Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 juni 2010

De stemmen van het volk, of indoctrinatie via het onderwijs in Vlaanderen

Wat vooraf ging
-------------------
Het boek ‘De stemmen van het volk’, van de hand van vier politicologen, doet enkele opmerkelijke vaststellingen over het stemgedrag van de Belgische kiezer. Zo blijken partijen als VB en LDD helemaal niet zoveel Vlaamsgezinde kiezers aan te trekken als ze zelf doen uitschijnen, en zou de afschaffing van de kiesplicht weinig veranderen aan het politieke landschap.

Het boek zou 25 € kosten?  HAhahaha!!!!

En het is uitgegeven door de VUB press?? ( dit is pas kwaliteit en wetenschappelijke kennis in huis halen beste VUB, Is het morgen vast onderdeel van de politieke indoctrinatie van de studenten, of zijn ze al geïndoctrineerd als ze toekomen?
Oh ja? Beide dus!)
Zie het volledige artikel  hier

Aan de schrijvers en zij die zich aangesproken voelen
-----------------------------------------------------------------

Beste politiek gekleurde politicologen, jullie enquêtes zijn helemaal niet wetenschappelijk objectief. Als de farmaceutische nijverheid en de FDA op dergelijke manier hun tests zouden doen vielen er bij elk nieuw medicijn duizenden doden en wemelde het van charlatans zoals van politicologen.

Proper blazoen is de eerste voorwaarde en het eerste waarvoor wij betalen
------------------------------------------------------------------------------------------
Ze verdedigen natuurlijk hun leerstoel en de regimefiguren waar ze hun benoeming aan te danken hebben en ze koesteren de partijkaart die ze op hun hart dragen.
Aangezien jullie wetenschappelijke objectiviteit, eerlijkheid en integriteit danig is aangetast, ware het beter dat elk onderzoek voortaan zou gebeuren door een buitenlands wetenschappelijk instituut of bureau dat onbevooroordeeld is en geen belangen heeft in dit land of de verkiezingsuitslag. Voor het blazoen van  universiteitsprofessoren en hun medewerkers  zou dit een goede zaak zijn, want op zijn minst zouden jullie dan geen partijdigheid moeten ontkennen of veinzen.

Informatie of indoctrinatie
--------------------------------
Welke zijn de enquêtevoorwaarden geweest? Op welke manier werden de enquêteurs geselecteerd, hoeveel en welke mensen werden geïnterviewed, hoeveel weigerden mee te werken, in hoeverre waren de vragen tendentieus? Gebeurde de enquête mondeling of schriftelijk, wie stelde de vragen op en welke vragen werden vermeden, wie beoordeelde de antwoorden, wie keek er op toe dat er geen antwoorden verdwenen of werden 'aangepast'? Waar werd geënquêteerd, op welk tijdstip, hoe was de geografische spreiding, de sociale mix, wat is de foutenmarge enz??
Krijgen wij domme mensen informatie of indoctrinatie?

Grondslagen van de financiering van hun leerstoel en hun angsten
-------------------------------------------------------------------------------
We weten dat het niet makkelijk zal zijn, zeker niet in tijden van crisis, om voldoende middelen te krijgen, zeker niet bij de VUB. Alternatieve of extra sponsoring zoals bij de exacte wetenschappen is er nauwelijks. Geen Pfizer, geen Bayer of  Microsoft. Het geld komt vooral, bijna uitsluitend van de staat via de overheid. En wie zegt overheid, zegt politici.
Geen wonder dus dat zij het niet exacte wetenschappelijke woord spreken van hun broodheer. Geen wonder dat ze zich zorgen maken over hun plaatsje wanneer het regime echt valt en de politieke kaarten zo zou komen te liggen dat diegenen die ze massaal bestreden plots de lakens en de centen zouden uitdelen.
Eigenlijk hebben jullie het tijdens de voorbije decennia zo bont gemaakt met de objectiviteit,  dat jullie wel vrezen dat een ander regime zich zelfs met de beste bedoelingen niet kan permiteren om jullie te handhaven in een zo belangrijke positie die jullie te vaak hebben misbruikt.
Daarom maakten jullie nu snel overuren om dit boek te schrijven, in de hoop de publiek opinie, de burger die het zat is, nog te manipuleren.
Ik begrijp dat de VUB die zich in Brussel bevindt, zich zorgen maakt.
Dat zou evenwel niet hoeven wanneer ze zich gedragen had als waar de eerste letter van hun naam voor staat. Het had nu zelfs hun grote voordeel kunnen zijn ware het niet dat ze hun Vlaamse grondslag jarenlang verloochenden tot eer en glorie van een onbestuurbaar gedrocht, een zelfbedienend en corrupt regime, een surrealistische monarchie en diverse loges.
Het is misschien nog niet te laat, tenzij jullie zich schamen Vlamingen te zijn en kunnen blijven aanzien dat wij welhaast nog het enige volk zijn dat niet onafhankelijk is, geen eigen staat heeft. Tenzij jullie wensen dat de verfransing die nochtans rondom jullie basis goed heeft ingegrepen verder gezet mag worden, ja zelfs geexporteerd, eerst naar Vlaams Brabant, dan naar de rest.

En de vele mensen die dachten dat universiteiten de bronnen van vernieuwing en denken waren, de kritische en rebelse maar correcte geesten huisvestte zijn na de zoveelste opvoering van 'de politicologen' terecht ontgoocheld.

Exacte versus niet exacte wetenschap
----------------------------------------------
En deze politicologen dat zijn dus diegenen die onze kinderen opleiden, in dit geval een eufemisme voor hersenspoelen, en die dus eigenlijk na 4 of 5 jaar een waardeloos diploma 'cadeau' doen.
Waarbij men natuurlijk alleen is  geslaagd als men denkt en schrijft zoals de professor.
Politicologie, zoals vele studierichtingen, is geen exact vak waar bewijzen en feiten moeten gelden, maar waar diegenen die het voor het zeggen hebben bepalen wat waar is en wat niet, en waar elk klein argument, zelfs persoonlijk gekleurd, elk ander kan doden. Het hangt er dus maar vanaf wiens boeken en theorieën worden gedoceerd. Of denken de wetenschappelijke studenten/adepten van Johan VandeLanotte hetzelfde als die van een andere professor elders in de wereld. Begint jullie vak eigenlijk niet meer en meer op godsdienst te lijken dan op wetenschap?
In de exacte wetenschappen is het beslist anders.

De revolutie begint nu, en is hoop ik al bezig
------------------------------------------------------------------
Ik pleit voor een numerus clausus in dat soort maakbare non-wetenschap, voor een meer objectivering van die vakken en zonder indoctrinering. De denkbeeldige hoofddoek van de professoren moet weg. Geen verspreiding van ideologie, doctrine en geloof via de kansel, geen stemadviezen.
Spoor  de jonge mensen aan exacte vakken te studeren, als chemie , fysica, biologie, ingenieur, wiskunde, dan kan Vlaanderen terug eens iets zinnig voortbrengen dat we kunnen exporteren.

Sta ik alleen?
---------------- 
Maar ja iets krom rechtlullen is al geaccepeteerd gefundenes fressen, en de duizenden producten die de vele universiteiten en gekleurde professoren hebben voortgebacht zullen mij nu wel tegenspreken en awoert roepen, want in hun waardigheid en waarde aangetast, doch zonder dat ze hierover rationeel hebben nagedacht.
Maar mijn stellingen hier staan objectief, aantoonbaar en overeind, meer nog, mijn woord is even veel waard en even grote wetenschap als dat van duizenden politicologen, en ik hoef zelfs niets te bewijzen
, ook al zou ik helemaal alleen staan.
Die laatste woorden na de komma, dat weet ik zeker, zijn maar een grapje. Als u begrijpt wat ik bedoel ;o)

Met vriendelijke groeten
Antoine Griffon
(PS :Is het diploma van mijn kinderen nu in gevaar?)

Geen opmerkingen: