Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 september 2010

En laten wij ons doen door advocaat generaal Pipo van de EU ?

"Ook niet-Belgen moeten in België notaris kunnen worden"
Dat meent de advocaat-generaal bij het Europees Hof voor Justitie in Luxemburg in een advies aan dat Hof.

En waar ligt de loyauteit van die buitenlanders, van die mensen met meerdere nationaliteiten?
Ik heb het niet voor notarissen in het algemeen; die ouderwetse onvlaamse taal producerende figuren die zich over de jaren onmisbaar hebben gemaakt door het sturen van wetten en regelgeving? Hun status en invloed, plaatselijk tot landelijk is historisch gegroeid. Hoe ouderwets het 'instituut' notaris eigenlijk is mag blijken uit het feit dat slecht enkele jaren geleden het ambt van notaris nog erfelijk was, dus van vader op kinderen.
Als men misbruiken wilt institutionaliseren moet men functies, macht en controle erfelijk maken naar analogie met de adel. Eigenlijk is de status van notaris die van een beëdigd ambtenaar die te veel wordt betaald door diegene die er (meestal verplicht) een beroep op doet.
Nu is een dergelijk job ook vandaag niet helemaal overbodig, al zal er een nieuwe invulling dra nodig zijn. Sommige dingen kunnen beter en goedkoper door de overheid gebeuren, en nieuwe technologieën kunnen veel tussenkomsten (en kosten) van een notaris gewoon overbodig maken.
Ik hoor nu al luid protest van de notarissen, maar niet van diegenen die er een beroep op moeten doen. Van de kant van de notarissen gaan we geen vereenvoudiging of besparing moeten verwachten, dus moeten de burgers die eisen. Immers zijn zij het die de politici dienaangaande moeten sturen en opdracht geven. Vroeger werden de notarissen geïnstalleerd en gestuurd door de adel nu moet dit eindelijk gebeuren door het volk. Zij zijn er immers voor ons; wij niet voor hun! ( en dat geldt ook voor politici, ambtenaren enz die door de belastingbetaler betaald worden om onze maatschappij te besturen en ondersteunen)
 
Nu is er toch een Europese pipo wiens naam helaas niet werd vrijgegeven door de krant. Ik zou dat namelijk willen weten, en ik vroeg me dan ook meteen af hoe die man aan die job is gekomen, wie hem daar geplaatst heeft, met welke autoriteit hij mag spreken en ons de les spellen.
Wij hebben als burger in geen enkel geval inspraak gehad, en als het aan mij lag mocht Pipo nu wel opstappen.
Tracht maar eens in andere landen een eigendom te verwerven, dat zal in veel gevallen zelfs niet mogelijk blijken, laat staan dat daar buitenlanders notaris mogen worden.... En in welke talen moeten die buitenlanders dan spreken en handelen?
Straks ook in het Arabisch of het Turks?
Vlamingen zijn nog niet eens hun Franse juk kwijt, dus staan ze hopelijk niet klaar om een nieuwe bezetter te ontvangen.
Laat notarissen in de eerste plaats al eens verplicht in modern Nederlands schrijven spreken en handelen,  de wetten die het notariaat betreffen modeniseren en ook in een begrijpelijk modern Nederlands omzetten ontdaan van oude in onbruik geraakte, dubbelzinnige uit het Frans vertaalde teksten. Wetten en teksten die trouwens het bewijs zijn dat Vlamingen onder een Franstalig bewind leven. Tot nog niet zo lang geleden spraken, zoals de bourgeoisie en adel, de meeste van de notarissen thuis Frans en gingen hun kinderen naar franstalige scholen. 
Het niet meer erfelijk maken van de functie van notaris was een eerste goede stap, maar er zijn er nog honderden te gaan. 
Ja ook daar moeten wij dringend moderniseren en veranderen.
Had Pipo daar maar eens aandacht voor gehad, voor het volk dat al eeuwen wordt geknecht en eindelijk hoopt haar taal, geschiednis en cultuur hoopt te beschermen tegen het oprukkende vreemde geweld. 
 
De titel van de berichtgeving in de kranten  doet voorkomen dat het al beslist is dat we vreemde notarissen moeten krijgen, terwijl het slechts de mening is van advocaat generaal Pipo.

2 opmerkingen:

Foxy zei

"Vlamingen zijn nog niet eens hun Franse juk kwijt, dus staan ze hopelijk niet klaar om een nieuwe bezetter te ontvangen. "

Verwijzend naar uw bovenstaande zin vraag ik me af dat daar misschiuen juist het probleem zit. Nog onder één juk en nog niet volledig vrij maakt het makkelijk een ander juk op te leggen?

A. Griffon zei

Ja Foxy, ik kan niet anders dan tot die conclusie komen.
Niemand van de regimepolitici heeft het gedurfd die man in de rozen te sturen, hem van een cordaat antwoord te dienen.Dat maakt hen medeplichtig aan de uitverkoop van onze rechten en integriteit. Ik ben niet tegen een georganiseerd Europa van Volken, maar tegen een Eurocratie volgens Sovjetmodel van Staten, een molog vol lui die nooit verkozen hoeven te worden en waarvan men zich moet afvragen uit welk hol ze zijn gekropen.
Een kleinere Europese unie, die wel mag groeien als het water overal even hoog staat in de sluizen alvorens ze worden geopend naar een uitbreiding. Een eenheidsmunt, een controle op fraude kartelvorming en concurrentie, het afschaffen van administratieve formaliteiten voor goederen enz, zijn best wel goede stappen geweest. Maar nu dreigen alle arme landen hun problemen in de rijke landen te komen dumpen, en is financiële verantwoordelijkheid in elke lidstaat wat anders.
Onze eigen justitie is niet op orde, en dat maakt het voor een Europees gerechtshof makkelijk om via ons slecht georganiseerd land te infiltreren en vanaf daar ook meer macht te verwerven in andere lidstaten.
Onze strijd lijkt wel die van Don Quichote, maar we blijven voortdoen.
Mocht je me een persoonlijk bericht willen sturen dan kan dat natuurlijk altijd op a.griffon@hotmail.com
Tot nog eens
Ik vermoed dat jij eer ook zo over denkt. .