Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 mei 2010

De parabel van de 10 vrienden.

In linkse en vakbondskringen wordt er nogal vaak geklaagd dat de armsten geen belastingverminderingen krijgen. Ze betalen al wel geen of nauwelijks belastingen maar toch wordt er naar uitgekeken, geëist dat de rijksten, en meestal de Vlamingen, de rekening van de crisis en de tekorten ingevolge wanbeleid betalen.

Voor diegenen die zich kunnen vinden in de linkse gedachtengang, die genegen zijn het opbod en de eisen van de vakbonden als progressief en een goed idee te beschouwen, zie hier de parabel van 10 vrienden die pintjes drinken.

Stel u voor dat 10 vrienden alle dagen samen enkele biertjes gaan drinken. De rekening bedraagt iedere dag 100€. (Dat maakt normaal 10€ per persoon).
Maar onze vrienden bepalen dat de factuur zal betaald worden volgens een verdeelsleutel van de belastingen. Dit geeft volgende verdeling :
De eerste 4 (de armste) betalen niets.
De 5de betaalt 1€
De 6de betaalt 3€
De 7de betaalt 7€
De 8ste betaalt 12€
De 9de betaalt 18€
De 10de betaalt 59€
De tien mannen treffen mekaar iedere dag om enkele pintjes te drinken, en zijn heel tevreden met de oplossing.
Tot de uitbater op een dag beslist van aan het groepje een getrouwheidspremie te geven: “Gezien jullie heel goede klanten zijn, geef ik vanaf vandaag een afslag van 20€ per dag. Ik zal dus nog enkel 80€ per dag aanrekenen”
De groep beslist van de 80€ verder volgens dezelfde norm te blijven verdelen. De eerste 4 betalen nog altijd niets.
De 6 anderen (de betalende klanten) wilden in eerste instantie de 20€ in 6 delen waardoor iedereen 3,33€ minder zou moeten betalen.
Maar als ze dat deden zou de 5de man moeten betaald worden om mee te drinken.
De uitbater stelde voor dat het beter zou zijn elk van de 6 een procentueel verminderende afslag te geven. Hij maakte volgende berekening:
De 5de man moet niets meer betalen. (Een arme meer)
De 6de betaalt 2€ ipv 3€ (33% vermindering)
De 7de betaalt 5€ ipv 7€ (28% vermindering)
De 8ste betaalt 9€ ipv 12€ (25% vermindering)
De 9de betaalt 14€ ipv 18€ (22% vermindering)
De 10de betaalt 50€ ipv 59€ (16% vermindering)
Hiermee moest toch iedereen tevreden zijn, dacht hij. De eerste 4 bleven gratis drinken. Er kwam zelfs een gratis drinker bij. De vijf anderen betaalden minder dan vroeger, dus…wie kon er nog iets tegen inbrengen?
Maar éénmaal buiten, begon elk van hun zijn toestand te bekijken.
“Niet serieus, ik krijg slechts 1€ van de afslag” begint de 5de.
Daarop de 6de: “En ik krijg ook slechts 1€ van de 20€ afslag, terwijl de 10de er 9€ van krijgt”
“Het is waar “ zegt de 7de “waarom moet hij 9€ krijgen, terwijl ik slechts 2€ krijg. De rijkste krijgt het grootste deel van de afslag.”
“Eén minuutje voor Brussel” roept de 1ste “wij 4 hebben helemaal niets gekregen. Dit systeem buit de armen uit.”
De 9 mannen omringen de 10de en beginnen hem uit te maken.
De volgende avond is de 10de man niet aanwezig.
De 9 andere nemen plaats en drinken hun biertje zoals altijd, tot op het moment dat er moet betaald worden: dan ontdekken ze iets heel interessant.
Ze hebben niet genoeg geld om te betalen, zelfs niet om de helft af te dokken. Dit, beste vrienden, is de gekende opmerking die velen maken over ons belastingssysteem: De rijksten hebben het meeste profijt bij een lastenverlaging.
Belast ze nog meer, beschuldig hen van rijk te zijn en ze zullen zich niet meer vertonen. Ze gaan een pint gaan drinken in het buitenland.
Voor diegene die het begrepen hebben: geen verdere uitleg nodig.
Voor diegene die het nog niet begrepen hebben: geen verdere uitleg mogelijk.

Denk er eens over na wie de rekeningen zal betalen zodra de vermogende mensen en ondernemers ons land verlaten en het 'links' laten liggen als het op investeren aankomt. Eigenlijk is dit proces nu al bezig, ik ben zelf beroepsmatig dagelijks getuige van dit proces.

Vlaanderen zou een gebied moeten zijn waar succes hebben en winst maken geen vieze woorden zijn. Waar kansen volop te nemen zijn voor mensen die vooruit willen, de capaciteiten en het intellect hebben om nieuwe uitdagingen aan te gaan zonder dat er afgunst is op wat ermee bereikt en verdiend wordt. Bedenk dat enkel een succesvolle onderneming zijn mensen goed kan betalen en werkzekerheid kan bieden.

Maar helaas, het ontbreekt hier meer en meer aan mensen die de kar trekken, terwijl er  meer en meer zijn, ook de vele quasi analfabete immigranten, die vol afgunst op de kar zitten en eisen dat iemand die nu komt trekken.
Ze eisen massaal werkgelegenheid, en de regimepolitici die nooit een enkel exporterend baantje creëerden beloven voor werk te zorgen. De VLD destijds met 250.000 banen. De NV-A nu met 500.000 banen, en het opbod is nog maar pas begonnen. Maar wie gelooft dit nu?

Natuurlijk moet er rechtvaardigheid zijn, maar ook voor ondernemers.
Straks mogen de vakbondsmilitanten en de aanhangers van sterk sociaal beleid en syndicalisme die altijd om een tournee generale roepen vragen of het ABVV, de ACV en de ACLVB de drankrekening zullen moeten betalen.

29 mei 2010

Netjes op een rij waarom stemmen voor het Vlaams Belang beter is dan voor de NV-A


Op een forum over sparen/beleggen vond ik, daar toevallig aanbeland zoals dat elke surfer wel eens overkomt,  een post van een zekere Corsamonta ( verder onbekend en spoorloos) die zich de moeite had getroost om via een lijstje met 33  verifieerbare feiten aan te tonen dat de NV-A absoluut geen betrouwbare Vlaamse historiek en Vlaams politiek consequent gedrag kan voorleggen.
Meer nog denk ik nu na deze opgelijste ontmaskering, NVA en Bart De Wever zijn platte opportunisten die handelen in tegenstrijdigheid met hun eigen uitspraken en zoals Faust hun ziel verkopen om macht, rijkdom, 'eeuwig' leven.
Ik vroeg me af of de NV-A zelfs één enkel Vlaams wapenfeit kan voorleggen, behalve zoals huichelaar Leterme en de tsjeven als bedriegers met een leeuwenvlag zwaaien.
Ik vrees dat hun verraad aan het Vlaamse volk wel groter zou kunnen zijn dan dat van Hugo Schilz en de opperettebelgisisten die deze bananenmonarchie in leven houden.

ziehier de lijst
"
Ik ben toch heel verbaasd om te constateren dat in deze poll ruim 55% zou kiezen voor de NVA, zijn deze mensen dan wel bewust van hun stem ? Of gaan deze enkel voort op de inderdaad zeer welbespraakte leider die iedereen een rad voor de ogen draait ?


Nochtans redenen genoeg om niet voor de N-VA te stemmen : een aantal hieronder :


1) Nooit in een vlaamse regering zonder splitsing BHV. Of zoals Bourgeois zijn eigen kiezers uitlachte : " Ik wist wel dat we dat niet konden realiseren maar mijn kiezers verwachten nu eenmaal zulke belofte" . Of dentsjever die deadline na deadline stelde en keer op keer door het stof kroop.


2) N-VA stemde in het eerste regeerakkoord van Leterme in met de massale regularisatie van illegalen : 100.000-den illegalen hadden die mogelijkheid.


3) N-VA vormde en vormt nog steeds( lokaal en provinciaal) kartel met meest koningsgezinde partij, de CVP .


4) De N-VA is zogezegd tegen het cordon maar in Hoboken verkiezen ze de STALINISTEN van de PVDA boven het VB omdat men nu eenmaal niet links genoeg kan zijn.


5) De N-VAvormt in Europa een fractie met rood-groene en uiterst-linkse partijen en het stemgedrag van Frieda Brepoels is in lijn met dat van haar RAF- terrorist Cohn -Bendit fractieleider. Ondermeer het rechtse Italie van Berlusconi moest veroordeeld worden. Ook is deze fractie de grootste voorstander van de Turkse toetreding en andere linkse follietjes.


6) N-VA steunt in de commissie naturalisaties de snel-belgwet. 100.000-den vreemdelingen werden zo tot belg gebombardeerd en kunnen om de verfransing teversterken. Het partijtje gaf ook zijn goedkeuring aan de naturalisatie van Afghaanse mensensmokkelaars en Albanese maffiosi.


7) met de N-VA in de VL regering nam de islamisering een hoge vlucht. Meer geld voor moskeeën, imams etc De N-VA heeft geen enkel probleem met de ongebreidelde bouw van minaretten en nieuwe moskeeën dat bleek in het actualiteitsdebat na het verbod in Zwitserland.


8) Niet erg bekend maar voor dat De Wever ging aankloppen bij de CVP had hij al een beginselverklaing van KARTEL met de OPEN VLD : we spreken anno 2003, dus de VLD in haar meest paarse anti-Vlaamse dagen. Pittig detail : Bourgeois had toen een boek" De puinhopen van paars". De N-VA wou er echter blijkbaar zelf deel van uitmaken!


9) Bourgeois deed een koehandel met de PS waardoor zijn toen eenmansfractie in de senaat (2003) financiering zou krijgen via steun van franstalige partijen, in eenzelfde beweging zou het mogelijk worden om het VB zijn financiering te ontnemen. De N-VA had toen geen Kamerzelels; enkel 1 in senaat.


10) De N-VAals zogenaamde republikeinse partij stemde in met handelsdotaties en andere subsidies voor prins Filip op handelsreizen onde Vlaamse vlag.


11) Dat komt later, anders is het niet plezant genoeg.


12) De N-VA deed in Brussel aan lijstverbinding met BUB, groen , SPA etc TEGEN een eventuele blokkeringsmeerderheid van het VB toen die partij daar nog sterk stond. De N-VA ondersteunt niet enkel vandaag belgie, ze deed dat in het verleden ook al


13) Toen in Wetteren een vlaamse eenheidlijst tussen plaatselijke N-VA-ers en VB'ers werd opgericht ,werd die afdeling zowat geschorst en tal van leden buiten de partij gezet. met spa of groen mag men echter gerust lijsten vormen....


14) De N-VA is een elitaire partij en fel gekant tegen referenda.Nochtans zouden referenda het democratisch deficit kunnen terugdringen. Ook inzake de Lange Wapper wou De Wever de beslissing van bovenhand opdringen zonder de mening van de burger te horen.


15) De N-VA is een eurofiele partij die meer macht wil geven aan Europa en die eigenlijk Vlaanderen doet verdampen. Matthias Storme had in het verleden al forse kritiek op die eurofiele houding van departij en het delegeren van alle bevoegdheden naar Straatsburg/Brussel. Zo wordt Vlaamse onafhankelijkheid uiteraard een lege doos.


16) van onafhankelijkheidsstreven is blijkbaar al geen sprake meer aangezien De Wever de mond vol heeft over confederalisme. Terwijl steeds meer duidelijk wordt dat belgie geen land is, wil de N-VA de doodstrijd tot in den treure rekken.


17) met de N-VA in de Vlaamse regering of in de federale regering werd er 0,0% gerealiseerd van de resoluties van het Vlaamse parlement...het verwijt aan het VB dat zij enkel aande de zijkant staan, klinkt wel zeer hol als men zelf machtsdeelname enkel gebruikt omwille van partijpolieke doeleinden, ipv om het programma te realiseren.


18) van het zogezegde breekpunt van een vlaamse kinderbijslag in 2009 kwam zoals steeds bij de N-VA NIKS in huis.


19) De zogezegde vertrouwenswekkende maatregelen die genomen zouden worden in ruil voor niet splitsing BHV, bleken een fopspeen : Vlaanderen kan nog altijd niet de franstalige scholen in vlaanderen inspecteren...terwijl die scholen met Vlaams geld gefinancierd worden. Vlaanderen betaalt zijn eigen verfransing en de N-VA financiert die.


20) Philip Muyters ( de onverkozen minister) tilt niet zo zwaar aan de kennis van het Nederlands. Op een jobbeurs in Zaventem verklaarde hij dat de kennis van het Nederlands niet zo belangrijk is. Het juiste signaal in een regio die kreunt onder de verfransingsdruk.


21) Onlangs vroeg N-VA senatrice Helga Stevens in de senaat meer geld voor het inquisitiecentrum van Dewitte. Het centrum was volgens haar ZEER NUTTIG en moest MEER MIDDELEN krijgen.


22) Bourgois is geruime tijd mediaminister geweesy en dat zal men geweten hebben. Niet dat de rode zender iets minder rood werd of dat het Vb iets meer aan bod kwam...neen de censuur werd verstrakt en ook na de uitzendingen voor derden worden ook de verkiezingsspots afgeschaft. Kwestie van het mediaboycot rond het VB compleet te maken. LDD en N-VA deden hier gretig mee met de andere estbalishmentspartijen. De uitzendingen voor derden van het VB haalden vaak 3 x zo veel kijkers als die van de andere partijen. De Wever werd( nadat andere linkse medipoulain Dedecker had afgedaan) de meest opgevoerde politicus ooit. Volgens het nieuwsblad kwam de man meer op TV dan wie ook ....


23) Onlangs kwam men met de aankondiging Dat Sigfried Bracke de rode corryfee van een al even rode zender de kamerlijst van de N-VAzou trekken in Oost-Vlaanderen. Deze logebroeder en goede vriend van Guy Polspoel, zegt dat hij aan politiek wil doen in de traditie van Schiltz ... En dat hij dus belgie wil redden ...


24) Zoals eerder gezegd vormt de N-VA lokaal en provinciaal nog steeds kartel met de tsjeven. En vaak tonen de n-va'ers zich nog linkser dan de tsjeven zelf met meer geld voor multiculinitiattieven. ook in a'pen zit men samen met Janssens in het bestuur!


25) De Wever kon in het verleden niet nalaten om steeds te schelden tav het VB of om WO2 te betrekken in zijn columns in de Morgen en de Standaard ...Twee kranten die hem maar al te graag opvoeren. Dat De Wever ook bij het VB kwam aankloppen voor een postje en dat hij vroeger dweepte met Le Pen wil hij niet geweten hebben. Alles voor salonfahigkeit.


26) Ook de N-VA eiste het ontslag van Wathelet, wat wel heel erg hypocriet is. De partij bekritiseert namelijk op federaal niveau de regularisatiemisbruiken terwijl de partij het federale regeerakkoord waarin het principe van een nieuwe regularisatie stond ingeschreven, destijds mee goedkeurde. Bovendien werkt de Vlaamse regering met minister van Werk Muyters misbruiken in de regularisatieprocedure in de hand door valse attesten toe te laten. De VDAB – die onder de bevoegdheid van Muyters valt – heeft immers aan haar werkwinkels en kantoren laten weten dat op eenvoudig verzoek van elke illegaal, zonder verder onderzoek naar de identiteit van de betrokkene of de werkbereidheid, een attest van werkbereidheid moet worden afgeleverd. Zo’n attest is in het leven geroepen naar aanleiding van de regularisatieprocedure en wordt in aanmerking genomen om te bepalen of een illegaal ‘duurzaam lokaal verankerd’ is. Zelfs een medewerker van het Vlaams Belang bekwam in een werkwinkel op eenvoudig verzoek een attest van werkbereidheid. Een bedenkelijke werkwijze, gezien de normale procedures voor werklozen veel strenger zijn. Bovendien treedt Philippe Muyters erg laks op wat betreft de beoordeling van de regularisatiecriteria. Een van die criteria is de regularisatie om economische redenen, waarbij illegalen die sinds 31 maart 2007 ononderbroken in dit land verblijven een arbeidscontract kunnen voorleggen en een arbeidskaart kunnen verkrijgen. Deze arbeidskaart kan normaal gezien slechts toegekend worden in knelpuntberoepen, waarbij eerst een arbeidsmarktonderzoek moet worden gevoerd om uit te vissen of er geen Vlaamse werknemers kunnen gevonden worden voor de job. Minister Muyters heeft echter al laten weten dat in het kader van de regularisatie geen arbeidsmarktonderzoek zal worden gevoerd.


27) Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voerde Cd&nv/n-va met turkse kandidaten vaak campagne met eentalig Turkse folders met daar vaak een belgische of turkse vlag op. De n-va heeft daar naar mijn weten nooit tegen geprotesteerd! Ook in 2003 maakte n-va GENT( ronduit een linkse afdeling) reclame voor etentjes van de beweging in het Turks!


28) N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker zal niet ingaan op de uitnodiging van Frank Vanhecke. De Vlaams Belang-voorzitter had Demesmaeker gisteren uitgenodigd voor een gesprek nadat die in het Vlaams-nationale weekblad ’t Pallieterke enkele opmerkelijke uitspraken over het cordon sanitaire had gedaan. “Natuurlijk mogen coalities met het Vlaams Belang van mij,” zei Demesmaeker in het interview . Uit elektronische briefwisseling tussen Vanhecke en Demesmaeker naar aanleiding van het interview menen we alvast te mogen afleiden dat de hoop op toenadering en Vlaamse frontvorming niet bij voorbaat begraven mag worden. Mark Demesmaeker is ongeveer het enige N-VA-boegbeeld dat beseft wat leeft bij de achterban van zijn partij. In tegenstelling tot Geert Bourgeois en Bart De Wever ziet Demesmaeker in dat N-VA en Vlaams Belang natuurlijke bondgenoten zouden moeten zijn. Zijn eerlijke analyses kunnen echter op weinig begrip rekenen, omdat de partijtop zich daardoor de toorn van Yves Leterme en het ACW op de hals dreigt te halen. N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte in Terzake duidelijk wat hij dacht van de demarche van Demesmaeker en verklaarde dat zijn partij weliswaar tegenstander is van het cordon sanitaire, maar toch niet zal samenwerken en zelfs niet wil spreken met het Vlaams Belang. Begrijpe wie kan.


29) hypocriet De Wever die met zijn houding "wij zijn tegen het cordon maar passen het strenger toe dan jos gysels" vooral scoort bij de linkse media gooide onlangs een raadslid uit Geraadsbergen( Julien Borremans) uit de partij omdat die had durven spreken op een colloquim van het VB.


30) Toen het VB op verscheidene plaatsen moties indiende ter verwijdering van foto's van het koningskoppel, reageerden sommige N-VA-ers zeer monarchistisch. Volgt u even : " We waren dan ook bitter teleurgesteld toen Patrick Paridaens van de N-VA een vurig pleidooi hield voor het koningshuis. “We leven nog altijd in een monarchie,” zei Paridaens, “en uit respect voor de bevolking van Borgerhout, van wie 40% van vreemde afkomst is, keur ik de motie van Vlaams Belang-Vlott niet goed. Het is bovendien dank zij Koning Albert I dat de frontstrijders het in ’14-’18 zolang hebben volgehouden.”" Dus we moeten respect tonen voor het koningshuis omdat de koning er vooral is voor de vreemden???


31) iedereen herinnert zich hoe Dewever collega windhaan Dedecker een mes in de rugs stak. het zegt veel over wat een woord van De Wever waard is ...evenveel als de realisaties van zijn partij 0,000.


32) De Wever kruipt voor de meerderheid http://www.vlaamsbelang.org/1/186/ Inzake de europese grondwet waar de n-va fors voor is wou Dentsejver plots wel een referendum om zogezegd spirit te ontmaskeren. Ze stemden voorstel tot raadpleging van Vb weg maar van het beloofde eigen voorstel kwam evenveel in huis als van de realisatie van het programma 0,00. Dewever trekt beloftes sneller in dan Zorro zijn sabel hanteert.


33) Toen Van Rompuy tot Eu president werd benoemd en bleek dat hij in het verleden tegen de Turkse toetreding was, reageerde de Europese fractie van de N-VA door die uitspraak “zeer verontrust” te zijn en eiste dat van Rompuy de “unanieme beslissing van de lidstaten om onderhandelingen te starten die zullen leiden tot toetreding van Turkije” “Wij zullen daarover waken”.


Wie eentje kan weerleggen, laat je vooral niet tegenhouden.
 Corsamonta
 "
Ik weet het zeker Vlaams Belang is de enige integere betrouwbare Vlaamse partij waarvan wij mogen verwachten wat werd beloofd. Met een sterk Vlaams Belang garanderen we dat NV-A enkel met het VB tot een werkbare coalitie kan komen en dat ze hun Vlaamse programma en beloften niet vergeten of bewust verloochenen. Ik mag hopen dat er ook echte Vlamingen met een mond in de NV-A zitten, en niet alleen kwissers.

Met Bart De Wever dreigt dit onland met plakband en compromissen te blijven bestaan, blijft de rooftocht op Vlaanderen verdergaan, blijven we met 60 ministers, 6 regeringen, 600 parlementairen, tien gouverneurs en twee koninginnen de klucht van de wereld. Geen enkel land ter wereld, hoe groot het ook is evenaart deze waanzin.
Hoeveel is er nog nodig om met zo'n bestuur af te glijden naar een Grieks drama?
Vlamingen wees solidair met uzelf, kom op voor jouw geld, jouw land en vrijheid, jouw waarden, jouw toekomst en wijs de dieven voorgoed de deur!

Ik vraag me af wat puntje 11 wel is. Als ik het te weten kom, of jullie weten het informeer ik jullie.

27 mei 2010

En morgen bij ons

Zweedse blondines verven haar donker uit angst voor verkrachting (en morgen bij ons?)

Blonde Zweedse meisjes in buitenwijken van steden als Stockholm verven hun haar steeds vaker donker, uit angst om verkracht te worden. Dat stelt onderzoekster Maria Bäckman in haar studie 'Whiteness and gender'.
 De meisjes worden in vraag gesteld als ze bijvoorbeeld ongehuwd samenwonen met een man. Dit kan tot het vooroordeel leiden dat ze seksueel provoceren  
Onderzoekster Maria Bäckman
De reden waarom Scandinavische blondines in grootsteden voor een donkerder kleurtje opteren, heeft niks te maken met modetrends, maar alles met zelfbescherming. Bäckman, verbonden aan het Departement Etnologie van de Universiteit van Stockholm, concludeert dat op basis van haar onderzoek waarvoor ze in Rinkeby, een wijk van de Zweedse hoofdstad, jonge meisjes sprak en volgde.

Risico
De reden is dat de blondines vinden dat ze te veel opvallen in een aantal buurten waar mensen van Zweedse origine nog maar zo'n 20 procent van de totale bevolking uitmaken. Een 'te Scandinavisch' uiterlijk zou het risico op aanrandingen vergroten. De meisjes hopen door neutrale kledij en donkerder haar aan de aandacht van potentiële verkrachters te ontsnappen. Vaak gaat het om moslimjongeren die blonde lokken of losse kledij als een provocatie zien.

Vooroordelen
"Mijn informanten zijn tienermeisjes die in de buitenwijken wonen", licht de onderzoekster haar werkwijze toe. "Zij zien zichzelf als Zweeds, ook anderen zien hen als dusdanig. Maar het zijn Zweden in wat we als een migrantenwijk kunnen omschrijven. Dus worden ze als 'anders' gezien, met andere opvattingen over seksualiteit en intimiteit. Deze meisjes worden in vraag gesteld of vallen buiten de norm door bijvoorbeeld met een man samen te wonen zonder getrouwd te zijn. Dit kan tot vooroordelen leiden dat Zweedse meisjes zich seksueel provocatief gedragen. Ook kledij doet het misverstand ontstaan dat ze 'makkelijk' te krijgen zijn."

Kwalijke reputatie
Zweden geniet een bijzonder kwalijke reputatie op het vlak van zedendelicten. Het aantal aangegeven verkrachtingen verviervoudigde de voorbije 20 jaar. In 2008 werden er meer dan 4.000 verkrachtingen aangegeven bij personen ouder dan 15 jaar - voornamelijk meisjes en vrouwen. Daarmee is het Scandinavisch land relatief gezien een trieste koploper in Europa.

Amnesty International haalde in het rapport 'Case Closed' al zwaar uit naar het beleid dat Zweden voert inzake verkrachtingen: veel zaken zouden niet aangegeven worden, en vaak komt het niet tot vervolging van de daders. (tw)
27/05/10 11u14

26 mei 2010

Wat wilt het CGKR nog meer

Boerkaverbod

Het CGKR verzet zich verder tegen het boerkaverbod dat de Kamer net voor haar ontbinding goedkeurde. Het Centrum wil dat de Raad van State hierover advies geeft en dat duidelijk wordt gemaakt hoe de boerka de openbare orde zou bedreigen. Het parlement moet dit begrip “openbare orde” duidelijk definiëren.
De strijd tegen de schijnhuwelijken mag volgens het CGKR voorlopig niet verstrengd worden. Eerst moet een evaluatie van het huidige beleid gevoerd worden. En bij gezinshereniging mag geen financiële discriminatie ontstaan door een inkomenseis aan de hereniger te stellen.

Bewijzen

Het CGKR wil dat buitenlanders die Belg willen worden één van de landstalen kennen, maar verwerpt de idee dat ze hun integratie(wil) moeten bewijzen.
Het CGKR wil zelf ook bevoegd worden voor racisme en discriminatie bij materies die onder de gemeenschappen en gewesten vallen, zoals De Lijn of het onderwijs. Het wil uitgroeien tot een “interfederaal” orgaan. Het eist ook de oprichting van een nationale mensenrechteninstelling en van een onafhankelijk orgaan om een beleid tegen discriminatie van gehandicapten uit te stippelen.

In slechts 24 uur.

Het CGKR, de aan de premier rapporterende Securitate, gesponsord door de Lotto, heeft net voor de verkiezingen ook haar eisen bekend gemaakt:

"Geef illegalen 30 dagen de tijd om het land te verlaten"

Illegalen die door de politie gevat zijn moeten dertig dagen de tijd krijgen om het land te verlaten in plaats van vijftien. Dat schrijft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in een memorandum aan alle politieke partijen naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni. Het CGKR wil zo de vrijwillige terugkeer van illegalen bevorderen.

Het Centrum wil verder dat in ieder politiekorps één agent zich specifiek bezighoudt met racisme en discriminatie. Het eist ook dringend maatregelen om positieve acties, waarbij allochtonen en andere minderheden voorrang krijgen op autochtonen, te kunnen voeren.

De politie doet al niet aan actieve opsporing van illegalen. Mag dat eigenlijk niet. Op sommige plaatsen is een controle zelfs helemaal taboe, zoals trein, tram, bus en metro waarvan ze veel, en in de steden vaak onbetaald, gebruik maken.
Iedere wakkere burger kan vertellen waar de illegalen zich 'schuil houden'. 'Schuil houden' is eigenlijk is natuurlijk sarcastisch bedoeld want de illegalen lopen openlijk en demonstratief op straat, vaak nog met een air van : jullie kunnen mij toch niets maken. Hun kinderen gaan hier vaak naar school, en ze krijgen gratis medische bijstand in klinieken. Ook op die plaatsen mag er niet gecontroleerd worden.
Evenmin in huizen waar 15 deurbellen hangen, en waar niet mag gecontroleerd worden of de bewoner ook de huurder is enz....
Waarom zou het perfide CGKR eisen dat de termijn om het land te verlaten 30 dagen wordt?
Het is immers bekend dat de zelden opgepakte illegalen al maanden, zelfs jaren geleden, en vaak meerdere keren werden uitgewezen. .Natuurlijk is het om het CGKR en de linkse pro deo mensenrechten-advocaten meer tijd te geven om naar een rechtbank te stappen of om alternatieve pistes te zoeken waardoor ze legaal in het land kunnen blijven.


En wanneer het CGKR wilt dat er minstens één politieagent in elk corps zich gaat bezighouden met discriminatie en racisme, welk profiel mag die agent dan volgens het CGKR hebben, aan welke selectiecriteria moet die specifieke agent dan voldoen? Vast moet dat iemand worden uit de rangen van het CGKR en zal er minstens een examen moeten afgelegd worden waarbij gepeild wordt naar de agent zijn verleden, zijn familie en zijn van het CGKR afwijkende mening. 
Een agent die is en denkt zoals de meerderheid van de autochtone bevolking over migratie en criminaliteit is dan ontoelaatbaar en wordt al weg gediscrimineerd bij sollicitatie.Zeker zullen agenten van allochtone komaf aangewezen zijn, want ze kennen de problematiek, zo zal het luiden.
Natuurlijk zal men de job- en keuzecriteria zo vastleggen en uitvoeren, wellicht zelfs door gekozen en ingefluisterde selectiebureaus laten plaatsvinden om de schijn van inmenging te vermijden, dat geen normaal denkend mens een kans maakt om in de toekomst te bepalen wat racisme en discriminatie is en waar en wanneer het voorkomt. Maar zelfs al zij er geen examens en selectiebureaus bij betrokken, al is de toegang tot die functie vrij voor iedereen, wie gaat zich dan geroepen voelen om dat soort werk te gaan verrichten???
Juist ja.!
Bovendien ze zijn niet beschaamd om expliciet te eisen dat er ook dringend maatregelen moeten komen om positieve acties, waarbij allochtonen en andere minderheden voorrang krijgen op autochtonen, te kunnen voeren.

Laat al die eisen nu precies tegenovergesteld zijn aan wat de autochtone belaagde en bestolen bevolking vindt en wilt.
Illegalen 24 uur de tijd geven het land te verlaten
Geen spionnencentrum CGKR
Geen gestuurde via positieve discriminatie geselecteerde politie.
Een gerecht dat betaald wordt door de autochtone belastingbetaler moet doen wat de bevolking van haar verlangt: snel, efficiënt en rechtvaardig haar rechten verdedigen en bewaren. De legitimatie voor het bestaan van het gerecht ligt bij de eigen bevolking niet elders in de wereld of bij een of andere religie bij een volk met een andere agenda. De politie en leger moeten op elke plaatst en elk tijdstip van de dag voor orde zorgen, preventief als het kan maar repressief als het moet, zelfs op gevaar voor eigen leven.  Zij worden betaald door het Vlaamse volk om hen te beschermen tegen gevaren van binnenin, en vooral nu, van buitenaf. Een politie die werkt in opdracht van de Securitate om het politieke doel: de onderdrukking en controle van het kiesvee, het behoud van macht, en het dienen van buitenlandse agenda's en dictaturen, daartoe mogen het leger en de politie zich niet lenen. Integendeel zij moeten zich daartegen verzetten, zich weren tegen een top die wordt gestuurd en in het beste geval te laf is om te reageren tegen de volksbedreigende politiek, het CGKR en haar allochtone personeelsbestand dat liefst het Vlaamse volk wilt vervangen door een ander.

Lees bovenaan in de titel van deze blog het citaat van Winston Churchill waarom ik moet schrijven.
Een linkse mensenrechtenorganisatie die enkel oog heeft voor de rechten, bovendien zelfs absurde verwachtingen van de rest van de wereld, en lak heeft aan het sluipende onrecht dat het Vlaamse volk wordt ondergaat, ja zelfs in haar voortbestaan wordt bedreigd, kan maar beter meteen opgedoekt worden. Laat mensen elders hun eigen problemen dan maar oplossen, of ga dat ze daar de boel gaan verzieken. Want dat laatste, dat ze de boel kunnen verzieken, is het enige wat ze bij het CGKR en de linkse poco aanhangers.al ten overvloede hebben bewezen.

Een reactie op de rest van de EISEN van het CGKR volgt later, tenminste als ik nog goesting heb.

15 mei 2010

Siegfried De Mol

"De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde moet opgelost worden in een brede onderhandelingsronde over de staatshervorming. Dat zei Siegfried Bracke (N-VA) vrijdagavond op Kanaal Z. Daarmee deelt hij de mening van voorzitter Bart De Wever, die BHV zonder onderhandelingen wil splitsen, niet.
( Op de foto is dat te merken denk ik)

"Je zal dat in een groter pakket moeten steken, maar ik denk dat je uitgerekend op dat punt eigenlijk niet kunt toegeven, op de klassieke lepel suiker waar de voorzitter van mijn partij ooit heeft over gesproken na", reageerde Bracke op de vraag hoe de splitsing gerealiseerd moet worden.

Volgens hem kunnen de Franstaligen best overtuigd worden. "Als je de andere kant kan overtuigen dat er een win-win gemaakt kan worden, en dat de taart groot genoeg is om daar een win-win van te maken, dan denk ik dat het niet onmogelijk is."

Bracke noemt BHV "eigenlijk een sociaal probleem". "Mensen voelen zich er niet goed, dat is verfransing. Je màg daar niet op toegeven", besluit hij.
"
Ha zo, in een pakket stoppen. Dus toch onderhandelen over iets waarover niets te onderhandelen valt, over iets dat gewoon ons grondrecht en onze eigendom is.


Hier betekent onderhandelen Siegfried dat je bereid bent iets weg te geven of te betalen voor iets dat ons al toekomt, of iets te stelen dat niet van u is. In het bedrijfsleven gaat zo'n onderhandelaar meteen stempelen en vindt hij alleen nog een baan in een seinhuisje in Brussel Zuid waar hij zich de ganse dag van als gefrustreede mag masturberen zonder ontslagen te worden.

Hebben de slimme journalisten hem al gevraagd wat hij zoal wilt weggeven?
Een zak Vlaams geld tot het jaar 3000? Grondgebied? Een corridor? Facititeiten in Oost Brabant? Een federale kieskring? Pariteit in de senaat? Uitbreiding Brussel? Benoeming van franstalige burgemeesters die schijt hebben aan Vlaamse rechten? Uitdovende faciliteiten in het jaar van de onozele kinderen? Financieren van de catastrofe 'Brussel'...????

Linkse journalisten ontzien een andere linkse regimegabber natuurlijk en stellen bewust geen vervelende vragen, of zijn daarvoor te dom..

Ik denk dat NVA niet Siegfried Bracke heeft binnengehaald maar een infiltrant "Siegfried De Mol" die in opdracht van zijn logebroeders België moet redden door de Vlaamse zaak te kelderen vanuit de meest bedreigende partij. Hij is als de graalridder die bereid is om beproevingen te doorstaan, die zich opoffert om het geloof te redden.

Maar  Siegfried De Mol, het verhaal van Parcifal is een sprookje, de graal is een fata morgana en bestaat niet, net zoals belgë niet bestaat. Rationeel kan men iets dat niet bestaat niet vinden of redden. Dit is de 21 ste eeuw, de sprookjes voorbij, en uiteindelijk kom je van een kale reis terug en wordt er later geen heldenverhaar op muziek gecomponeerd, maar ga je misschien de analen in als land- en volksverrader ( zoals Schilz).
Vlaanderen wordt onafhankelijk Sigfried, dat kunnen jij noch je belgische logebroeders ooit voorkomen. Aanvaard dus deze vrijheidgedachte, vind daarmee vrede in jezelf, en ga geen spoken redden.
En heus, er zal geen ene Waal van doodgaan, de subsidies zullen uit de EU komen, de koninklijke famlie zal geen honger leiden, Brussel zal niet verdwijnen en alle overbodige politici zullen wel elders een overbodige of hopelijk nuttige baan vinden.
Volk word staat! Volk wordt staat! Vlaanderen Eerst!

13 mei 2010

Jan Verroken over de taalgrens in Knack

Zelden neem ik een artikel uit een andere blog integraal over, ook niet van mijn favoriete Blogkrant Angeltjes van mijn goede vriend Ray. Niemand is  geïnteresseerd om hier een copie te komen lezen, al komt het vaak voor dat ik over een zelfde onderwerp schrijf. Wij zijn dan ook soulmates, ook al komen we elkaar zelden en slechts kort tegen in het echte leven.

Dit keer neem ik een interview/ artikel over van Han Renard met een 93 jarige CD&V politicus die het allemaal heeft meegemaakt. Een oprechte historisch getuigenis die alle Tjevenleugens en alle Waalse retoriek met de grond gelijk maakt.

"De taalgrens is geen Vlaamse schepping"

Jan Verroken © Belga

De Waalse socialisten hebben sinds het begin van de 20e eeuw altijd de eentaligheid van hun grondgebied verdedigd. Dat brengt gewezen CVP-volksvertegenwoordiger Jan Verroken (93) in herinnering.

Na de mislukte B-H-V-onderhandelingen is het nuttig om zich de besluiten van het socialistische taalcongres van 1929 nog eens voor de geest te halen – ‘een kantelmoment voor de communautaire dialoog’, aldus Jan Verroken, een van de architecten van de taalgrens.

De taalgrens is geen Vlaamse schepping, zoals Franstalige politici hun achterban plegen voor te houden. Al sinds 1929 zijn de Waalse socialisten pleitbezorgers van het territorialiteitsbeginsel. ‘De Walen wilden niet weten van tweetaligheid in Wallonië’, vertelt Verroken. ‘Alleen al in de streek rond Charleroi woonden meer dan 30.000 Vlamingen – meer dan de totale bevolking van het toenmalige Charleroi. De Walen waren bang dat een legertje Vlaamse kapelaans in het hart van Wallonië een taalstrijd zou komen voeren.’

In het huidige gespannen communautaire klimaat kan het geen kwaad ‘het geheugen van de socialisten een beetje op te frissen’.

Op het beroemde taalcongres van 1929 werd het zogenaamde Compromis des Belges van Camille Huysmans en Jules Destrée fundamenteel bijgestuurd. Socialistisch richtsnoer werd nu dat het Frans de taal was van Wallonië, het Nederlands de taal van Vlaanderen.

‘De Franstalige bourgeoisie in Vlaanderen moest de taal van het volk maar leren’, aldus Verroken. Ook in het Harmelcentrum en tijdens de debatten over de taalgrenswet begin jaren 1960 toonden de Waalse socialisten zich voorstanders van de zuivere lijn.

‘Meermaals pleitten zevoor het afschaffen van de taalfaciliteiten’ zegt Verroken, die parlementair verslaggever was voor de taalgrenswet. Het wetsontwerp over de taalgrens werd uiteindelijk ‘rechtstaand goedgekeurd, in een commissie geleid door twee Franstalige ministers en waarin de Franstaligen in de meerderheid waren’.

Het enthousiasme van de Walen was zo groot, herinnert Verroken zich, dat hij in een tweede lezing Spiere opnieuw bij West-Vlaanderen mocht voegen. ‘De sfeer was uitstekend, tot onder druk van bepaalde Brusselse kringen de leugenachtige campagne over de Voerstreek op gang kwam.’

‘Waar halen de Waalse socialisten, na 180 jaar extreem territoriaal beleid, het morele recht vandaan om in Halle-Vilvoorde zaken te eisen die zij, in soortgelijke omstandigheden, nooit zouden aanvaarden?’ Dat is voor Verroken de echte vraag vandaag.

‘Hopelijk wordt het B-H-V-voorstel van Jean-Luc Dehaene snel onbruikbaar gemaakt,’ besluit hij, ‘want dat is een communautaire clusterbom die op termijn veel nieuwe conflicten kan veroorzaken.’

Han Renard

12 mei 2010

Bestrijdingsproduct van Bayer tegen tjevenluizen?

Het ACW bij monde van Luc Cortebeeck roept op om enkel voor verantwoordelijke partijen te kiezen, niet voor NVA,  Lijst De Decker of Vlaams Belang.
In een interview met  de regimekrant De Standaard haalt hij uit naar de Vlaamse ‘zweeppartijen' en roept hij de kiezers op om te stemmen voor ‘een partij die verantwoordelijkheid wil opnemen'.

‘De tijd is lang voorbij dat we als ACW oproepen om voor één welbepaalde partij te stemmen. Maar ik wil tegengas geven aan de oproepen om niet te gaan stemmen, ook al heb ik veel begrip voor de reacties van ontgoocheling of verontwaardiging over de val van de regering over BHV. Niet gaan stemmen op 13 juni is geen antwoord. Ik roep dus iedereen op om te kiezen voor een partij die verantwoordelijkheid wil opnemen. En in dit land betekent dat compromissen (durven) sluiten. Of het nu CD&V of Groen of SP.A is. A la limite Open VLD, al delen die ons sociaal gedachtegoed niet.'
Cortebeeck neemt bewust geen andere partijen in dat verantwoord lijstje op. Geen N-VA, dus, geen Vlaams Belang of Lijst Dedecker.
"

Ze voelen dat ze macht,invloed en geld gaan verliezen. Het lijstje onverantwoordelijke partijen en hun aantallen kiezers neemt toe. Hij gewaagt nog net niet van ondemocratische partijen en bruine mestkevers.

Voorwaar mensen, het is tijd dat politieke vakbonden worden opgedoekt en vervangen door kleurloze vakbonden per branche.
Gedaan met zakken vullen en baantjes creëren dank zij regels en wetjes die de economie saboteren.Gedaan met uitbetalen van werklozensteun en premies via vakbonden. Enkel de staat mag zich met zoiets bezighouden, en dat bespaart bovendien de staat ( ons dus) gigantisch veel geld.
Het zal jullie al wel bekend zijn dat hun kassa harder rinkelt wanneer er meer werklozen zijn. In Wallonië hebben vakbonden en partijen daar toptechnologie van  gemaakt want daar werkt ca 45 % in een overheidsbaantje en danken er velen hun hangmat aan de vakbonden, vooral dan aan de PS vakbond .
Ze houden van crisis en problemen, en als ze er geen vinden dan maken ze die. Ze vinden hun voeding in de miserie van de mensen, want als ze die echt zouden oplossen dan houden ze op te bestaan. Kortom Luc Cortebeeck en zijn organisatie zijn eigenlijk parasieten die hun gastheer net niet doden. Althans tot voor kort nog niet, maar de economie en de toekomst van de gastheer zien er somber uit, en dus moet hij dringend die parasieten kwijt . niet met het nieuwste , al wou ik dat ze voor de Tjevenluis zo een product ontwikkelden, maar met de verkiezingen van 13 juni aanstaande.

Al de katholieke organisaties slurpen enorme subsidies en geven ook onderdak aan heel wat militanten die het woord spreken van hun broodheer. Die hun stemmen zijn dus gekocht met belastinggeld van de werkmens en chantagegeld van de ondernemers.

De overheid kan beter alles zelf inrichten op het gebied van onderwijs, geneeskunde en verzorging en de clubs en invloed van bisschoppen, tante nonnekes en nonkel pastoors afschaffen? We hebben de laatste tijd nog maar eens gezien totwat die invloed heeft geleid, waarom hun interesse in jongeren zo groot is. Zonder die invloed via scholen klinieken, tehuizen en jeugdbewegingen, zonder hun indoctrinatie van kinderen geloofden mensen, op enkele onevenwichtigen na, helemaal niet in fantastische verhalen, mirakels en fabeldieren,en konden ze rationeler denken en leugens beter van waarheid scheiden.

09 mei 2010

De titel van dit artikel is iets te lang

Sp.a niet in regering zonder duidelijk plan voor betere pensioenen


Dit is de slotconclusie van de SPa na hun verkiezingscongres die door de kranten werd overgenomen met eronder hun verslag.
Noch de slogan noch het verslag maakte op mij enige geloofwaardige indruk, en aan de reacties eronder te lezen was ik daarmee niet alleen. Eén naïeve linkse dromer in het beste geval, of een zelfbediener van het linkse systeem in het slechtste, zich Jimmy noemend, wilde een linkse valse noot op het forum laten klinken.
Een oneliner van een zekere 'grey' vatte de reacties goed samen, en werd daarom de reden en de titel van deze blogpost
Lees zelf maar de copie van de reacties:

Jacky
Van mij moeten jullie zeker geen stem verwachten ! SPA de bedriegers en Gennez buiten !
De VD Broucke dat is een persoon met impact en intellect tgo Gennez die is 0,0 !

HANS DE Wverkiezings blabla,zij die het mede met de liberalen grondig omzeep hebben geholpen en enkel huneigen rianten weddes en pensioenen toegekend hebben moeten niks zeggen,kaviaarsocialisten,stevaert is hiervan het mooiste voorbeeld,zelfs zen gouverneurspost gaf ie op voor meer,meer,meer de soossen hebben niks meer met sociaal te maken

danny yde
yep, 20 jaar in de regering met als resultaat de laagste pensioenen in Europa !

karel
Hoe durven ze het nog maar aantehalen ,leiden die aancollectief geheugenverlies,DE LAATSTE 25jaar in elke regering gezeten en nog durven ze zoiets vertellen,man,man,man,niet miserie,maar droevig

de nieze
Jamma, ze beginnen nu pas aan hun eigen pensioen te denken, vooruitziend dat ze toch zijn. Hoe heten die beestjes ook al weer die bloed zuigen? Juist... da zijn ze.

Marc De Ridder
Heel simpel: voor een partij (SPa) die niet wil deelnemen aan een regering, moet men niet stemmen. Voor een partij die niet mag deelnemen (VB) moet men ook niet stemmen. Voor een partij die ons gebracht heeft tot de toestand waarin we ons nu bevinden (OVld) stemmen we ook niet. En voor diegene die het in 5 minuten gingen oplossen (CD&V) ook niet meer!

Frank Lammens
Kunnen ze die trut met haar dikke tetten en grote mond niet vervroegd op pensioen laten gaan, dan zijn we daar al vanaf.
nicolaszoon
Sinds ik jong was spelen de sossen bij verkiezingen op een viool met één snaar: de pensioenen. Nu ik oud wordt zie ik voor me het spookbeeld van heel weinig pensioen. Dus met ouder te worden: niet voor de sossen stemmen. Maar wie leest dit? WIe luistert naar wijheid?

a.griffon
Wat bedoelen ze met duidelijk plan? Zo duidelijk als het lege zilverfonds van Vande Lanotte? Wat bedoelen ze met betere pensioenen? Is 1 Euro meer al goed genoeg, of een belofte dat er een beter pensioen komt? En waar gaat het geld vandaan komen? Van de verkrampte en wegsmeltende ondernemers of uit belasting op arbeid? Zoveel decennia mee in de regering, de industrie gemelkt, de werkmensen opgezadeld met de hoogste belastingen ter wereld, geld versast naar Wallonië, en wat is ons pensioen vandaag?? Of gaat het geld komen van de immigranten die ons gingen verrijken?

Dirk
De tijd van leugenachtige beloftes is gekomen. Hoe kunnen we de goedgelovige, dwaze kiezer om de tuin leiden. Mocht het er ooit van komen (want wrijwel alle beloftes voor de verkiezingen worden niet uitgevoerd) dan zullen de sossen nadien wel akkoord gaan om de belastingen op de pensioenen te verhogen. Als men geeft pakt men het trug. De sossen zijn niet sociaal meer maar pakkers. Een nieuwe weg is de enig mogelijke. Weg met die kulpartijen (SP.A CD&V )-VLD) en stem nu eens allen voorgoed op een Vlaamse partij., zoals de N-VA. WEe moeten het met zijnn allen proberen
Eendracht maakt macht !!!
jimmy
Een vermogensbelasting en een belasting op kapitaal in plaats van de arbeider en de bediende uit te melken zal al heel veel oplossen. Het geld halen waar het zit ! Met dat geld kunnen de pensioenen ruim omhoog en eventueel de belasting op arbeid naar beneden.

steven
Wat houdt Gennez op de foto in haar hand vast?
T'is toch gene zak met geld ! Hebben ze niet alles verbrand ?
Lag het geld dan niet in de Willy zijne villa ? Had de Frank het bewaard? Mag hij daarom terug meespelen...
Neen het zijn crisanten ( Allerheiligenbloemen ) !

Dirk
@jimmy. Baas in eigen Vlaanderen en het geld stroomt !
De duurzame verworven rentes op spaarboekjes mogen niet
belast worden, daar is ieder mens de dupe van. We hebben er genoeg voor gewerkt en gezwoegd om dit zomaar te laten afpakken. Als je een huis(je) hebt is dit ook vermogen !

karel
Een ding weet ik met 100% zekerheid ,dat als dit apenland ooit gesplitst wordt ,we daar gene € cent rijker van gaan worden,dat wordt pretig geregeld ,onder de kameraden,zijnde alle partijen en bonzen,zonder uitzondering

a.griffon
Misschien denkt de SPa er aan om vermogensbelasting in te voeren, of de Tobin tax? Met een druk op de knop verhuist geld van een land naar een ander, van een werelddeel naar een ander. De kapitaalvlucht uit Vlaanderen zou immens zijn en zeker een Grieks scenario aanwakkeren. Bovendien geld dat verdwijnt komt zeer moeilijk of nooit meer terug. Pensioenen en sociaal beleid worden gecreeërd door gezonde economie en niet andersom.
Bedrijven die vertrekken zullen de vakbondschantage, de absurde wetjes en regelneverij, de wafelijzerpolitiek, en gelegaliseerde corruptie niet vergeten

jimmy
Het enige geld dat verdwijnt en niet op te sporen is, is ZWART geld. En wie heeft er ZWART geld ? Niet de gewone man. Een vermogensbelasting gecombineerd met veel betere en strengere controles van de belastingdiensten is de enige oplossing. Het bankgeheim is gelukkig ook stilaan aan het verdwijnen. Gedaan met sjoemelen en leven op de kap van de arbeiders en de bedienden !

a.griffon
Kortom, met de SPA verhogen altijd de belastingen. Enkele besparingsmogelijkheden om de pensioenen op te trekken:
split het land en de miljardentransfers naar Wallonië stoppen. Bespaar op 60 ministers , 600 parlementairen, een overbodige senaat, 10 overbodige gouveneurs, overbodig koningshuis, overbodige wafelijzerpolitiek, en al hun kabinetten, wagenpark, snoepreisjes onkostennota's. Op logge overheidsbedrijven, parastatalen, commissies en praatbarakken vol politiek benoemde figuren. Bespaar op immigratie op het asielhotel enz. enz...

a.griffon
En ook de geheimen en rekeningen van de vakbonden aan het licht brengen, de politieke corruptie en Het stoppen van het uitbetalen van werkloosheidsvergoeding en premies via vakbonden. Het uitbetalen van geld van de ziektekas door een neutrale niet partijgebonden staatsinstelling? het bankgeheim opheffen voor de vakbonden en politici, hoge ambenaren, magistraten en advocaten omdat zij open staan voor en blootstaan aan corruptie en handel met voorkennis?
Het geld, ook het verbrande, terug laten betalen dat ooit door de socialisten (en anderen) werd gestolen: Agusta, Omob, obussenaffaire...

stefaan
Nu de socialisten in de oppositie zitten na meer dan 25 jaar hebben ze plots ontdekt dat de belgische pensioenen de laagste zijn in Europa ondanks de hoogste bijdragen.Onze pensioenen zitten in de pocket van hun ingevoerd kiesvee!!!

a.griffon
@ Jimmy.
Nog van zwart geld gesproken. Wie klust er wat bij als het kan, en in het zwart? Wie wordt het liefst voor een deel uitbetaaald in onbelaste snoepjes? Om al die 'socialisten' in het zwart te kunnen betalen is er zwart geld nodig. Dus hoezo gewone mensen hebben geen zwart geld? Misschien zijn bijbaantjes asociaal omdat ze het mogelijk werk van anderen afnemen? Maar wil iedereen wel even veel werken? Ik ken er alvast genoeg die niet willen werken maar wel doppen en een zwart bijbaantje hebben. Zitten daar SPa kiezers bij Jimmy?

karel
gelijk ,anciaux bert juist(nieuws) uit volle borst d'internationale meezong,moet er toch menig vlaming die ooit op hem en zijn vader gestemd hebben,door de grond gezakt zijn van woede,wie stemt nog voor deze kameleon???

Jacky
Inderdaad Karel de "bertje" kon enkel nog bij de SPA gaan om zijn vel te redden en ook zijn centen !!!!! Dat is politiek, de vriendjes en de socialisten weten hoe het moet !

Dirk
De pensioenen verhogen met 200 Euro per maand.
Wie gaat dat betalen ? Gaan de sos-minsters hiervoor hun lonen verminderen ??? Bijlange niet u en ik gaan dit betalen
Gennez geneer u !!! De ene hand geeft en de andere pakt.
Hadden ze nu voorgesteld van de belastingen op pensioenen op te heffen ze zouden misschien meer indruk gemaakt hebben maar dan komen er andere verhoogde belastingen !
Stop dit zottekesspel en laat u niet beetnemen. Maak Vlaanderen vrij !!!

Johan Baeten
Ik zou Sp.a wel in een regering willen zien, maar ik stem niet op de Vlaamse socialisten.

Dalva de Oliveira
"Veel beloven, weinig geven doet de zot in vreugde leven" Al die leuke plannetjes kunnen alleen uitgevoerd worden, wanneer er geld voor is en dat betekent bezuinigen, want de belastingen zijn al de hoogste van heel Europa. Bezuinigen betekent eens de roskam door al die baantjesgasten halen. Zes i.p.v. 30 ministers met hun kabinetten, dienstauto's, pensioenen plus wat ze er nog bijstelen. Zulks zie ik de socialisten nog niet doen.

Grey
De titel van dit artikel is iets te lang "Sp.a niet in regering" is al meer dan voldoende.

Valere
Ach, hebben we dat al niet eerder gehoord tijdens vorige verkiezingen maar als het er op aankomt springen ze wel op de kar en der komt niks van hun beloftes.

Gladio VlaanderenDat wil elke partij beloven een beter pensioen . Deftig PENSIOEN enkel voor die effectief echt gewerkt hebben , dat is democratisch . Voor niemand geen uitzonderlijke privileges ook niet met een partijkaart .

lefis
Bedriegers! De staatschuld bedraagt nu al meer dan
332.843.519.628€ Bekijk de teller eens op de site van De Tijd

04 mei 2010

De appel valt niet ver van de Truttenboom

Na de zoveelste gewapende overval, dit keer op een juwelier in Schoten, kondigde Mevrouw de minister van binnenlandse zaken aan dat het voortaan strafbaar zou moeten zijn om daarbij politieuniformen te dragen.
Hoezo, slimme mensen in de Wetstraat, dat was toch al verboden?
Jamaar kwam het antwoord: 'het was nog niet strafbaar', en dus gaat ze een nieuw wetsontwer klaarstomen  dat door het nieuwe parlement onmiddellijk behandeld kan worden. Het nieuwe parlement, als dat er ooit nog zal komen.
Vraagjes:" Moet dan alles expliciet in de wet staan, omdat alles wat er niet in staat niet strafbaar is? Moeten papieren wetten gemaakt worden om criminelen en spitsvondige advocaten te stoppen? Denken jullie niet dat met zulk een moraal het sluiten van één achterpoort vaak betekent dat er tien andere ontstaan?
Wellicht is het ook om onkundige onbetrouwbare politiek benoemde rechters te helpen een job te doen die ze vaak niet aankunnen? Gezond verstand blijkt vaak bij de rechters, die er in aantal meer dan ooit in onze geschiedins zijn, ver zoek. Ik verwonder mij er trouwens ook over dat er zoveel verstandige mensen zouden rondlopen die de job van rechter aankunnen en waard zijn. De paraplu die de politiek voor hun heeft klaargelegd komt altijd goed van pas, en de wet is steeds multi interpreteerbaar, zodat zij nooit fouten maken en alles kunnen 'uitleggen' aan het domme plebs dat hun salaris betaalt.
Met zo'n hulpmiddelen heb je dus geen gezond verstand of geweten meer nodig.

De ongerijmde wetstelling
-----------------------------------
Is het dan niet beter te stellen dat alles strafbaar is behalve....., dus met opsomming van wat wel mag, en eraan gekoppeld een straftarief zoals het prijstarief van een sanitairgroothandel. Dan kunnen wij en de gangsters meteen een koste-batenanalyse maken en het goedkoopste scenario uitrekenen.uitrekenen.
Je zou er dan in de toekomst ook van kunnen uitgaan klanten op voorhand betalen, zn dan hun misdrijf kunnen plegen,  zoals bij de voorafbetaling van belatingen, met politiek correcte korting uiteraard.
Koppel eraan vast een verplicht tarief voor advocaten, want zij zijn niet geïnteresseerd in recht, enkel in hun status en portemonnee. Dan heeft dit land minstens een 'pro deo'-besparing.

De angst zit er goed in
-------------------------
Oei, van zo'n door Mevrouw Truttenboom aangekondigde nog niet bestaande wet, daar worden de gangsters bang van!

Stel je voor dat die wet er komt, met een mogelijke straf van 1 week gevangenis en een boete van 50 Euro. Dat is afschrikwekkend, zeker als het bovenop de straffen komt voor de echte misdrijven waarvoor de uniformen moesten dienen. We zullen maar niet vragen of de criminelen de wetten wel kunnen lezen, als ze al überhaupt wat verstaanbaar Frans of Nederlands kunnen brabbelen.
 
En ....
Vanaf nu dus alle blauwe broeken, vesten en petten uit de kasten, de winkelrekken en in de voddenmand
Het leger en politie marcheerden voort.
"Links, rechts kattemouchtesse, stekt a tiene in a tes...."

03 mei 2010

Trompe l'oeil

Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven van de bevrijding van een gekaapt Duits schip in de Somalische regio. Het schip Taipan werd op tweede Paasdag ingenomen door Nederlandse soldaten. Tien piraten werden gearresteerd.Proficiat aan de mariniers van het fregat "Tromp" die hiervoor toch hun leven waagden, en dit telkens opnieuw moeten doen door de domme politici en slaafse admiraliteit! Maar bij nader inzien is het een Trompe l'oeil, want het filmpje in opdracht van het regime ( hoe kan en mag het anders?) moet de mensen doen denken dat er echt wat tegen de piraterij ondernomen wordt.
Het marineschip, genoemd naar de 17e eeuwse held, luitenant-admiraal in de Nederlandse marine: Maarten Harpertszoon Tromp, is nog een schim van waar hij en het gelijknamige fregat voor stonden. Maarten Tromp had nooit kunnen vermoeden tot waar het avontuurlijke en moedige Nederland in de 21ste eeuw zou afglijden. Tromp zou zich omdraaien in zijn marmeren praalgraf.

Ik zou zoals Tromp eigenlijk willen dat die piraten ter plaatse gefusilleerd en daarna aan de haaien gevoerd werden.
In plaats daarvan zijn ze zeer waarschijnlijk overgebracht naar Nederland om daar 'berecht' te worden
Na 5 jaar gevangenishotel kunnen ze dan asiel aanvragen met een gegarandeerde "Win for Life" als gevolg, want alle argumenten en leugens zijn goed genoeg. Job Cohenen Ella Vogelaar staan daar garant voor. Voor een recent halucinant voorbeeld verwijs ik naar Angeltjes  http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=638465  . Afdokken maar Nederlanders, de piraterij gaat hier verder!

Na 5 jaar in een 5-sterren-bajes zijn ze immers goed geïntegreerd, hebben ze een band met Nederland en kunnen ze hun familie en vrouwen laten overkomen.
Van dan af kunnen zo ook vrij rondtrekken als dievenbende in heel Europa.
De pakkans is kleiner hier dan voor de kust van Somalië, en de buit is wel niet zo groot, maar zeker.
Piraterij is, denken velen al, de snelste weg naar Europa. De tam tam roffelt verder...

Met de volgende verkiezingen kunnen jullie bijdragen om praterij en immigratie van bandieten een kordaat halt toe te roepen. Daarvoor moet u wel gaan stemmen. U weet toch op wie?

VERKIEZINGSPEILING VOOR 13 JUNI 2010

Op VERKIEZINGSPEILING.COM kan u deelnemen aan de laatste verkiezingspoll. Deze peiling startte op 2 mei 2010 en zal eindigen op 13 juni 2010. Beantwoord de volgende vragen:

1. Op welke partij gaat u stemmen op 13 juni 2010

2. Welke thema's zijn voor u de belangrijkste bij deze verkiezingen?

3. Wie moet de volgende premier worden?

4. Hoe ziet u de toekomst van België?

5. Is Elio Di Rupo aanvaardbaar als nieuwe premier?

6. Hoe ziet u de rol van het koningshuis?