Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 april 2008

Lijst De Decker keurt massale naturalisaties mee goed ! België, OCMW van de wereld !

Kennissen die hun heil zagen in de Lijst De Decker vertelden mij daarstraks dat ze zeer ontgoocheld waren met het nieuws dat de lijst De Decker met de regimepartijen had meegestemd om de naturalisatie mogelijk te maken van meer dan 5000 immigranten via de snel Belg wet.
Die informatie was hun gemeld via een e-mail waarin een artikel van Filip De Man werd bezorgd getiteld: Naturalisaties und kein Ende

Ze waren zelfs boos genoeg geweest om de partij Lijst De Decker een vurige e-mail te sturen, en ze waren zo vriendelijk om mij daarvan een copie te bezorgen.
"
Geachte Heer De Decker
Wij lazen daarstraks dat de Lijst De Decker-politici mee stemden met de regeringsmeerderheid om de naturalisatie mogelijk te maken van ruim 5000 vreemdelingen, laat staan daartegen heeft geprotesteerd.
Wij zijn op zijn minst gezegd geschokt door deze handeling, temeer omdat blijkt dat er meer dan 1200 illegaal in ons land verbleven en van het grootste deel zelfs de echte identiteit en hun land van oorsprong niet eens kon worden achterhaald, laat staan of ze geen crimineel verleden hebben.
Daarnaast zijn velen moslim, zeer laag geschoold tot quasi analfabeet, en zullen ze in de praktijk niet bereid zijn tot inburgering.
Evenmin, en allerminst is er getoetst of deze mensen wel een economisch nut en toekomst hebben in dit land.
Vast staat dat deze naturalisaties weerom zullen leiden tot massale gezinsherenigingen, waarbij ook ouderen en zorgbehoevenden.
en betekent dit een zware aanslag op ons sociale stelsel en de generaties belastingbetalers.
De meesten zulllen nooit een toegevoegde waarde aan Vlaanderen leveren zoals Mevr Turtelboom (VLD) ons laatst wou voorrekenen.
Ik kan mij niet voorstellen dat met de nog zeer vele werklozen er nog mensen moeten worden naar hier gehaald.
Bij krapte op de arbeidsmarkt hoort voor knelpuntberoepen dan maar de prijs te stijgen overeenkomstig vraag en aanbod, en dan zullen er zich vlug genoeg kandidaten aanbieden voor moeilijk in te vullen vacatures.

Dat strikt economische migratie nog zou mogelijk zijn, en dan enkel nog voor hoog opgeleide mensen, daar kunnen we nog mee leven, maar dat u nu meehelpt om van Belgie de OCMW en het criminelennest van de wereld te maken is niet wat we van uw partij verwachtten, en zelfs een brug te ver. Aan de hand van,en afhankelijk van uw antwoord zullen wij de komende verkiezingen collectief ons stemgedrag bepalen met heel onze familie. (immers weten we dat aantallen helpen om gehoord te worden)

Wij zien uw reactie met interesse tegemoet.

"
Ik wou dat iedereeen eens op dergelijke manier in zijn pen kroop wanneer hij zieg bedrogen voelt, en dat meer families in blok zouden stemmen en zo meer gewicht zouden geven aan hun stem. Immers doen moslims dat ook.

Ik plaats gemakshalve het artikel van Filip Deman hierna, maar zijn zeer actuele en regelmatige blog bezoeken is een aanrader, tenzij u dom wilt gehouden worden door het regime en haar mediatrawanten.
Ik wil met deze ook een pluim bezorgen aan Hagen Goyvaerts en Jan Mortelmans van het Vlaams Belang die als enige weerstand boden tegen de zoveelste naturalisties.

Naturalisaties und kein Ende
25.04.2008 11.25u - Gisteren debatteerde de Kamer een uur lang over de snel-belg-wet, hierna een samenvatting van de argumentatie van het Vlaams Belang. Niet dat de andere partijen wilden luisteren, zelfs Lijst Dedecker keurde de 5.337 Nouveaux Belges zonder verpinken goed!Maar het is toch interessant om te lezen op welke ongelooflijk lakse wijze men in België identiteitskaarten weggeeft."Jan Mortelmans (VB): De snel-belg-wet heeft nefaste gevolgen voor de toekomst van dit land, nefast voor onze kinderen en kleinkinderen. Er zijn niet minder dan 29 manieren om de nationaliteit te krijgen, de nationaliteitswetgeving is een grabbelton geworden. Van het beheersen van een van de landstalen, zoals nog stond in de oranje-blauwe akkoorden en in het ontwerp van regeerakkoord, is in het uiteindelijke regeerakkoord ook al geen sprake meer.Het is goed eraan te herinneren dat de drastische versoepeling van de nationaliteitswetgeving er niet is gekomen omdat vreemdelingen grote moeilijkheden zouden ondervinden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, maar wel om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vreemdelingen zouden kunnen stemmen, zonder dat men dat met zoveel woorden vreemdelingenstemrecht hoefde te noemen.Door de snel-Belgpolitiek tracht de overheid te verdoezelen dat de immigratiestop zo lek is als een zeef. Deze politiek verdoezelt eveneens het werkelijke aandeel van vreemdelingen in de criminaliteit. Wanneer we weten dat 40 procent van de gevangenispopulatie bestaat uit vreemdelingen, dan dienen we er rekening mee te houden dat onder meer de Marokkanen en Turken met de Belgische nationaliteit daar niet inbegrepen zijn.Ons wetsvoorstel gaat uit van de afstamming, tot voor enkele jaren de basis van het Belgische nationaliteitsrecht. Eventuele naturalisatie dient van veel strengere voorwaarden afhankelijk te worden gemaakt dan momenteel het geval is: 25 jaar oud zijn, 10 jaar wettelijk een hoofdverblijf hebben in dit land, talenkennis, geen gevangenisstraf hebben opgelopen van meer dan drie maand, een advies van het college van burgemeester en schepen omtrent goed gedrag en zeden, financiële draagkracht en integratie. Daarom moet er, wat ons betreft, een burgerschapsproef worden ingevoerd, zoals die onder meer bestaat in de Verenigde Staten, Canada en Nederland.Mijnheer de voorzitter, collega’s, in afwachting daarvan roep ik u op om tegen de naturalisaties te stemmen, omdat u de nationaliteit verleent aan mensen die manifest weigeren zich te integreren of de taal te spreken, aan geregulariseerden wiens identiteit men niet kent, aan criminelen en fraudeurs."Hagen Goyvaerts (VB): "Mijnheer de voorzitter, collega’s, vandaag bevat het boek 5.339 dossiers, daarvan zijn 1.214 dossiers op basis van een regularisatie, dus op basis van een illegaal verblijf! Inzake die dossiers formuleert Vreemdelingenzaken vanzelfsprekend een advies, onnodig te vertellen dat deze dienst met de regelmaat van een klok blijft schrijven dat zij voorbehoud maakt bij de juiste identiteit van de betrokken persoon.In totaal zullen er in dit naturalisatieboek 125 landen van oorsprong terug te vinden zijn, met op de eerste plaats Marokko.In vele gevallen wordt vermeld dat ofwel de echtgenote ofwel de echtgenoot, al dan niet met de kinderen, nog steeds verblijft in het land van oorsprong. Hoogstwaarschijnlijk om te wachten op een bericht om binnen de kortste tijd het gezin te 'herenigen', om dan ook de nieuwe gezinsleden op een nagenoeg automatische manier de nationaliteit te laten toekennen.Hoe lang kunnen liberalen en christendemocraten de almaar groter wordende spreidstand volhouden tussen de verkiezingsbeloften om de snel-Belgwet te verstrengen en het beleid dat nu wordt gevoerd?"Behalve het Vlaams Belang keurden ALLE Vlaamse politici deze nieuwe lichting Nouveaux Belges goed, ook Jean-Marie Dedecker.

Geen opmerkingen: