Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 augustus 2007

Veel te groot voor Kathleen Cools

Knap van professor Devos hoe hij Kathleen Cools in Terzake van antwoord diende in verband met de 'anti-islamiserings' betoging op 11 setember . Die man was duidelijk niet van plan zich door de donkerrode jounaliste te laten vangen. Het resultaat was dat Kathleen hen haar onderliggende agenda werden ontmaskerd voor alle kijkers.
Zou professor Devos nu geen fatwa over hem krijgen en nooit meer uitgenodigd worden?
Ik vrees het wel, maar het zal veranderen.
Ik ken zijn persoonlijke strekking niet, maar mij heeft hij duidelijk een hoge democratische en onpartijdige indruk nagelaten, en dus doet zijn kleur er niet toe.Ik hoop dat ik me niet vergis in hem.

Groene Griezel Geysels


Uit welk links ei die man is gekropen weet ik niet en evenmin waarom hij de status van minister van staat heeft verdiend, noch waarom hij zijn enggeestige mening mag komen ventileren. Tetzij hij als schaamlapje of excuustruus wordt gebruikt naar zijn achterban toe. Ik vertrouw die man niet, en ben er zeker van dat dit een van de gevaarlijkste figuren is die hier rondlopen. Geen werkgever zou zo'n man ooit in dienst nemen ( of toch niet lang, ocharme). Daarom hebben zijn bewonderaars ergens een gekunsteld baantje voor hem gezocht en gevonden; gelukkig op een plaats waar hij geen schade kan aanrichten, behalve aan zijn weldoeners.
Als hij het voor het zeggen had ging alles wat rechts was, en dat is iedereen (want links van hem gaapt de afgrond), met dichtgenaaide mond de brandstapel op.
Gelukkig gaat die man het nooit voor 't zeggen krijgen, en mag hij hopelijk nooit een uniform dragen. Hij zou alleszins niet misstaan in het land van Chavez of dat van Kim il Song.Hij draagt mee de verantwoordelijkheid voor de politieke impasse, en straks gaan alle Republikeinse Vlamingen die de onafhankelijkheidsgedachte koesteren hem daarvoor wellicht nog dankbaar moeten zijn.
Hij mag van mij zeggen en denken wat hij wilt, want ook voor hem moet de vrijheid van mening gelden die hij anderen graag zou ontzeggen. Gelukkig hebben de slimme Vlamingen, op een paar procenten na die niet over die gave beschikken en niet te veranderen zijn, die vent ook goed door, en huiveren zij met mij mee van die man met twee gezichten, gespleten tong en donkerrode agenda.

26 augustus 2007

Godsdienst: de grootste zwendel

Ik ontdekte dit bericht, en ik dacht er veel bij. Veel te veel om neer te schrijven, veel meer dan ik tijd heb die mij rest.
Als men niet gelooft, moet men elk beetje tijd nuttig besteden wellicht ?
Maar ook zij die onomstotelijk geloven, twijfelen.
Wat als god niet bestaat en men zich voor iets wat niet bestaat heeft opgesloten in een klooster?
Zich leuke dingen heeft ontzegd?
Geen fysieke liefde heeft gekend, maar ook geen echte slechts platonische liefde voor een ander mens, in plaats van een platonische liefde voor iets dat niet bestaat, slechts voor een begrip, een beeld, een gevoel, een dogmatisch geindoctrineerd wezen?
Heel veel plezierige dingen gemist hebben omdat dit taboe was, en/of dit enkel vergezeld van een groot schuldgevoel en veel gebedjes en zelfkastijding dit plezier en genot bij uitzondering kon beleven?
Geef mij dan maar het leven van een atheist, ik weet tenminste wat ik heb gehad, al zal dat steeds te weinig zijn. En ik geef toe ook ik zou wel langer willen leven.
Maar zelfs de meest gelovige mensen hopen op een zeer lang leven, en dat wensen ze elkaar ook steeds toe, samen met een goede gezondheid.
De enige uitzondering is de zelfmoordterrorist, verblind door het martelaarschap, de vele maagden en de rijstpap met gouden lepeltjes die op hem wachten.Ik heb medelijden met die denkbeeldige onbestaande maagden die zulk een macho moeten behagen en dus daarna zondig en geen maagd meer zullen zijn.

Moeder Teresa twijfelde aan het bestaan van God
25/08/2007 23:40
NEW YORK 25/08 (BELGA) = Moeder Teresa heeft haar leven lang getwijfeld aan het bestaan van God. Dat blijkt uit brieven die binnenkort worden gepubliceerd. De brieven zijn opgenomen in het boek "Mother Teresa: Come Be My Light" (Moeder Teresa: kom en wees mijn licht), dat volgende week op haar tiende sterfdag zal worden gepubliceerd. Het boek bevat ruim 40 brieven die de Albanese katholieke non, die zich haar leven lang in Calcutta aan de armenzorg heeft gewijd, in de loop van 66 jaar schreef. Ze schrijft over de "duisternis", "eenzaamheid" en "marteling" die ze doormaakt. "Waar is mijn geloof ? diep in mij, waar niets dan leegte en duisternis is ? mijn God ? dit onbekende lijden doet zoveel pijn ? ik heb het geloof niet", zo valt te lezen in een ongedateerde brief die aan Jezus is gericht. "Als er een God is ? vergeeft u mij alstublieft ? als ik tracht mij tot het Paradijs te wenden ? dan is er zo'n schuldige leegte..." "Ik roep, ik klem mij vast ? en niemand antwoordt mij ? niemand om mij aan vast te klampen, nee, niemand ? ik ben alleen". (BVH) ./. ()

23 augustus 2007

Na Montenegro, Vlaanderen onafhankelijk!

De 650.000 Montenegrijnen zijn na een referendum onafhankelijk en vrij geworden.
Deze onafhankelijkheid werd gesteund door de Europese Unie, en als een volledig legitieme eis aanzien. Ook voordien gaven Tsjechië en Slovakije een vreedzaam voorbeeld.
Wanneer krijgt Vlaanderen zijn referendum en kan Vlaanderen vrij en onafhankelijk worden. We moeten immers niet denken dat wij met ons Belgisch systeem het warm water bezitten of hebben uitgevonden, en dit dan als voorbeeld aan het buitenland moeten gaan voorstellen, integendeel zelfs.
Brussel zou, definitief begrensd, desnoods een apart Europees statuut kunnen krijgen, want Vlaanderen kan best overleven zonder Brussel. Er wonen bovendien alleen maar buitenlanders en rabiate Walen die nooit Vlaams hebben willen spreken.
Welke band hebben de meeste Vlamingen nog met Brussel, behalve een occasioneel museum of theaterbezoekje?
De meeste bedrijven daar gevestigd zouden waarschijnlijk snel voor het polyglotte en internationale Vlaanderen kiezen.
Gedaan met al dat communautair gezever, verbannen de corrupte PS, weg de transfers, eindelijk zelfbestemming!
Weg ook het koningshuis, de “pomp and circumstances”, de lobbyende oude en nieuwe adel, en de kosten van deze anachronistische poppenkast. Teruggebracht tot de folklore waar het thuishoort voor hen die nog wat heimwee hebben naar vroeger en veel vroeger.
Meteen hebben we dan alleen nog maar één stel ministers , in aantal teruggebracht tot een strikt minimum, een veel kleiner ambtenarencorps, bvb omdat niet alles voortdurend moet vertaald worden , snellere beslissingslijnen, kortere procedures, geen transfers meer, geen blokkeringen, compensaties of politieke sabotage meer. Leesbaardere en ondubbelzinnigere wetten niet vertaald uit het Frans. Doorzichtigere en eenvoudigere democratie.
Meteen kunnen we dan ook de senaat en de provincies afschaffen ( waar we niet veel meer van horen sinds Stevaert’s troonsbestijgng), want waarvoor dienen die nog. Rampenplannen kunnen beter gecoördineerd worden door bekwame aangeduide brandweer- of legerofficieren.

En waarom zouden we er wat op tegen hebben dat Wallonië daarna wat meer aanleunt bij Frankrijk? Dat is hun cultureel recht.
Nee, de walen kunnen onze vrienden zijn en blijven, en nog even graag en vaak kunnen we er op vakantie gaan. Onafhankelijkheid hoeft niet kleingeestig als een vechtscheiding te verlopen, maar edelmoedig met visie en respect.

Wat met de inboedel? Dat is best te taxeren, en dit zijn materiele dingen die niet gaan lopen, hoogstens gepast onderhoud vergen waarvoor afspraken kunnen worden gemaakt tot de definitieve toewijzing. En wat als een schilderij nu voortaan in Luik of Antwerpen zou hangen ipv in Brussel?
Bovendien is daar nog de arbitrage van de Europese unie en gerechtshoven mogelijk en aangewezen.

22 augustus 2007

Effectieve castratie of amputatie bij pedofielen.

Waarom niet? Ze kunnen meteen terug vrijkomen na hun straf en begeleiding. Ze vormen daarna geen gevaar meer voor anderen en voor zichzelf. Ze planten zich niet meer voort en geven hun voor de maatschappij gevaarlijk defect niet door. In plaats van psychologen pedofielen bij te laten brengen hoe ze moeten omgaan met hun penis, wat toch niet lukt, kan men die beter vanaf nu de pedofielen laten leren hoe ze moeten leven zonder penis.Ze zijn na hun straf immers vrij, en ook voor hun moet het een geruststelling zijn dat ze daarna voor dezelfde feiten nooit meer zullen geinterneerd hoeven te worden en eindelijk een andere wending aan hun leven kunnen geven. De chemische castratie werkt onzeker helpt niets, en er zijn veel te veel mogelijkheden om dat te omzeilen en de controle onmogelijk te maken. Bovendien onstaat daardoor een vals gevoel van veiligheid, en is dat wel gezond voor de patiënt?Is dit dan toch niet beter dan ze hun heel leven op te sluiten in dure gevangenisklinieken die de maatschappij zeer duur komen te staan? Niemand zal het merken, als ze hun broek aanhouden, of men kan ze protheses inplanten wat nu al gebeurt bij mensen die om medische redenen hun geslacht of testikels verliezen en die daar ook mee moeten leven.Ook lauterend en een hele geruststelling voor de slachtoffers en de maatschappij, die efficiënt en kordaat moet beschermd worden tegen die gevaarlijke figuren.

21 augustus 2007

Brugs café weigert Indiër met tulband ( en bijhorende dolk?) de toegang.Uitlokking en provocatie van Vlamingen op listige wijze ingezet.

Gaan we nu om de haverklap van die berichten lezen over al dan niet uitgelokte weigeringen van toegang tot horecabedrijven van allochtonen ? Ook een aanzet tot heropenen van debatten over tubanden, sluiers , keppeltjes, burka's? Dit is me dunkt de campagne voorafgaand aan de invoering van de omgekeerde bewijslast en straffen. Dit past in het kraam kader van de geen haat straat campagne, en het diversiteitssticker van Marino Keulen voor de horeca, met als doel de moraal en de zelfstandigheid en vrijheid van de ondernemer en het Vlaamse volk te ondermijnen. Het is slechts een ogenschijnlijk wat ludieke en onschuldige, op het eerste zicht legitieme actie. Maar schijn bedriegt. Onze maatschappij wordt voortdurend ondergraven door de multicul en linkse en groenlinkse maatschappijterroristen die straks alleen nog zullen kunnen bestaan dank zij het geïmporteerde kiesvee.Er wordt niet ondergraven met kranen en bulldozers maar met een lepel, en langzaam maar gestaag en onopvallend wordt de valkuil onder onze voeten voorbereid.Meer provocatieve acties, of uitlokkingen, zullen er in de nabije toekomst plaatsvinden. Daar kun je vergif op innemen.Ik hoop dat de Belgische rechters zich niet zullen laten rollen door de listige perfide advocaten mocht het ergens tot een vervolging komen.Nu met betrekking tot dit bericht in de kranten van 21/8/07, als vervolg op het incident in Hasselt met ene Mahassine ( allochtoon SPa politicus).Autochtone kennissen die er binnenwilden met petje werden er ook geweigerd. Ze konden hun petjes toen wel achterlaten bij de portier met de verwittiging dat ze die de volgende keer niet meer moesten meebrengen.Er werden toen ook enkele andere jongeren met sportschoenen de toegang geweigerd zeggen ze. De portier kon ze moeilijk op hun sokken binnenlaten.De indiër hoeft zich maar aan het reglement te houden. De eigenaar is vrij in zijn eigen zaak te doen en te kiezen wat hij wilt van de kleur van de verf tot het publiek dat hij nastreeft en wat hij er toelaat of schenkt.Als hij teveel of verkeerde criteria hanteert zal dit zijn economische weerslag hebben.Als religieus ingestelde mens heeft de Indiër er blijkbaar geen probleem mee een "huis van verderf" te bezoeken. Normaal horen bij zijn tulband ook een dolk als religieus attribuut.Ik denk dat men het een kris noemt. Veel Sikhs dragen die ook overal mee, doch meestal goed weggestopt onder de kleren. En af en toe wordt hij ook eens gebruikt natuurlijk, als iemand op hun lange religieuze tenen trapt.Moet dit voor de linkse multicul en het CGKR kunnen? Jazeker, want die worden geheel bevolkt door religieuze minderheden en multicul die hards, en gebruikt tegen het Vlaamse volk en haar cultuur.Al die middeleeuwse(of vroegere nog) religieuze voorschriften, houdingen, gevoeligheden, beperkingen, begrenzen het meest de vrijheid van de mens, in dit geval de Indiër, en daar hoor je weer niemand over steigeren bij de krant. Ook is er niemand die de vrijheid van de ondernemer en die van zijn vaste klanten verdedigt, noch die van onze seculiere maatschappij of instelling.Iemand die in Sikh- Indië reist komt daar ook niet een restaurant of café binnen en bestelt er een steak. Maar hier bepalen wij de regels. (Hij zou evenmin in een Marokkaans café een whisky-soda mogen bestellen, of er binnen komen lopen met een kilo varkenspoten in een doorschijnende plastic zak. Dan stond het niet in de krant, tenzij hij ervoor een mes tussen de ribben had gekregen, en dan noch zou het bericht summier zijn en de dader enkel met de initialen benoemd ; bvb M . van Mohammed).Als het een Vlaming was geweest met tulband, hoofddoek of fez, hij had ook nooit binnengemogen in het bewuste café zeggen de vrienden.Kan men het de mensen en uitbaters kwalijk nemen dat een primaire reflex, die voor behoud van lijf en leden, bezit en integriteit als het Pavlov effect het overneemt. De reflex gegroeid uit nare ervaringen met religieuze vreemdelingen, weliswaar vooral, maar niet alleen, met moslim achtergrond. Waar zijn de allochtone meisjes, die nooit de allochtone jongens vergezellen?Meisjes die niet aangeraakt en zelfs niet zouden aangesproken mogen worden door een Vlaamse jongen, laat staan dat er avances van welke aard ook zouden mogen gemaakt worden.Wat komen ze zoeken in de dancings en cafés? Vlaamse hoeren? Een carrière als lover boy?Een beetje keet schoppen met dhimmi's? Een beetje proberen te dealen?De slechte ervaringen hebben horeca-uitbaters en klanten de verdedigingsreflex doen in werking stellen, en zoals steeds zijn de goeden daarvan mee het slachtoffer.Maar vraag niet een angst- of verdedigingsreflex uit te schakelen, diezelfde die de mens ins staat stelt te overleven. De reflex wordt niet alleen meer getriggert door feiten, maar ook door associaties. Zo zal een vlieg die eruit ziet als een wesp, dezelfde reflexen genereren wanneer die rond het hoofd vliegt. En ook zullen alle slangen gemeden worden ook de niet giftige, tenzij men ze heeft bestudeerd en uiteindelijk na lange tijd blijkt dat ze niet alleen niet giftig is , maar ook geen gevaarlijke wurgslang Voorbeelden uit de natuur zijn er met hopen. Anderzijds ervaart men nooit een sexy Naoimi Campbell met een tulband als een probleem of gevaarlijk, maar wel vier arabieren met een Arafatsjaal.
Wie gaat er geen straatje om, zeker als vrouw, voor een kliek Marokkaanse hangjongeren? En dan zeker nog in een donkere straat van een allochtone wijk?
Wie stapt er een islamitisch fundamentalistisch café binnen? Daar moet zelf geen buitenwippers staan!
Maar hoor je daarover een klaagzang van de multicul of het CGKR?
Problemen met anderskleurige vrouwen zijn er haast nooit maar des te meer met de mannelijke zich alles permitterende, dominante macho’s en fundamentalisten uit hun gemeenschap.
Het is het gedrag en de dat bepalend is voor
Wij mogen nooit onze ogen sluiten voor de onderdrukking van de vrouwen die zij verheven hebben tot religie en cultuur.
Onze natuurlijke associaties, reflexen, buikgevoel en gezond verstand zijn niet verkeerd.
Wanneer men de reflex verbiedt, raakt men aan het wezen van het menselijk en natuurlijk mechanisme en integriteit, en dat is nog meer ontoelaatbaar.Vanuit deze benadering is ontoelaatbaar verder wetten, regels en provocatie toe te laten die tot doel heeft de mensen hier murw te krijgen.Er is slecht een oplossing, en dat is het gedrag van allochtonen dermate laten verbeteren dat incidenten allerhande even uitzonderlijk worden als bij autochtonen. Maar dat zie ik helaas niet gebeuren.Er is een veel dieper liggende agenda vooral bij moslims, Arabieren, Maghrebianen, en om niet op te vallen heeft men dit keer een Indiër gebruikt en voor de kar gespannen van hun perfide strategie, en de Indiër heeft zich daarvoor , misschien zonder hij er zich van bewust is, laten gebruiken.Er waren beslist in Brugge nog genoeg andere cafés waar de betreffende Indiër met tulband nog wel terecht kon. Liefst zouden ze hem daar ook ontvangen, zonder tulband of kris, en met zijn zus of vrouw.of sikh-vriendin.

17 augustus 2007

Albert II, laatste koning van België, eerste koning van Wallonië

Vlaanderen wordt onafhankelijk.
Niemand gaat dat kunnen tegenhouden. De vraag is niet of ,maar wanneer.De koning heeft nog wat aanhang vooral bij vrouwen en operetteliefhebbers, maar daar bestuurt me geen land mee. En is de volgende generatie wel bekwaam en in staat?Albert II, laatste koning van België, eerste koning van Wallonië?

Homo Loco of Comedy Capers 21ste eeuw.De Amsterdamse politiechef Bernard Welten wil in de strijd tegen toenemend geweld jegens homo’s desnoods 'lokhomo’s' inzetten, agenten in burger die de agressors op heterdaad moeten betrappen.

De vraag die ik me zo stel:
Welke politieman geeft zich op als vrijwilliger?

Welk janettentypetje gaan ze kiezen? Misschien een leernicht?Met of zonder snor?
Moet hij hand in hand lopen met een andere flik en regelmatig ergens halthouden om te tongzoenen en mekaar wat te bepotelen?

Met snor waarschijnlijk, want politiemannen hebben vaak een snor.
En moeten ze YMCA kunnen zingen en dansen?
Misschien wilt de homobeweging wat inspraak en wat advies geven?
Misschien kan dit uitgebreid worden naar travestieten, vrouwen met valse borsten, maar ook vijanden van het regime allerhande?

Ook Vlaamse politiekandidaten komen misschien in aanmerking?
Wanneer ik durf te denken aan wat voor komische situaties daarmee gepaard kunnen gaan kan ik niet ophouden van het lachen.
Daarmee kunnen John Cleese, Urbanus of Geert Hoste een ganse show of film vullen, en ik hoop dat ze dat ook doen.
Commedy Capers!!!?

Ook al gelooft men in elfjes of een goddelijk gereïncarneerd varken

Regelmatig lees ik tussen de lezersbrieven van kranten reacties van allochtone "nieuwe Belgen" of gewoon "allochtone inwoners" zonder Belgische nationaliteit.
Meestal komen ze daar hun gemeenschap verdedigen, en ik denk dat dit de gematigde, goed Nederlands beheersende, groep is die hun aanwezigheid en hun verschillende levenswijze en visie komen rechtvaardigen.
Helaas eisen ze zich (on)rechten toe die haaks staan op goed staatsburgerschap, en die niets te maken hebben met cultuur noch met loyauteit tav het land dat hun heeft opgenomen en waarin zij hun plaats claimen.
Recent verscheen er op de lezerssite van het Nieuwblad volgende post waarop u verder mijn reactie kuntr lezen:
Ik allochtoon
Ik ben een allochtoon van Turkse afkomst met de Islam als godsdienst. Ben geboren en getogen in Belgie, vlaanderen om precies te zijn. Mijn vader heeft 25 jaar in een koolmijn 800 meter ondergrond gewerkt, nooit heb ik hem ooit zien klagen, hij heeft mij geleerd dat we dankbaar meoten zijn mzt wat we hebben ook al is het leven niet altijd wat wij willen. Hij was een man met een ijzersterke wil die altij werken in gedachte had. Hij heeft ook bijgedragen op zijn manier dan wel aan de welvaart in Belgie. Ik ben nu volwassen en heb mn eigen gezin werk heel hard en betaal mn belastingen altijp op tijd, ik ben altijd dankbaar geweest dat ik hier mocht geboren worden en met wat ik heb, ook al werk ik ongeveer 10 uur per dag. Ik ben trots op mn afkomst en heb respect voor mn medemens welke kleur, ras en geloofsovertuiging dan ook. Ik zal altijd opkomen voor wie ik ben en duidelijk maken dat ik trots ben voor xie ik ben ook al zal het sommige mensen in de verkeerde keelgat schieten die proberen mij en mensen zoals ik als een boeman te laten overkomen. Omdat zij denken dat alle kwaad in Europa en vlaanderen te wijten is aan Moslims en Allochtonen. Ik zal altij mijn ongezouten mening uiten ook al komt het heel hard over. Sommige mensen zullen me vragen om mij te verontschuldigen, mij proberen het zwijgen op te leggen en mij op de eerste vliegtuig richting land van afkomst sturen, tegen die mensen zeg ik ' forget it ' jullie zijn toch digenen die opkomen voor vrijheid van meningsuiting is dit niet dubbelzinnoigheid wat U nu doet ? Mij krijgen ze zeker eb vast nooit stil ik zal ervoor gaan tot op het einde om duidelijk te maken dat ik ga voor de waardes waar ik in geloof en zeg ik ben een Belg van Turkse afkomst en een Moslim. Ik hou van belgie en ben dankbaar maar voor die minderheid die probeert mij zwart te maken omwille van mn afkomst, geloofsovertuiging of bruine huidskleur zullen mij nooit zien weglopen.
Hayati Canli
Aan Hayati Canli en andere Turkse bezoekers
Ik hou van Vlaanderen, maar nog meer van Turkije en de Turken?
Ik doe mijn legerdienst daar, en in geval van, een al dan niet gewapend conflict, kies ik de kant van de mijnen?.
Ik hou mij het recht voor om de koran te laten primeren op eender welk recht hier?
Als het hier economisch slechter zou gaan emigreer ik niet en blijf ik toch hier werken en belasting betalen uit solidariteit met de Vlamingen.?
Wanneer ik ooit een bedrijfje zou hebben zal ik nooit positief discrimineren ten voordele van mijn landgenoten of religieuze broeders?
Mijn kinderen mogen zelf kiezen waar ze in geloven,ook al worden ze atheïst, en mijn dochters zullen dezelfde vrijheden en mogelijkheden kennen als mijn zonen.?

Vertel ook eens wat uw standpunt is over de Koerden, de genocide op de Armeniërs,het probleem Cyprus,de scheiding/koppeling van religie en staat, de recente aanval samen met Iran op de Koerden, het verband tussen de Islam en terrorisme, de aanpak van criminele allochtone jongeren en hun ouders, hoe u denkt over joden en Israel, over scheiding en gelijkheid van jongens en meisjes, over uw aanpak van de legale en illegale immigratie ook uit Turkije,de dubbele of meervoudige nationaliteit,de gettovorming, de verspreiding en de wijze van verspreiding van de islam en het omgaan met afvalligen, enz... ???

Verder nog een bedenking: ook veel Vlamingen en Walen hebben in de mijn moeten werken en nog veel erger dan dat in de voorbije eeuwen. Trouwens wat was er van Uw familie geworden mocht ze ooit in Turkije zijn gebleven? Waarom verlieten ze Turkije en waarom is een terugkeer naar Turkije uitgesloten alhoewel U de taal en de gebruiken nog zeer goed kent en ook Turkije inmiddels zeer veranderd is? Leeft er dan geen wij zij gevoel bij de Turkse gemeenschap ( en ook bij Marokkaanse of overkoepelend Islamitische ) en is er geen onderstroom pro machtsverwerving, kolonisatie of overname op termijn aanwezig?
Als U nooit een van ons zult worden, gaat u altijd een van hun blijven?
Ik besluit nog met het woord respect, dat ik heb voor alle mensen die hier werken en belastingen betalen, en zich gedragen volgens onze eeuwen bevochten rechten en vrijheden, om het even of dit nu eskimo's , Turken of Maori's zijn. Maar daar horen nog meer randvoorwaarden bij zoals u uit mijn vragen en bedenkingen wel kunt afleiden.
U bent een braaf mens denk en vermoed ik, en op zich is dat een kwaliteit die ik zeer apprecieer. Ik heb er absoluut geen bezwaar dat de brave legale hier verblijvende mensen, in onze betekenis van deze expressie, hier zouden blijven, maar ook niet dat ze zouden terugkeren. Het zijn vooral de aantallen, de concentraties en de gestelde eisen en uitzonderingen die problematisch zijn, niet hun huidskleur.
En wat men gelooft, vrij van elke indoctrinatie en manipulatie,blijven net zoals vrijheid van spreken en eigen mening absoluut en totaal, ook al gelooft men in elfjes of een goddelijk gereïncarneerd varken.Geloof me gerust, ik ben ook een vriendelijk, braaf en beschaafd mens en waarschijnlijk zullen wij met elkaar respectvol overeenkomstig kunnen omgaan mochten we elkaar ontmoeten. Maar stelt U zich eens een omgekeerde situatie voor van Vlamingen in Turkije, Marokko of elders in een Arabisch of Islamitisch land?

15 augustus 2007

Petitie voor het recht op betogen tegen de islam

Houdt u van uw vrijheden en met bleod zweet en tranen verworven rechten?
Houdt u van uw kinderen, kleinkinderen?
Vindt u het genoeg geweest?
Teken dan de petitie op volgende site:
http://www.petitiononline.com/ulfkotte/petition.html

Bent u geen bange blanke man? Ga dan toch betogen!
De politie is er om ons recht te beschermen!

No sacrifice, no victory

Klimaatgoeroes en adepten plat op hun bek!

Ik had in het verleden op deze blog al enkele keren van leer getrokken tegen de klimaatgoeroe Gore Al en de platte exploitatie van deze wetenschappelijke onzin en manipulatie door zijn adepten bij Groen, de zeer bedenkelijke politici Verhofstadt en Bruno Tobback en de door SPa aangetrokken geflipte Guidone die ze "echt" ziet vliegen. Nu zijn er meerdere wetenschappelijke reacties die de film en de hype van tafel vegen, de laatste komt van het KMI en blijkt te zijn verschenen in het Laatste Nieuws.
Ik vond dit artikel via een andere nieuwssite "In Flanders Fields"en wil het voor de volledigheid en als archief op deze blog plaatsen.
Gaat men nu dringend aub alle geldstelende stomme maatregelen waarmee men inde zakken van de burger heeft gezeten of dit poogt te doen gaan afschaffen? De politieker die dat doet is een held in de ogen van de bedrogen belastingbetaler, de Robin Hood van het Zoniënwoud.
Laat de bedriegende onbekwame politici nu maar een op het scherm en in de andere media opdraven en schuld bekennen aan oplichting of medeplichtigheid daaraan. Laat ook de leerkrachten in het onderwijs een correct wetenschappelijk verhaal brengen, en geen tweede leugen en bedrog als het creationisme.
Laat veel, zoniet alle groenen opstaan en verklaren dat ze minstens naief zijn.
Ik zal het nog maar eens zeggen:
De aardse problemen komen door de te grote menselijke bevolking en de aangroei.
Door de poluerende grote bevolkingsconcentraties in China , Indië, ..
Door de migratie en het reizen, dit laatste als tijdverdrijf en luxeproduct nagestreefd door iedereen, ook de meest groene hulk.
Door de globaliseringen, delocalisatie waardoor grondstoffen tot afgewerkte producten enorme en complexe maar ook gevaarlijke trajecten afleggen.
De bevolking hier stookt geen open vuurtjes meer met van alles wat er voorhanden is, de uitstoot van industrie en energieproductie is minimaal, de veiligheidsvoorzieningen en milieunormen zijn hier zeer hoog. Beslist is nog verbetering mogelijk, maar het grote probleem stelt zich niet hier, en zeker niet op termijn.
In plaats van te juichen over de eigenlijke bevolkingsvermindering hier, staan er een hoop imbecielen te roepen dat de bevolking moet toenemen via immigranten en en de buik van hun vrouwen, om onze problemen op te lossen. Dat is pas kortzichtigheid in de hoogste graad en enkel een tijdelijke oplossing, totdat de zweer barst.
Ik ben atheist, maar als er een god bestond dan is dit de apocalyps die gepredikt wordt.
Veel mensen, en vooral veel mensen van heterogene oorsprong, opvoeding en opvatting op een vierkante meter leidt tot meer ruzie. Oorlog of burgeroorlog onder welke vorm ook is niet af te wenden als aan de overbevolkingstrend en migratie geen einde komt.
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naartoe.....

Hier de link naar de vaststellingen van het KMI:
http://inflandersfields.eu/2007/08/kmi-doorprikt-de-groene-leugen.html

Lees ook eens National Geographic van augustus 2007

14 augustus 2007

De vampieren ruiken bloed

Na enige stoere oorlogskreten en partijtje luchtboksen, waarbij de gaten in de lucht niet meer te tellen zijn, gaat de formateur de kwetsbaardere toer op.
De VLD- ers en de Spa-ers ruiken het bloed van Leterme. Verhofstadt blijft gniffelend in zijn Toscaanse villa in zijn kist liggen wachten, zijn voortanden reeds gescherpt.. Ondertussen bereiden de stoottroepen zich voor. De blauwe en rode maarschalken en generaals, reeds gehuld in zwarte met rood gevoerde capes, komen steeds vaker en nadrukkelijker in beeld. Marino Keulen haalt reeds alle dagen het nieuws met absurditeiten, maar dat is een voorteken en ook geen nieuws is voor hun nieuws.
De profileringsvoorbereiding voor het geval de formatie zou mislukken en er nieuwe verkiezingen zouden komen. Dit zien ze als een revanchemogelijkheid en ze zijn beslist van mening dat ze dan terug wat uit het dal kunnen klauteren. Slechter dan het 10 juni is geweest kan niet meer denken ze.
Verwacht u maar aan een politiek spektakel waar Shakespeare een mooi toneelstuk had kunnen op baseren.
Ik hoop dat de Vlamingen die schijnheilige Belgisistische multiculturele vampieren doorziet en weerom afstraft, en evenmin Leterme beloont voor het falende mosselgedrag van de CD&V.
Vlamingen hou jullie puntige stokken en hamers klaar. Niets minder dan een vrij Vlaanderen dienen wij na te streven!

Een reus die sterft maakt plaats voor duizend kinderen

De roep om verkiezingen te groeperen getuigt van bloedarmoede bij de politieke partijen, en dan vooral de traditionele partijen. Het ontstaan van Europa en de creatie van steeds machtiger wordende gewesten liggen aan de basis van deze ziekte die zowel acuut als chronisch is. Door de cumulatie en de stoelendansen was tot nu mogelijk dat een klein groepje mensen voortdurend in het centrum van de macht en de belangstelling zaten. Hiermee sluiten ze zoveel mogelijk nieuwkomers uit waarmee ze hun hegemonie moeten delen. Daardoor komt hun lange termijn postje en hun dynastieke streven in gevaar, en worden hun echte ambities dienaangaande meer en meer doorzichtig.
Helaas (of beter gelukkig), de cumulaties en stoelendans kunnen niet langer aan de kiezer verkocht worden, vandaar dat ze hopen dat hun huidige media- en populariteitsvoorsprong bij gebundelde verkiezingen hun strategisch voordeel kan bewaren. Bij gespreide verkiezingen zullen ze immers regelmatig uit het blikveld verdwijnen te gunste van andere minder bekenden. De partijbonzen zullen hierdoor minder vat hebben op wie hun opvolgt, en dus daardoor macht in de partij verliezen.
Geen enkele traditionele partij heeft genoeg stemkanonnen om al die lijsten te vullen en dus zal men moeten afstappen van de inteelt en aparatskicultuur.
Geen partij heeft genoeg meelopende en opgeleide slaven om blijvend de rug te
dekken van de reeds jaren aan de macht zijnde clans.
Maar waarom zouden we in deze fase van onze geschiedenis minder verkiezingen moeten houden terwijl in principe de moderne technologie het toelaat dat nog veel vaker en sneller de mening van de burger kan bevraagd worden. Ik weet waarvan ze bang zijn, en U verstandige lezer, ook.
Het is gezond dat eerst een aantal zonverduisterende oude bomen in het oerwoud verdwijnen. Dit geeft kansen aan honderden nieuwe jonge bomen om te groeien, want de mix is belangrijk voor een gezonde evolutie en de overlevingskracht van het politieke woud. De huidige inteelt met zonen, dochters en kleinkinderen van is gevaarlijk. En bovendien, waarom zouden U of ik, Uw of mijn zonen of dochters niet geschikt zijn of in aanmerking kunnen komen voor een lucratieve job? Qua intelligentie, capaciteiten en werkijver zijn er velen die beter kunnen dan ……( vul het lijstje zelf maar in)
Weg altijd die zelfde smoelen op de affiches en de tv. Weg altijd die zelfde komodowaranen met diezelfde giftige beet. Tijd voor nieuwe gezichten, nieuwe ideeën, meningen en oplossingen. Gedaan met door partijen opgelegd stemgedrag en terug naar het eigen buikgevoel het eigen geweten en het algemeen belang van elk der parlementsleden als direct verkozenen der Vlamingen.
Indien men minder verkiezingen nastreeft, wat uiteindelijk moet en zal gebeuren: schaf de provincies af, maak Vlaanderen onafhankelijk en schaf dus de federale parlementen en regeringen af, dan blijven er nog Vlaamse , gemeentelijke en Europese verkiezingen over, en moeten de politici echt eens naar de mensen die zij zo belangrijk beweren te vinden luisteren, en moet iedere politieker meer individueel kleur streven en mening bekennen, zonder al dat gesjacher die intriges en die obscure schimmigheid die we nu kennen. Zo’n onontkoombare aardbevingen die verjonging en wedergeboorte inluiden zijn des natuurs en gezond. (geen excuus voor het archaïsch taalgebruik). Het is de langverwachte ontgifting van de staat en het Vlaamse hard werkende volk dat beter verdient.
Persoonlijk vind ik de mening van elke Vlaming belangrijk, zolang het maar zijn eigen gevormde mening is en niet een geïndoctrineerde, afhankelijke , en geknechte door vakbonden, mutualiteiten, kerkfabrieken,clans, zuilen enz….
Maar aangezien dit wellicht een utopie is laat dan alleen de mensen die dit willen gaan kiezen. Immers: de straf voor het niet geïnteresseerd zijn in politiek is eindigen in geregeerd te worden door zijn inferieuren. (Plato)
De particratie dood, een heil voor de democratie!!!