al geen sprake meer aangezien De Wever de mond vol heeft over confederalisme. Terwijl steeds meer duidelijk wordt dat belgie geen land is, wil de N-VA de doodstrijd tot in den treure rekken.


17) met de N-VA in de Vlaamse regering of in de federale regering werd er 0,0% gerealiseerd van de resoluties van het Vlaamse parlement...het verwijt aan het VB dat zij enkel aande de zijkant staan, klinkt wel zeer hol als men zelf machtsdeelname enkel gebruikt omwille van partijpolieke doeleinden, ipv om het programma te realiseren.


18) van het zogezegde breekpunt van een vlaamse kinderbijslag in 2009 kwam zoals steeds bij de N-VA NIKS in huis.


19) De zogezegde vertrouwenswekkende maatregelen die genomen zouden worden in ruil voor niet splitsing BHV, bleken een fopspeen : Vlaanderen kan nog altijd niet de franstalige scholen in vlaanderen inspecteren...terwijl die scholen met Vlaams geld gefinancierd worden. Vlaanderen betaalt zijn eigen verfransing en de N-VA financiert die.


20) Philip Muyters ( de onverkozen minister) tilt niet zo zwaar aan de kennis van het Nederlands. Op een jobbeurs in Zaventem verklaarde hij dat de kennis van het Nederlands niet zo belangrijk is. Het juiste signaal in een regio die kreunt onder de verfransingsdruk.


21) Onlangs vroeg N-VA senatrice Helga Stevens in de senaat meer geld voor het inquisitiecentrum van Dewitte. Het centrum was volgens haar ZEER NUTTIG en moest MEER MIDDELEN krijgen.


22) Bourgois is geruime tijd mediaminister geweesy en dat zal men geweten hebben. Niet dat de rode zender iets minder rood werd of dat het Vb iets meer aan bod kwam...neen de censuur werd verstrakt en ook na de uitzendingen voor derden worden ook de verkiezingsspots afgeschaft. Kwestie van het mediaboycot rond het VB compleet te maken. LDD en N-VA deden hier gretig mee met de andere estbalishmentspartijen. De uitzendingen voor derden van het VB haalden vaak 3 x zo veel kijkers als die van de andere partijen. De Wever werd( nadat andere linkse medipoulain Dedecker had afgedaan) de meest opgevoerde politicus ooit. Volgens het nieuwsblad kwam de man meer op TV dan wie ook ....


23) Onlangs kwam men met de aankondiging Dat Sigfried Bracke de rode corryfee van een al even rode zender de kamerlijst van de N-VAzou trekken in Oost-Vlaanderen. Deze logebroeder en goede vriend van Guy Polspoel, zegt dat hij aan politiek wil doen in de traditie van Schiltz ... En dat hij dus belgie wil redden ...


24) Zoals eerder gezegd vormt de N-VA lokaal en provinciaal nog steeds kartel met de tsjeven. En vaak tonen de n-va'ers zich nog linkser dan de tsjeven zelf met meer geld voor multiculinitiattieven. ook in a'pen zit men samen met Janssens in het bestuur!


25) De Wever kon in het verleden niet nalaten om steeds te schelden tav het VB of om WO2 te betrekken in zijn columns in de Morgen en de Standaard ...Twee kranten die hem maar al te graag opvoeren. Dat De Wever ook bij het VB kwam aankloppen voor een postje en dat hij vroeger dweepte met Le Pen wil hij niet geweten hebben. Alles voor salonfahigkeit.


26) Ook de N-VA eiste het ontslag van Wathelet, wat wel heel erg hypocriet is. De partij bekritiseert namelijk op federaal niveau de regularisatiemisbruiken terwijl de partij het federale regeerakkoord waarin het principe van een nieuwe regularisatie stond ingeschreven, destijds mee goedkeurde. Bovendien werkt de Vlaamse regering met minister van Werk Muyters misbruiken in de regularisatieprocedure in de hand door valse attesten toe te laten. De VDAB – die onder de bevoegdheid van Muyters valt – heeft immers aan haar werkwinkels en kantoren laten weten dat op eenvoudig verzoek van elke illegaal, zonder verder onderzoek naar de identiteit van de betrokkene of de werkbereidheid, een attest van werkbereidheid moet worden afgeleverd. Zo’n attest is in het leven geroepen naar aanleiding van de regularisatieprocedure en wordt in aanmerking genomen om te bepalen of een illegaal ‘duurzaam lokaal verankerd’ is. Zelfs een medewerker van het Vlaams Belang bekwam in een werkwinkel op eenvoudig verzoek een attest van werkbereidheid. Een bedenkelijke werkwijze, gezien de normale procedures voor werklozen veel strenger zijn. Bovendien treedt Philippe Muyters erg laks op wat betreft de beoordeling van de regularisatiecriteria. Een van die criteria is de regularisatie om economische redenen, waarbij illegalen die sinds 31 maart 2007 ononderbroken in dit land verblijven een arbeidscontract kunnen voorleggen en een arbeidskaart kunnen verkrijgen. Deze arbeidskaart kan normaal gezien slechts toegekend worden in knelpuntberoepen, waarbij eerst een arbeidsmarktonderzoek moet worden gevoerd om uit te vissen of er geen Vlaamse werknemers kunnen gevonden worden voor de job. Minister Muyters heeft echter al laten weten dat in het kader van de regularisatie geen arbeidsmarktonderzoek zal worden gevoerd.


27) Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voerde Cd&nv/n-va met turkse kandidaten vaak campagne met eentalig Turkse folders met daar vaak een belgische of turkse vlag op. De n-va heeft daar naar mijn weten nooit tegen geprotesteerd! Ook in 2003 maakte n-va GENT( ronduit een linkse afdeling) reclame voor etentjes van de beweging in het Turks!


28) N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker zal niet ingaan op de uitnodiging van Frank Vanhecke. De Vlaams Belang-voorzitter had Demesmaeker gisteren uitgenodigd voor een gesprek nadat die in het Vlaams-nationale weekblad ’t Pallieterke enkele opmerkelijke uitspraken over het cordon sanitaire had gedaan. “Natuurlijk mogen coalities met het Vlaams Belang van mij,” zei Demesmaeker in het interview . Uit elektronische briefwisseling tussen Vanhecke en Demesmaeker naar aanleiding van het interview menen we alvast te mogen afleiden dat de hoop op toenadering en Vlaamse frontvorming niet bij voorbaat begraven mag worden. Mark Demesmaeker is ongeveer het enige N-VA-boegbeeld dat beseft wat leeft bij de achterban van zijn partij. In tegenstelling tot Geert Bourgeois en Bart De Wever ziet Demesmaeker in dat N-VA en Vlaams Belang natuurlijke bondgenoten zouden moeten zijn. Zijn eerlijke analyses kunnen echter op weinig begrip rekenen, omdat de partijtop zich daardoor de toorn van Yves Leterme en het ACW op de hals dreigt te halen. N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte in Terzake duidelijk wat hij dacht van de demarche van Demesmaeker en verklaarde dat zijn partij weliswaar tegenstander is van het cordon sanitaire, maar toch niet zal samenwerken en zelfs niet wil spreken met het Vlaams Belang. Begrijpe wie kan.


29) hypocriet De Wever die met zijn houding "wij zijn tegen het cordon maar passen het strenger toe dan jos gysels" vooral scoort bij de linkse media gooide onlangs een raadslid uit Geraadsbergen( Julien Borremans) uit de partij omdat die had durven spreken op een colloquim van het VB.


30) Toen het VB op verscheidene plaatsen moties indiende ter verwijdering van foto's van het koningskoppel, reageerden sommige N-VA-ers zeer monarchistisch. Volgt u even : " We waren dan ook bitter teleurgesteld toen Patrick Paridaens van de N-VA een vurig pleidooi hield voor het koningshuis. “We leven nog altijd in een monarchie,” zei Paridaens, “en uit respect voor de bevolking van Borgerhout, van wie 40% van vreemde afkomst is, keur ik de motie van Vlaams Belang-Vlott niet goed. Het is bovendien dank zij Koning Albert I dat de frontstrijders het in ’14-’18 zolang hebben volgehouden.”" Dus we moeten respect tonen voor het koningshuis omdat de koning er vooral is voor de vreemden???


31) iedereen herinnert zich hoe Dewever collega windhaan Dedecker een mes in de rugs stak. het zegt veel over wat een woord van De Wever waard is ...evenveel als de realisaties van zijn partij 0,000.


32) De Wever kruipt voor de meerderheid http://www.vlaamsbelang.org/1/186/ Inzake de europese grondwet waar de n-va fors voor is wou Dentsejver plots wel een referendum om zogezegd spirit te ontmaskeren. Ze stemden voorstel tot raadpleging van Vb weg maar van het beloofde eigen voorstel kwam evenveel in huis als van de realisatie van het programma 0,00. Dewever trekt beloftes sneller in dan Zorro zijn sabel hanteert.


33) Toen Van Rompuy tot Eu president werd benoemd en bleek dat hij in het verleden tegen de Turkse toetreding was, reageerde de Europese fractie van de N-VA door die uitspraak “zeer verontrust” te zijn en eiste dat van Rompuy de “unanieme beslissing van de lidstaten om onderhandelingen te starten die zullen leiden tot toetreding van Turkije” “Wij zullen daarover waken”.


Wie eentje kan weerleggen, laat je vooral niet tegenhouden.
 Corsamonta
 "
Ik weet het zeker Vlaams Belang is de enige integere betrouwbare Vlaamse partij waarvan wij mogen verwachten wat werd beloofd. Met een sterk Vlaams Belang garanderen we dat NV-A enkel met het VB tot een werkbare coalitie kan komen en dat ze hun Vlaamse programma en beloften niet vergeten of bewust verloochenen. Ik mag hopen dat er ook echte Vlamingen met een mond in de NV-A zitten, en niet alleen kwissers.

Met Bart De Wever dreigt dit onland met plakband en compromissen te blijven bestaan, blijft de rooftocht op Vlaanderen verdergaan, blijven we met 60 ministers, 6 regeringen, 600 parlementairen, tien gouverneurs en twee koninginnen de klucht van de wereld. Geen enkel land ter wereld, hoe groot het ook is evenaart deze waanzin.
Hoeveel is er nog nodig om met zo'n bestuur af te glijden naar een Grieks drama?
Vlamingen wees solidair met uzelf, kom op voor jouw geld, jouw land en vrijheid, jouw waarden, jouw toekomst en wijs de dieven voorgoed de deur!

Ik vraag me af wat puntje 11 wel is. Als ik het te weten kom, of jullie weten het informeer ik jullie.

1 opmerking:

Anoniem zei

interessant mercikes. Heb altijd voor VB gestemd maar vraag me nu toch stilletjes aan af of op VB stemmen ook wel nut heeft. Op nva stemmen wss ook dan niet maarja :/