Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 mei 2014

We shall go on to the end. We shall fight … we shall never surrender!
We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight on the hills; we shall never surrender

Nu we in Europa het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken rond 8 mei aanstaande zijn de woorden van Winston Churchill terug actueel al is de vijand niet meer dezelfde. In tegenstelling tot toen bevindt de vijand zich onder ons en telt die al een veelvoud aan collaborateurs in vergelijking met de 2de Wereldoorlog. Zeker in Groot Brittannië is de toestand kritieker dan ooit, en bevindt die zich in een toestand van invasie waarmee Churchill niet eens te kampen had, die hij zelf nooit zo ver had laten komen.

Paul Weston, een kandidaat politicus bij de volgende verkiezingen in Engeland werd gearresteerd tijdens het voorlezen van een pamflet (extract uit een boek) tegen de islam, geschreven door niemand minder dan Winston Churchill, wegens belediging en aanzetten tot haat. Hij moet wel erg gevaarlijk zijn geweest dat er vier agenten opdaagden om hem op te sluiten tijdens zijn speech. Hij werd slechts vrijgelaten nadat hij een borgsom betaalde, en hij moet zich op 24 mei terug melden bij de politie om te aanhoren waarvoor hij wordt aangeklaagd en vervolgd. Een filmpje dat u moet gezien/gehoord hebben.

Wat hij voorlas:


Excerpt about Islam from the book The River War by Winston Churchill (1899):
“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia (rabies*) in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith.”

Vertaling:

Uittreksel over de islam uit het boek The River War van Winston Churchill ( 1899 ) :
” Hoe vreselijk zijn de vervloekingen die het Mohammedanisme legt op haar volgelingen! Benevens de fanatieke razernij , die net zo gevaarlijk is in een mens als watervrees (hondsdolheid*) in een hond, is er deze vreselijke fatalistische apathie . De effecten zijn duidelijk zichtbaar in vele landen. Baldadige gewoonten, niet methodische slordige landbouwsystemen, trage methoden van koophandel, en onzekerheid van eigendom bestaan daar waar de volgelingen van de profeet regeren of wonen. Een verstoorde gedegradeerde sensualiteit ontneemt dit leven haar gratie en verfijning; . . het volgende hiernamaalse leven van haar waardigheid en heiligheid. Het feit dat in de Mohammedaanse wet elke vrouw aan een man moet toebehoren als zijn absolute eigendom – hetzij als kind, als vrouw, of als concubine – stelt de uiteindelijke uitroeiing van de slavernij uit totdat de macht van de islam is gestopt. Duizenden worden de dappere en trouwe soldaten van het geloof : ze weten allemaal hoe te sterven, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van degenen die ze volgen. Ver van uitgestorven, de islam is een militante Nee sterker retrograde kracht bestaat in de wereld verre van stervende, islam is een militante en bekeringsijverig geloof.“
Hij was nog beleefd. Hij moest eens weten wat wij en de wereld nu meemaken. Ik zou er nog willen aan toevoegen: moslims weten hoe ze moeten sterven, maar niet hoe ze moeten leven. En daar kan ik niet mee leven, en daar wil ik niet onder sterven.                                                
* Ik heb het betreffende boek nooit gelezen enkel dezelfde passage die Paul Weston voorlas.
Churchill het schreef het boek 50 jaar voor het ontstaan van de staat Israël, en 40 jaar voor het begin van WOII. In 1899 schreef over “rabies in a dog” hondsdolheid bij een hond dus en niet hydrofobia of watervrees. Hondsdolheid of “rabies” was toen en is nog altijd een besmettelijke ziekte.

In 1899 was ze echter nog niet te behandelen en dus dodelijk. Misschien heeft iemand het woord ‘rabies’ vervangen door ‘hydrofobia’ uit voorzienige voorzichtigheid en dus al getekend door de intimidatie van de collaborateurs en de haatbaarden. De islamofielen, de multicultuuradepten en de opportunistische politici zullen uiteindelijk moeten knielen voor diegenen die hun plaats zullen innemen. Hen kan ik dat van harte gunnen. Het is dan ook niet voor hen dat ik strijd, zij mogen vergaan in zelfvernietiging van de islam. Maar voor ons en onze kinderen roer ik mij nog steeds, in de hoop erger te voorkomen en hun het bloedvergieten te besparen. Al lijkt dat met de dag steeds meer onmogelijk.

2 opmerkingen:

fee zei

NL ondertiteling te downloaden op
www.petervlemmix.com.nl

fee zei

NL ondertiteling te downloaden op
www.petervlemmix.com.nl