Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

26 februari 2009

Wat wil men hiermee niet communiceren?

Na een merkwaardige reactie op mijn artikel over Arkimedes, en de reactie daarop van Duplo, besloot ik deze samen met mijn repliek op de voorpagina te plaatsen.
"Ben Jehaes zei...
Naar aanleiding van het artikel dat vandaag verscheen in De Tijd, bevestigt ARKimedes-Fonds dat de kredietbeoordelaar Moody’s de rating van de door KBC aangeboden CDO’s heeft verlaagd tot Ca en dat het in 2008 stappen heeft ondernomen om mogelijke verliezen in te dijken.Het ARKimedes-Fonds beheert 111 miljoen euro. Omdat de ARKIV’s (door ARKimedes erkende risicokapitaalfondsen) die gelden niet in één keer opvragen, worden zij in afwachting belegd. Zo werd in 2006, op voorstel van KBC Bank, 28 miljoen euro belegd in Baker Street en Pembridge Square. Dat gebeurde omwille van de hoge ratings (AAA tot AA), de liquiditeit en de aantrekkelijke trimestriële rentevergoeding van deze producten.In augustus 2007 is de liquiditeit in dergelijk gestructureerd papier stilgevallen omwille van de wereldwijde financiële crisis, die inmiddels ook heeft geleid tot een zware economische crisis.Naarmate de crisis op de financiële markten intenser werd, verhoogde eind 2007 ook de druk op de internationale ratingbureau’s om hun methodologie en beoordelingen grondig te herzien. Dat leidde vanaf midden 2008 tot ratingverlagingen. Het ARKimedes-Fonds heeft zijn bedenkingen bij de op zijn minst bruuske wijzigingen van de ratingagentschappen.In het licht van het voorgaande heeft het ARKimedes-Fonds besloten om beide programma’s aan te houden tot hun economische vervaldatum (2016/2017), tenzij de financiële markten zich eerder hernemen. Uitgaande van de beschikbare informatie en de inschatting van de intrinsieke waarde via de nog te verwachten kasstromen in hoofdsom en coupons - wat trimestrieel in kaart wordt gebracht - zijn de CDO-tranches van het ARKimedes-Fonds op hun verwachte vervaldatum (2016/2017) nog steeds zowel in hoofdsom als coupons geheel intact. De theoretische MTM-waarde (“mark to model”), die uitgaat van de recente ratings van de respectievelijke CDO-notes en de huidige kredietmarges in de markt, wijkt momenteel significant af van de intrinsieke waarde. Gezien de impact van de wereldwijde economische recessie moeilijk te voorspellen is en teneinde het ARKimedes-Fonds enigszins af te schermen van de huidige uitzonderlijke situatie op de financiële markten, heeft het in 2008 besloten om voor de Baker Street en Pembridge Square beleggingsproducten - gestructureerd en gesponsord door KBC-groep - een indekking voor 80 % van het nominale intekenbedrag te voorzien. Het fonds zal zolang zij hier gebruik van wenst te maken, een trimestriële premie betalen.Het ARKimedes-Fonds boekt vanuit het voorzichtigheidsprincipe beide beleggingsproducten per 31 december 2008 tegen 80 %. Tegenover de 5,6 miljoen euro geboekte waardeverminderingen per eind 2008, staan 3,173 miljoen euro aan reeds in het verleden geïnde couponinkomsten.Het ARKimedes-Fonds focust nu op de verdere afwikkeling van de ARK-investeringen in starters en kmo’s in Vlaanderen. Die gaan onverminderd door.Inmiddels telt het fonds een honderdvijftigtal ARK-investeringen in een tachtigtal bedrijven die samen goed zijn voor 1.135 arbeidsplaatsen.
25 februari 2009 17:01

Duplo Duplex zei...
Dank Ben Jehaes voor uw uitleg waarbij u dus bevestigt dat er met belastinggeld gespeculeerd wordt in plaats van geïnvesteerd.Meer moest dat niet zijn.Het is en blijft een schande dat er met geld van anderen, in casu de belastingbetaler, wordt gespeculeerd. Ieder doet met zijn geld wat hij wil, steekt het in brand, gooit het door ramen en deuren of gaat er mee gokken in het casino, letterlijk of figuurlijk op de beurs. Mij niet gelaten.Maar kom AUB niet goedpraten dat iemand (regering, fonds of 'k weet niet welke met belastinggeld gesponsorde NGO, VZW of andere uitzuiger) met "mijn" geld op de lappen gaat, wat maar al te vaak gebeurt.
25 februari 2009 20:47

@ Ben Jehaes ( van de Participatie Maatschappij van Vlaanderen PMV)
Zozo, er is niets aan de hand, alles gaat goed, we moeten het beter begrijpen.
Publiceert De Tijd het artikel om jullie een hak te zetten?

En de premies die jaarlijks moeten betaald worden om de nog niet afgeschreven maar waardeloos overblijvende 80% te dekken zijn even groot, wellicht nog groter, dan het risico, alleen gespreid in de tijd.
De dekking is veel te laat gebeurd . Toen men in de CDO- speculatie instapte, toen de rating AAA was, toen had men moeten indekken. Dan was de premie laag geweest. Nu dient ze enkel om ons zand in de ogen te strooien, voor de camouflage, en hoopt men dat tegen het einde (2017) iedereen de zaak vergeten is. (Deze blog gaat echter als extern geheugen dienst doen.)

Bovendien lenen zulke indekkingspremies/verzekeringen zich uitstekend om een gat of fout weg te moffelen in de balansen.
De dekking werd pas gezocht laat 2008, toen het kalf al verdronken was.
Geen enkele verzekeringsmaatschappij, gaf toen nog een dekking zonder absoluut zeker te zijn van veel winst. De dekking werd toch niet vertleend door een haast failliete verzekeringsmaatschappij mag ik hopen, eentje die nog een goede rating heeft? Of ligt die bij een cowboy?
Waar is de lijst van de 80 bedrijven en de 1135 arbeiders/bedienden die geld of een baan kregen dankzij het fonds?
Wie mag controleren of dat waar is en of het wel goed besteed is? Of het niet naar vrienden ging, zoals bij Fientje Moerman? Is dit wel het enige lijk in de kast? Wat denken de aandeelhouders ervan? Wat blijft er vandaag, na de crisis nog van over?

De crisis is hier weer het perfecte alibi voor de politici en iedereen die er zij job aan dankt. Wat zochten jullie in een ver land waar men zwarte dozen verkocht. Wie verdiende daar ook een centje of postje aan? Was het gras ginder groener, was het de geldhonger die jullie dreef zo ver van huis met ons geld? Is het een hint aan de laatste bedrijven om zeker je geld niet in Vlaanderen te beleggen maar daar waar het meer opbrengt, in China bijvoorbeeld?

Als communicator denkt u alles recht te kunnen praten dat krom is, maar veel van uw collega's merken de laatste tijd dat communiceren al lang niet genoeg meer is.
De mensen willen controleerbare waarheid, harde bewijzen, open boeken, zien met eigen ogen, en pek met veren en verbanning voor de leugenaars en bedriegers.
Geen praatjes van iemand die ons komt vertellen wat we moeten of mogen zien. Sinds de vele honderden schandalen en doofpotoperaties in dit land en de recente Fortiskwesties, houden de mensen hun zakken dicht zodra er iemend komt 'communiceren'.
Natuurlijk zult u zich wel beroepen op een wetje om niets te vertellen, dat van de privacy
bijvoorbeeld. Maar als dat er niet was, zijn er nog honderden andere om u te helpen niets te zeggen, of mist te spuiten.
U werkt als communicatiespecialist immers voor de Participatie Maatschappij van Vlaanderen PMV ( http://www.pmvlaanderen.be/pmv/view/nl/kmo ) en waarschijnlijk politiek benoemd. Deze reactie is trouwens een blauwdruk van wat u in uw 'nieuwsrubriek' op uw website schreef, in opdracht van ....?
Merkwaardig dat u mijn artikeltje tussen de vele duizenden blogs en miljoenen artikeltjes zo snel vond, sneller dan mijn vrienden bloggers en trouwe lezers konden klikken. Ik kan niet geloven dat ik al zo populair en veel gelezen ben. Word ik gescreend/gescand door het regime? Kreeg razendsnel iedereen die wat over Arkimedes schreef uw reactie voor zijn voeten?
Die snelheid, de plaats en de wijze van ingrijpen zo kort na publicatie doet bij mij vragen rijzen. Wat wil men ons vooral niet communiceren?

Geen opmerkingen: