Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 oktober 2016

Wat niet weet, niet deert? Waarom mijn verzet tegen het CETA verdrag (vervolg)

Wat niet weet, niet deert? Waarom mijn verzet tegen het CETA verdrag (vervolg)

Ik steun het verzet tegen het CETA-verdrag zoals jullie wellicht al weten. Diegenen die het lazen en kennis hebben van buitenlandse handel en verdragen weten dat dit goed fout zit. Vrijwel alle mensen die verontwaardigd zich als voorstander van het verdrag uitspraken, hadden het verdrag niet eens gelezen, gingen blind voort op de adviezen van de Vlaamse politici die het verdrag evenmin hadden gelezen.
(nogmaals de link naar de (Engelse !) tekst (1598 blz) van het verdrag zoals die aanvankelijk voorlag http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf )
Niemand testte elkaars kennis, er vond geen debat plaats, er mochten geenkritische afwijzende meningen, dat was zelfs onwenselijk, journalisten deden hun huiswerk niet, en er een volgde een verontwaardigings-kuddegedrag.
Alhoewel het voor de EUSSR onwenselijk was dat wij hierover onze mening konden uitdrukken, lijkt de geest uit de fles, dank zij Magnette.
Nee, ik ben niet plotsklaps links geworden, ik ben nog steeds voor vrijhandel, maar dit kan ook zonder zulke monster en knevelverdragen, zo bewees de geschiedenis en de handel die wij al sinds mijn mensenheugenis hebben met Canada, zonder zulke verdrag.
Ik ben nog steeds Flamingant, nog steeds voor onafhankelijkheid van Vlaanderen. Maar dat wil niet zeggen dat ik tegen Walen ben en tegen mensen met goede ideeën en goed gedrag en tegen intelligentie.
Het is mij steeds duidelijker geworden dat haast niemand, eigenlijk niemand, van de politici die dit verdrag willen goedkeuren, dit ooit heeft gelezen.
1600 bladzijden van zulke lectuur in ambtenarees verslindt en leert men niet in een week. Ook De Gucht niet.
Zie je die man zich weken bezig houden met het lezen van die tekst? Zelfs in stukjes? Nee, daar houden EUSSR- commissarissen en parlementsleden zich niet mee bezig. Dat mag blijken wanneer specifieke vragen over dit verdrag worden en zouden worden gesteld.
Wie wel weet wat er in staat, zijn de schrijvers van dit document: de multinationals, de diplomaten en ambtenaren, die niemand kent of zag en nooit zijn verkozen en die nooit ergens verantwoording voor zullen moeten afleggen. Politici evenmin wat dat betreft. Hen treft nooit enige persoonlijke aansprakelijkheid, ook al hebben hun beslissingen zware consequenties op financieel, economisch en sociaal gebied.
Voor de meeste mensen blijken slogans als, “het is goed voor de economie en zal jobs creëren , want anders…..” voldoende om elke politicus te geloven en elk verdrag dan maar te laten ondertekenen.
Iedereen moet leren zich maar eens wat meer met politiek bezig te houden, en na te gaan wat er met meer dan 80% van hun inkomen gebeurt, en wie er wat, waarom en hoe beslist.
(Dat ik onderstaande blogtekst deel betekent  niet dat ik het eens ben met alles wat deze auteur in het verleden schreef. Ik ken zijn achtergrond, motieven, standpunten en andere teksten immers niet, maar misschien komt dat nog)

Waarom ik tegen Ceta ben. Je suis Paul. Brief aan Paul Magnette.

 Wim Backx. http://wimbackx.blogspot.be/2016/10/waarom-ik-tegen-ceta-ben-je-suis-paul.html
Beste Paul,
 
De voorbije dagen kreeg u heel wat stront over u heen.  Vergeef mij deze woorden.  Ik ben netjes opgevoed.  Toch doen de verschillende kritieken en opinies, geschreven naar aanleiding van uw weigering het CETA handelsverdrag te ondertekenen, mij tot dit weinig fraaie besluit komen.  U kreeg emmers stront over u heen.  Shit, zoals ook wel eens gezegd wordt.  Of merde, dat wordt ook wel eens gebruikt.  Bovendien deed u een vrouw huilen.  Dat u het lef hebt een handelsverdrag te blokkeren, tot daar aan toe.  Dat u een vrouw in huilen doet uitbarsten, dat is dan weer een stap te ver.  Uw imago van perfecte gentleman werd aan flarden gescheurd.  Bijna iedereen is het er over eens.  Paul Magnette is een stoute jongen.  Stoute jongens horen in de hoek te staan.  Handen op het hoofd.  Als teken van overgave en boetedoening.
 
Voor mij hoeft u niet in de hoek te staan.  Integendeel.  U verdient een podium.  U verdient een lauwerkrans.  Want u doet datgene, dat al die anderen hebben nagelaten.  U doet datgene wat van u gevraagd en verwacht werd.  U onderwierp het handelsverdrag aan een kritisch onderzoek alvorens uw handtekening te plaatsen.  Dat onderzoek bracht een aantal tekortkomingen aan het licht.  Fouten in de constructie, die ook door anderen reeds werden geopperd.  Want u staat helemaal niet alleen.  Andere stemmen hadden ook al kritische bemerkingen laten horen.
 
Grootste struikelblok is de arbitrageprocedure.  Buitenlandse ondernemingen kunnen overheden voor een zakenrechtbank brengen als zij van oordeel zijn dat hun investeringen door overheidsbeleid in gevaar komen.  Vraagtekens kunnen geplaatst worden bij het democratische karakter van deze maatregel.  De vraag kan immers gesteld worden of een overheid mag of moet toelaten dat zij in haar beleid kan overruled worden door een onderneming.  Voorstanders van CETA beweren dat het wel niet zo een vaart zal lopen.  Toch bewijzen voorbeelden uit een recent verleden het tegendeel.  In 2012 werd in Australië het uniforme neutrale sigarettenpakje zonder logo ingevoerd.  Philip Morris gebruikte het abitragemechanisme uit het vrijhandelsakkoord tussen Hongkong en Australië als juridische basis om de regering van Australië aan te klagen.  Een ander voorbeeld is dat van Keystone XL in de Verenigde Staten.  Toen president Obama een streep trok door de oliepijplijn, trok het bedrijf Transcanada naar een tribunaal om de Amerikaanse staat aan te klagen.  Een schadeclaim van 15 miljard dollar bedreigt de Amerikaanse regering.  Nog een ander voorbeeld.  In Duitsland ontving de stad Hamburg een schadeclaim vanwege het energiebedrijf Vattenvall omdat zij haar plan voor de bouw van een kolencentrale bedreigd zag door aangescherpte milieuregels.
 
Bovenstaande voorbeelden moeten aantonen dat sociale, ecologische en duurzame maatregelen in het gevoerde overheidsbeleid kunnen gedwarsboomd en beïnvloed worden door investeerders. Noodzakelijke maatregelen kunnen op die manier gestopt of aangepast worden.  
 
Beste Paul, uw verzet tegen de arbitrageprocedure is volledig terecht.  Omdat blijkt dat een dergelijke maatregel helemaal niet nodig is.  In een gelijkaardig, recent akkoord tussen de EU en Zuid-Korea werd een dergelijke maatregel niet voorzien.  Ondanks de afwezigheid van een dergelijke clausule, wordt deze handelsovereenkomst door Europese beleidsmakers geprezen als één van de meest ambitieuze.
 
Bovendien beschikken buitenlandse investeerders al over een groot arsenaal aan mogelijke rechtsmiddelen.  Zij kunnen een procedure opstarten bij de Wereldhandelsorganisatie.  Zij kunnen de nationale juridische middelen uitputten.  Bovendien kunnen zij politieke risico’s verzekeren bij private verzekeraars.  U ziet, voor de buitenlandse investeerders zijn er voldoende, bestaande alternatieven.
 
Bij alles wat  de commerciële liberalisering ten goede komt of moet komen, merken wij in dit handelsakkoord vele wettelijke afdwingbare clausules.  Een grote vaagheid merken wij op het vlak van milieuregels of sociale normen.  Enkel staat aangegeven dat het recht om te reguleren niet in gevaar komt voor overheden.  Maar we weten allemaal wat een dergelijk recht inhoudt.  Overheden worden door multinationals tegen elkaar uitgespeeld.  Overheden beseffen dat een te strikt ingrijpen henzelf uit de markt zal prijzen.  Een run to the bottom dreigt.  
 
Uw weigering het handelsverdrag te ondertekenen zou zijn oorsprong vinden in partijpolitieke overwegingen.  U zou de hete adem van het Waalse PVDA in uw nek voelen.  Daarom zou u deze grote sprong voorwaarts plaatsen.  Met uw oppositie tegen de politieke mantra (jobs, jobs, jobs) van de huidige regering zou u aan geloofwaardigheid willen winnen bij het Waalse kiezerspubliek.
 
Ik wil u zeggen dat ik bovenstaande karikatuur niet onderschrijf.  Voorstanders beweren dat het handelsverdrag jobs zou creëren.  Dat het economische groei zou creëren.  Het zou volgens diezelfde voorstanders inderdaad een juiste plaats hebben in de zoektocht naar jobs, jobs, jobs.  U betwist dat.  Terecht.  Een studie, geschreven door Pierre Kohler en Servaas Storm, zou aantonen dat CETA tot een banenverlies van 240.000 arbeidsplaatsen zou leiden.  De studie bevestigt dat de economische groei eerder beperkt is en zelfs zonder dat verdrag zou kunnen gerealiseerd worden. Bovendien bewijst de studie dat ook de fiscale inkomsten zouden teruglopen.  Kort samengevat kan gesteld worden dat deze studie geen rooskleurig beeld schetst van dit handelsverdrag.  Minder banen, minder macht voor de werknemers en minder welvaart, dat is de harde conclusie van deze studie.
 
Vrijheid van handel mag.  Onder toezicht van de overheid.  Met een optimale bescherming van mens en milieu.  Niet summier en al te beknopt uitgeschreven.  Wel uitgebreid en goed gedocumenteerd.  Niet vrij interpreteerbaar.  Wel wettelijk verankerd.  Enkel onder die voorwaarden wil ik akkoord gaan.  Als dat niet kan gegarandeerd worden, dan hoop ik dat u voet bij stuk houdt.  In dat geval wens ik u volharding.  Maar bovenal wens ik u succes.  Veel succes.
 
Beste Paul, ik wil u danken om die weinig benijdenswaardige rol van luis in de pels op u te nemen. Om tegen de stroom in te gaan.  Om te pleiten voor openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
 
Met vriendelijke groeten.
 
Opmerking:
Ook altijd leuk om weer te zien: Karel De Gucht over TTIP (in hoeverre is dit door te trekken naar CETA?).

24 oktober 2016

U had hierover geen mening mogen hebben.

U had hierover geen mening mogen hebben.

Kijk eens aan. Het was blijkbaar zelfs niet nodig noch wenselijk dat er over dat CETA verdrag zou gestemd worden, er over een debat kon worden gevoerd in de verschillende landsparlementen en door het volk. Het was evenmin nodig dat het volk zou te weten komen wat er allemaal in stond er wat er werd bedisseld en gelobbyd ten voordele van machtige lui met directe toegang tot diegenen die voor ons wetten en regels maken. Zeer erg elitair EUSSR, vindt u niet?
Willen jullie zo’n antidemocratisch monster? Ik niet !!!

Ik wil onze autonomie terug !


( het filmpje waarin De Gucht dit alles vertelt in Terzake vindt u op http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.47237?eid=1.2802311 )

“Juncker heeft een historische vergissing gemaakt”

VRT
ma 24/10/2016 – 21:03 Frank SegersDe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft een historische vergissing begaan door het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) voor te leggen aan de nationale parlementen terwijl dat helemaal niet nodig was. Dat zegt voormalig Europees commissaris Karel De Gucht in “Terzake”.
In de Europese Unie zijn er twee domeinen die de exclusieve bevoegdheid zijn van de Unie: concurrentiebeleid en handelsbeleid. De nationale parlementen hebben daar dus eigenlijk niets in te zeggen, maar Commissie-voorzitter Juncker heeft bepaald dat CETA een “gemengd akkoord” is en dat de nationale parlementen er zich dus wel mogen over uitspreken.
“Volgens mij heeft Juncker een historische fout gemaakt. Het standpunt van de Europese Commissie is altijd geweest dat het hier om akkoorden gaat die tot de Europese bevoegdheden behoren. En nu zegt de Commissie: “Neen, neen, dat zijn eigenlijk gemengde verdragen en daarmee is de bal aan het rollen gegaan”, zegt De Gucht.
Wat Magnette doet is totaal onverantwoord
 De Gucht gelooft ook niet dat dit conflict de kloof tussen de burger en de Europese instanties bloot legt. “Wat dat vooral blootlegt is dat Magnette zich wilde profileren binnen zijn partij en tegen de PTB. Magnette kent dat dossier wel min of meer, dus wat hij doet is totaal onverantwoord, dat heeft niets te maken met het geloof van de burger in Europa, het heeft gewoon met misbruik van zijn positie te maken”, stelt De Gucht.
De voormalige commissaris denkt wel dat CETA nog niet ten dode is opgeschreven. Het ziet daarvoor twee redenen. “Als de temperatuur van Magnette wat gedaald is en zijn mediageilheid een beetje minder is, komt hij er misschien wel op terug. Bovendien wordt er binnenkort een arrest  verwacht van het Hof van Justitie dat uitspraak zal moeten doen van wat er Europees is en wat nationaal. 98 procent is Europees en dat moet beslist worden via het Verdrag van Lissabon. Dat betekent een ratificatie door het Europees Parlement en een meerderheid in de raad van ministers”; besluit De Gucht.

De draak ! (gestoken met het volk)

De draak ! (gestoken met het volk)

Even nagekeken en berekend door Frank Thevissen.
Zo goed is de Vlaming, de Europeaan geïnformeerd .
Hadden jullie het kunnen weten ????
Zelfs mensen die alle dagen kranten, nieuws, staatsblad en wetgevingen allerhande volgen (zoals ik) wisten er vrijwel niets over, zo blijkt.
Het bevestigt/versterkt het artikel ‘Wat groeit er in de achterkamers?’ dat ik eerder schreef nog meer.http://nageltjes.be/wp/?p=25769
foto van De vierde onmacht.
De vierde onmacht
“In Vlaanderen is daar een breed draagvlak voor”, opperde Ivo Belet in Terzake. De Vlaming had zich kunnen informeren, voegde Mia Doornaert daar even later in De Afspraak enigszins vermanend aan toe…
De CETA-onderhandelingen startten in 2009 en werden tussen 2010 en 2014, namens de Europese Commissie, onderhandeld door toenmalig Eurocommissaris Karel De GuchtTussen 2009 en 2014 kreeg het acroniem ‘CETA’ welgeteld nul vermeldingen in de Vlaamse dagbladpers.
Over flauwiteiten allerhande hoorden we Karel De Gucht in diezelfde periode wél overvloedig en tegenwoordig spreekt hij zelfs honderduit over CETA…
Oktober 2016 staat evenwel geboekstaafd als de maand waarin de Vlaming kennis maakte met het acroniem «CETA». Met dank aan de Waalse politicus Paul Magnette(PS). Merci Paul!

Ik pleit schuldig te zijn aan seksisme.Ik pleit schuldig te zijn aan seksisme.


De Westerse wereld wordt alsmaar preutser in hun publieke uitspraken, terwijl ondertussen de porno als nooit ervoor door het internet streamt tot in elke huiskamer.
Het wordt als seksistisch aanzien vrouwen een compliment te geven, haar aan te raken, haar te zoenen…..haar te bekritiseren, en er seks mee te hebben.
Klachten hoeven niet onmiddellijk te zijn geformuleerd, die kunnen na vele jaren nog, zelfs zonder onmiddellijke aangifte na de feiten, zonder getuigen, en zonder enig medisch dossier of vaststelling.
En wanneer men rijk is of veel macht heeft wordt dit nog gevaarlijker als man. Kijk maar naar de beschuldigingen aan het adres van Trump, nu zelfs door een pornoactrice. Het kan niet gekker worden.
Is het niet zo dat een enorm aantal vrouwen zich graag beschikbaar stellen voor een man met geld en macht, uit relaties of fout gelopen relaties een flinke duit willen slaan? Staat het internet er niet vol mee? Krijg ik, onbekende, geen merkwaardige verzoeken van vrouwen, die mij graag zouden plukken, in mijn brievenbus?
Alle jaren van mijn leven heb ik mij blijkbaar aan seksisme schuldig gemaakt. Ik kan dan ook op elk ogenblik beschuldigd worden door ex vriendinnen, medewerkster of toevallig ontmoette vrouwen, van ongeoorloofde uitspraken en handelingen, van een knipoog, een grappige opmerking tot een klopje op de schouder, een compliment of een fluittoon. Gelukkig ben ik ook geen politicus. Hen wordt dat alhaast dodelijk.
Ik beklaag de jonge mannen van vandaag (ook de oude) dat ze niet zonder risico en ongedwongen met vrouwen kunnen omgaan.
Fluiten, gebaren, of iets zeggen of roepen naar vrouwen toe kan strafbaar zijn. Milquet en de zwarte madammen hebben daarvoor gezorgd dat elke man heel voorzichtig moet zijn wanneer hij een vrouw benadert.
Deze strekking werd pas ingezet vanaf het ogenblik dat het vooral moslims waren die zich jegens vrouwen misdroegen.
Het gevolg van die toegenomen preutsheid en politiek correct feminisme zal zijn, dat straks alleen nog maar relaties tot stand komen via huwelijksbureaus, en dat de geboortes nog verder dalen.
Dat gebrek aan geboortes kan dan weer verder gecompenseerd worden door import van allochtonen.
Ja ik pleit met enige trots schuldig aan seksisme, ze heeft me mijn vrouw als resultaat gebracht en een goed huwelijk en kinderen. Ze bleek van mijn lef, humor, mijn intelligentie, mijn dansvaardigheid en mijn lijf te houden. Ze was daarin lang niet alleen.
Ik geef toe dat mijn communicatie met meisjes soms ooit wat stuntelig was, maar ik kan met trots zeggen dat ik die sindsdien heb bijgeschaafd als geen ander. Net nu dat ik die kennis en vaardigheid niet meer nodig heb. 😀 😀 😀  Had ik die toen ook gehad: OHLALA !

Pornoactrice beschuldigt Donald Trump van ongewenste aanrakingen23/10/16 – 06u40  Bron: BelgaPornoactrice Jessica Drake ontmoette Donald Trump 10 jaar geleden op een golftornooi. © afp.
VERKIEZINGEN VS Pornoactrice Jessica Drake heeft de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump gisteren beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Ze is al de elfde vrouw die dat doet.
De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. © reuters.

Volgens de vrouw ontmoette ze Trump tien jaar geleden op een golftoernooi, en vroeg hij haar toen naar zijn hotelkamer te komen. Daar kuste Trump haar en haar twee vriendinnen zonder hun toestemming.
De vrouwen verlieten daarop de kamer, maar een medewerker van Trump belde haar wat later op met de vraag om terug te komen. In ruil zou ze 10.000 dollar krijgen en gebruik mogen maken van zijn privévliegtuig, maar Drake weigerde.
“Ik kies ervoor om mijn persoonlijke ervaring te delen in het licht van de onlangs opgedoken beelden. Zo wil ik mijn stem, mijn kracht en mijn steun geven aan de andere vrouwen die met hun verhaal naar buiten komen. Alles samen zijn zijn woorden en zijn daden een groot bewijs van zijn persoonlijkheid en van het feit dat hij een verdediger is van seksueel geweld”, zo zei Drake gisteren op een persconferentie.
Nawoord 
Na vele jaren ? Geen aangifte? Geen medisch onderzoek? Geen getuigen? Geen sporen of bewijzen? Een eenzijdige verklaring genoeg? Geen wederwoord? …..
Ik vind beslist iemand die wilt bevestigen verkracht te zijn door Hellary, 15 jaar geleden. Oh ja, dat kan niet, Hellary is een vrouw.
OK dan. Ik vind beslist iemand die wilt beweren verkracht te zijn door François Hollande, 17 jaar geleden.
Wat als men zo makkelijk van andere misdrijven, moorden en doodslag kon beschuld worden? Het heeft vooral te maken met een gebrek aan seksuele opvoeding, de vertrouwensrelatie die er is met de ouders. Dit is het gevolg van het niet praten over zulke dingen. Maar van en pornoactrice die wel het lef heeft om iedereens …. te ontvangen in alle gaten, maar niet om aangifte te doen en de juiste procedures te volgen, is dit ongeloofwaardig.
Niet om aanranding/verkrachting goed te keuren, maar om aan te geven dat er heel wat fout zit met de vele zulke beschuldigingen die de laatste tijd aan Trump's adres geuit worden.

Wat groeit er in de achterkamers?Wat groeit er in de achterkamers?


Hieronder de link naar het bewuste CETA-verdrag. 1598 pagina’s, en veel redenen om zich vragen te stellen. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

Ik heb er begrip voor dat veel mensen met mij dit verdrag en vele andere verdragen niet zien zitten. Dat is niet om Wallonië, de PS en Magnette blind bij te treden, want hen kennende vermoed ik een dubbele agenda, en die kan beslist de bedoeling hebben Vlaanderen te schaden.
Mijn bezwaren bevinden zich op inhoudelijk gebied, al hebben diegenen die het afkeurden dat wellicht ook om die reden ook gedaan. Mijn verzet is niet gericht tegen Canada, is zelfs geen verzet tegen handelsverdragen

Wat mij o.a. stoort is dat zulke verdragen pas bekend geraken bij het grote publiek, en zelfs de parlementen, net voordat ze ondertekend/geratificeerd moeten worden. Dit creëert natuurlijk een grote tijdsdruk, eigenlijk de onmogelijkheid om een zo lijvig dossier te analyseren. Politici zijn dan ook geneigd, mee onder druk van tijd en belanghebbenden, dit goed te keuren en te verdedigen zonder dat ze eigenlijk weten wat er in staat.

Er werd in een discussie op de VRT opgeworpen dat iedereen dit verdrag had kunnen inkijken via het internet. Iedereen, zo zei Barones Mia Doornaert ( het moet wel een belgiciste zijn) had dat kunnen doen in plaats van zijn tijd te verdoen op Twitter en Facebook. Alsof zij zelf het verdrag heeft gelezen en de consequenties daarvan op alle vlakken kan inschatten, en begrijpen.
Nee, natuurlijk heeft ze het niet gelezen. Ook de tsjeventoeter Yvo Belet heeft dat nooit gelezen. De enigen die blijkbaar een poging hadden gedaan waren de Waalse politici.
Bovendien is het zo dat men eerst van het bestaan van zulk en verdrag moet afweten, en dat men daarna nog de link naar het juiste verdrag moet vinden in het labyrint, in de enorme berg aan verdragen en wetten en richtlijnen die de EUSSR produceert.
Ja, alles is of lijkt publiek, maar deskundig bedolven onder een heleboel hocus-pocus-taal. En alhoewel zeer belangrijk voor het voor de mensen (naar ze zelf zeggen), is daar geen informatieronde aan voorafgegaan om dat volk te informeren over de inhoud, de redenen en de gevolgen.
Het is net zoals het Verdrag van Lissabon, de EUSSR grondwet, die niemand heeft gelezen, maar wel heel erg vergaande bevoegdheden en macht geeft aan de Europese bonzen, meestal niet verkozen bovendien.

Nu is volgende vraag relevant;
Wie is er eigenlijk politiek en persoonlijk verantwoordelijk als dit een slecht verdrag blijkt te zijn, en wat zijn de consequenties voor de bedisselaars, die we trouwens niet kennen?
Ja wie waren diegenen die dit verdrag (en andere verdragen)  onderhandelden namens ons, het volk?
De politici zeker niet, want hen ontbreekt beslist de kennis, zeker over het geheel. (Zoals ook bvb mag blijken uit een interview met mannetje De Gucht, waarvan men zou denken dat die er toch wat vanaf moet weten.) 

Ach zullen sommigen zeggen, de wereld is nu eenmaal complexer geworden.
Artificieel complexer gemaakt ja, net zoals de wetgeving, met het doel de kudde mensen rustig te houden terwijl hun wol wordt geschoren. U weet wel wat ik bedoel 😀 
Ik vraag me af welke wijzigingen/toegevingen Wallonië kreeg. De gewijzigde tekst is me niet bekend. Misschien volgt die ook wel te laat, nadat het verdrag is getekend. 

Nu Schulz er zich mee gaat moeien om het verdrag er alsnog door te krijgen, vooraleer meer mensen het gaan lezen en zich vragen beginnen te stellen, kunnen we spreken van intimidatie en een verachting en verkrachting van de democratie. Wedden dat alleen om protest onmogelijk te maken, daartoe nieuwe wetten zullen worden gemaakt?
Zo komt er wellicht een tijd dat ze het niet meer nodig gaan vinden om dergelijke verdragen publiek toegankelijk op het internet beschikbaar te maken.
Schulz een rancuneus, machtsgeil, dictatoriaal en gevaarlijk socialistisch mannetje. We kennen die soort.

Zelfs wanneer EU commissaris Karel De Gucht Begin januari 2014 kritisch geïnterviewd werd over TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership), het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU, blijkt die er niet veel van af te weten. Stopt zelfs de opnames wanneer het te heet wordt.
Een goed geïnformeerde reporter van de Duitse zender WDR confronteert de commissaris met een door de EU besteld rapport. Het zweet breekt Karel uit.
Met dank aan Frank Thevissen die dit terug in de aandacht bracht.


http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf