Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 september 2011

Beter geen BHV-splitsing dan dit misbaksel.

Nadat bekend geraakte dat er een akkoord over BHV was bereikt aan de onderhandelingstafel, produceerde Ray (Angeltjes) een evaluatie waarin zijn afschuw voor het verraad door de Vlaamse politici.
Ik ondersteun geheel zijn betoog en analyse en voeg er nog enkele bedenkingen, acties en mogelijkheden ter bestrijding van dit landverraad aan toe.
Het recht voor de Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten om te kunnen kiezen in Brussel OF in Vlaams Brabant is een discriminatie tov de Vlamingen uit die gemeenten (en elders) want het geeft hun extra politieke opties en bovendien heeft men in Brussel minder stemmen nodig om verkozen te worden waardoor de facto veel Vlamingen geen kans meer zullen maken en Brussel dus verder verfranst.
Men wilt dit recht ook in de grondwet verankeren. Maar... dit houdt een grondwetswijziging in waarvoor een 2/3 meerderheid is vereist en bovendien een normale meerderheid in elke gemeenschap.
En hier kunnen wij druk uitoefenen op de Vlaamse parlementairen, de Vlaamse burgemeesters en mandatarissen en hen kleur laten bekennen. Het is in de parlementen en vooral het Vlaamse Parlement dat de echte Vlamingen moeten samenspannen en deze kanker moeten stoppen.

Tegen de volgende verkiezingen moet iedereen duidelijk kleur bekennen: Schild of Vriend, voor of tegen ons.

Wellicht weet Bart De Wever dat al, en poogt hij pas later met een coup de théatre een soort coup d' état. We zullen wel zien. Maar ondertussen moeten we niet op ons lamme gat blijven zitten.

Zorg er dus voor, zonder excuses, dat jullie er 18/9 bij zullen zijn in Linkebeek om te betogen , want iedere Vlaamse Leeuw maakt het verschil.
Zelfs mijn vrouw gaat voor de eerste keer in haar leven mee op betoging.

(ik vrees dat de burgemeester, de politici en de inwoners wel wat agressiever zullen zijn dan voorheen nu Maingain zich ook bedrogen voelt door de MR)

Tot slot:
Ik kan Maingain maar op een punt bijtreden: dit BHV akkoord is er een van bedriegers!
(ik had  nooit gedacht het ooit met met hem over iets eens te kunnen zijn, en straks hebben we, door zijn verzet tegen het bereikte akkoord, een bizarre bondgenoot )
Ik wens Ray en vrouwlief een prettige en rustige vakantie!

Beter geen BHV-splitsing dan dit misbaksel.
Van het moment af dat Bart de Wever, overmoedig en vol van de eigen overredingskunst aan de onderhandelingen is begonnen met de Franstaligen, hebben wij enkele malen gewezen op de culturele verschillen tussen Vlamingen en Walen. Wij vertelden niet om het even wat, met de bedoeling Bart De Wever af te branden, neen, wij verwezen naar gesprekken die wij destijds soms hadden met wijlen Hugo Schiltz en waar wij achteraf onze conclusies uit trokken. Het is eigenlijk de doodsimpele bevestiging van een gekend cliché : de Walen gedragen zich als de superieure heren die de toon van de samenkomsten bepalen en de Vlamingen keren huiswaarts met enkele dode mussen. Zo is het altijd geweest, zo is het gisteren en deze nacht ook gebeurd. En het is nog niet afgelopen ! Dit is enkel het eerste bedrijf dat door Wouter Beke als af te handelen prioriteit beschouwd werd. Het belooft voor het vervolg.

De francobelgen onderhandelen niet zozeer, maar zij voeren theater op. Zij spreken proza zoals Monsieur Jourdain in de Burger-Edelman, zij voeren monologen, die ze opbouwen uit ingewikkelde zinsconstructies, bizarre beeldspraken en daarvoor is de bloemrijke Franse taal een ideaal instrument. De politieke onderhandelingen verlopen trouwens na meer dan 180 jaar belgië nog steeds in het Frans. Kan u zich dat voorstellen ? Zelfs de N-VA liet zich aan dit spelletje vangen. De Vlamingen zitten er dus bij en luisteren ernaar, ze doen moeite om te volgen of niet in te dutten. Een van de klachten van de N-VA-ers, toen dezen nog niet buitengebonjourd waren, was dat er bovendien nooit wat genoteerd werd. Toen. Inmiddels worden er wel nota's rondgedeeld, die natuurlijk in de media verschijnen.

Los van deze culturele Latijnse overrompeling tijdens regeringsonderhandelingen, blijft er in de huidige gesprekken de levensbelangrijke kwestie van de politieke ervaring van de deelnemers. Wie zit momenteel aan Vlaamse zijde de boel te belazeren, want daar komt het op neer. Namen en feiten :

Wouter Beke (37) - CD&V - Limburg - oud KSA-er - Pol & Soc, actief binnen de partij vanaf 2003 - Mandataris sedert 2008
Alexander Decroo (36) - Open-VLD - Oost-Vlaanderen - Bedrijfsleider - Politiek actief sedert 2009
Caroline Gennez (36) sp-a - Limburg/Antwerpen - Pol & Soc - actief sedert ca. 2000
Wouter van Besien (39) - Groen! - Antwerpen - Socioloog - komt uit Chiro - politiek actief 2009

Stel tegen deze groep van dertigers en gewezen padvinders met weinig ervaring de Franstaligen met 3 socialisten : Di Rupo (60), zijn clevere raadgeefster Anne Poutrain en Laurette Onkelinx (52), de humanistische Joëlle Milquet (50), actief van in 1995, de liberaal Charles Michel (36) maar actief sedert 1999 (en met in zijn rug het Fransdolle FDF) en de Ecoloman Jean-Michel Javaux (44) en ook politiek actief sedert 1999.

Wij staan met een zwakke Vlaamse ploeg, tegen een uitgekookte en ervaren francobelgische groep die al een mooie overwinning geboekt heeft door de N-VA buiten te knikkeren. (We maken er vandaag geen punt van, in hoever De Wever zelf verantwoordelijk is voor zijn uitschakeling met de door hem gevolgde tactiek).

En waar staan we vanmorgen ? Nog even de recente voorgeschiedenis : na een gesprek met de keuning op dinsdag, keert Elio di Rupo terug naar zijn gesprekspartners en voert hij om 2 uur 's nachts een solo-woede aanval op, gevolgd door een persbericht dat op een doodsaankondiging lijkt. De keuning, die inmiddels al terug in de Provence zat (vernemen wij, maar is dat ook zo ?) wordt per vliegtuig tegen woensdagmiddag terug opgehaald naar Brussel. De Wetstraat siddert, de keuning bibbert en Elio laat de bange Vlamingen een voorstel doen dat de franco-belgen elegant en welwillend aanvaarden. Zo zijn voor de naiëve toeschouwers, de Vlamingen de architecten van het monsterakkoord en hebben de francobelgen er zich bij neergelegd ... Deze Vamingen mogen best trots zijn op hun zoveelste Goddelijke Monster.

Ziet u welk perfiede spel hier opgevoerd wordt in het belgische bijhuis van de Comédie Française ? Met in een belangrijke rol weer eens de politieke keuning, die ditmaal niet voor de televisiecamera's een "attaque" moet veinzen, maar die heen en weer vliegt tussen Bruxelles en Nice om het belang van het momentum te onderstrepen. Zat hij wel in dat vliegtuig ? Het is slechts Frans theater.


Na middernacht werd een akkoord bereikt dat volgens Het Laatste Nieuws volgende elementen bevat :
KIESKRING
De kieskring BHV wordt gesplitst. Enkel de inwoners van de zes faciliteitengemeenten zullen op Brusselse lijsten kunnen stemmen. De andere inwoners uit Halle-Vilvoorde stemmen op Vlaams-Brabantse lijsten. Er komt geen apparentering, het overdragen van stemoverschotten van de ene naar de andere kieskring.

SENAAT
Voor de Senaat moet BHV niet worden gesplitst. De Hoge Vergadering zal geen rechtstreeks verkozen senatoren meer kennen, maar wordt samengesteld door 29 vertegenwoordigers uit het Vlaams parlement, 21 uit het parlement van de Franse gemeenschap en één Duitstalige, aangevuld met 10 gecoöpteerde senatoren, zes Vlamingen en vier Franstaligen.


Voor de toewijzing van de tien gecoöpteerde (dus door de partijen zelf aangeduide) senatoren aan de partijen is bepaald dat de Franstalige partijen rekening mogen houden met de stemmen uit Halle-Vilvoorde. De Vlaamse partijen mogen de stemmen uit Brussel in rekening brengen.

BURGEMEESTERS
De Vlaamse regering blijft bevoegd voor de benoeming van burgemeesters in de faciliteitengemeenten rond Brussel. Zolang een kandidaat niet benoemd is, blijft hij "dienstdoend" burgemeester met volheid van bevoegdheden. Dat maakt dat gemeenten zonder benoemde burgemeester geen schepen verliezen, zoals dat nu het geval is.


Afgewezen kandidaten gaan in beroep bij de Tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State, en niet bij de Vlaamse kamer van dat rechtscollege, zoals nu het geval is.

GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT
Het gerechtelijk arrondissement BHV wordt "in principe" gesplitst. De concrete uitwerking hiervan is voor later. De juridische rechten van de inwoners van de faciliteitengemeenten worden verankerd in een bijzondere wet.

BELGEN IN HET BUITENLAND
Er komt een soort automatische procedure. Expats zullen minder moeite moeten doen om te kunnen stemmen. Vooral de MR, de grootse partij onder de expats, had hierop aangedrongen.

METROPOLITANE GEMEENSCHAP
Er komt een metropolitane gemeenschap over het ganse grondgebied van het vroegere Brabant. Dit wordt echter een overlegorgaan zonder enige beslissingsbevoegdheid.

De splitsing van BHV zou hiermede een feit zijn. Maar tegen welke prijs ? Er werd steeds geponeerd dat deze grondwettelijke aanpassing geen tegenprestaties vergde. En wat hebben de Vlaamse onderhandelaars er van gemaakt ? Enkele korte vaststellingen :
- De faciliteitengemeentenaars mogen blijven kiezen in Brussel en keren daarmede de Vlaamse democratische Gemeenschap de rug toe. Hun burgerbelangen worden verdedigd door Franse Brusselaars. Bovendien worden hun rechten in de belgische grondwet opgenomen. La constitution belge maakt hiermede duidelijk een onderscheid tussen de soorten belgen. Welke waarde en geloof kunnen wij nog hechten aan dit soort gemanipuleerde en compromissengrondwet ? Wij gebruiken niet vlug de term "verraders", maar de Vlaamse verkozenen die dit goedkeuren zijn Judassen. Bovendien zweeft er nog ergens een aantal zinnetjes rond over het Minderhedenvedrag in de nota Di Rupo. Om de franco-belgische overwinning volledig te maken en Vlaanderen voor eeuwig op de knieën te krijgen en te houden.
- Brussel nestelt zich via de Metropolitane gemeenschap in gans Vlaams Brabant, dankzij Beke, Decroo, Gennez en Van Besien. De inpalming van Leuven en Mechelen wordt hiermede officieel ingeleid.
- De 3 koekoekburgemeesters (en volgend jaar zijn het er wellicht meer) blijven hun obstructie tegen hun voogdijoverheid voeren. In welk democratisch land wordt de tegenwerking van gemeentelijke besturen geïnstitutionaliseerd ? De Vlaams Regering (zeg maar de Vlaamse Gemeenschap) wordt officieel belachelijk opzij geschoven als een paljassenvereniging. Proficiat Vlaamse onderandelaars !
- Voor het gerechtelijk arrondissement BHV wordt gedaan "alsof" het gesplitst is, maar in de praktijk wordt de splitsing op de lange baan geschoven. Ook hiervoor mogen de onderhandelaaars geroemd worden als onnozelaars.
- En tenslotte is er de komedie van de senaat : hij wordt afgeschaft maar tegelijk blijft hij behouden. Het enige wat men doet, is deze Eerste Kamer onttrekken aan de democratische samenstelling vande kiezers ! De partijen stellen nu de senaat samen : een mooie overwinning voor de democratie. De senaat wordt het prijzenpaleis voor de brave politici. En dit noemt men dan een overbodige instelling afschaffen.

Hiermede is echter de kous niet af. Want er volgen nog heel wat andere toegevingen die zogenaamd niet als compensaties voor de splitsing van BHV gezien worden : de extra centen voor Brussel (461 miljoen per jaar), de positie van de Vlamingen in de hoofdstad, het behoud van de 19 slokop-gemeenten en de structurele versterking van het Hoofdstedelijk Gewest. Enzovoort. Maar dat zal ook geen probleem opleveren voor de Vlaamse zwakkelingen.

Wij hebben tenslotte nog één vraag. Hierboven worden een aantal essentiële punten opgesomd, de Vlaamse "toegevingen". En wat is nu de prijs die de andere kant betaald heeft ? Tot welke toegevingen hebben de Vlaamse onderhandelende padvinders de francobelgen gedwongen ? Vlaanderen wordt eens te meer gerold door een bende onbekwame sukkels. Als dit doorgaat mogen we de namen van Wouter Beke, Alexander Decroo, Caroline Gennez en Wouter van Besien in de geschiedenisboeken van 21ste eeuw noteren bij de letter J van Judassen.

Ray (van Angeltjes natuurlijk)
http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=993622

Geen opmerkingen: