Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 september 2007

De neutronenbom van het Verzet.

Wat als ze eens een verdrinkingsdood sterven ?
Nee, ik heb het niet over mensen, maar over de discriminatiemeldpunten die Kathleen van Brempt wilt oprichten in alle grote steden, maar ook over andere pestinitiatieven, belastingen en wetten ingesteld door politici en die zich vooral keren tegen het eigen volk.
Verdrinken hoeft niet noodzakelijk in water, het kan in zand, in een silo bloem, maar ook .....
Hoezo zult u zich afvragen?
Wel onderhand ondervinden juist de Vlamingen de meeste discriminatie, en dit op allerlei gebieden.
Er is vooreerst de positieve discriminatie van allochtonen waarvan we zelf de nadelen direct ondervinden, maar ook de kinderen en kleinkinderen. Dit is het geval bij aanwerving, promotie, begeleiding in zijn baan of naar een baan.
Het geval in het openbaar vervoer, waar autochtonen een vervoersbewijs kopen, maar waar veel allochtonen die dat niet doen ongemoeid worden gelaten.
De manier waarop ettertjes autochtonen de doorgang blokkeren, ze obscene woorden naroepen, en meisjes bepotelen die ze minderwaardig vinden aan hun maagdelijke gerespecteerde zusters.
De manier waarop ze kabaal maken in een ziekenhuis omdat ze op hun beurt niet kunnen wachten, of omdat er geen vrouwelijke dokter is voor hun vrouw.
Wanneer zij bij de bedeling van sociale woningen en voorzieningen voorrang krijgen.
Wanneer ze op scholen op een positievere wijze worden gedelibereerd, dan de autochtone kinderen die strenger beoordeeld worden of naar strengere scholen gaan en dus harder moeten werken of buizen.
Omdat in de klas allochtone leerlingen meer aandacht krijgen dan uw kinderen.
Omdat allochtonen dubbele of meervoudige nationaliteit mogen bezitten en Vlamingen niet.
Omdat Vlamingen fiscaal uitgevlooid worden, hun buitenlandse bezittingen bekend zijn, maar de inkomsten en eigendommen van allochtonen in hun echte vaderland geheim blijven omdat ze er niet als vreemd worden aanzien.
Omdat Vlamingen bekwaamheidsgetuigschriften moeten voorleggen om een zaak te starten, en allochtonen niet. (bakker, beenhouwer, restaurant)
Omdat de gezondheidsinspectie strenger is en meer langs komt in bedrijven van Vlamingen en uit angst uit de zaken van allochtonen wegblijven..
Enzovoort, jullie mogen het lijstje aanvullen….
Daarnaast zijn er ook de discriminaties die we ondergaan als Vlaming. Wanneer we niet in onze taal aangesproken worden in Brussel door een ambtenaar die tweetalig hoort te zijn.
Wanneer de gebruiksaanwijzing of de etikettering van producten niet in het Nederlands te lezen staat. Wanneer de hulpdiensten in Vlaams Brabant en Brussel nauwelijks of geen Vlaams spreken bij een oproep.
Wanneer men door een politieagent in het Frans wordt aangesproken omdat hij gaan Vlaams kent behalve enkele banale worden.
Vul ook dit lijstje maar aan….
Er zijn dus veel meer zulke discriminaties dan men algemeen denkt, dus het vergt slechts wat alertheid en de wil het op te noteren.
Voelt u al komen hoe de verdrinkingsdood van de discriminatiemeldpunten kan ontstaan?
Wanneer de burgers nu eens geen enkel geval ven racisme of vermeend racisme nog over het hoofd zouden zien, en telkens een aangifte zouden doen bij het discriminatiemeldpunt?
Telkens moet er dan een PV of dossier worden opgemaakt beheerd en doorgestuurd, en alleszins tijd worden voorzien.
Wanneer de burger de meldpunten nu eens overspoelde met klachten, dan zouden ze stikken in de dossiers, en werden de meldpunten en het centrum (CGKR) quasi stilgelegd.
Wanneer klachten dan weer niet zouden worden genoteerd door de meldpunten kan men daartegen nog altijd klachten neerleggen bij de politie.
Daarna af en toe eens telefoneren of een brief schrijven of een mailtje sturen om de zaken op te volgen, en steeds in beroep gaan tegen de beslissing.
Op het communautaire vlak kan de burger protesteren door steeds op de laatste dag de belastingaangifte op te sturen. Door te wachten tot het laatste moment om de belastingen te betalen.(Mocht u dat al niet doen)
Steeds uw belastingaanslagen betwisten zelfs als het om huisvuilbelasting zou gaan, en steeds verzet aantekenen, tot aan het stadium dat dit zonder gerechtelijke procedure mogelijk is.
Op elke beslissing van de lokale, de gewestelijke of landelijke besturen protestbrieven schrijven en om verklaring vragen.
De gemeentebesturen bijvoorbeeld moeten namelijk binnen een bepaalde termijn antwoorden op klachten van hun inwoners over in de gemeente genomen beslissingen door de gemeenteraad en andere aangelegenheden.
Een belangrijke methode: doe nooit aangiftes of aanvragen per computer maar op de oude papieren manier. (tenzij u geld moet ontvangen)
Overstelp de overheid, vooral de Brusselse en die van de rand, met vragen, brieven en e-mails, verzoeken om uitleg enz…

Dit is een vorm van legaal burgerlijk protest tegen de wijze waardoor wij worden geviseerd, belast, bedrogen en gediscrimineerd.
Wanneer genoeg mensen op een consequente, creatieve en zeer uiteenlopende manier daaraan beginnen, dan kan men niet slechts één persoon viseren als vervelend individu. Gelegenheden zijn er genoeg geloof me vrij.
Wanneer 1 miljoen Vlamingen al maar 2 tot 4 zulke acties per jaar ondernemen, dan heeft dit een enorm effect.
Men moet geen echte wapens hebben om te reageren. In iedere procedure, iedere wet, iedere handeling en iedere nieuwe wet bevinden zich één of meerdere papieren en psychologische wapens.

Ik noem dit de neutronenbom van het verzet, naar analogie met de echte neutronenbom die enkel de vijand uitschakelt, maar alle gebouwen en infrastructuur intact laat om te worden overgenomen door de eigen of bevriende troepen.

Vlaanderen is klaar voor burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet tegen betutteling, discriminatie, onderdrukking, corruptie, incompetentie en politieke vetzucht, arrogantie en decadentie.

Geen opmerkingen: