Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 mei 2010

In slechts 24 uur.

Het CGKR, de aan de premier rapporterende Securitate, gesponsord door de Lotto, heeft net voor de verkiezingen ook haar eisen bekend gemaakt:

"Geef illegalen 30 dagen de tijd om het land te verlaten"

Illegalen die door de politie gevat zijn moeten dertig dagen de tijd krijgen om het land te verlaten in plaats van vijftien. Dat schrijft het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in een memorandum aan alle politieke partijen naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni. Het CGKR wil zo de vrijwillige terugkeer van illegalen bevorderen.

Het Centrum wil verder dat in ieder politiekorps één agent zich specifiek bezighoudt met racisme en discriminatie. Het eist ook dringend maatregelen om positieve acties, waarbij allochtonen en andere minderheden voorrang krijgen op autochtonen, te kunnen voeren.

De politie doet al niet aan actieve opsporing van illegalen. Mag dat eigenlijk niet. Op sommige plaatsen is een controle zelfs helemaal taboe, zoals trein, tram, bus en metro waarvan ze veel, en in de steden vaak onbetaald, gebruik maken.
Iedere wakkere burger kan vertellen waar de illegalen zich 'schuil houden'. 'Schuil houden' is eigenlijk is natuurlijk sarcastisch bedoeld want de illegalen lopen openlijk en demonstratief op straat, vaak nog met een air van : jullie kunnen mij toch niets maken. Hun kinderen gaan hier vaak naar school, en ze krijgen gratis medische bijstand in klinieken. Ook op die plaatsen mag er niet gecontroleerd worden.
Evenmin in huizen waar 15 deurbellen hangen, en waar niet mag gecontroleerd worden of de bewoner ook de huurder is enz....
Waarom zou het perfide CGKR eisen dat de termijn om het land te verlaten 30 dagen wordt?
Het is immers bekend dat de zelden opgepakte illegalen al maanden, zelfs jaren geleden, en vaak meerdere keren werden uitgewezen. .Natuurlijk is het om het CGKR en de linkse pro deo mensenrechten-advocaten meer tijd te geven om naar een rechtbank te stappen of om alternatieve pistes te zoeken waardoor ze legaal in het land kunnen blijven.


En wanneer het CGKR wilt dat er minstens één politieagent in elk corps zich gaat bezighouden met discriminatie en racisme, welk profiel mag die agent dan volgens het CGKR hebben, aan welke selectiecriteria moet die specifieke agent dan voldoen? Vast moet dat iemand worden uit de rangen van het CGKR en zal er minstens een examen moeten afgelegd worden waarbij gepeild wordt naar de agent zijn verleden, zijn familie en zijn van het CGKR afwijkende mening. 
Een agent die is en denkt zoals de meerderheid van de autochtone bevolking over migratie en criminaliteit is dan ontoelaatbaar en wordt al weg gediscrimineerd bij sollicitatie.Zeker zullen agenten van allochtone komaf aangewezen zijn, want ze kennen de problematiek, zo zal het luiden.
Natuurlijk zal men de job- en keuzecriteria zo vastleggen en uitvoeren, wellicht zelfs door gekozen en ingefluisterde selectiebureaus laten plaatsvinden om de schijn van inmenging te vermijden, dat geen normaal denkend mens een kans maakt om in de toekomst te bepalen wat racisme en discriminatie is en waar en wanneer het voorkomt. Maar zelfs al zij er geen examens en selectiebureaus bij betrokken, al is de toegang tot die functie vrij voor iedereen, wie gaat zich dan geroepen voelen om dat soort werk te gaan verrichten???
Juist ja.!
Bovendien ze zijn niet beschaamd om expliciet te eisen dat er ook dringend maatregelen moeten komen om positieve acties, waarbij allochtonen en andere minderheden voorrang krijgen op autochtonen, te kunnen voeren.

Laat al die eisen nu precies tegenovergesteld zijn aan wat de autochtone belaagde en bestolen bevolking vindt en wilt.
Illegalen 24 uur de tijd geven het land te verlaten
Geen spionnencentrum CGKR
Geen gestuurde via positieve discriminatie geselecteerde politie.
Een gerecht dat betaald wordt door de autochtone belastingbetaler moet doen wat de bevolking van haar verlangt: snel, efficiënt en rechtvaardig haar rechten verdedigen en bewaren. De legitimatie voor het bestaan van het gerecht ligt bij de eigen bevolking niet elders in de wereld of bij een of andere religie bij een volk met een andere agenda. De politie en leger moeten op elke plaatst en elk tijdstip van de dag voor orde zorgen, preventief als het kan maar repressief als het moet, zelfs op gevaar voor eigen leven.  Zij worden betaald door het Vlaamse volk om hen te beschermen tegen gevaren van binnenin, en vooral nu, van buitenaf. Een politie die werkt in opdracht van de Securitate om het politieke doel: de onderdrukking en controle van het kiesvee, het behoud van macht, en het dienen van buitenlandse agenda's en dictaturen, daartoe mogen het leger en de politie zich niet lenen. Integendeel zij moeten zich daartegen verzetten, zich weren tegen een top die wordt gestuurd en in het beste geval te laf is om te reageren tegen de volksbedreigende politiek, het CGKR en haar allochtone personeelsbestand dat liefst het Vlaamse volk wilt vervangen door een ander.

Lees bovenaan in de titel van deze blog het citaat van Winston Churchill waarom ik moet schrijven.
Een linkse mensenrechtenorganisatie die enkel oog heeft voor de rechten, bovendien zelfs absurde verwachtingen van de rest van de wereld, en lak heeft aan het sluipende onrecht dat het Vlaamse volk wordt ondergaat, ja zelfs in haar voortbestaan wordt bedreigd, kan maar beter meteen opgedoekt worden. Laat mensen elders hun eigen problemen dan maar oplossen, of ga dat ze daar de boel gaan verzieken. Want dat laatste, dat ze de boel kunnen verzieken, is het enige wat ze bij het CGKR en de linkse poco aanhangers.al ten overvloede hebben bewezen.

Een reactie op de rest van de EISEN van het CGKR volgt later, tenminste als ik nog goesting heb.

Geen opmerkingen: