Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 oktober 2009

Schoenmaker blijf bij uw leest, en amuseer ons verder


Rik Torfs denkt aan eigen politieke partij Volgens Torfs ontbreekt het de huidige politiek aan nieuwe, creatieve denkbeelden. "De mensen verdienen een betere politiek", stelt hij in een interview met de Corelio-kranten.
Daar ben ik het met hem eens; maar er is al een partij die dit tracht waar te maken, die de huidige en toekomstige problemen echt wilt aanpakken, orde op zaken wilt stellen, corruptie en misbruiken wilt verbannen, instituten wilt depolitiseren en loskoppelen van religie, loges en achterkamertjes, maar ze wordt met alle legale en illegale middelen bestreden door het regime en als gevaarlijk en fascistisch gebrandmerkt.
Waarmee denkt Torfs dan te kunnen komen aanzetten zonder plat op zijn bek te gaan, en zijn familiefortuin wellicht te verspelen? Beslist heeft zijn beweging niet tot doel de voor vooruitgang noodzakelijke scheiding tussen kerk en staat en die tussen kerk en school te bewerkstelligen. Hij gaat evenmin de linkse verkwistende VRT die hem groot heeft gemaakt tegen de haren instrijken, noch haar vertellen dat ze nieuws moeten brengen in plaats van nieuws te maken.
Moeten we Rik niet toeroepen:"schoenmaker blijf bij uw leest"? Want eigenlijk hebben we al van alles te veel, en we willen ook niet dat de vermoedelijk brave man in zijn ongeluk zou lopen.
We hebben al een schijnheilige liegende partij voor de aanhangers van het christelijke geloof, en straks een die het fundamentalistischer geloof van de "vrede" in haar statuten inschrijft.
We hebben al een partij met een quizfiguur en bijna slimste mens. Een partij die alles oplost met belastingen en dat allemaal wilt herverdelen zodat de krekel evenveel krijgt als de mier, maar zelf geld verbrand, zich Visa- en andere voordelen toeeigend en helikopters doet kopen met geheime commissies. We hebben al een partij die bol staat van nepotisme, liegt als een Guinokkio en trouw zweert aan een koninklijk operettesprookje, elke echte democratie onwaardig en een heus anachronisme.
We hebben er al een om mee te lachen ook, en een van naïeve geitenwollensokkenbreiers.
Wilt Rik misschien een partij die justitie gaat omvormen volgens het kerkelijk recht waar alle regels in de kast gaan wanneer dit het Vatikaan goed uitkomt, zoals dit onlangs nog geschiedde met de heiligverklaring van Damiaan. Genaast voor hun doel en voor dat van het regime?
Indien hij het zou kunnen, de bewonderenswaardige Damiaan draait zich om in zijn graf voor zoveel huichelarij en zoveel geldverkwisting tijdens de laatste plechtigheden.
Waarmee denkt Rik Torfs ons te komen verrassen?
Overweeg eens om je aan te sluiten bij het Vlaams Belang als je echt wat wilt veranderen, en zoniet Rik, blijf ons verder amuseren met spelletjes, verhalen over mirakels, gevleugelde supermensen en onbevlekt ontvangen maagden.Dat zijn uw inhoudelijke onderwerpen. Ze doen ons lachen, en dat is gezond. Laat die niet onbelangrijke noodzaak dan uw bijdrage zijn aan het welzijn van het Vlaamse volk, want we hebben al zo weinig goede komieken.

Geen opmerkingen: