Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 augustus 2009

De kostprijs van immigratie

Hierna een kostprijsberekening van de immigratie in België gebaseerd op officiële cijfers en documenten die kunnen teruggevonden worden. Veel informatie hierover wordt verzwegen en angstvallig geheim gehouden voor de bevolking, maar die dit al sinds jaren alle dagen met hun zweet betaalt. De echte cijfers zijn dus nog schrikbarender, en er is geen rekening gehouden met het grote aantal illegalen.. Dit berekening werd weggeplukt van de website van het Vlaams Belang:http://www.vlaamsbelang.org/3/26/
Ik verwijs ook nog naar mijn artikel http://agriffon.blogspot.com/2009/08/hoeveel-kost-de-immigratie.html , met de videoboodschap van het Nederlandse weekblad Elsevier dat ook zo'n berekening maakte en tot rampzalige conclusie moest komen.
Wanneer ontwaakt Vlaanderen uit deze nachtmerrie?

Inhoudstafel
I. Immigratie in België
II. Kostenanalyse van immigratie in België
III. Kosten-batenanalyses van immigratie in andere Westerse landen
IV. Is immigratie een oplossing voor de vergrijzing?
V. Conclusie
I. IMMIGRATIE IN BELGIË
A. Hoeveel immigranten zijn er in België?
De naoorlogse regeringen hebben blijk gegeven van een onvoorstelbare wereldvreemdheid en kortzichtigheid door ervan uit te gaan dat de toelating van honderdduizenden immigranten uit een fundamenteel verschillende cultuuromgeving geen weerslag zou hebben op onze samenleving. De Vlamingen die in hun wijken de opgedrongen multiculturele ‘verrijking’ met lede ogen moesten aanzien, zagen hun leefwereld op korte tijd drastisch veranderen en kregen het gevoel in een ander land te zijn terechtgekomen. In plaats van de problemen van de autochtone bevolking ernstig te nemen, wees het establishment met de vinger naar de ‘bekrompen’ en ‘racistische’ kleine man die zich vragen durfde te stellen bij de wenselijkheid van de multiculturele samenleving. Op dit ogenblik is zich in razendsnel tempo een bevolkingsvervanging aan het voltrekken. In een interview met Die Welt van 28 juli 2004 voorspelde de bekende islamonderzoeker Bernard Lewis dat Europa – als de huidige trend zich doorzet – ten laatste op het einde van de 21ste eeuw een islamitische meerderheid zal hebben. Terwijl het geboortecijfer van de autochtone bevolking in de West-Europese landen een dieptepunt heeft bereikt, is de islamitische kernregio – het Midden-Oosten en Noord-Afrika – de regio met de op een na hoogste vruchtbaarheidsgraad van de hele wereld. De moslimbevolking in Europa is bovendien aanzienlijk jonger dan het niet-islamitische deel van de bevolking.

In de periode van 1960 tot en met 2006 immigreerden 2.976.927 personen (vreemdelingen en Belgen) naar België 1. Tijdens diezelfde periode viel er een emigratie te noteren van 1.950.287 personen (vreemdelingen en Belgen), wat een positief migratiesaldo oplevert van niet minder dan 1.026.640 personen. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw bedraagt de jaarlijkse immigratie – met uitzondering van het jaar 1997 – nooit minder dan 60.000 personen, wat sinds 1975 geleden was. Sinds 2001 ligt het jaarlijkse immigratiecijfer zelfs nooit onder de 75.000 personen, waarvoor we moeten teruggaan tot 1965 (toen er 80.761 personen het land binnenkwamen), lang vóór de afkondiging van de immigratiestop. Tijdens de jaren 2002 en 2003 bedroeg de immigratie respectievelijk 82.655 en 81.913 personen in 2006. Daarmee werd het record gebroken van 1964, toen 92.334 personen immigreerden. De netto immigratie (de immigratie verminderd met de emigratie) bedroeg in 2006 50.772 personen. Enkel in 1964 (54.138 personen) werd in de naoorlogse periode een hoger positief migratiesaldo genoteerd. Tijdens de periode 1990-2006 kwamen 1.026.984 niet-Belgische immigranten naar België. Gedurende dezelfde tijdspanne verlieten 404.130 vreemdelingen het land
2. Dit komt neer op een positief migratiesaldo van 622.854 vreemdelingen voor de periode 1990-2006. Vreemdelingen van buiten de EU-27 waren tijdens de periode 1996-2005 goed voor 53,28% van de totale immigratie
3. De Marokkaanse immigratie naar België is tussen 1991 en 2001 meer dan verdubbeld. Sinds 2001 gaat het telkens om meer dan 7.000 personen. In 2002 en 2003 ging het om respectievelijk 8.495 en 8.438 personen. Tijdens de volledige periode 1990-2005 kwamen er 82.627 Marokkanen en 45.188 Turken naar België 4. Ter vergelijking: in 2007 verbleven er volgens NIS-gegevens 80.579 Marokkanen en 39.419 Turken op legale wijze in België 5.

Bij deze cijfers moet bedacht worden dat de werkelijke (legale) instroom nog groter is. Zo worden sinds 1 februari 1995, na de invoering van het zogenaamde wachtregister, de asielaanvragers uit de officiële immigratie- en emigratiestatistieken gehaald. Zodra ze het statuut van erkende vluchteling verkrijgen of geregulariseerd worden, maken deze personen deel uit van de wettelijke bevolking. Deze wijziging van statuut wordt evenwel niet als immigratie beschouwd, maar als een administratieve ‘aanpassing’ (registerwijziging). Anderzijds worden erkende (of geregulariseerde) vluchtelingen wel als immigranten beschouwd wanneer zij het land verlaten. De officiële immigratie- en emigratiestatistieken geven daardoor een vertekend beeld te zien van de werkelijke omvang van deze fenomenen. Tevens is het daardoor onmogelijk een correct migratiesaldo te berekenen. Rekening houdend met de erkende of geregulariseerde asielzoekers die onder de categorie ‘registerwijziging’ ressorteren, omvatte de immigratie in 2005 geen 90.364, maar iets meer dan 105.000 personen 6. Als op dezelfde manier rekening wordt gehouden met de registerwijzigingen, bedroeg de instroom in 2006 geen 96.290, maar 108.774 personen 7.
Volgens de prognoses van de het Federaal Planbureau zou de aldus berekende instroom de komende jaren verder oplopen om een piek te bereiken in 2013 van 126.940 personen. Dat aantal zou vervolgens dalen tot 88.244 personen in 2036 om dan weer te stijgen tot 101.225 personen in 2060 8.

Ondanks de massale nationaliteitsverkrijgingen van de laatste jaren telde België op 1 januari 2007 932.161 vreemdelingen op een totale bevolking van 10.584.534 personen (8,8%)
9. Als we de vreemdelingen met de nationaliteit van een lidstaat van de EU-27 buiten beschouwing laten, spreken we over 300.816 personen (2,84%). De bevolking van allochtone afkomst in België is uiteraard veel groter. Volgens het Statistisch en demografisch verslag 2007 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding telde België op 1 januari 2006 1.268.915 personen die in het buitenland geboren zijn, hetzij 12% van de populatie 10.
Op dezelfde datum verbleven er niet minder dan 1.625.362 personen in België die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikten (15,5% van de totale bevolking van België). Van deze ‘als vreemdeling geboren personen’ waren er 900.473 nog steeds vreemdeling en 724.889 inmiddels Belg 11.
Terwijl tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2006 het aantal legaal verblijvende vreemdelingen (in de zin van niet-Belgen) daalde van 909.769 tot 900.473 12, nam in dezelfde periode het aantal legaal in België verblijvende personen die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikten, toe van 1.299.867 tot 1.625.362 13.
De bevolking van Marokkaanse nationaliteit nam volgens dezelfde officiële statistieken tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2006 af van 140.324 tot 80.609 personen, terwijl tegelijk de bevolking die bij de geboorte over de Marokkaanse nationaliteit beschikte, steeg van 181.774 tot 249.623 personen.

B. Actuele instroom en uitstroom van migranten
Met meer dan 75.000 immigranten per jaar ligt de legale immigratie de laatste jaren historisch hoog. Sinds het jaar 2004 ligt de immigratie zelfs hoger dan 80.000 immigranten per jaar. Sinds 2006 komen er jaarlijks meer dan 100.000 vreemdelingen België binnen. In het jaar 2007 kwamen er niet minder dan 109.926 vreemdelingen in ons land wonen. Als men daar de emigratie in 2007 van aftrekt, dan komt men op een migratiesaldo van 64.489. Met andere woorden: op 31 december 2007 waren er 64.489 meer immigranten in België dan één jaar eerder. Nooit eerder in de voorbije twintig jaar lag het migratiesaldo zó hoog. Ter vergelijking: in 1988 bedroeg het migratiesaldo 5.957.

Jaar Immigraties Emigraties Migratiesaldo
1988 -39.849 - 33.892 - 5.957
1989 45.380 29.296 16.084
1990 52.295 28.868 23.427
1991 56.077 37.259 18.818
1992 57.547 30.613 26.934
1993 55.450 33.603 21.847
1994 58.533 36.659 21.874
1995 55.677 35.668 20.009
1996 54.456 34.996 19.460
1997 53.062 38.380 14.682
1998 59.666 40.434 19.232
1999 67.068 40.696 26.372
2000 62.909 39.613 23.296
2001 82.228 37.748 44.480
2002 83.368 37.732 45.636
2003 78.746 39.216 39.530
2004 83.960 43.179 40.781
2005 97.888 44.298 53.590
2006 101.872 45.573 56.299
2007 109.926 45.437 64.489

Tabel: immigratie, emigratie en migratiesaldo in BelgiëBronnen: Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.)Voor het jaar 2005 kwam ongeveer 55% van de nieuwkomers uit een niet- EU-15 lidstaat.
1 Als uitgangspunt worden de cijfers van Eurostat en van het NIS (FOD Economie – Algmene Directie Statistiek en Economische Informatie) gehanteerd. Tevens werd gebruik gemaakt van NIS-gegevens die kunnen geraadpleegd worden op http://www.npdata.be/.
2 Bron: gegevens NIS raadpleegbaar op http://www.npdata.be/.
3 Berekening op basis van gegevens van het Rijksregister, verwerkt in Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabel 2.1., p. 40.
4 Berekening op basis van Jaarverslag Migratie 2007, Brussel: CGKR 2008, tabel 1.1., p. 19.
5 http://www.npdata.be/. De Marokkanen en Turken die tevens de Belgische nationaliteit bezitten worden in de statistieken niet als Marokkaan of Turk beschouwd.
6 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 18.
7 Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Planning paper 105, Brussel: Federaal Planbureau 2008, tabel 19, p. 91.
8 Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Planning paper 105, Brussel: Federaal Planbureau 2008, p. 98.
9 http://www.npdata.be/, op basis van gegevens van het NIS.
10 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 129.
11 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, p. 131.
12 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabellen 4.1. en 4.2., p. 96-97.
13 Statistisch en demografisch verslag 2007. Migranten en migrantenpopulaties in België, Brussel: CGKR 2008, tabel 6.1., p. 135.

Geen opmerkingen: