Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 oktober 2007

Justitie is niet blind meer, haar weegschaal gesaboteerd


Ik heb er lang over nagedacht, ik heb geaarzeld, ben begonnen, dan gestopt en herbegonnen.
Had ik nog iets toe te voegen, was het al niet honderd maal elders neergeschreven en gezegd.

Ik heb enkele jaren geleden, na het politieke proces tegen het Vlaams Blok, een partijkaart van het Vlaams Belang gekocht. De eerste in mijn leven.
Ik vrees nu voor de gevolgen voor mij en mijn familie.
Ik vrees voor discriminatie bij het zoeken naar een job, in de behandeling door de overheid en door justitie, in hun rechten bij vakbonden, ziekenfondsen, promotie en sociale hulp en voorzieningen.
Ik vrees voor oneerlijke behandeling mochten mijn kinderen, kleinkinderen of neefjes eens een misdrijf begaan. Niet dat ik dit verwacht, want ze zijn allemaal braaf opgevoed in een warme evenwichtige omgeving, maar je weet maar nooit.
Maar stel maar…. Wordt het misdrijf dan niet verzwaard omdat ik van het Vlaams Belang lid ben. Moet ik dan plots gaan verklaren dat ik maar een meeloper was om de politiek benoemde en gestuurde rechters te bedaren, en zo de straf door mijn lidmaatschap niet te gaan verzwaren.
Eigenlijk is dit geen vrees meer, want dat veronderstelt een zekere toekomstigheid, enige onzekerheid dat het zou kunnen gebeuren.
Te oordelen echter naar de feiten en gebeurtenissen van de laatste jaren en de daadwerkelijke praktjkvoorbeelden als het regelmatig ondergaan van discriminatie, verdachtmakingen,uitsluitingen, politieke processen en stigmatisering, is deze vrees tot een reële politieke Stalinistische Pogrom aan het worden.

Als de leden van mijn familie, die zich altijd goed hebben gedragen, die goed hun kinderen hebben opgevoed, nooit in aanraking zijn geweest met justitie, het risico lopen om een drama mee te maken als dat van Van Themsche, wat moet er dan niet mogelijk zijn, en wat moet er dan al niet gedacht worden, van het allochtone schorremorrie dat met messen, koranhaat en woestijn- en broussementaliteit wordt grootgebracht op de straat wars van elke opvoeding, scholing, kennis van wetten normen en waarden.

Niettegenstaande er voor één Van Themsche- moordenaar er hier tientallen allochtone moordenaars gevangen zitten en nog rondlopen wilt men van het Van Themsche - proces een symbool en voorbeeldproces maken. En dan spreken we nog niet van alle andere zware misdrijven en recidive criminelen die voorwaardelijk of zelfs onvoorwaardelijk of vervroegd in vrijheid worden gesteld

Niettegenstaande de gevechtssportclubs en de guerrillatrainingskampen hier en elders vol zitten met figuren die dat niet uit tijdverdrijf beoefenen, met als doel de Olympische spelen, maar met het vooruitzicht om daarmee hun beroep en leven te maken, daarmee hun heilige zaak te steunen, en alleszins om dit voor een bijverdienste te kunnen aanwenden, heeft men daartegen nooit opgetreden en daarvoor nooit politieke show- en mediaprocessen gevoerd.

Niettegenstaande de straten in bepaalde wijken van elke grotere stad, maar ook daarbuiten, bevolkt worden door dealers, pooiers, helers, namakers, mensensmokkelaars, wapentrafikanten en roversbenden worden ze nooit systematisch en consequent opgekuist.

Meer zelfs men heeft het nooit aangepakt en durven aanpakken .
Mocht iemand daartoe dan al de moed gehad hebben bij de politie, het gerecht of de politici, dan had daarvoor een leger manschappen nodig geweest dat men hier niet op de been kan brengen.(althans geen moedige). Het getuigt juist van lafheid en hypocrisie een vreedzame betoging als op 11/9 ui elkaar te slaan, terwijl men in de no go zones niet eens durft patrouilleren of een hamburger eten tijden de ramadan. Dat terwijl, wanneer men de daar een razzia zou houden, de verboden wapens en verboden middelen uit de zakken zou regenen van diegenen die men oppakt.
Natuurlijk zouden daarna honderden auto’s branden en honderden etalages ingeslagen en geplunderd worden bovenop de onherstelbare barsten in het imago van een bange politie vol verkeersboeteschrijvers die een dergelijk confrontatie nooit zouden winnen. Dan zijn de automobilist en de Vlaams Belang betogers een makkelijker doelwit, die bovendien geld kunnen opbrengen.
En dus wordt er verder gepalaverd, en worden straathoekwerkers ingezet tot groot genoegen van het crimineel milieu dat voort woekert.

Niettegenstaande de maffia PS en Spa baronnen, maar ook andere politici, onze gemeenschap al honderden malen hebben bestolen en bedrogen, en er zelfs afrekeningen plaats vonden, heeft er daar nog geen drooglegging plaats gevonden, en wordt lidmaatschap van die partijen nog steeds als eerbaar aanzien, en zijn ze salonfähig bij de media. Dit terwijl de strafbladloze oppositiepartij Vlaams Belang of iemand met een lidmaatschap daarvan, geweerd, gedemoniseerd en gediscrimineerd mogen worden en via alle middelen legale en andere (dixit Tobback) mogen bestreden worden.

En ondertussen studeerde van Themsche in een internaat onder pedagogische begeleiding voor dierenverzorger…

De ouders hebben een monster gebaard of opgevoed. Ze zijn met hun partijkaart en Vlaams Nationalistische idealen schuldig aan het zaaien van haat, aan het tot stand komen en in stand houden van racisme en verzuring, aan het gewelddadige leven, en misschien ook einde, van hun zoon.

Van Themsche gaat dus nooit op dezelfde manier beoordeeld en gestraft worden als anderen, en zelfs al zou dat naar eer en geweten van de rechters en de jury gebeuren, dan nog zal dit bij de publieke opinie niet zo ervaren worden noch bij links, noch bij rechts noch bij de allochtonen.
Het resultaat gaat altijd zijn: een groter wantrouwen in justitie, en nieuwe processen die gevoerd worden, openlijk in kranten, op tv schermen, of in achterkamertjes, in het Arabisch in moskeeën,

Wat dan met de straffen en de strafmaat
De straf voor Van Themsche gaat groot zijn, groter dan die van anderen moordenaars als die op Joe, De Moor, Mobaerts, Philibert Mees enz….
Die voor zijn ouders en familie eigenlijk nog veel groter.
Dit showproces heeft ook hen, gestigmatiseerd en beschuldigd, en gestraft niettegenstaande alles erop wijst dat ze voorbeeldige ouders en familie waren en ze onschuldig zijn.

Ze zijn gemanipuleerd naar dit proces toe om hun eigen mening en politieke keuze te verloochenen uit angst voor erger voor hun zoon en de familie, en dit voor de ogen van de camera en de gniffelende Walen, despotische burgemeesters, stasibureaus en allochtone pressiegroepen

Zonder de allochtonen, en de er rond ontstane multicul, had Hans misschien ook een stommiteit of moorden begaan in zijn leven. Aan hem zouden dan enkel de gebruikelijke artikeltjes op blz 10 van de krant zijn besteed, en slechts één zinnetje in het 8 uur journaal. Hij zou dan ook een straf hebben gekregen( terecht trouwens) maar zijn familie, zijn gemeenschap zouden vrijuit gegaan zijn.
Nu wordt het als een salamitechniek door de allochtonengemeenschap, de Walen, en de regimepolitici gebruikt om steeds een sneetje meer af te snijden van de weerbaarheid van de autochtone Vlamingen en politieke tegenstanders.
Vlamingen, want ook het communautaire misbruik vindt overduidelijk plaats, want het misdrijf wordt overal als Vlaams-racistisch geduid.
Hans Van Themsche, zijn familie en alle Vlamingen krijgen dus hoe dan ook, wat ook de uitspraak weze, een oneerlijk proces een rechtsstaat onwaardig. De hele politieke recuperatie van dit misdrijf en het proces toont aan dat de zich zelf correct en democratisch noemende politici en media, dat allerminst zijn en dit sterkt mij juist in mijn overtuiging en keuze.

Ik ga bekennen "Walter"
Ik heb ook een loodjesgeweer, een katapult gekregen van mijn neefje, twee broodmessen, een dozijn schroevendraaiers, twee boomzagen, allerhande scherpe gereedschappen en keukenvoorwerpen en enkele twijfelachtige boeken waarvan één over middeleeuwse wapenrusting en één over uniformen, plus verschillende over de wereldoorlogen.
Ik denk zelfs dat de katapult en de boeken bij mijn dochter op de kamer liggen.
Ik ben nu “bang” dat ze mij morgen komen arresteren, een huiszoeking komen doen mijn blog plat leggen en mijn telefoon aftappen, mijn post lezen. Ik ben bang dat een van mijn familieleden bewust, onbewust of gestoord, een misdrijf begaat of enige andere aanleiding zou kunnen veroorzaken tot vervolging of sabotage van het leven van de andere familieleden.

Ja ik ben er trots op, wij zijn een welstellende hardwerkende familie, maar dus een makkelijkere prooi dan de allochtone en andere keien die men niet kan stropen en voor wie de pro deo advocaten in de rij staan.

Wat moet ik nu doen?? Mijn Vlaams Belang lidkaart terugsturen, en loochenen dat ik er ooit bewust lid van was?

Nee!
Ik denk er niet aan te capituleren voor zoveel intimidatie! Ik doorzie het perfide scenario.
Meer dan ooit hou ik er aan vast. Met elke onderdrukking, intimidatie, manipulatie, corruptie en scheldtirade volhard ik meer. Ze zijn het bewijs dat ik de juiste keuze maakte, voor eerlijke rechtvaardige politiek, met maagdelijke niet corrupte politici, oprechte onafhankelijke en eerlijke toegankelijke en begrijpelijke justitie, voor scheiding van kerk en staat (en liefst geen kerk), voor een economisch welvarend en onafhankelijk en vrij Vlaanderen waar mensen mogen zeggen denken en schrijven wat ze willen. Het resultaat van onder meer het proces Van Themsche is beslist tegengesteld en contraproductief aan wat sommige politieke tegenstanders willen bereiken. Dit zou ik misschien beter niet schrijven ware het niet dat ik er nogal gerust in ben dat ze aan de andere kant potdoof, stekeblind en oerdom zijn, en dat ook willen blijven.

Wilt men niet geregeerd worden door imbecielen en inferieuren, doorzie dan de façades van de persoonlijke belangen en machtsposities, verdiep u dan in de politieke figuren, denk goed na los van het persoonlijk belang en profijt, denk ook op lange termijn en bepaal objectief waarom en op wie u de volgende keer stemt. Stem nooit uit traditie of uit wederdienst, volg diegene voor wie u stemde op en vraag hem verantwoording en uitleg voor zijn werk of stemgedrag.

Geen opmerkingen: